TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Mazmur 80

80:1 <03313> heypwh <03742> Mybwrkh <03427> bsy <03130> Powy <06629> Nauk <05090> ghn <0238> hnyzah <03478> larvy <07462> her( (2) ) <04210> rwmzm <0623> Poal <07802> twde <0> Mynss <0413> la <05329> xunml(80:1)

80:1 (79:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> uper <5228> twn <3588> alloiwyhsomenwn marturion <3142> tw <3588> asaf qalmov <5568> uper <5228> tou <3588> assuriou (79:2) o <3588> poimainwn <4165> ton <3588> israhl <2474> proscev <4337> o <3588> odhgwn <3594> wsei <5616> probata <4263> ton <3588> iwshf <2501> o <3588> kayhmenov <2521> epi <1909> twn <3588> ceroubin emfanhyi

80:2 <0> wnl <03444> htesyl <01980> hklw <01369> Ktrwbg <0853> ta <05782> hrrwe <04519> hsnmw <01144> Nmynbw <0669> Myrpa <06440> ynpl<80:3> (80:2)

80:2 (79:3) enantion <1726> efraim <2187> kai <2532> beniamin <958> kai <2532> manassh exegeiron <1825> thn <3588> dunasteian sou <4771> kai <2532> elye <2064> eiv <1519> to <3588> swsai <4982> hmav <1473>

80:3 <03467> heswnw <06440> Kynp <0215> rahw <07725> wnbysh <0430> Myhla<80:4> (80:3)

80:3 (79:4) o <3588> yeov <2316> epistreqon <1994> hmav <1473> kai <2532> epifanon <2014> to <3588> proswpon <4383> sou <4771> kai <2532> swyhsomeya <4982>

80:4 <05971> Kme <08605> tlptb <06225> tnse <04970> ytm <05704> de <06635> twabu <0430> Myhla <03068> hwhy<80:5> (80:4)

80:4 (79:5) kurie <2962> o <3588> yeov <2316> twn <3588> dunamewn <1411> ewv <2193> pote <4218> orgizh <3710> epi <1909> thn <3588> proseuchn <4335> tou <3588> doulou <1401> sou <4771>

80:5 <07991> syls <01832> twemdb <08248> wmqstw <01832> hemd <03899> Mxl <0398> Mtlkah<80:6> (80:5)

80:5 (79:6) qwmieiv <5595> hmav <1473> arton <740> dakruwn <1144> kai <2532> potieiv <4222> hmav <1473> en <1722> dakrusin <1144> en <1722> metrw <3358>

80:6 <0> wml <03932> wgely <0341> wnybyaw <07934> wnynksl <04066> Nwdm <07760> wnmyvt<80:7> (80:6)

80:6 (79:7) eyou <5087> hmav <1473> eiv <1519> antilogian <485> toiv <3588> geitosin <1069> hmwn <1473> kai <2532> oi <3588> ecyroi <2190> hmwn <1473> emukthrisan <3456> hmav <1473>

80:7 <03467> heswnw <06440> Kynp <0215> rahw <07725> wnbysh <06635> twabu <0430> Myhla<80:8> (80:7)

80:7 (79:8) kurie <2962> o <3588> yeov <2316> twn <3588> dunamewn <1411> epistreqon <1994> hmav <1473> kai <2532> epifanon <2014> to <3588> proswpon <4383> sou <4771> kai <2532> swyhsomeya <4982> diaqalma

80:8 <05193> hejtw <01471> Mywg <01644> srgt <05265> eyot <04714> Myrumm <01612> Npg<80:9> (80:8)

80:8 (79:9) ampelon <288> ex <1537> aiguptou <125> methrav <3349> exebalev <1544> eynh <1484> kai <2532> katefuteusav authn <846>

80:9 <0776> Ura <04390> almtw <08328> hysrs <08327> srstw <06440> hynpl <06437> tynp<80:10> (80:9)

80:9 (79:10) wdopoihsav emprosyen <1715> authv <846> kai <2532> katefuteusav tav <3588> rizav authv <846> kai <2532> eplhsyh h <3588> gh <1065>

80:10 <0410> la <0730> yzra <06057> hypnew <06738> hlu <02022> Myrh <03680> wok<80:11> (80:10)

80:10 (79:11) ekaluqen <2572> orh <3735> h <3588> skia <4639> authv <846> kai <2532> ai <3588> anadendradev authv <846> tav <3588> kedrouv tou <3588> yeou <2316>

80:11 <03127> hytwqnwy <05104> rhn <0413> law <03220> My <05704> de <07105> hryuq <07971> xlst<80:12> (80:11)

80:11 (79:12) exeteinen <1614> ta <3588> klhmata <2814> authv <846> ewv <2193> yalasshv <2281> kai <2532> ewv <2193> potamou <4215> tav <3588> parafuadav authv <846>

80:12 <01870> Krd <05674> yrbe <03605> lk <0717> hwraw <01447> hyrdg <06555> turp <04100> hml<80:13> (80:12)

80:12 (79:13) ina <2443> ti <5100> kayeilev <2507> ton <3588> fragmon <5418> authv <846> kai <2532> trugwsin <5166> authn <846> pantev <3956> oi <3588> paraporeuomenoi <3899> thn <3588> odon <3598>

80:13 <07462> hnery <07704> ydv <02123> zyzw <03293> reym <02386> ryzx <03765> hnmorky<80:14> (80:13)

80:13 (79:14) elumhnato authn <846> suv ek <1537> drumou kai <2532> moniov agriov <66> katenemhsato authn <846>

80:14 <02063> taz <01612> Npg <06485> dqpw <07200> harw <08064> Mymsm <05027> jbh <04994> an <07725> bws <06635> twabu <0430> Myhla<80:15> (80:14)

80:14 (79:15) o <3588> yeov <2316> twn <3588> dunamewn <1411> epistreqon <1994> dh <1161> epibleqon <1914> ex <1537> ouranou <3772> kai <2532> ide <3708> kai <2532> episkeqai <1980> thn <3588> ampelon <288> tauthn <3778>

80:15 <0> Kl <0553> htuma <01121> Nb <05921> lew <03225> Knymy <05193> hejn <0834> rsa <03657> hnkw<80:16> (80:15)

80:15 (79:16) kai <2532> katartisai <2675> authn <846> hn <3739> efuteusen <5452> h <3588> dexia <1188> sou <4771> kai <2532> epi <1909> uion <5207> anyrwpou <444> on <3739> ekrataiwsav <2901> seautw <4572>

80:16 <06> wdbay <06440> Kynp <01606> tregm <03683> hxwok <0784> sab <08313> hprv<80:17> (80:16)

80:16 (79:17) empepurismenh puri <4442> kai <2532> aneskammenh apo <575> epitimhsewv tou <3588> proswpou <4383> sou <4771> apolountai

80:17 <0> Kl <0553> tuma <0120> Mda <01121> Nb <05921> le <03225> Knymy <0376> sya <05921> le <03027> Kdy <01961> yht<80:18> (80:17)

80:17 (79:18) genhyhtw <1096> h <3588> ceir <5495> sou <4771> ep <1909> andra <435> dexiav <1188> sou <4771> kai <2532> epi <1909> uion <5207> anyrwpou <444> on <3739> ekrataiwsav <2901> seautw <4572>

80:18 <07121> arqn <08034> Kmsbw <02421> wnyxt <04480> Kmm <05472> gwon <03808> alw<80:19> (80:18)

80:18 (79:19) kai <2532> ou <3364> mh <3165> apostwmen apo <575> sou <4771> zwwseiv hmav <1473> kai <2532> to <3588> onoma <3686> sou <4771> epikalesomeya

80:19 <03467> heswnw <06440> Kynp <0215> rah <07725> wnbysh <06635> twabu <0430> Myhla <03068> hwhy<80:20> (80:19)

80:19 (79:20) kurie <2962> o <3588> yeov <2316> twn <3588> dunamewn <1411> epistreqon <1994> hmav <1473> kai <2532> epifanon <2014> to <3588> proswpon <4383> sou <4771> kai <2532> swyhsomeya <4982>TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA