TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Mazmur 81

81:1 <03290> bqey <0430> yhlal <07321> weyrh <05797> wnzwe <0430> Myhlal <07442> wnynrh( (2) ) <0623> Poal <01665> tytgh <05921> le <05329> xunml(81:1)

81:1 (80:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> uper <5228> twn <3588> lhnwn <3025> tw <3588> asaf qalmov <5568> (80:2) agalliasye tw <3588> yew <2316> tw <3588> bohyw <998> hmwn <1473> alalaxate <214> tw <3588> yew <2316> iakwb <2384>

81:2 <05035> lbn <05973> Me <05273> Myen <03658> rwnk <08596> Pt <05414> wntw <02172> hrmz <05375> wav<81:3> (81:2)

81:2 (80:3) labete <2983> qalmon <5568> kai <2532> dote <1325> tumpanon qalthrion terpnon meta <3326> kiyarav <2788>

81:3 <02282> wngx <03117> Mwyl <03677> hokb <07782> rpws <02320> sdxb <08628> weqt<81:4> (81:3)

81:3 (80:4) salpisate <4537> en <1722> neomhnia <3561> salpiggi <4536> en <1722> eushmw <2154> hmera <2250> eorthv <1859> hmwn <1473>

81:4 <03290> bqey <0430> yhlal <04941> jpsm <01931> awh <03478> larvyl <02706> qx <03588> yk<81:5> (81:4)

81:4 (80:5) oti <3754> prostagma tw <3588> israhl <2474> estin <1510> kai <2532> krima <2917> tw <3588> yew <2316> iakwb <2384>

81:5 <08085> emsa <03045> ytedy <03808> al <08193> tpv <04714> Myrum <0776> Ura <05921> le <03318> wtaub <07760> wmv <03084> Powhyb <05715> twde<81:6> (81:5)

81:5 (80:6) marturion <3142> en <1722> tw <3588> iwshf <2501> eyeto <5087> auton <846> en <1722> tw <3588> exelyein <1831> auton <846> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> glwssan <1100> hn <3739> ouk <3364> egnw <1097> hkousen <191>

81:6 <05674> hnrbet <01731> dwdm <03709> wypk <07926> wmks <05447> lbom <05493> ytwryoh<81:7> (81:6)

81:6 (80:7) apesthsen apo <575> arsewn ton <3588> nwton autou <846> ai <3588> ceirev <5495> autou <846> en <1722> tw <3588> kofinw <2894> edouleusan <1398>

81:7 <05542> hlo <04809> hbyrm <04325> ym <05921> le <0974> Knxba <07482> Mer <05643> rtob <06030> Knea <02502> Kulxaw <07121> tarq <06869> hrub<81:8> (81:7)

81:7 (80:8) en <1722> yliqei <2347> epekalesw me <1473> kai <2532> errusamhn se <4771> ephkousa sou <4771> en <1722> apokrufw <614> kataigidov edokimasa <1381> se <4771> epi <1909> udatov <5204> antilogiav <485> diaqalma

81:8 <0> yl <08085> emst <0518> Ma <03478> larvy <0> Kb <05749> hdyeaw <05971> yme <08085> ems<81:9> (81:8)

81:8 (80:9) akouson <191> laov <2992> mou <1473> kai <2532> diamarturomai <1263> soi <4771> israhl <2474> ean <1437> akoushv <191> mou <1473>

81:9 <05236> rkn <0410> lal <07812> hwxtst <03808> alw <02114> rz <0410> la <0> Kb <01961> hyhy <03808> al<81:10> (81:9)

81:9 (80:10) ouk <3364> estai <1510> en <1722> soi <4771> yeov <2316> prosfatov <4372> oude <3761> proskunhseiv <4352> yew <2316> allotriw <245>

81:10 <04390> whalmaw <06310> Kyp <07337> bxrh <04714> Myrum <0776> Uram <05927> Klemh <0430> Kyhla <03068> hwhy <0595> ykna<81:11> (81:10)

81:10 (80:11) egw <1473> gar <1063> eimi <1510> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> o <3588> anagagwn <321> se <4771> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> platunon <4115> to <3588> stoma <4750> sou <4771> kai <2532> plhrwsw <4137> auto <846>

81:11 <0> yl <014> hba <03808> al <03478> larvyw <06963> ylwql <05971> yme <08085> ems <03808> alw<81:12> (81:11)

81:11 (80:12) kai <2532> ouk <3364> hkousen <191> o <3588> laov <2992> mou <1473> thv <3588> fwnhv <5456> mou <1473> kai <2532> israhl <2474> ou <3364> prosescen <4337> moi <1473>

81:12 <04156> Mhytwuewmb <01980> wkly <03820> Mbl <08307> twryrsb <07971> whxlsaw<81:13> (81:12)

81:12 (80:13) kai <2532> exapesteila <1821> autouv <846> kata <2596> ta <3588> epithdeumata twn <3588> kardiwn <2588> autwn <846> poreusontai <4198> en <1722> toiv <3588> epithdeumasin autwn <846>

81:13 <01980> wklhy <01870> ykrdb <03478> larvy <0> yl <08085> ems <05971> yme <03863> wl<81:14> (81:13)

81:13 (80:14) ei <1487> o <3588> laov <2992> mou <1473> hkousen <191> mou <1473> israhl <2474> taiv <3588> odoiv <3598> mou <1473> ei <1487> eporeuyh <4198>

81:14 <03027> ydy <07725> bysa <06862> Mhyru <05921> lew <03665> eynka <0341> Mhybywa <04592> jemk<81:15> (81:14)

81:14 (80:15) en <1722> tw <3588> mhdeni <3367> an <302> touv <3588> ecyrouv <2190> autwn <846> etapeinwsa <5013> kai <2532> epi <1909> touv <3588> ylibontav <2346> autouv <846> epebalon <1911> thn <3588> ceira <5495> mou <1473>

81:15 <05769> Mlwel <06256> Mte <01961> yhyw <0> wl <03584> wsxky <03068> hwhy <08130> yanvm<81:16> (81:15)

81:15 (80:16) oi <3588> ecyroi <2190> kuriou <2962> eqeusanto <5574> autw <846> kai <2532> estai <1510> o <3588> kairov <2540> autwn <846> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

81:16 <07646> Keybva <01706> sbd <06697> rwumw <02406> hjx <02459> blxm <0398> whlykayw<81:17> (81:16)

81:16 (80:17) kai <2532> eqwmisen <5595> autouv <846> ek <1537> steatov purou kai <2532> ek <1537> petrav <4073> meli <3192> ecortasen <5526> autouv <846>TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA