TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 20:17-38

20:17 apo <575> de <1161> thv <3588> milhtou <3399> pemqav <3992> (5660) eiv <1519> efeson <2181> metekalesato <3333> (5668) touv <3588> presbuterouv <4245> thv <3588> ekklhsiav <1577>

20:18 wv <5613> de <1161> paregenonto <3854> (5633) prov <4314> auton <846> eipen <2036> (5627) autoiv <846> umeiv <5210> epistasye <1987> (5736) apo <575> prwthv <4413> hmerav <2250> af <575> hv <3739> epebhn <1910> (5627) eiv <1519> thn <3588> asian <773> pwv <4459> mey <3326> umwn <5216> ton <3588> panta <3956> cronon <5550> egenomhn <1096> (5633)

20:19 douleuwn <1398> (5723) tw <3588> kuriw <2962> meta <3326> pashv <3956> tapeinofrosunhv <5012> kai <2532> dakruwn <1144> kai <2532> peirasmwn <3986> twn <3588> sumbantwn <4819> (5631) moi <3427> en <1722> taiv <3588> epiboulaiv <1917> twn <3588> ioudaiwn <2453>

20:20 wv <5613> ouden <3762> upesteilamhn <5288> (5668) twn <3588> sumferontwn <4851> (5723) tou <3588> mh <3361> anaggeilai <312> (5658) umin <5213> kai <2532> didaxai <1321> (5658) umav <5209> dhmosia <1219> kai <2532> kat <2596> oikouv <3624>

20:21 diamarturomenov <1263> (5740) ioudaioiv <2453> te <5037> kai <2532> ellhsin <1672> thn <3588> eiv <1519> yeon <2316> metanoian <3341> kai <2532> pistin <4102> eiv <1519> ton <3588> kurion <2962> hmwn <2257> ihsoun <2424>

20:22 kai <2532> nun <3568> idou <2400> (5628) dedemenov <1210> (5772) egw <1473> tw <3588> pneumati <4151> poreuomai <4198> (5736) eiv <1519> ierousalhm <2419> ta <3588> en <1722> auth <846> sunanthsonta <4876> (5694) emoi <1698> mh <3361> eidwv <1492> (5761)

20:23 plhn <4133> oti <3754> to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> kata <2596> polin <4172> diamarturetai <1263> (5736) moi <3427> legon <3004> (5723) oti <3754> desma <1199> kai <2532> yliqeiv <2347> me <3165> menousin <3306> (5719)

20:24 all <235> oudenov <3762> logou <3056> poioumai <4160> (5731) thn <3588> quchn <5590> timian <5093> emautw <1683> wv <5613> teleiwsw <5048> (5661) ton <3588> dromon <1408> mou <3450> kai <2532> thn <3588> diakonian <1248> hn <3739> elabon <2983> (5627) para <3844> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424> diamarturasyai <1263> (5664) to <3588> euaggelion <2098> thv <3588> caritov <5485> tou <3588> yeou <2316>

20:25 kai <2532> nun <3568> idou <2400> (5628) egw <1473> oida <1492> (5758) oti <3754> ouketi <3765> oqesye <3700> (5695) to <3588> proswpon <4383> mou <3450> umeiv <5210> pantev <3956> en <1722> oiv <3739> dihlyon <1330> (5627) khrusswn <2784> (5723) thn <3588> basileian <932>

20:26 dioti <1360> marturomai <3143> (5736) umin <5213> en <1722> th <3588> shmeron <4594> hmera <2250> oti <3754> kayarov <2513> eimi <1510> (5748) apo <575> tou <3588> aimatov <129> pantwn <3956>

20:27 ou <3756> gar <1063> upesteilamhn <5288> (5668) tou <3588> mh <3361> anaggeilai <312> (5658) pasan <3956> thn <3588> boulhn <1012> tou <3588> yeou <2316> umin <5213>

20:28 prosecete <4337> (5720) eautoiv <1438> kai <2532> panti <3956> tw <3588> poimniw <4168> en <1722> w <3739> umav <5209> to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> eyeto <5087> (5639) episkopouv <1985> poimainein <4165> (5721) thn <3588> ekklhsian <1577> tou <3588> yeou <2316> hn <3739> periepoihsato <4046> (5668) dia <1223> tou <3588> aimatov <129> tou <3588> idiou <2398>

20:29 egw <1473> oida <1492> (5758) oti <3754> eiseleusontai <1525> (5695) meta <3326> thn <3588> afixin <867> mou <3450> lukoi <3074> bareiv <926> eiv <1519> umav <5209> mh <3361> feidomenoi <5339> (5740) tou <3588> poimniou <4168>

20:30 kai <2532> ex <1537> umwn <5216> [autwn] <846> anasthsontai <450> (5698) andrev <435> lalountev <2980> (5723) diestrammena <1294> (5772) tou <3588> apospan <645> (5721) touv <3588> mayhtav <3101> opisw <3694> eautwn <1438>

20:31 dio <1352> grhgoreite <1127> (5720) mnhmoneuontev <3421> (5723) oti <3754> trietian <5148> nukta <3571> kai <2532> hmeran <2250> ouk <3756> epausamhn <3973> (5668) meta <3326> dakruwn <1144> nouyetwn <3560> (5723) ena <1520> ekaston <1538>

20:32 kai <2532> ta <3588> nun <3568> paratiyemai <3908> (5731) umav <5209> tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> tw <3588> logw <3056> thv <3588> caritov <5485> autou <846> tw <3588> dunamenw <1410> (5740) oikodomhsai <3618> (5658) kai <2532> dounai <1325> (5629) thn <3588> klhronomian <2817> en <1722> toiv <3588> hgiasmenoiv <37> (5772) pasin <3956>

20:33 arguriou <694> h <2228> crusiou <5553> h <2228> imatismou <2441> oudenov <3762> epeyumhsa <1937> (5656)

20:34 autoi <846> ginwskete <1097> (5719) oti <3754> taiv <3588> creiaiv <5532> mou <3450> kai <2532> toiv <3588> ousin <1510> (5752) met <3326> emou <1700> uphrethsan <5256> (5656) ai <3588> ceirev <5495> autai <3778>

20:35 panta <3956> upedeixa <5263> (5656) umin <5213> oti <3754> outwv <3779> kopiwntav <2872> (5723) dei <1163> (5904) antilambanesyai <482> (5738) twn <3588> asyenountwn <770> (5723) mnhmoneuein <3421> (5721) te <5037> twn <3588> logwn <3056> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424> oti <3754> autov <846> eipen <2036> (5627) makarion <3107> estin <1510> (5748) mallon <3123> didonai <1325> (5721) h <2228> lambanein <2983> (5721)

20:36 kai <2532> tauta <5023> eipwn <2036> (5631) yeiv <5087> (5631) ta <3588> gonata <1119> autou <846> sun <4862> pasin <3956> autoiv <846> proshuxato <4336> (5662)

20:37 ikanov <2425> de <1161> klauymov <2805> egeneto <1096> (5633) pantwn <3956> kai <2532> epipesontev <1968> (5631) epi <1909> ton <3588> trachlon <5137> tou <3588> paulou <3972> katefiloun <2705> (5707) auton <846>

20:38 odunwmenoi <3600> (5746) malista <3122> epi <1909> tw <3588> logw <3056> w <3739> eirhkei <2046> (5715) oti <3754> ouketi <3765> mellousin <3195> (5719) to <3588> proswpon <4383> autou <846> yewrein <2334> (5721) proepempon <4311> (5707) de <1161> auton <846> eiv <1519> to <3588> ploion <4143>TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA