TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Mazmur 145

145:1 <05703> dew <05769> Mlwel <08034> Kms <01288> hkrbaw <04428> Klmh <0433> yhwla <07311> Kmmwra <01732> dwdl <08416> hlht(145:1)

145:1 (144:1) ainesiv <133> tw <3588> dauid uqwsw <5312> se <4771> o <3588> yeov <2316> mou <1473> o <3588> basileuv <935> mou <1473> kai <2532> euloghsw <2127> to <3588> onoma <3686> sou <4771> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> tou <3588> aiwnov <165>

145:2 <05703> dew <05769> Mlwel <08034> Kms <01984> hllhaw <01288> Kkrba <03117> Mwy <03605> lkb(145:2)

145:2 (144:2) kay <2596> ekasthn <1538> hmeran <2250> euloghsw <2127> se <4771> kai <2532> ainesw <134> to <3588> onoma <3686> sou <4771> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> tou <3588> aiwnov <165>

145:3 <02714> rqx <0369> Nya <01420> wtldglw <03966> dam <01984> llhmw <03068> hwhy <01419> lwdg(145:3)

145:3 (144:3) megav <3173> kuriov <2962> kai <2532> ainetov sfodra <4970> kai <2532> thv <3588> megalwsunhv <3172> autou <846> ouk <3364> estin <1510> perav <4009>

145:4 <05046> wdygy <01369> Kytrwbgw <04639> Kyvem <07623> xbsy <01755> rwdl <01755> rwd(145:4)

145:4 (144:4) genea <1074> kai <2532> genea <1074> epainesei ta <3588> erga <2041> sou <4771> kai <2532> thn <3588> dunamin <1411> sou <4771> apaggelousin

145:5 <07878> hxyva <06381> Kytwalpn <01697> yrbdw <01935> Kdwh <03519> dwbk <01926> rdh(145:5)

145:5 (144:5) thn <3588> megaloprepeian thv <3588> doxhv <1391> thv <3588> agiwsunhv <42> sou <4771> lalhsousin <2980> kai <2532> ta <3588> yaumasia <2297> sou <4771> dihghsontai <1334>

145:6 <05608> hnrpoa <01420> *Ktlwdgw {Kytlwdgw} <0559> wrmay <03372> Kytarwn <05807> zwzew(145:6)

145:6 (144:6) kai <2532> thn <3588> dunamin <1411> twn <3588> foberwn <5398> sou <4771> erousin kai <2532> thn <3588> megalwsunhn <3172> sou <4771> dihghsontai <1334>

145:7 <07442> wnnry <06666> Ktqduw <05042> weyby <02898> Kbwj <07227> br <02143> rkz(145:7)

145:7 (144:7) mnhmhn <3420> tou <3588> plhyouv <4128> thv <3588> crhstothtov <5544> sou <4771> exereuxontai kai <2532> th <3588> dikaiosunh <1343> sou <4771> agalliasontai

145:8 <02617> dox <01419> ldgw <0639> Mypa <0750> Kra <03068> hwhy <07349> Mwxrw <02587> Nwnx(145:8)

145:8 (144:8) oiktirmwn <3628> kai <2532> elehmwn <1655> o <3588> kuriov <2962> makroyumov <3116> kai <2532> polueleov

145:9 <04639> wyvem <03605> lk <05921> le <07356> wymxrw <03605> lkl <03068> hwhy <02896> bwj(145:9)

145:9 (144:9) crhstov <5543> kuriov <2962> toiv <3588> sumpasin kai <2532> oi <3588> oiktirmoi <3628> autou <846> epi <1909> panta <3956> ta <3588> erga <2041> autou <846>

145:10 <01288> hkwkrby <02623> Kydyoxw <04639> Kyvem <03605> lk <03068> hwhy <03034> Kwdwy(145:10)

145:10 (144:10) exomologhsasywsan <1843> soi <4771> kurie <2962> panta <3956> ta <3588> erga <2041> sou <4771> kai <2532> oi <3588> osioi <3741> sou <4771> euloghsatwsan <2127> se <4771>

145:11 <01696> wrbdy <01369> Ktrwbgw <0559> wrmay <04438> Ktwklm <03519> dwbk(145:11)

145:11 (144:11) doxan <1391> thv <3588> basileiav <932> sou <4771> erousin kai <2532> thn <3588> dunasteian sou <4771> lalhsousin <2980>

145:12 <04438> wtwklm <01926> rdh <03519> dwbkw <01369> wytrwbg <0120> Mdah <01121> ynbl <03045> eydwhl(145:12)

145:12 (144:12) tou <3588> gnwrisai <1107> toiv <3588> uioiv <5207> twn <3588> anyrwpwn <444> thn <3588> dunasteian sou <4771> kai <2532> thn <3588> doxan <1391> thv <3588> megaloprepeiav thv <3588> basileiav <932> sou <4771>

145:13 <01755> rwdw <01755> rwd <03605> lkb <04475> Ktlsmmw <05769> Mymle <03605> lk <04438> twklm <04438> Ktwklm(145:13)

145:13 (144:13) h <3588> basileia <932> sou <4771> basileia <932> pantwn <3956> twn <3588> aiwnwn <165> kai <2532> h <3588> despoteia sou <4771> en <1722> pash <3956> genea <1074> kai <2532> genea <1074> (144:13a) pistov <4103> kuriov <2962> en <1722> toiv <3588> logoiv <3056> autou <846> kai <2532> osiov <3741> en <1722> pasi <3956> toiv <3588> ergoiv <2041> autou <846>

145:14 <03721> Mypwpkh <03605> lkl <02210> Pqwzw <05307> Mylpnh <03605> lkl <03068> hwhy <05564> Kmwo(145:14)

145:14 (144:14) uposthrizei kuriov <2962> pantav <3956> touv <3588> katapiptontav <2667> kai <2532> anoryoi pantav <3956> touv <3588> katerragmenouv

145:15 <06256> wteb <0400> Mlka <0853> ta <01992> Mhl <05414> Ntwn <0859> htaw <07663> wrbvy <0413> Kyla <03605> lk <05869> ynye(145:15)

145:15 (144:15) oi <3588> ofyalmoi <3788> pantwn <3956> eiv <1519> se <4771> elpizousin <1679> kai <2532> su <4771> didwv <1325> thn <3588> trofhn <5160> autwn <846> en <1722> eukairia <2120>

145:16 <07522> Nwur <02416> yx <03605> lkl <07646> eybvmw <03027> Kdy <0853> ta <06605> xtwp(145:16)

145:16 (144:16) anoigeiv <455> su <4771> thn <3588> ceira <5495> sou <4771> kai <2532> empiplav pan <3956> zwon <2226> eudokiav <2107>

145:17 <04639> wyvem <03605> lkb <02623> dyoxw <01870> wykrd <03605> lkb <03068> hwhy <06662> qydu(145:17)

145:17 (144:17) dikaiov <1342> kuriov <2962> en <1722> pasaiv <3956> taiv <3588> odoiv <3598> autou <846> kai <2532> osiov <3741> en <1722> pasin <3956> toiv <3588> ergoiv <2041> autou <846>

145:18 <0571> tmab <07121> wharqy <0834> rsa <03605> lkl <07121> wyarq <03605> lkl <03068> hwhy <07138> bwrq(145:18)

145:18 (144:18) egguv <1451> kuriov <2962> pasin <3956> toiv <3588> epikaloumenoiv auton <846> pasi <3956> toiv <3588> epikaloumenoiv auton <846> en <1722> alhyeia <225>

145:19 <03467> Meyswyw <08085> emsy <07775> Mtews <0853> taw <06213> hvey <03373> wyary <07522> Nwur(145:19)

145:19 (144:19) yelhma <2307> twn <3588> foboumenwn <5399> auton <846> poihsei <4160> kai <2532> thv <3588> dehsewv <1162> autwn <846> epakousetai kai <2532> swsei <4982> autouv <846>

145:20 <08045> dymsy <07563> Myesrh <03605> lk <0853> taw <0157> wybha <03605> lk <0853> ta <03068> hwhy <08104> rmws(145:20)

145:20 (144:20) fulassei <5442> kuriov <2962> pantav <3956> touv <3588> agapwntav <25> auton <846> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> amartwlouv <268> exoleyreusei

145:21 <05703> dew <05769> Mlwel <06944> wsdq <08034> Ms <01320> rvb <03605> lk <01288> Krbyw <06310> yp <01696> rbdy <03068> hwhy <08416> tlht(145:21)

145:21 (144:21) ainesin <133> kuriou <2962> lalhsei <2980> to <3588> stoma <4750> mou <1473> kai <2532> eulogeitw <2127> pasa <3956> sarx <4561> to <3588> onoma <3686> to <3588> agion <40> autou <846> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> tou <3588> aiwnov <165>TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA