TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

Yohanes 13

13:1 pro <4253> de <1161> thv <3588> eorthv <1859> tou <3588> pasca <3957> eidwv <1492> (5761) o <3588> ihsouv <2424> oti <3754> hlyen <2064> (5627) autou <846> h <3588> wra <5610> ina <2443> metabh <3327> (5632) ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> toutou <5127> prov <4314> ton <3588> patera <3962> agaphsav <25> (5660) touv <3588> idiouv <2398> touv <3588> en <1722> tw <3588> kosmw <2889> eiv <1519> telov <5056> hgaphsen <25> (5656) autouv <846>

13:2 kai <2532> deipnou <1173> ginomenou <1096> (5740) tou <3588> diabolou <1228> hdh <2235> beblhkotov <906> (5761) eiv <1519> thn <3588> kardian <2588> ina <2443> paradoi <3860> (5632) auton <846> ioudav <2455> simwnov <4613> iskariwthv <2469>

13:3 eidwv <1492> (5761) oti <3754> panta <3956> edwken <1325> (5656) autw <846> o <3588> pathr <3962> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> kai <2532> oti <3754> apo <575> yeou <2316> exhlyen <1831> (5627) kai <2532> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> upagei <5217> (5719)

13:4 egeiretai <1453> (5743) ek <1537> tou <3588> deipnou <1173> kai <2532> tiyhsin <5087> (5719) ta <3588> imatia <2440> kai <2532> labwn <2983> (5631) lention <3012> diezwsen <1241> (5656) eauton <1438>

13:5 eita <1534> ballei <906> (5719) udwr <5204> eiv <1519> ton <3588> nipthra <3537> kai <2532> hrxato <756> (5662) niptein <3538> (5721) touv <3588> podav <4228> twn <3588> mayhtwn <3101> kai <2532> ekmassein <1591> (5721) tw <3588> lentiw <3012> w <3739> hn <1510> (5713) diezwsmenov <1241> (5772)

13:6 ercetai <2064> (5736) oun <3767> prov <4314> simwna <4613> petron <4074> legei <3004> (5719) autw <846> kurie <2962> su <4771> mou <3450> nipteiv <3538> (5719) touv <3588> podav <4228>

13:7 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> o <3739> egw <1473> poiw <4160> (5719) su <4771> ouk <3756> oidav <1492> (5758) arti <737> gnwsh <1097> (5695) de <1161> meta <3326> tauta <5023>

13:8 legei <3004> (5719) autw <846> petrov <4074> ou <3756> mh <3361> niqhv <3538> (5661) mou <3450> touv <3588> podav <4228> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> autw <846> ean <1437> mh <3361> niqw <3538> (5661) se <4571> ouk <3756> eceiv <2192> (5719) merov <3313> met <3326> emou <1700>

13:9 legei <3004> (5719) autw <846> simwn <4613> petrov <4074> kurie <2962> mh <3361> touv <3588> podav <4228> mou <3450> monon <3440> alla <235> kai <2532> tav <3588> ceirav <5495> kai <2532> thn <3588> kefalhn <2776>

13:10 legei <3004> (5719) autw <846> ihsouv <2424> o <3588> leloumenov <3068> (5772) ouk <3756> ecei <2192> (5719) creian <5532> [ei <1487> mh <3361> touv <3588> podav] <4228> niqasyai <3538> (5670) all <235> estin <1510> (5748) kayarov <2513> olov <3650> kai <2532> umeiv <5210> kayaroi <2513> este <1510> (5748) all <235> ouci <3780> pantev <3956>

13:11 hdei <1492> (5715) gar <1063> ton <3588> paradidonta <3860> (5723) auton <846> dia <1223> touto <5124> eipen <2036> (5627) oti <3754> ouci <3780> pantev <3956> kayaroi <2513> este <1510> (5748)

13:12 ote <3753> oun <3767> eniqen <3538> (5656) touv <3588> podav <4228> autwn <846> kai <2532> elaben <2983> (5627) ta <3588> imatia <2440> autou <846> kai <2532> anepesen <377> (5627) palin <3825> eipen <2036> (5627) autoiv <846> ginwskete <1097> (5719) <1097> (5720) ti <5101> pepoihka <4160> (5758) umin <5213>

13:13 umeiv <5210> fwneite <5455> (5719) me <3165> o <3588> didaskalov <1320> kai <2532> o <3588> kuriov <2962> kai <2532> kalwv <2573> legete <3004> (5719) eimi <1510> (5748) gar <1063>

13:14 ei <1487> oun <3767> egw <1473> eniqa <3538> (5656) umwn <5216> touv <3588> podav <4228> o <3588> kuriov <2962> kai <2532> o <3588> didaskalov <1320> kai <2532> umeiv <5210> ofeilete <3784> (5719) allhlwn <240> niptein <3538> (5721) touv <3588> podav <4228>

13:15 upodeigma <5262> gar <1063> edwka <1325> (5656) umin <5213> ina <2443> kaywv <2531> egw <1473> epoihsa <4160> (5656) umin <5213> kai <2532> umeiv <5210> poihte <4160> (5725)

13:16 amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ouk <3756> estin <1510> (5748) doulov <1401> meizwn <3187> tou <3588> kuriou <2962> autou <846> oude <3761> apostolov <652> meizwn <3187> tou <3588> pemqantov <3992> (5660) auton <846>

13:17 ei <1487> tauta <5023> oidate <1492> (5758) makarioi <3107> este <1510> (5748) ean <1437> poihte <4160> (5725) auta <846>

13:18 ou <3756> peri <4012> pantwn <3956> umwn <5216> legw <3004> (5719) egw <1473> oida <1492> (5758) tinav <5101> exelexamhn <1586> (5668) all <235> ina <2443> h <3588> grafh <1124> plhrwyh <4137> (5686) o <3588> trwgwn <5176> (5723) mou <3450> ton <3588> arton <740> ephren <1869> (5656) ep <1909> eme <1691> thn <3588> pternan <4418> autou <846>

13:19 ap <575> arti <737> legw <3004> (5719) umin <5213> pro <4253> tou <3588> genesyai <1096> (5635) ina <2443> pisteuhte <4100> (5725) otan <3752> genhtai <1096> (5638) oti <3754> egw <1473> eimi <1510> (5748)

13:20 amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> o <3588> lambanwn <2983> (5723) an <302> tina <5100> pemqw <3992> (5661) eme <1691> lambanei <2983> (5719) o <3588> de <1161> eme <1691> lambanwn <2983> (5723) lambanei <2983> (5719) ton <3588> pemqanta <3992> (5660) me <3165>

13:21 tauta <5023> eipwn <2036> (5631) ihsouv <2424> etaracyh <5015> (5681) tw <3588> pneumati <4151> kai <2532> emarturhsen <3140> (5656) kai <2532> eipen <2036> (5627) amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> eiv <1520> ex <1537> umwn <5216> paradwsei <3860> (5692) me <3165>

13:22 eblepon <991> (5707) eiv <1519> allhlouv <240> oi <3588> mayhtai <3101> aporoumenoi <639> (5734) peri <4012> tinov <5101> legei <3004> (5719)

13:23 hn <1510> (5713) anakeimenov <345> (5740) eiv <1520> ek <1537> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> en <1722> tw <3588> kolpw <2859> tou <3588> ihsou <2424> on <3739> hgapa <25> (5707) [o] <3588> ihsouv <2424>

13:24 neuei <3506> (5719) oun <3767> toutw <5129> simwn <4613> petrov <4074> kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> eipe <3004> (5628) tiv <5101> estin <1510> (5748) peri <4012> ou <3739> legei <3004> (5719)

13:25 anapeswn <377> (5631) ekeinov <1565> outwv <3779> epi <1909> to <3588> sthyov <4738> tou <3588> ihsou <2424> legei <3004> (5719) autw <846> kurie <2962> tiv <5101> estin <1510> (5748)

13:26 apokrinetai <611> (5736) oun <3767> [o] <3588> ihsouv <2424> ekeinov <1565> estin <1510> (5748) w <3739> egw <1473> baqw <911> (5692) to <3588> qwmion <5596> kai <2532> dwsw <1325> (5692) autw <846> baqav <911> (5660) oun <3767> [to] <3588> qwmion <5596> lambanei <2983> (5719) kai <2532> didwsin <1325> (5719) iouda <2455> simwnov <4613> iskariwtou <2469>

13:27 kai <2532> meta <3326> to <3588> qwmion <5596> tote <5119> eishlyen <1525> (5627) eiv <1519> ekeinon <1565> o <3588> satanav <4567> legei <3004> (5719) oun <3767> autw <846> ihsouv <2424> o <3739> poieiv <4160> (5719) poihson <4160> (5657) tacion <5032>

13:28 touto <5124> [de] <1161> oudeiv <3762> egnw <1097> (5627) twn <3588> anakeimenwn <345> (5740) prov <4314> ti <5101> eipen <2036> (5627) autw <846>

13:29 tinev <5100> gar <1063> edokoun <1380> (5707) epei <1893> to <3588> glwssokomon <1101> eicen <2192> (5707) ioudav <2455> oti <3754> legei <3004> (5719) autw <846> ihsouv <2424> agorason <59> (5657) wn <3739> creian <5532> ecomen <2192> (5719) eiv <1519> thn <3588> eorthn <1859> h <2228> toiv <3588> ptwcoiv <4434> ina <2443> ti <5100> dw <1325> (5632)

13:30 labwn <2983> (5631) oun <3767> to <3588> qwmion <5596> ekeinov <1565> exhlyen <1831> (5627) euyuv <2117> hn <1510> (5713) de <1161> nux <3571>

13:31 ote <3753> oun <3767> exhlyen <1831> (5627) legei <3004> (5719) ihsouv <2424> nun <3568> edoxasyh <1392> (5681) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> kai <2532> o <3588> yeov <2316> edoxasyh <1392> (5681) en <1722> autw <846>

13:32 kai <2532> o <3588> yeov <2316> doxasei <1392> (5692) auton <846> en <1722> autw <846> kai <2532> euyuv <2117> doxasei <1392> (5692) auton <846>

13:33 teknia <5040> eti <2089> mikron <3397> mey <3326> umwn <5216> eimi <1510> (5748) zhthsete <2212> (5692) me <3165> kai <2532> kaywv <2531> eipon <2036> (5627) toiv <3588> ioudaioiv <2453> oti <3754> opou <3699> egw <1473> upagw <5217> (5719) umeiv <5210> ou <3756> dunasye <1410> (5736) elyein <2064> (5629) kai <2532> umin <5213> legw <3004> (5719) arti <737>

13:34 entolhn <1785> kainhn <2537> didwmi <1325> (5719) umin <5213> ina <2443> agapate <25> (5725) allhlouv <240> kaywv <2531> hgaphsa <25> (5656) umav <5209> ina <2443> kai <2532> umeiv <5210> agapate <25> (5725) allhlouv <240>

13:35 en <1722> toutw <5129> gnwsontai <1097> (5695) pantev <3956> oti <3754> emoi <1698> mayhtai <3101> este <1510> (5748) ean <1437> agaphn <26> echte <2192> (5725) en <1722> allhloiv <240>

13:36 legei <3004> (5719) autw <846> simwn <4613> petrov <4074> kurie <2962> pou <4226> upageiv <5217> (5719) apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> opou <3699> upagw <5217> (5719) ou <3756> dunasai <1410> (5736) moi <3427> nun <3568> akolouyhsai <190> (5658) akolouyhseiv <190> (5692) de <1161> usteron <5305>

13:37 legei <3004> (5719) autw <846> [o] <3588> petrov <4074> kurie <2962> dia <1223> ti <5101> ou <3756> dunamai <1410> (5736) soi <4671> akolouyein <190> (5721) arti <737> thn <3588> quchn <5590> mou <3450> uper <5228> sou <4675> yhsw <5087> (5692)

13:38 apokrinetai <611> (5736) ihsouv <2424> thn <3588> quchn <5590> sou <4675> uper <5228> emou <1700> yhseiv <5087> (5692) amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) soi <4671> ou <3756> mh <3361> alektwr <220> fwnhsh <5455> (5661) ewv <2193> ou <3739> arnhsh <720> (5667) me <3165> triv <5151>TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA