TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

1 Tawarikh 5

5:1 <01062> hrkbl <03187> vxythl <03808> alw <03478> larvy <01121> Nb <03130> Powy <01121> ynbl <01062> wtrkb <05414> hntn <01> wyba <03326> yewuy <02490> wllxbw <01060> rwkbh <01931> awh <03588> yk <03478> larvy <01060> rwkb <07205> Nbwar <01121> ynbw(5:1)

5:1 kai <2532> uioi <5207> roubhn prwtotokou <4416> israhl <2474> oti <3754> outov <3778> o <3588> prwtotokov <4416> kai <2532> en <1722> tw <3588> anabhnai <305> epi <1909> thn <3588> koithn <2845> tou <3588> patrov <3962> autou <846> edwken <1325> eulogian <2129> autou <846> tw <3588> uiw <5207> autou <846> iwshf <2501> uiw <5207> israhl <2474> kai <2532> ouk <3364> egenealoghyh <1075> eiv <1519> prwtotokia <4415>

5:2 o <03130> Powyl <01062> hrkbhw <04480> wnmm <05057> dygnlw <0251> wyxab <01396> rbg <03063> hdwhy <03588> yk(5:2)

5:2 oti <3754> ioudav <2455> dunatov <1415> iscui <2479> kai <2532> en <1722> toiv <3588> adelfoiv <80> autou <846> kai <2532> eiv <1519> hgoumenon <2233> ex <1537> autou <846> kai <2532> h <3588> eulogia <2129> tou <3588> iwshf <2501>

5:3 <03756> ymrkw <02696> Nwrux <06396> awlpw <02585> Kwnx <03478> larvy <01060> rwkb <07205> Nbwar <01121> ynb(5:3)

5:3 uioi <5207> roubhn prwtotokou <4416> israhl <2474> enwc <1802> kai <2532> fallouv arswn kai <2532> carmi

5:4 <01121> wnb <08096> yems <01121> wnb <01463> gwg <01121> wnb <08098> hyems <03100> lawy <01121> ynb(5:4)

5:4 uioi <5207> iwhl <2493> semei <4584> kai <2532> banaia uiov <5207> autou <846> kai <2532> uioi <5207> goug uiou <5207> semei <4584>

5:5 <01121> wnb <01168> leb <01121> wnb <07211> hyar <01121> wnb <04318> hkym(5:5)

5:5 uiov <5207> autou <846> mica uiov <5207> autou <846> rhca uiov <5207> autou <846> baal <896>

5:6 <07206> ynbwarl <05387> ayvn <01931> awh <0804> rsa <04428> Klm <08407> roanlp <0> tglt <01540> hlgh <0834> rsa <01121> wnb <0880> hrab(5:6)

5:6 uiov <5207> autou <846> behra on <3739> metwkisen <3351> yaglayfalnasar basileuv <935> assour outov <3778> arcwn <757> twn <3588> roubhn

5:7 <02148> whyrkzw <03273> layey <07218> sarh <08435> Mtwdltl <03187> vxythb <04940> wytxpsml <0251> wyxaw(5:7)

5:7 kai <2532> adelfoi <80> autou <846> th <3588> patria <3965> autou <846> en <1722> toiv <3588> katalocismoiv autwn <846> kata <2596> geneseiv <1078> autwn <846> o <3588> arcwn <757> iwhl <2493> kai <2532> zacaria

5:8 <01186> Nwem <0> lebw <05015> wbn <05704> dew <06177> rereb <03427> bswy <01931> awh <03100> lawy <01121> Nb <08087> ems <01121> Nb <05811> zze <01121> Nb <01106> elbw(5:8)

5:8 kai <2532> balek uiov <5207> ozouz uiov <5207> sama uiov <5207> iwhl <2493> outov <3778> katwkhsen en <1722> arohr kai <2532> epi <1909> nabau kai <2532> beelmawn

5:9 <01568> delg <0776> Urab <07235> wbr <04735> Mhynqm <03588> yk <06578> trp <05104> rhnh <04480> Nml <04057> hrbdm <0935> awbl <05704> de <03427> bsy <04217> xrzmlw(5:9)

5:9 kai <2532> prov <4314> anatolav <395> katwkhsen ewv <2193> ercomenwn <2064> thv <3588> erhmou <2048> apo <575> tou <3588> potamou <4215> eufratou <2166> oti <3754> kthnh <2934> autwn <846> polla <4183> en <1722> gh <1065> galaad

5:10 P <01568> delgl <04217> xrzm <06440> ynp <03605> lk <05921> le <0168> Mhylhab <03427> wbsyw <03027> Mdyb <05307> wlpyw <01905> Myarghh <05973> Me <04421> hmxlm <06213> wve <07586> lwas <03117> ymybw(5:10)

5:10 kai <2532> en <1722> hmeraiv <2250> saoul <4549> epoihsan <4160> polemon <4171> prov <4314> touv <3588> paroikouv <3941> kai <2532> epeson <4098> en <1722> cersin <5495> autwn <846> katoikountev en <1722> skhnaiv <4633> ewv <2193> pantev <3956> kat <2596> anatolav <395> thv <3588> galaad

5:11 <05548> hklo <05704> de <01316> Nsbh <0776> Urab <03427> wbsy <05048> Mdgnl <01410> dg <01121> ynbw(5:11)

5:11 uioi <5207> gad <1045> katenanti autwn <846> katwkhsan en <1722> th <3588> basan ewv <2193> selca

5:12 <01316> Nsbb <08202> jpsw <03285> yneyw <04932> hnsmh <08223> Mpsw <07218> sarh <03100> lawy(5:12)

5:12 iwhl <2493> o <3588> prwtotokov <4416> kai <2532> safam o <3588> deuterov <1208> kai <2532> iani o <3588> grammateuv <1122> en <1722> basan

5:13 o <07651> hebs <05677> rbew <02127> eyzw <03275> Nkeyw <03140> yrwyw <07652> ebsw <04918> Mlsmw <04317> lakym <01> Mhytwba <01004> tybl <0251> Mhyxaw(5:13)

5:13 kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> autwn <846> kat <2596> oikouv <3624> patriwn <3965> autwn <846> micahl <3413> mosollam kai <2532> sebee kai <2532> iwree kai <2532> iacan kai <2532> zoue kai <2532> wbhd <5601> epta <2033>

5:14 <0938> zwb <01121> Nb <03163> wdxy <01121> Nb <03454> ysysy <01121> Nb <04317> lakym <01121> Nb <01568> delg <01121> Nb <03386> xwry <01121> Nb <02359> yrwx <01121> Nb <032> lyxyba <01121> ynb <0428> hla(5:14)

5:14 outoi <3778> uioi <5207> abicail uiou <5207> ouri uiou <5207> idai uiou <5207> galaad uiou <5207> micahl <3413> uiou <5207> isai uiou <5207> iouri uiou <5207> zaboucam

5:15 <01> Mtwba <01004> tybl <07218> sar <01476> ynwg <01121> Nb <05661> laydbe <01121> Nb <0277> yxa(5:15)

5:15 uiou <5207> abdihl uiou <5207> gouni arcwn <757> oikou <3624> patriwn <3965>

5:16 <08444> Mtwauwt <05921> le <08289> Nwrs <04054> ysrgm <03605> lkbw <01323> hytnbbw <01316> Nsbb <01568> delgb <03427> wbsyw(5:16)

5:16 katwkoun en <1722> galaad en <1722> basan kai <2532> en <1722> taiv <3588> kwmaiv <2864> autwn <846> kai <2532> panta <3956> ta <3588> pericwra <4066> sarwn <4565> ewv <2193> exodou <1841>

5:17 P <03478> larvy <04428> Klm <03379> Mebry <03117> ymybw <03063> hdwhy <04428> Klm <03147> Mtwy <03117> ymyb <03187> wvxyth <03605> Mlk(5:17)

5:17 pantwn <3956> o <3588> katalocismov en <1722> hmeraiv <2250> iwayam <2488> basilewv <935> iouda <2448> kai <2532> en <1722> hmeraiv <2250> ieroboam basilewv <935> israhl <2474>

5:18 <06635> abu <03318> yauy <08346> Myssw <03967> twam <07651> ebsw <0505> Pla <0702> hebraw <0705> Myebra <04421> hmxlm <03925> ydwmlw <07198> tsq <01869> ykrdw <02719> brxw <04043> Ngm <05375> yavn <0582> Mysna <02428> lyx <01121> ynb <04480> Nm <04519> hsnm <07626> jbs <02677> yuxw <01425> ydgw <07205> Nbwar <01121> ynb(5:18)

5:18 uioi <5207> roubhn kai <2532> gad <1045> kai <2532> hmisu fulhv <5443> manassh ex <1537> uiwn <5207> dunamewv <1411> andrev <435> airontev <142> aspidav <785> kai <2532> macairan <3162> kai <2532> teinontev toxon <5115> kai <2532> dedidagmenoi <1321> polemon <4171> tessarakonta <5062> kai <2532> tessarev <5064> ciliadev <5505> kai <2532> eptakosioi kai <2532> exhkonta <1835> ekporeuomenoi <1607> eiv <1519> parataxin

5:19 <05114> bdwnw <05305> sypnw <03195> rwjyw <01905> Myayrghh <05973> Me <04421> hmxlm <06213> wveyw(5:19)

5:19 kai <2532> epoioun <4160> polemon <4171> meta <3326> twn <3588> agarhnwn kai <2532> itouraiwn kai <2532> nafisaiwn kai <2532> nadabaiwn

5:20 <0> wb <0982> wxjb <03588> yk <0> Mhl <06279> rwtenw <04421> hmxlmb <02199> wqez <0430> Myhlal <03588> yk <05973> Mhmes <03605> lkw <01905> Myayrghh <03027> Mdyb <05414> wntnyw <05921> Mhyle <05826> wrzeyw(5:20)

5:20 kai <2532> katiscusan <2729> ep <1909> autwn <846> kai <2532> edoyhsan <1325> eiv <1519> ceirav <5495> autwn <846> oi <3588> agaraioi kai <2532> panta <3956> ta <3588> skhnwmata <4638> autwn <846> oti <3754> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> ebohsan <994> en <1722> tw <3588> polemw <4171> kai <2532> ephkousen autoiv <846> oti <3754> hlpisan <1679> ep <1909> auton <846>

5:21 <0505> Pla <03967> ham <0120> Mda <05315> spnw <0505> Mypla <02543> Myrwmxw <0505> Pla <02572> Mysmxw <03967> Mytam <06629> Nauw <0505> Pla <02572> Mysmx <01581> Mhylmg <04735> Mhynqm <07617> wbsyw(5:21)

5:21 kai <2532> hcmalwteusan <162> thn <3588> aposkeuhn autwn <846> kamhlouv <2574> pentakisciliav <4000> kai <2532> probatwn <4263> diakosiav <1250> penthkonta <4004> ciliadav <5505> onouv <3688> disciliouv <1367> kai <2532> qucav <5590> andrwn <435> ekaton <1540> ciliadav <5505>

5:22 P <01473> hlgh <05704> de <08478> Mhytxt <03427> wbsyw <04421> hmxlmh <0430> Myhlahm <03588> yk <05307> wlpn <07227> Mybr <02491> Myllx <03588> yk(5:22)

5:22 oti <3754> traumatiai polloi <4183> epeson <4098> oti <3754> para <3844> tou <3588> yeou <2316> o <3588> polemov <4171> kai <2532> katwkhsan ant <473> autwn <846> ewv <2193> thv <3588> metoikesiav <3350>

5:23 <07235> wbr <01992> hmh <02768> Nwmrx <02022> rhw <08149> rynvw <01179> Nwmrx <0> leb <05704> de <01316> Nsbm <0776> Urab <03427> wbsy <04519> hsnm <07626> jbs <02677> yux <01121> ynbw(5:23)

5:23 kai <2532> oi <3588> hmiseiv fulhv <5443> manassh katwkhsan en <1722> th <3588> gh <1065> apo <575> basan ewv <2193> baalermwn kai <2532> sanir kai <2532> orov <3735> aermwn kai <2532> en <1722> tw <3588> libanw <3030> autoi <846> epleonasyhsan <4121>

5:24 <01> Mtwba <01004> tybl <07218> Mysar <08034> twms <0376> ysna <02428> lyx <01368> yrwbg <0376> Mysna <03164> laydxyw <01938> hywdwhw <03414> hymryw <05837> layrzew <0447> laylaw <03469> yesyw <06081> rpew <01> Mtwba <01004> tyb <07218> ysar <0428> hlaw(5:24)

5:24 kai <2532> outoi <3778> archgoi <747> oikou <3624> patriwn <3965> autwn <846> ofer kai <2532> isei kai <2532> elihl kai <2532> esdrihl kai <2532> iermia kai <2532> wdouia kai <2532> iedihl andrev <435> iscuroi <2478> dunamei <1411> andrev <435> onomastoi arcontev <758> twn <3588> oikwn <3624> patriwn <3965> autwn <846>

5:25 <06440> Mhynpm <0430> Myhla <08045> dymsh <0834> rsa <0776> Urah <05971> yme <0430> yhla <0310> yrxa <02181> wnzyw <01> Mhytwba <0430> yhlab <04603> wlemyw(5:25)

5:25 kai <2532> hyethsan <114> en <1722> yew <2316> paterwn <3962> autwn <846> kai <2532> eporneusan <4203> opisw <3694> yewn <2316> lawn <2992> thv <3588> ghv <1065> ouv <3739> exhren <1808> o <3588> yeov <2316> apo <575> proswpou <4383> autwn <846>

5:26 P <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <01470> Nzwg <05104> rhnw <02024> arhw <02249> rwbxw <02477> xlxl <0935> Maybyw <04519> hsnm <07626> jbs <02677> yuxlw <01425> ydglw <07206> ynbwarl <01540> Mlgyw <0804> rwsa <04428> Klm <08407> ronlp <0> tglt <07307> xwr <0853> taw <0804> rwsa <04428> Klm <06322> lwp <07307> xwr <0853> ta <03478> larvy <0430> yhla <05782> reyw(5:26)

5:26 kai <2532> ephgeiren o <3588> yeov <2316> israhl <2474> to <3588> pneuma <4151> falwc basilewv <935> assour kai <2532> to <3588> pneuma <4151> yaglayfalnasar basilewv <935> assour kai <2532> metwkisen <3351> ton <3588> roubhn kai <2532> ton <3588> gaddi kai <2532> to <3588> hmisu fulhv <5443> manassh kai <2532> hgagen <71> autouv <846> eiv <1519> calac kai <2532> cabwr kai <2532> epi <1909> potamon <4215> gwzan ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778>TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA