TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 44:6-20

44:6 <0430> Myhla <0369> Nya <01107> ydelbmw <0314> Nwrxa <0589> ynaw <07223> Nwsar <0589> yna <06635> twabu <03068> hwhy <01350> wlagw <03478> larvy <04428> Klm <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(44:6)

44:6 outwv <3778> legei <3004> o <3588> yeov <2316> o <3588> basileuv <935> tou <3588> israhl <2474> o <3588> rusamenov auton <846> yeov <2316> sabawy <4519> egw <1473> prwtov <4413> kai <2532> egw <1473> meta <3326> tauta <3778> plhn <4133> emou <1473> ouk <3364> estin <1510> yeov <2316>

44:7 <0> wml <05046> wdygy <0935> hnabt <0834> rsaw <0857> twytaw <05769> Mlwe <05971> Me <07760> ymwvm <0> yl <06186> hkreyw <05046> hdygyw <07121> arqy <03644> ynwmk <04310> ymw(44:7)

44:7 tiv <5100> wsper <3746> egw <1473> sthtw <2476> kalesatw <2564> kai <2532> etoimasatw <2090> moi <1473> af <575> ou <3739> epoihsa <4160> anyrwpon <444> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> ta <3588> epercomena pro <4253> tou <3588> elyein <2064> anaggeilatwsan <312> umin <4771>

44:8 <03045> ytedy <01077> lb <06697> rwu <0369> Nyaw <01107> ydelbm <0433> hwla <03426> syh <05707> yde <0859> Mtaw <05046> ytdghw <08085> Kytemsh <0227> zam <03808> alh <07297> whrt <0408> law <06342> wdxpt <0408> la(44:8)

44:8 mh <3165> parakaluptesye <3871> ouk <3364> ap <575> archv <746> hnwtisasye <1801> kai <2532> aphggeila umin <4771> marturev <3144> umeiv <4771> este <1510> ei <1487> estin <1510> yeov <2316> plhn <4133> emou <1473> kai <2532> ouk <3364> hsan <1510> tote <5119>

44:9 <0954> wsby <04616> Neml <03045> wedy <01077> lbw <07200> wary <01077> lb <01992> hmh <05707> Mhydew <03276> wlyewy <01077> lb <02530> Mhydwmxw <08414> wht <03605> Mlk <06459> lop <03335> yruy(44:9)

44:9 oi <3588> plassontev <4111> kai <2532> glufontev pantev <3956> mataioi <3152> oi <3588> poiountev <4160> ta <3588> katayumia autwn <846> a <3739> ouk <3364> wfelhsei <5623> autouv <846> alla <235> aiscunyhsontai <153>

44:10 <03276> lyewh <01115> ytlbl <05258> Kon <06459> lopw <0410> la <03335> ruy <04310> ym(44:10)

44:10 pantev <3956> oi <3588> plassontev <4111> yeon <2316> kai <2532> glufontev anwfelh <512>

44:11 <03162> dxy <0954> wsby <06342> wdxpy <05975> wdmey <03605> Mlk <06908> wubqty <0120> Mdam <01992> hmh <02796> Mysrxw <0954> wsby <02270> wyrbx <03605> lk <02005> Nh(44:11)

44:11 kai <2532> pantev <3956> oyen <3606> egenonto <1096> exhranyhsan <3583> kai <2532> kwfoi <2974> apo <575> anyrwpwn <444> sunacyhtwsan <4863> pantev <3956> kai <2532> sthtwsan <2476> ama <260> entraphtwsan <1788> kai <2532> aiscunyhtwsan <153> ama <260>

44:12 <03286> Peyyw <04325> Mym <08354> hts <03808> al <03581> xk <0369> Nyaw <07456> ber <01571> Mg <03581> wxk <02220> ewrzb <06466> whlepyw <03335> whruy <04717> twbqmbw <06352> Mxpb <06466> lepw <04621> duem <01270> lzrb <02796> srx(44:12)

44:12 oti <3754> wxunen tektwn <5045> sidhron <4604> skeparnw eirgasato <2038> auto <846> kai <2532> en <1722> teretrw etrhsen auto <846> eirgasato <2038> auto <846> en <1722> tw <3588> bracioni <1023> thv <3588> iscuov <2479> autou <846> kai <2532> peinasei <3983> kai <2532> asyenhsei <770> kai <2532> ou <3364> mh <3165> pih <4095> udwr <5204> eklexamenov

44:13 <01004> tyb <03427> tbsl <0120> Mda <08597> traptk <0376> sya <08403> tynbtk <06213> whveyw <08388> whraty <04230> hgwxmbw <04741> tweuqmb <06213> whvey <08279> drvb <08388> whraty <06957> wq <05186> hjn <06086> Myue <02790> srx(44:13)

44:13 tektwn <5045> xulon <3586> esthsen <2476> auto <846> en <1722> metrw <3358> kai <2532> en <1722> kollh erruymisen auto <846> epoihsen <4160> auto <846> wv <3739> morfhn <3444> androv <435> kai <2532> wv <3739> wraiothta anyrwpou <444> sthsai <2476> auto <846> en <1722> oikw <3624>

44:14 <01431> ldgy <01653> Msgw <0766> Nra <05193> ejn <03293> rey <06086> yueb <0> wl <0553> Umayw <0437> Nwlaw <08645> hzrt <03947> xqyw <0730> Myzra <0> wl <03772> trkl(44:14)

44:14 o <3739> ekoqen <2875> xulon <3586> ek <1537> tou <3588> drumou o <3739> efuteusen <5452> kuriov <2962> kai <2532> uetov <5205> emhkunen <3373>

44:15 <0> wml <05456> dgoyw <06459> lop <06213> whve <07812> wxtsyw <0410> la <06466> lepy <0637> Pa <03899> Mxl <0644> hpaw <05400> qyvy <0637> Pa <02552> Mxyw <01992> Mhm <03947> xqyw <01197> rebl <0120> Mdal <01961> hyhw(44:15)

44:15 ina <2443> h <1510> anyrwpoiv <444> eiv <1519> kausin <2740> kai <2532> labwn <2983> ap <575> autou <846> eyermanyh <2328> kai <2532> kausantev <2545> epeqan artouv <740> ep <1909> autwn <846> to <3588> de <1161> loipon eirgasanto <2038> eiv <1519> yeouv <2316> kai <2532> proskunousin <4352> autouv <846>

44:16 <0217> rwa <07200> ytyar <02552> ytwmx <01889> xah <0559> rmayw <02552> Mxy <0637> Pa <07646> ebvyw <06748> ylu <06740> hluy <0398> lkay <01320> rvb <02677> wyux <05921> le <0784> sa <01119> wmb <08313> Prv <02677> wyux(44:16)

44:16 ou <3739> to <3588> hmisu autou <846> katekausan <2618> en <1722> puri <4442> kai <2532> kausantev <2545> epeqan artouv <740> ep <1909> autwn <846> kai <2532> ep <1909> autou <846> kreav <2907> opthsav efagen <2068> kai <2532> eneplhsyh kai <2532> yermanyeiv <2328> eipen hdu moi <1473> oti <3754> eyermanyhn <2328> kai <2532> eidon <3708> pur <4442>

44:17 <0859> hta <0410> yla <03588> yk <05337> ynlyuh <0559> rmayw <0413> wyla <06419> llptyw <07812> wxtsyw <05456> wl <05456> *dgoy {dwgoy} <06459> wlopl <06213> hve <0410> lal <07611> wtyrasw(44:17)

44:17 to <3588> de <1161> loipon epoihsen <4160> eiv <1519> yeon <2316> glupton kai <2532> proskunei <4352> autw <846> kai <2532> proseucetai <4336> legwn <3004> exelou <1807> me <1473> oti <3754> yeov <2316> mou <1473> ei <1510> su <4771>

44:18 <03826> Mtbl <07919> lykvhm <05869> Mhynye <07200> twarm <02902> xj <03588> yk <0995> wnyby <03808> alw <03045> wedy <03808> al(44:18)

44:18 ouk <3364> egnwsan <1097> fronhsai <5426> oti <3754> aphmaurwyhsan tou <3588> blepein <991> toiv <3588> ofyalmoiv <3788> autwn <846> kai <2532> tou <3588> nohsai <3539> th <3588> kardia <2588> autwn <846>

44:19 <05456> dwgoa <06086> Ue <0944> lwbl <06213> hvea <08441> hbewtl <03499> wrtyw <0398> lkaw <01320> rvb <06740> hlua <03899> Mxl <01513> wylxg <05921> le <0644> ytypa <0637> Paw <0784> sa <01119> wmb <08313> ytprv <02677> wyux <0559> rmal <08394> hnwbt <03808> alw <01847> ted <03808> alw <03820> wbl <0413> la <07725> bysy <03808> alw(44:19)

44:19 kai <2532> ouk <3364> elogisato <3049> th <3588> kardia <2588> autou <846> oude <3761> anelogisato <357> en <1722> th <3588> quch <5590> autou <846> oude <3761> egnw <1097> th <3588> fronhsei <5428> oti <3754> to <3588> hmisu autou <846> katekausen <2618> en <1722> puri <4442> kai <2532> epeqen epi <1909> twn <3588> anyrakwn <440> autou <846> artouv <740> kai <2532> opthsav kreav <2907> efagen <2068> kai <2532> to <3588> loipon autou <846> eiv <1519> bdelugma <946> epoihsen <4160> kai <2532> proskunousin <4352> autw <846>

44:20 o <03225> ynymyb <08267> rqs <03808> awlh <0559> rmay <03808> alw <05315> wspn <0853> ta <05337> lyuy <03808> alw <05186> whjh <02048> ltwh <03820> bl <0665> rpa <07462> her(44:20)

44:20 gnwte <1097> oti <3754> spodov <4700> h <3588> kardia <2588> autwn <846> kai <2532> planwntai <4105> kai <2532> oudeiv <3762> dunatai <1410> exelesyai <1807> thn <3588> quchn <5590> autou <846> idete <3708> ouk <3364> ereite oti <3754> qeudov <5579> en <1722> th <3588> dexia <1188> mou <1473>TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA