TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 132:1-18

132:1 <06031> wtwne <03605> lk <0854> ta <01732> dwdl <03068> hwhy <02142> rwkz <04609> twlemh <07892> rys(132:1)

132:1 (131:1) wdh <3592> twn <3588> anabaymwn <304> mnhsyhti <3403> kurie <2962> tou <3588> dauid kai <2532> pashv <3956> thv <3588> prauthtov <4240> autou <846>

132:2 <03290> bqey <046> rybal <05087> rdn <03068> hwhyl <07650> ebsn <0834> rsa(132:2)

132:2 (131:2) wv <3739> wmosen tw <3588> kuriw <2962> huxato <2172> tw <3588> yew <2316> iakwb <2384>

132:3 <03326> yewuy <06210> vre <05921> le <05927> hlea <0518> Ma <01004> ytyb <0168> lhab <0935> aba <0518> Ma(132:3)

132:3 (131:3) ei <1487> eiseleusomai <1525> eiv <1519> skhnwma <4638> oikou <3624> mou <1473> ei <1487> anabhsomai <305> epi <1909> klinhv <2825> strwmnhv mou <1473>

132:4 <08572> hmwnt <06079> ypepel <05869> ynyel <08153> tns <05414> Nta <0518> Ma(132:4)

132:4 (131:4) ei <1487> dwsw <1325> upnon <5258> toiv <3588> ofyalmoiv <3788> mou <1473> kai <2532> toiv <3588> blefaroiv mou <1473> nustagmon kai <2532> anapausin <372> toiv <3588> krotafoiv mou <1473>

132:5 <03290> bqey <046> rybal <04908> twnksm <03068> hwhyl <04725> Mwqm <04672> auma <05704> de(132:5)

132:5 (131:5) ewv <2193> ou <3739> eurw <2147> topon <5117> tw <3588> kuriw <2962> skhnwma <4638> tw <3588> yew <2316> iakwb <2384>

132:6 <03293> rey <07704> ydvb <04672> hwnaum <0672> htrpab <08085> hwnems <02009> hnh(132:6)

132:6 (131:6) idou <2400> hkousamen <191> authn <846> en <1722> efraya euromen <2147> authn <846> en <1722> toiv <3588> pedioiv tou <3588> drumou

132:7 <07272> wylgr <01916> Mdhl <07812> hwxtsn <04908> wytwnksml <0935> hawbn(132:7)

132:7 (131:7) eiseleusomeya <1525> eiv <1519> ta <3588> skhnwmata <4638> autou <846> proskunhsomen <4352> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> ou <3739> esthsan <2476> oi <3588> podev <4228> autou <846>

132:8 <05797> Kze <0727> Nwraw <0859> hta <04496> Ktxwnml <03068> hwhy <06965> hmwq(132:8)

132:8 (131:8) anasthyi <450> kurie <2962> eiv <1519> thn <3588> anapausin <372> sou <4771> su <4771> kai <2532> h <3588> kibwtov <2787> tou <3588> agiasmatov sou <4771>

132:9 <07442> wnnry <02623> Kydyoxw <06664> qdu <03847> wsbly <03548> Kynhk(132:9)

132:9 (131:9) oi <3588> iereiv <2409> sou <4771> endusontai <1746> dikaiosunhn <1343> kai <2532> oi <3588> osioi <3741> sou <4771> agalliasontai

132:10 <04899> Kxysm <06440> ynp <07725> bst <0408> la <05650> Kdbe <01732> dwd <05668> rwbeb(132:10)

132:10 (131:10) eneken dauid tou <3588> doulou <1401> sou <4771> mh <3165> apostreqhv <654> to <3588> proswpon <4383> tou <3588> cristou <5547> sou <4771>

132:11 <0> Kl <03678> aokl <07896> tysa <0990> Knjb <06529> yrpm <04480> hnmm <07725> bwsy <03808> al <0571> tma <01732> dwdl <03068> hwhy <07650> ebsn(132:11)

132:11 (131:11) wmosen kuriov <2962> tw <3588> dauid alhyeian <225> kai <2532> ou <3364> mh <3165> ayethsei <114> authn <846> ek <1537> karpou <2590> thv <3588> koiliav <2836> sou <4771> yhsomai <5087> epi <1909> ton <3588> yronon <2362> sou <4771>

132:12 <0> Kl <03678> aokl <03427> wbsy <05703> de <05703> yde <01121> Mhynb <01571> Mg <03925> Mdmla <02090> wz <05713> ytdew <01285> ytyrb <01121> Kynb <08104> wrmsy <0518> Ma(132:12)

132:12 (131:12) ean <1437> fulaxwntai <5442> oi <3588> uioi <5207> sou <4771> thn <3588> diayhkhn <1242> mou <1473> kai <2532> ta <3588> marturia <3142> mou <1473> tauta <3778> a <3739> didaxw <1321> autouv <846> kai <2532> oi <3588> uioi <5207> autwn <846> ewv <2193> tou <3588> aiwnov <165> kayiountai <2523> epi <1909> tou <3588> yronou <2362> sou <4771>

132:13 <0> wl <04186> bswml <0183> hwa <06726> Nwyub <03068> hwhy <0977> rxb <03588> yk(132:13)

132:13 (131:13) oti <3754> exelexato kuriov <2962> thn <3588> siwn <4622> hretisato <140> authn <846> eiv <1519> katoikian <2733> eautw <1438>

132:14 <0183> hytwa <03588> yk <03427> bsa <06311> hp <05703> de <05703> yde <04496> ytxwnm <02063> taz(132:14)

132:14 (131:14) auth <3778> h <3588> katapausiv <2663> mou <1473> eiv <1519> aiwna <165> aiwnov <165> wde <3592> katoikhsw oti <3754> hretisamhn <140> authn <846>

132:15 <03899> Mxl <07646> eybva <034> hynwyba <01288> Krba <01288> Krb <06718> hdyu(132:15)

132:15 (131:15) thn <3588> yhran <2339> authv <846> eulogwn <2127> euloghsw <2127> touv <3588> ptwcouv <4434> authv <846> cortasw <5526> artwn <740>

132:16 <07442> wnnry <07442> Nnr <02623> hydyoxw <03468> esy <03847> sybla <03548> hynhkw(132:16)

132:16 (131:16) touv <3588> iereiv <2409> authv <846> endusw <1746> swthrian <4991> kai <2532> oi <3588> osioi <3741> authv <846> agalliasei <20> agalliasontai

132:17 <04899> yxysml <05216> rn <06186> ytkre <01732> dwdl <07161> Nrq <06779> xymua <08033> Ms(132:17)

132:17 (131:17) ekei <1563> exanatelw <1816> kerav <2768> tw <3588> dauid htoimasa <2090> lucnon <3088> tw <3588> cristw <5547> mou <1473>

132:18 <05145> wrzn <06692> Uyuy <05921> wylew <01322> tsb <03847> sybla <0341> wybywa(132:18)

132:18 (131:18) touv <3588> ecyrouv <2190> autou <846> endusw <1746> aiscunhn <152> epi <1909> de <1161> auton <846> exanyhsei to <3588> agiasma mou <1473>TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA