TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Raja-raja 20:35-43

20:35 <05221> wtkhl <0376> syah <03985> Namyw <04994> an <05221> ynykh <03068> hwhy <01697> rbdb <07453> wher <0413> la <0559> rma <05030> Myaybnh <01121> ynbm <0259> dxa <0376> syaw(20:35)

20:35 (21:35) kai <2532> anyrwpov <444> eiv <1519> ek <1537> twn <3588> uiwn <5207> twn <3588> profhtwn <4396> eipen prov <4314> ton <3588> plhsion <4139> autou <846> en <1722> logw <3056> kuriou <2962> pataxon <3960> dh <1161> me <1473> kai <2532> ouk <3364> hyelhsen <2309> o <3588> anyrwpov <444> pataxai <3960> auton <846>

20:36 <05221> whkyw <0738> hyrah <04672> whaumyw <0681> wluam <01980> Klyw <0738> hyrah <05221> Kkhw <0853> ytam <01980> Klwh <02005> Knh <03068> hwhy <06963> lwqb <08085> tems <03808> al <0834> rsa <03282> Ney <0> wl <0559> rmayw(20:36)

20:36 (21:36) kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> any <473> wn <3739> ouk <3364> hkousav <191> thv <3588> fwnhv <5456> kuriou <2962> idou <2400> su <4771> apotreceiv ap <575> emou <1473> kai <2532> pataxei <3960> se <4771> lewn <3023> kai <2532> aphlyen <565> ap <575> autou <846> kai <2532> euriskei <2147> auton <846> lewn <3023> kai <2532> epataxen <3960> auton <846>

20:37 <06481> eupw <05221> hkh <0376> syah <05221> whkyw <04994> an <05221> ynykh <0559> rmayw <0312> rxa <0376> sya <04672> aumyw(20:37)

20:37 (21:37) kai <2532> euriskei <2147> anyrwpon <444> allon <243> kai <2532> eipen pataxon <3960> me <1473> dh <1161> kai <2532> epataxen <3960> auton <846> o <3588> anyrwpov <444> pataxav <3960> kai <2532> sunetriqen <4937>

20:38 <05869> wynye <05921> le <0666> rpab <02664> vpxtyw <01870> Krdh <05921> le <04428> Klml <05975> dmeyw <05030> aybnh <01980> Klyw(20:38)

20:38 (21:38) kai <2532> eporeuyh <4198> o <3588> profhthv <4396> kai <2532> esth <2476> tw <3588> basilei <935> israhl <2474> epi <1909> thv <3588> odou <3598> kai <2532> katedhsato <2611> telamwni touv <3588> ofyalmouv <3788> autou <846>

20:39 <08254> lwqst <03701> Pok <03603> rkk <0176> wa <05315> wspn <08478> txt <05315> Kspn <01961> htyhw <06485> dqpy <06485> dqph <0518> Ma <02088> hzh <0376> syah <0853> ta <08104> rms <0559> rmayw <0376> sya <0413> yla <0935> abyw <05493> ro <0376> sya <02009> hnhw <04421> hmxlmh <07130> brqb <03318> auy <05650> Kdbe <0559> rmayw <04428> Klmh <0413> la <06817> qeu <01931> awhw <05674> rbe <04428> Klmh <01961> yhyw(20:39)

20:39 (21:39) kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> o <3588> basileuv <935> pareporeueto <3899> kai <2532> outov <3778> eboa <994> prov <4314> ton <3588> basilea <935> kai <2532> eipen o <3588> doulov <1401> sou <4771> exhlyen <1831> epi <1909> thn <3588> stratian <4756> tou <3588> polemou <4171> kai <2532> idou <2400> anhr <435> eishgagen <1521> prov <4314> me <1473> andra <435> kai <2532> eipen prov <4314> me <1473> fulaxon <5442> touton <3778> ton <3588> andra <435> ean <1437> de <1161> ekphdwn ekphdhsh kai <2532> estai <1510> h <3588> quch <5590> sou <4771> anti <473> thv <3588> quchv <5590> autou <846> h <2228> talanton <5007> arguriou <694> sthseiv <2476>

20:40 <02782> turx <0859> hta <04941> Kjpsm <03651> Nk <03478> larvy <04428> Klm <0413> wyla <0559> rmayw <0369> wnnya <01931> awhw <02008> hnhw <02008> hnh <06213> hve <05650> Kdbe <01961> yhyw(20:40)

20:40 (21:40) kai <2532> egenhyh <1096> periebleqato <4017> o <3588> doulov <1401> sou <4771> wde <3592> kai <2532> wde <3592> kai <2532> outov <3778> ouk <3364> hn <1510> kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> o <3588> basileuv <935> israhl <2474> idou <2400> kai <2532> ta <3588> enedra <1749> par <3844> emoi <1473> efoneusav <5407>

20:41 <01931> awh <05030> Myabnhm <03588> yk <03478> larvy <04428> Klm <0853> wta <05234> rkyw <05869> wynye <05921> *ylem {lem} <0666> rpah <0853> ta <05493> royw <04116> rhmyw(20:41)

20:41 (21:41) kai <2532> espeusen <4692> kai <2532> afeilen ton <3588> telamwna apo <575> twn <3588> ofyalmwn <3788> autou <846> kai <2532> epegnw <1921> auton <846> o <3588> basileuv <935> israhl <2474> oti <3754> ek <1537> twn <3588> profhtwn <4396> outov <3778>

20:42 <05971> wme <08478> txt <05971> Kmew <05315> wspn <08478> txt <05315> Kspn <01961> htyhw <03027> dym <02764> ymrx <0376> sya <0853> ta <07971> txls <03282> Ney <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0413> wyla <0559> rmayw(20:42)

20:42 (21:42) kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> dioti <1360> exhnegkav <1627> su <4771> andra <435> oleyrion ek <1537> ceirov <5495> sou <4771> kai <2532> estai <1510> h <3588> quch <5590> sou <4771> anti <473> thv <3588> quchv <5590> autou <846> kai <2532> o <3588> laov <2992> sou <4771> anti <473> tou <3588> laou <2992> autou <846>

20:43 P <08111> hnwrms <0935> abyw <02198> Pezw <05620> ro <01004> wtyb <05921> le <03478> larvy <04428> Klm <01980> Klyw(20:43)

20:43 (21:43) kai <2532> aphlyen <565> o <3588> basileuv <935> israhl <2474> sugkecumenov <4797> kai <2532> eklelumenov <1590> kai <2532> ercetai <2064> eiv <1519> samareian <4540>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA