TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Zakharia 7:1-14

7:1 <03691> wlokb <08671> yesth <02320> sdxl <0702> hebrab <02148> hyrkz <0413> la <03068> hwhy <01697> rbd <01961> hyh <04428> Klmh <01867> swyrdl <0702> ebra <08141> tnsb <01961> yhyw(7:1)

7:1 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> tetartw <5067> etei <2094> epi <1909> dareiou tou <3588> basilewv <935> egeneto <1096> logov <3056> kuriou <2962> prov <4314> zacarian <2197> tetradi tou <3588> mhnov <3303> tou <3588> enatou ov <3739> estin <1510> caseleu

7:2 <03069> hwhy <06440> ynp <0853> ta <02470> twlxl <0582> wysnaw <07278> Klm <0> Mgrw <08272> rua <0> rv <01008> la <0> tyb <07971> xlsyw(7:2)

7:2 kai <2532> exapesteilen <1821> eiv <1519> baiyhl sarasar kai <2532> arbeseer o <3588> basileuv <935> kai <2532> oi <3588> andrev <435> autou <846> tou <3588> exilasasyai ton <3588> kurion <2962>

7:3 P <08141> Myns <04100> hmk <02088> hz <06213> ytyve <0834> rsak <05144> rznh <02549> ysmxh <02320> sdxb <01058> hkbah <0559> rmal <05030> Myaybnh <0413> law <06635> twabu <03068> hwhy <01004> tybl <0834> rsa <03548> Mynhkh <0413> la <0559> rmal(7:3)

7:3 legwn <3004> prov <4314> touv <3588> iereiv <2409> touv <3588> en <1722> tw <3588> oikw <3624> kuriou <2962> pantokratorov <3841> kai <2532> prov <4314> touv <3588> profhtav <4396> legwn <3004> eiselhluyen <1525> wde <3592> en <1722> tw <3588> mhni <3303> tw <3588> pemptw <3991> to <3588> agiasma kayoti <2530> epoihsa <4160> hdh <2235> ikana <2425> eth <2094>

7:4 <0559> rmal <0413> yla <06635> twabu <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw(7:4)

7:4 kai <2532> egeneto <1096> logov <3056> kuriou <2962> twn <3588> dunamewn <1411> prov <4314> me <1473> legwn <3004>

7:5 <0589> yna <06684> yntmu <06684> Mwuh <08141> hns <07657> Myebs <02088> hzw <07637> yeybsbw <02549> ysymxb <05594> dwpow <06684> Mtmu <03588> yk <0559> rmal <03548> Mynhkh <0413> law <0776> Urah <05971> Me <03605> lk <0413> la <0559> rma(7:5)

7:5 eipon prov <4314> apanta <537> ton <3588> laon <2992> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> prov <4314> touv <3588> iereiv <2409> legwn <3004> ean <1437> nhsteushte <3522> h <2228> koqhsye <2875> en <1722> taiv <3588> pemptaiv <3991> h <2228> en <1722> taiv <3588> ebdomaiv <1442> kai <2532> idou <2400> ebdomhkonta <1440> eth <2094> mh <3165> nhsteian <3521> nenhsteukate <3522> moi <1473>

7:6 <08354> Mytsh <0859> Mtaw <0398> Mylkah <0859> Mta <03808> awlh <08354> wtst <03588> ykw <0398> wlkat <03588> ykw(7:6)

7:6 kai <2532> ean <1437> faghte <2068> h <2228> pihte <4095> ouc <3364> umeiv <4771> esyete <2068> kai <2532> umeiv <4771> pinete <4095>

7:7 P <03427> bsy <08219> hlpshw <05045> bgnhw <05439> hytbybo <05892> hyrew <07961> hwlsw <03427> tbsy <03389> Mlswry <01961> twyhb <07223> Mynsarh <05030> Myaybnh <03027> dyb <03068> hwhy <07121> arq <0834> rsa <01697> Myrbdh <0853> ta <03808> awlh(7:7)

7:7 ouc <3364> outoi <3778> oi <3588> logoi <3056> eisin <1510> ouv <3739> elalhsen <2980> kuriov <2962> en <1722> cersin <5495> twn <3588> profhtwn <4396> twn <3588> emprosyen <1715> ote <3753> hn <1510> ierousalhm <2419> katoikoumenh kai <2532> euyhnousa kai <2532> ai <3588> poleiv <4172> authv <846> kukloyen <2943> kai <2532> h <3588> oreinh kai <2532> h <3588> pedinh katwkeito

7:8 <0559> rmal <02148> hyrkz <0413> la <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw(7:8)

7:8 kai <2532> egeneto <1096> logov <3056> kuriou <2962> prov <4314> zacarian <2197> legwn <3004>

7:9 <0251> wyxa <0854> ta <0376> sya <06213> wve <07356> Mymxrw <02617> doxw <08199> wjps <0571> tma <04941> jpsm <0559> rmal <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(7:9)

7:9 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> krima <2917> dikaion <1342> krinate <2919> kai <2532> eleov <1656> kai <2532> oiktirmon <3628> poieite <4160> ekastov <1538> prov <4314> ton <3588> adelfon <80> autou <846>

7:10 <03824> Mkbblb <02803> wbsxt <0408> la <0251> wyxa <0376> sya <07451> terw <06231> wqset <0408> la <06041> ynew <01616> rg <03490> Mwtyw <0490> hnmlaw(7:10)

7:10 kai <2532> chran <5503> kai <2532> orfanon <3737> kai <2532> proshluton <4339> kai <2532> penhta <3993> mh <3165> katadunasteuete <2616> kai <2532> kakian <2549> ekastov <1538> tou <3588> adelfou <80> autou <846> mh <3165> mnhsikakeitw en <1722> taiv <3588> kardiaiv <2588> umwn <4771>

7:11 <08085> ewmsm <03513> wdybkh <0241> Mhynzaw <05637> trro <03802> Ptk <05414> wntyw <07181> bysqhl <03985> wnamyw(7:11)

7:11 kai <2532> hpeiyhsan <544> tou <3588> prosecein <4337> kai <2532> edwkan <1325> nwton parafronounta <3912> kai <2532> ta <3588> wta <3775> autwn <846> ebarunan tou <3588> mh <3165> eisakouein <1522>

7:12 <06635> twabu <03068> hwhy <0853> tam <01419> lwdg <07110> Puq <01961> yhyw <07223> Mynsarh <05030> Myaybnh <03027> dyb <07307> wxwrb <06635> twabu <03068> hwhy <07971> xls <0834> rsa <01697> Myrbdh <0853> taw <08451> hrwth <0853> ta <08085> ewmsm <08068> ryms <07760> wmv <03820> Mblw(7:12)

7:12 kai <2532> thn <3588> kardian <2588> autwn <846> etaxan <5021> apeiyh <545> tou <3588> mh <3165> eisakouein <1522> tou <3588> nomou <3551> mou <1473> kai <2532> touv <3588> logouv <3056> ouv <3739> exapesteilen <1821> kuriov <2962> pantokratwr <3841> en <1722> pneumati <4151> autou <846> en <1722> cersin <5495> twn <3588> profhtwn <4396> twn <3588> emprosyen <1715> kai <2532> egeneto <1096> orgh <3709> megalh <3173> para <3844> kuriou <2962> pantokratorov <3841>

7:13 <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <08085> emsa <03808> alw <07121> warqy <03651> Nk <08085> wems <03808> alw <07121> arq <0834> rsak <01961> yhyw(7:13)

7:13 kai <2532> estai <1510> on <3739> tropon <5158> eipen kai <2532> ouk <3364> eishkousan <1522> autou <846> outwv <3778> kekraxontai <2896> kai <2532> ou <3364> mh <3165> eisakousw <1522> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841>

7:14 P <08074> hmsl <02532> hdmx <0776> Ura <07760> wmyvyw <07725> bsmw <05674> rbem <0310> Mhyrxa <08047> hmsn <0776> Urahw <03045> Mwedy <03808> al <0834> rsa <01471> Mywgh <03605> lk <05921> le <05590> Mreoaw(7:14)

7:14 kai <2532> ekbalw <1544> autouv <846> eiv <1519> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> a <3739> ouk <3364> egnwsan <1097> kai <2532> h <3588> gh <1065> afanisyhsetai katopisyen autwn <846> ek <1537> diodeuontov <1353> kai <2532> ex <1537> anastrefontov <390> kai <2532> etaxan <5021> ghn <1065> eklekthn <1588> eiv <1519> afanismon <854>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA