TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

Kisah Para Rasul 18

18:1 meta <3326> tauta <5023> cwrisyeiv <5563> (5685) ek <1537> twn <3588> ayhnwn <116> hlyen <2064> (5627) eiv <1519> korinyon <2882>

18:2 kai <2532> eurwn <2147> (5631) tina <5100> ioudaion <2453> onomati <3686> akulan <207> pontikon <4193> tw <3588> genei <1085> prosfatwv <4373> elhluyota <2064> (5756) apo <575> thv <3588> italiav <2482> kai <2532> priskillan <4252> gunaika <1135> autou <846> dia <1223> to <3588> diatetacenai <1299> (5760) klaudion <2804> cwrizesyai <5563> (5745) pantav <3956> touv <3588> ioudaiouv <2453> apo <575> thv <3588> rwmhv <4516> proshlyen <4334> (5627) autoiv <846>

18:3 kai <2532> dia <1223> to <3588> omotecnon <3673> einai <1510> (5750) emenen <3306> (5707) par <3844> autoiv <846> kai <2532> hrgazonto <2038> (5711) hsan <1510> (5713) gar <1063> skhnopoioi <4635> th <3588> tecnh <5078>

18:4 dielegeto <1256> (5711) de <1161> en <1722> th <3588> sunagwgh <4864> kata <2596> pan <3956> sabbaton <4521> epeiyen <3982> (5707) te <5037> ioudaiouv <2453> kai <2532> ellhnav <1672>

18:5 wv <5613> de <1161> kathlyon <2718> (5627) apo <575> thv <3588> makedoniav <3109> o <3588> te <5037> silav <4609> kai <2532> o <3588> timoyeov <5095> suneiceto <4912> (5712) tw <3588> logw <3056> o <3588> paulov <3972> diamarturomenov <1263> (5740) toiv <3588> ioudaioiv <2453> einai <1510> (5750) ton <3588> criston <5547> ihsoun <2424>

18:6 antitassomenwn <498> (5734) de <1161> autwn <846> kai <2532> blasfhmountwn <987> (5723) ektinaxamenov <1621> (5671) ta <3588> imatia <2440> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> to <3588> aima <129> umwn <5216> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> umwn <5216> kayarov <2513> egw <1473> apo <575> tou <3588> nun <3568> eiv <1519> ta <3588> eynh <1484> poreusomai <4198> (5695)

18:7 kai <2532> metabav <3327> (5631) ekeiyen <1564> hlyen <2064> (5627) eiv <1519> oikian <3614> tinov <5100> onomati <3686> titiou <5103> ioustou <2459> sebomenou <4576> (5740) ton <3588> yeon <2316> ou <3739> h <3588> oikia <3614> hn <1510> (5713) sunomorousa <4927> (5723) th <3588> sunagwgh <4864>

18:8 krispov <2921> de <1161> o <3588> arcisunagwgov <752> episteusen <4100> (5656) tw <3588> kuriw <2962> sun <4862> olw <3650> tw <3588> oikw <3624> autou <846> kai <2532> polloi <4183> twn <3588> korinyiwn <2881> akouontev <191> (5723) episteuon <4100> (5707) kai <2532> ebaptizonto <907> (5712)

18:9 eipen <2036> (5627) de <1161> o <3588> kuriov <2962> en <1722> nukti <3571> di <1223> oramatov <3705> tw <3588> paulw <3972> mh <3361> fobou <5399> (5737) alla <235> lalei <2980> (5720) kai <2532> mh <3361> siwphshv <4623> (5661)

18:10 dioti <1360> egw <1473> eimi <1510> (5748) meta <3326> sou <4675> kai <2532> oudeiv <3762> epiyhsetai <2007> (5698) soi <4671> tou <3588> kakwsai <2559> (5658) se <4571> dioti <1360> laov <2992> estin <1510> (5748) moi <3427> poluv <4183> en <1722> th <3588> polei <4172> tauth <3778>

18:11 ekayisen <2523> (5656) de <1161> eniauton <1763> kai <2532> mhnav <3376> ex <1803> didaskwn <1321> (5723) en <1722> autoiv <846> ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316>

18:12 galliwnov <1058> de <1161> anyupatou <446> ontov <1510> (5752) thv <3588> acaiav <882> katepesthsan <2721> (5627) oi <3588> ioudaioi <2453> omoyumadon <3661> tw <3588> paulw <3972> kai <2532> hgagon <71> (5627) auton <846> epi <1909> to <3588> bhma <968>

18:13 legontev <3004> (5723) oti <3754> para <3844> ton <3588> nomon <3551> anapeiyei <374> (5719) outov <3778> touv <3588> anyrwpouv <444> sebesyai <4576> (5738) ton <3588> yeon <2316>

18:14 mellontov <3195> (5723) de <1161> tou <3588> paulou <3972> anoigein <455> (5721) to <3588> stoma <4750> eipen <2036> (5627) o <3588> galliwn <1058> prov <4314> touv <3588> ioudaiouv <2453> ei <1487> men <3303> hn <1510> (5713) adikhma <92> ti <5100> h <2228> radiourghma <4467> ponhron <4190> w <5599> ioudaioi <2453> kata <2596> logon <3056> an <302> anescomhn <430> (5639) umwn <5216>

18:15 ei <1487> de <1161> zhthmata <2213> estin <1510> (5748) peri <4012> logou <3056> kai <2532> onomatwn <3686> kai <2532> nomou <3551> tou <3588> kay <2596> umav <5209> oqesye <3700> (5695) autoi <846> krithv <2923> egw <1473> toutwn <5130> ou <3756> boulomai <1014> (5736) einai <1510> (5750)

18:16 kai <2532> aphlasen <556> (5656) autouv <846> apo <575> tou <3588> bhmatov <968>

18:17 epilabomenoi <1949> (5637) de <1161> pantev <3956> swsyenhn <4988> ton <3588> arcisunagwgon <752> etupton <5180> (5707) emprosyen <1715> tou <3588> bhmatov <968> kai <2532> ouden <3762> toutwn <5130> tw <3588> galliwni <1058> emelen <3199> (5707)

18:18 o <3588> de <1161> paulov <3972> eti <2089> prosmeinav <4357> (5660) hmerav <2250> ikanav <2425> toiv <3588> adelfoiv <80> apotaxamenov <657> (5671) exeplei <1602> (5707) eiv <1519> thn <3588> surian <4947> kai <2532> sun <4862> autw <846> priskilla <4252> kai <2532> akulav <207> keiramenov <2751> (5671) en <1722> kegcreaiv <2747> thn <3588> kefalhn <2776> eicen <2192> (5707) gar <1063> euchn <2171>

18:19 kathnthsan <2658> (5656) de <1161> eiv <1519> efeson <2181> kakeinouv <2548> katelipen <2641> (5627) autou <847> autov <846> de <1161> eiselywn <1525> (5631) eiv <1519> thn <3588> sunagwghn <4864> dielexato <1256> (5662) toiv <3588> ioudaioiv <2453>

18:20 erwtwntwn <2065> (5723) de <1161> autwn <846> epi <1909> pleiona <4119> cronon <5550> meinai <3306> (5658) ouk <3756> epeneusen <1962> (5656)

18:21 alla <235> apotaxamenov <657> (5671) kai <2532> eipwn <2036> (5631) palin <3825> anakamqw <344> (5692) prov <4314> umav <5209> tou <3588> yeou <2316> yelontov <2309> (5723) anhcyh <321> (5681) apo <575> thv <3588> efesou <2181>

18:22 kai <2532> katelywn <2718> (5631) eiv <1519> kaisareian <2542> anabav <305> (5631) kai <2532> aspasamenov <782> (5666) thn <3588> ekklhsian <1577> katebh <2597> (5627) eiv <1519> antioceian <490>

18:23 kai <2532> poihsav <4160> (5660) cronon <5550> tina <5100> exhlyen <1831> (5627) diercomenov <1330> (5740) kayexhv <2517> thn <3588> galatikhn <1054> cwran <5561> kai <2532> frugian <5435> sthrizwn <4741> (5723) pantav <3956> touv <3588> mayhtav <3101>

18:24 ioudaiov <2453> de <1161> tiv <5100> apollwv <625> onomati <3686> alexandreuv <221> tw <3588> genei <1085> anhr <435> logiov <3052> kathnthsen <2658> (5656) eiv <1519> efeson <2181> dunatov <1415> wn <1510> (5752) en <1722> taiv <3588> grafaiv <1124>

18:25 outov <3778> hn <1510> (5713) kathchmenov <2727> (5772) thn <3588> odon <3598> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> zewn <2204> (5723) tw <3588> pneumati <4151> elalei <2980> (5707) kai <2532> edidasken <1321> (5707) akribwv <199> ta <3588> peri <4012> tou <3588> ihsou <2424> epistamenov <1987> (5740) monon <3440> to <3588> baptisma <908> iwannou <2491>

18:26 outov <3778> te <5037> hrxato <756> (5662) parrhsiazesyai <3955> (5738) en <1722> th <3588> sunagwgh <4864> akousantev <191> (5660) de <1161> autou <846> priskilla <4252> kai <2532> akulav <207> proselabonto <4355> (5639) auton <846> kai <2532> akribesteron <199> autw <846> exeyento <1620> (5639) thn <3588> odon <3598> tou <3588> yeou <2316>

18:27 boulomenou <1014> (5740) de <1161> autou <846> dielyein <1330> (5629) eiv <1519> thn <3588> acaian <882> protreqamenoi <4389> (5671) oi <3588> adelfoi <80> egraqan <1125> (5656) toiv <3588> mayhtaiv <3101> apodexasyai <588> (5664) auton <846> ov <3739> paragenomenov <3854> (5637) sunebaleto <4820> (5639) polu <4183> toiv <3588> pepisteukosin <4100> (5761) dia <1223> thv <3588> caritov <5485>

18:28 eutonwv <2159> gar <1063> toiv <3588> ioudaioiv <2453> diakathlegceto <1246> (5711) dhmosia <1219> epideiknuv <1925> (5723) dia <1223> twn <3588> grafwn <1124> einai <1510> (5750) ton <3588> criston <5547> ihsoun <2424>TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA