TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

Efesus 4

4:1 parakalw <3870> (5719) oun <3767> umav <5209> egw <1473> o <3588> desmiov <1198> en <1722> kuriw <2962> axiwv <516> peripathsai <4043> (5658) thv <3588> klhsewv <2821> hv <3739> eklhyhte <2564> (5681)

4:2 meta <3326> pashv <3956> tapeinofrosunhv <5012> kai <2532> prauthtov <4240> meta <3326> makroyumiav <3115> anecomenoi <430> (5740) allhlwn <240> en <1722> agaph <26>

4:3 spoudazontev <4704> (5723) threin <5083> (5721) thn <3588> enothta <1775> tou <3588> pneumatov <4151> en <1722> tw <3588> sundesmw <4886> thv <3588> eirhnhv <1515>

4:4 en <1520> swma <4983> kai <2532> en <1520> pneuma <4151> kaywv <2531> [kai] <2532> eklhyhte <2564> (5681) en <1722> mia <1520> elpidi <1680> thv <3588> klhsewv <2821> umwn <5216>

4:5 eiv <1520> kuriov <2962> mia <1520> pistiv <4102> en <1520> baptisma <908>

4:6 eiv <1520> yeov <2316> kai <2532> pathr <3962> pantwn <3956> o <3588> epi <1909> pantwn <3956> kai <2532> dia <1223> pantwn <3956> kai <2532> en <1722> pasin <3956>

4:7 eni <1520> de <1161> ekastw <1538> hmwn <2257> edoyh <1325> (5681) [h] <3588> cariv <5485> kata <2596> to <3588> metron <3358> thv <3588> dwreav <1431> tou <3588> cristou <5547>

4:8 dio <1352> legei <3004> (5719) anabav <305> (5631) eiv <1519> uqov <5311> hcmalwteusen <162> (5656) aicmalwsian <161> [kai] <2532> edwken <1325> (5656) domata <1390> toiv <3588> anyrwpoiv <444>

4:9 to <3588> de <1161> anebh <305> (5627) ti <5101> estin <1510> (5748) ei <1487> mh <3361> oti <3754> kai <2532> katebh <2597> (5627) eiv <1519> ta <3588> katwtera <2737> merh <3313> thv <3588> ghv <1093>

4:10 o <3588> katabav <2597> (5631) autov <846> estin <1510> (5748) kai <2532> o <3588> anabav <305> (5631) uperanw <5231> pantwn <3956> twn <3588> ouranwn <3772> ina <2443> plhrwsh <4137> (5661) ta <3588> panta <3956>

4:11 kai <2532> autov <846> edwken <1325> (5656) touv <3588> men <3303> apostolouv <652> touv <3588> de <1161> profhtav <4396> touv <3588> de <1161> euaggelistav <2099> touv <3588> de <1161> poimenav <4166> kai <2532> didaskalouv <1320>

4:12 prov <4314> ton <3588> katartismon <2677> twn <3588> agiwn <40> eiv <1519> ergon <2041> diakoniav <1248> eiv <1519> oikodomhn <3619> tou <3588> swmatov <4983> tou <3588> cristou <5547>

4:13 mecri <3360> katanthswmen <2658> (5661) oi <3588> pantev <3956> eiv <1519> thn <3588> enothta <1775> thv <3588> pistewv <4102> kai <2532> thv <3588> epignwsewv <1922> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> yeou <2316> eiv <1519> andra <435> teleion <5046> eiv <1519> metron <3358> hlikiav <2244> tou <3588> plhrwmatov <4138> tou <3588> cristou <5547>

4:14 ina <2443> mhketi <3371> wmen <1510> (5753) nhpioi <3516> kludwnizomenoi <2831> (5740) kai <2532> periferomenoi <4064> (5746) panti <3956> anemw <417> thv <3588> didaskaliav <1319> en <1722> th <3588> kubeia <2940> twn <3588> anyrwpwn <444> en <1722> panourgia <3834> prov <4314> thn <3588> meyodeian <3180> thv <3588> planhv <4106>

4:15 alhyeuontev <226> (5723) de <1161> en <1722> agaph <26> auxhswmen <837> (5661) eiv <1519> auton <846> ta <3588> panta <3956> ov <3739> estin <1510> (5748) h <3588> kefalh <2776> cristov <5547>

4:16 ex <1537> ou <3739> pan <3956> to <3588> swma <4983> sunarmologoumenon <4883> (5746) kai <2532> sumbibazomenon <4822> (5746) dia <1223> pashv <3956> afhv <860> thv <3588> epicorhgiav <2024> kat <2596> energeian <1753> en <1722> metrw <3358> enov <1520> ekastou <1538> merouv <3313> thn <3588> auxhsin <838> tou <3588> swmatov <4983> poieitai <4160> (5731) eiv <1519> oikodomhn <3619> eautou <1438> en <1722> agaph <26>

4:17 touto <5124> oun <3767> legw <3004> (5719) kai <2532> marturomai <3143> (5736) en <1722> kuriw <2962> mhketi <3371> umav <5209> peripatein <4043> (5721) kaywv <2531> kai <2532> ta <3588> eynh <1484> peripatei <4043> (5719) en <1722> mataiothti <3153> tou <3588> noov <3563> autwn <846>

4:18 eskotwmenoi <4656> (5772) th <3588> dianoia <1271> ontev <1510> (5752) aphllotriwmenoi <526> (5772) thv <3588> zwhv <2222> tou <3588> yeou <2316> dia <1223> thn <3588> agnoian <52> thn <3588> ousan <1510> (5752) en <1722> autoiv <846> dia <1223> thn <3588> pwrwsin <4457> thv <3588> kardiav <2588> autwn <846>

4:19 oitinev <3748> aphlghkotev <524> (5761) eautouv <1438> paredwkan <3860> (5656) th <3588> aselgeia <766> eiv <1519> ergasian <2039> akayarsiav <167> pashv <3956> en <1722> pleonexia <4124>

4:20 umeiv <5210> de <1161> ouc <3756> outwv <3779> emayete <3129> (5627) ton <3588> criston <5547>

4:21 ei <1487> ge <1065> auton <846> hkousate <191> (5656) kai <2532> en <1722> autw <846> edidacyhte <1321> (5681) kaywv <2531> estin <1510> (5748) alhyeia <225> en <1722> tw <3588> ihsou <2424>

4:22 apoyesyai <659> (5641) umav <5209> kata <2596> thn <3588> proteran <4387> anastrofhn <391> ton <3588> palaion <3820> anyrwpon <444> ton <3588> fyeiromenon <5351> (5746) kata <2596> tav <3588> epiyumiav <1939> thv <3588> apathv <539>

4:23 ananeousyai <365> (5745) de <1161> tw <3588> pneumati <4151> tou <3588> noov <3563> umwn <5216>

4:24 kai <2532> endusasyai <1746> (5670) ton <3588> kainon <2537> anyrwpon <444> ton <3588> kata <2596> yeon <2316> ktisyenta <2936> (5685) en <1722> dikaiosunh <1343> kai <2532> osiothti <3742> thv <3588> alhyeiav <225>

4:25 dio <1352> apoyemenoi <659> (5642) to <3588> qeudov <5579> laleite <2980> (5720) alhyeian <225> ekastov <1538> meta <3326> tou <3588> plhsion <4139> autou <846> oti <3754> esmen <1510> (5748) allhlwn <240> melh <3196>

4:26 orgizesye <3710> (5744) kai <2532> mh <3361> amartanete <264> (5720) o <3588> hliov <2246> mh <3361> epiduetw <1931> (5720) epi <1909> parorgismw <3950> umwn <5216>

4:27 mhde <3366> didote <1325> (5720) topon <5117> tw <3588> diabolw <1228>

4:28 o <3588> kleptwn <2813> (5723) mhketi <3371> kleptetw <2813> (5720) mallon <3123> de <1161> kopiatw <2872> (5720) ergazomenov <2038> (5740) taiv <3588> cersin <5495> to <3588> agayon <18> ina <2443> ech <2192> (5725) metadidonai <3330> (5721) tw <3588> creian <5532> econti <2192> (5723)

4:29 pav <3956> logov <3056> saprov <4550> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> umwn <5216> mh <3361> ekporeuesyw <1607> (5737) alla <235> ei <1487> tiv <5100> agayov <18> prov <4314> oikodomhn <3619> thv <3588> creiav <5532> ina <2443> dw <1325> (5632) carin <5485> toiv <3588> akouousin <191> (5723)

4:30 kai <2532> mh <3361> lupeite <3076> (5720) to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> tou <3588> yeou <2316> en <1722> w <3739> esfragisyhte <4972> (5681) eiv <1519> hmeran <2250> apolutrwsewv <629>

4:31 pasa <3956> pikria <4088> kai <2532> yumov <2372> kai <2532> orgh <3709> kai <2532> kraugh <2906> kai <2532> blasfhmia <988> aryhtw <142> (5682) af <575> umwn <5216> sun <4862> pash <3956> kakia <2549>

4:32 ginesye <1096> (5737) [de] <1161> eiv <1519> allhlouv <240> crhstoi <5543> eusplagcnoi <2155> carizomenoi <5483> (5740) eautoiv <1438> kaywv <2531> kai <2532> o <3588> yeov <2316> en <1722> cristw <5547> ecarisato <5483> (5662) umin <5213>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA