TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Nehemia 9:7-15

9:7 <085> Mhrba <08034> wms <07760> tmvw <03778> Mydvk <0218> rwam <03318> wtauwhw <087> Mrbab <0977> trxb <0834> rsa <0430> Myhlah <03068> hwhy <01931> awh <0859> hta(9:7)

9:7 su <4771> ei <1510> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> su <4771> exelexw en <1722> abram kai <2532> exhgagev <1806> auton <846> ek <1537> thv <3588> cwrav <5561> twn <3588> caldaiwn <5466> kai <2532> epeyhkav <2007> autw <846> onoma <3686> abraam <11>

9:8 <0859> hta <06662> qydu <03588> yk <01697> Kyrbd <0853> ta <06965> Mqtw <02233> werzl <05414> ttl <01622> ysgrghw <02983> yowbyhw <06522> yzrphw <0567> yrmah <02850> ytxh <03669> ynenkh <0776> Ura <0853> ta <05414> ttl <01285> tyrbh <05973> wme <03772> twrkw <06440> Kynpl <0539> Nman <03824> wbbl <0853> ta <04672> taumw(9:8)

9:8 kai <2532> eurev <2147> thn <3588> kardian <2588> autou <846> pisthn <4103> enwpion <1799> sou <4771> kai <2532> dieyou prov <4314> auton <846> diayhkhn <1242> dounai <1325> autw <846> thn <3588> ghn <1065> twn <3588> cananaiwn kai <2532> cettaiwn kai <2532> amorraiwn kai <2532> ferezaiwn kai <2532> iebousaiwn kai <2532> gergesaiwn kai <2532> tw <3588> spermati <4690> autou <846> kai <2532> esthsav <2476> touv <3588> logouv <3056> sou <4771> oti <3754> dikaiov <1342> su <4771>

9:9 <05488> Pwo <03220> My <05921> le <08085> tems <02201> Mtqez <0853> taw <04714> Myrumb <01> wnytba <06040> yne <0853> ta <07200> artw(9:9)

9:9 kai <2532> eidev <3708> thn <3588> tapeinwsin <5014> twn <3588> paterwn <3962> hmwn <1473> en <1722> aiguptw <125> kai <2532> thn <3588> kraughn <2906> autwn <846> hkousav <191> epi <1909> yalassan <2281> eruyran <2063>

9:10 <02088> hzh <03117> Mwyhk <08034> Ms <0> Kl <06213> vetw <05921> Mhyle <02102> wdyzh <03588> yk <03045> tedy <03588> yk <0776> wura <05971> Me <03605> lkbw <05650> wydbe <03605> lkbw <06547> herpb <04159> Mytpmw <0226> tta <05414> Nttw(9:10)

9:10 kai <2532> edwkav <1325> shmeia <4592> en <1722> aiguptw <125> en <1722> faraw <5328> kai <2532> en <1722> pasin <3956> toiv <3588> paisin <3816> autou <846> kai <2532> en <1722> panti <3956> tw <3588> law <2992> thv <3588> ghv <1065> autou <846> oti <3754> egnwv <1097> oti <3754> uperhfanhsan ep <1909> autouv <846> kai <2532> epoihsav <4160> seautw <4572> onoma <3686> wv <3739> h <3588> hmera <2250> auth <3778>

9:11 <05794> Myze <04325> Mymb <068> Nba <03644> wmk <04688> tlwumb <07993> tklsh <07291> Mhypdr <0853> taw <03004> hsbyb <03220> Myh <08432> Kwtb <05674> wrbeyw <06440> Mhynpl <01234> teqb <03220> Myhw(9:11)

9:11 kai <2532> thn <3588> yalassan <2281> errhxav <4486> enwpion <1799> autwn <846> kai <2532> parhlyosan <3928> en <1722> mesw <3319> thv <3588> yalasshv <2281> en <1722> xhrasia kai <2532> touv <3588> katadiwxantav <2614> autouv <846> erriqav eiv <1519> buyon <1037> wsei <5616> liyon <3037> en <1722> udati <5204> sfodrw <4971>

9:12 <0> hb <01980> wkly <0834> rsa <01870> Krdh <0853> ta <01992> Mhl <0215> ryahl <03915> hlyl <0784> sa <05982> dwmebw <03119> Mmwy <05148> Mtyxnh <06051> Nne <05982> dwmebw(9:12)

9:12 kai <2532> en <1722> stulw <4769> nefelhv <3507> wdhghsav <3594> autouv <846> hmerav <2250> kai <2532> en <1722> stulw <4769> purov thn <3588> nukta <3571> tou <3588> fwtisai <5461> autoiv <846> thn <3588> odon <3598> en <1722> h <3739> poreusontai <4198> en <1722> auth <846>

9:13 <02896> Mybwj <04687> twumw <02706> Myqx <0571> tma <08451> twrwtw <03477> Myrsy <04941> Myjpsm <0> Mhl <05414> Nttw <08064> Mymsm <05973> Mhme <01696> rbdw <03381> tdry <05514> ynyo <02022> rh <05921> lew(9:13)

9:13 kai <2532> epi <1909> orov <3735> sina <4614> katebhv <2597> kai <2532> elalhsav <2980> prov <4314> autouv <846> ex <1537> ouranou <3772> kai <2532> edwkav <1325> autoiv <846> krimata <2917> euyea <2117> kai <2532> nomouv <3551> alhyeiav <225> prostagmata kai <2532> entolav <1785> agayav <18>

9:14 <05650> Kdbe <04872> hsm <03027> dyb <0> Mhl <06680> tywu <08451> hrwtw <02706> Myqxw <04687> twwumw <0> Mhl <03045> tedwh <06944> Ksdq <07676> tbs <0853> taw(9:14)

9:14 kai <2532> to <3588> sabbaton <4521> sou <4771> to <3588> agion <40> egnwrisav <1107> autoiv <846> entolav <1785> kai <2532> prostagmata kai <2532> nomon <3551> eneteilw <1781> autoiv <846> en <1722> ceiri <5495> mwush doulou <1401> sou <4771>

9:15 <0> Mhl <05414> ttl <03027> Kdy <0853> ta <05375> tavn <0834> rsa <0776> Urah <0853> ta <03423> tsrl <0935> awbl <0> Mhl <0559> rmatw <06772> Mamul <0> Mhl <03318> tauwh <05553> elom <04325> Mymw <07458> Mberl <0> Mhl <05414> httn <08064> Mymsm <03899> Mxlw(9:15)

9:15 kai <2532> arton <740> ex <1537> ouranou <3772> edwkav <1325> autoiv <846> eiv <1519> sitodeian autwn <846> kai <2532> udwr <5204> ek <1537> petrav <4073> exhnegkav <1627> autoiv <846> eiv <1519> diqan autwn <846> kai <2532> eipav autoiv <846> eiselyein <1525> klhronomhsai <2816> thn <3588> ghn <1065> ef <1909> hn <3739> exeteinav <1614> thn <3588> ceira <5495> sou <4771> dounai <1325> autoiv <846>TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA