TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 59:1-8

59:1 <08085> ewmsm <0241> wnza <03513> hdbk <03808> alw <03467> eyswhm <03068> hwhy <03027> dy <07114> hruq <03808> al <02005> Nh(59:1)

59:1 mh <3165> ouk <3364> iscuei <2480> h <3588> ceir <5495> kuriou <2962> tou <3588> swsai <4982> h <2228> ebarunen <925> to <3588> ouv <3775> autou <846> tou <3588> mh <3165> eisakousai <1522>

59:2 <08085> ewmsm <04480> Mkm <06440> Mynp <05641> wrytoh <02403> Mkytwajxw <0430> Mkyhla <0996> Nybl <0996> Mknyb <0914> Myldbm <01961> wyh <05771> Mkytnwe <0518> Ma <03588> yk(59:2)

59:2 alla <235> ta <3588> amarthmata <265> umwn <4771> diistwsin <1339> ana <303> meson <3319> umwn <4771> kai <2532> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> dia <1223> tav <3588> amartiav <266> umwn <4771> apestreqen <654> to <3588> proswpon <4383> autou <846> af <575> umwn <4771> tou <3588> mh <3165> elehsai <1653>

59:3 <01897> hght <05766> hlwe <03956> Mknwsl <08267> rqs <01696> wrbd <08193> Mkytwtpv <05771> Nweb <0676> Mkytwebuaw <01818> Mdb <01351> wlagn <03709> Mkypk <03588> yk(59:3)

59:3 ai <3588> gar <1063> ceirev <5495> umwn <4771> memolummenai <3435> aimati <129> kai <2532> oi <3588> daktuloi <1147> umwn <4771> en <1722> amartiaiv <266> ta <3588> de <1161> ceilh <5491> umwn <4771> elalhsen <2980> anomian <458> kai <2532> h <3588> glwssa <1100> umwn <4771> adikian <93> meleta <3191>

59:4 <0205> Nwa <03205> dylwhw <05999> lme <02029> wrh <07723> aws <01696> rbdw <08414> wht <05921> le <0982> xwjb <0530> hnwmab <08199> jpsn <0369> Nyaw <06664> qdub <07121> arq <0369> Nya(59:4)

59:4 oudeiv <3762> lalei <2980> dikaia <1342> oude <3761> estin <1510> krisiv <2920> alhyinh <228> pepoiyasin <3982> epi <1909> mataioiv <3152> kai <2532> lalousin <2980> kena <2756> oti <3754> kuousin ponon <4192> kai <2532> tiktousin <5088> anomian <458>

59:5 <0660> hepa <01234> eqbt <02116> hrwzhw <04191> twmy <01000> Mhyuybm <0398> lkah <0707> wgray <05908> sybke <06980> yrwqw <01234> weqb <06848> ynwepu <01000> yuyb(59:5)

59:5 wa <5609> aspidwn <785> errhxan <4486> kai <2532> iston aracnhv ufainousin kai <2532> o <3588> mellwn <3195> twn <3588> wwn <5609> autwn <846> fagein <2068> suntriqav <4937> ourion euren <2147> kai <2532> en <1722> autw <846> basiliskov

59:6 <03709> Mhypkb <02555> omx <06467> lepw <0205> Nwa <04639> yvem <04639> Mhyvem <04639> Mhyvemb <03680> wokty <03808> alw <0899> dgbl <01961> wyhy <03808> al <06980> Mhyrwq(59:6)

59:6 o <3588> istov autwn <846> ouk <3364> estai <1510> eiv <1519> imation <2440> oude <3761> mh <3165> peribalwntai <4016> apo <575> twn <3588> ergwn <2041> autwn <846> ta <3588> gar <1063> erga <2041> autwn <846> erga <2041> anomiav <458>

59:7 <04546> Mtwlomb <07667> rbsw <07701> ds <0205> Nwa <04284> twbsxm <04284> Mhytwbsxm <05355> yqn <01818> Md <08210> Kpsl <04116> wrhmyw <07323> wury <07451> erl <07272> Mhylgr(59:7)

59:7 oi <3588> de <1161> podev <4228> autwn <846> epi <1909> ponhrian <4189> trecousin <5143> tacinoi <5031> ekceai <1632> aima <129> kai <2532> oi <3588> dialogismoi <1261> autwn <846> dialogismoi <1261> afronwn <878> suntrimma <4938> kai <2532> talaipwria <5004> en <1722> taiv <3588> odoiv <3598> autwn <846>

59:8 <07965> Mwls <03045> edy <03808> al <0> hb <01869> Krd <03605> lk <01992> Mhl <06140> wsqe <05410> Mhytwbytn <04570> Mtwlgemb <04941> jpsm <0369> Nyaw <03045> wedy <03808> al <07965> Mwls <01870> Krd(59:8)

59:8 kai <2532> odon <3598> eirhnhv <1515> ouk <3364> oidasin kai <2532> ouk <3364> estin <1510> krisiv <2920> en <1722> taiv <3588> odoiv <3598> autwn <846> ai <3588> gar <1063> triboi <5147> autwn <846> diestrammenai <1294> av <3739> diodeuousin <1353> kai <2532> ouk <3364> oidasin eirhnhn <1515>TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA