TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ayub 1:13-22

1:13 <01060> rwkbh <0251> Mhyxa <01004> tybb <03196> Nyy <08354> Mytsw <0398> Mylka <01323> wytnbw <01121> wynbw <03117> Mwyh <01961> yhyw(1:13)

1:13 kai <2532> hn <1510> wv <3739> h <3588> hmera <2250> auth <3778> oi <3588> uioi <5207> iwb <2492> kai <2532> ai <3588> yugaterev <2364> autou <846> epinon <4095> oinon <3631> en <1722> th <3588> oikia <3614> tou <3588> adelfou <80> autwn <846> tou <3588> presbuterou <4245>

1:14 <03027> Mhydy <05921> le <07462> twer <0860> twntahw <02790> twsrx <01961> wyh <01241> rqbh <0559> rmayw <0347> bwya <0413> la <0935> ab <04397> Kalmw(1:14)

1:14 kai <2532> idou <2400> aggelov <32> hlyen <2064> prov <4314> iwb <2492> kai <2532> eipen autw <846> ta <3588> zeugh <2201> twn <3588> bown <1016> hrotria kai <2532> ai <3588> yhleiai <2338> onoi <3688> eboskonto <1006> ecomenai <2192> autwn <846>

1:15 <0> Kl <05046> dyghl <0905> ydbl <0589> yna <07535> qr <04422> hjlmaw <02719> brx <06310> ypl <05221> wkh <05288> Myrenh <0853> taw <03947> Mxqtw <07614> abs <05307> lptw(1:15)

1:15 kai <2532> elyontev <2064> oi <3588> aicmalwteuontev <162> hcmalwteusan <162> autav <846> kai <2532> touv <3588> paidav <3816> apekteinan <615> en <1722> macairaiv <3162> swyeiv <4982> de <1161> egw <1473> monov <3441> hlyon <2064> tou <3588> apaggeilai soi <4771>

1:16 <0> Kl <05046> dyghl <0905> ydbl <0589> yna <07535> qr <04422> hjlmaw <0398> Mlkatw <05288> Myrenbw <06629> Naub <01197> rebtw <08064> Mymsh <04480> Nm <05307> hlpn <0430> Myhla <0784> sa <0559> rmayw <0935> ab <02088> hzw <01696> rbdm <02088> hz <05750> dwe(1:16)

1:16 eti <2089> toutou <3778> lalountov <2980> hlyen <2064> eterov <2087> aggelov <32> kai <2532> eipen prov <4314> iwb <2492> pur <4442> epesen <4098> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> katekausen <2618> ta <3588> probata <4263> kai <2532> touv <3588> poimenav <4166> katefagen <2719> omoiwv <3664> kai <2532> swyeiv <4982> egw <1473> monov <3441> hlyon <2064> tou <3588> apaggeilai soi <4771>

1:17 <0> Kl <05046> dyghl <0905> ydbl <0589> yna <07535> qr <04422> hjlmaw <02719> brx <06310> ypl <05221> wkh <05288> Myrenh <0853> taw <03947> Mwxqyw <01581> Mylmgh <05921> le <06584> wjspyw <07218> Mysar <07969> hsls <07760> wmv <03778> Mydvk <0559> rmayw <0935> ab <02088> hzw <01696> rbdm <02088> hz <05750> dwe(1:17)

1:17 eti <2089> toutou <3778> lalountov <2980> hlyen <2064> eterov <2087> aggelov <32> kai <2532> eipen prov <4314> iwb <2492> oi <3588> ippeiv <2460> epoihsan <4160> hmin <1473> kefalav <2776> treiv <5140> kai <2532> ekuklwsan <2944> tav <3588> kamhlouv <2574> kai <2532> hcmalwteusan <162> autav <846> kai <2532> touv <3588> paidav <3816> apekteinan <615> en <1722> macairaiv <3162> eswyhn <4982> de <1161> egw <1473> monov <3441> kai <2532> hlyon <2064> tou <3588> apaggeilai soi <4771>

1:18 <01060> rwkbh <0251> Mhyxa <01004> tybb <03196> Nyy <08354> Mytsw <0398> Mylka <01323> Kytwnbw <01121> Kynb <0559> rmayw <0935> ab <02088> hzw <01696> rbdm <02088> hz <05704> de(1:18)

1:18 eti <2089> toutou <3778> lalountov <2980> allov <243> aggelov <32> ercetai <2064> legwn <3004> tw <3588> iwb <2492> twn <3588> uiwn <5207> sou <4771> kai <2532> twn <3588> yugaterwn <2364> sou <4771> esyiontwn <2068> kai <2532> pinontwn <4095> para <3844> tw <3588> adelfw <80> autwn <846> tw <3588> presbuterw <4245>

1:19 <0> Kl <05046> dyghl <0905> ydbl <0589> yna <07535> qr <04422> hjlmaw <04191> wtwmyw <05288> Myrenh <05921> le <05307> lpyw <01004> tybh <06438> twnp <0702> ebrab <05060> egyw <04057> rbdmh <05676> rbem <0935> hab <01419> hlwdg <07307> xwr <02009> hnhw(1:19)

1:19 exaifnhv <1810> pneuma <4151> mega <3173> ephlyen ek <1537> thv <3588> erhmou <2048> kai <2532> hqato <680> twn <3588> tessarwn <5064> gwniwn <1137> thv <3588> oikiav <3614> kai <2532> epesen <4098> h <3588> oikia <3614> epi <1909> ta <3588> paidia <3813> sou <4771> kai <2532> eteleuthsan <5053> eswyhn <4982> de <1161> egw <1473> monov <3441> kai <2532> hlyon <2064> tou <3588> apaggeilai soi <4771>

1:20 <07812> wxtsyw <0776> hura <05307> lpyw <07218> wsar <0853> ta <01494> zgyw <04598> wlem <0853> ta <07167> erqyw <0347> bwya <06965> Mqyw(1:20)

1:20 outwv <3778> anastav <450> iwb <2492> dierrhxen ta <3588> imatia <2440> autou <846> kai <2532> ekeirato <2751> thn <3588> komhn <2864> thv <3588> kefalhv <2776> autou <846> kai <2532> peswn <4098> camai <5476> prosekunhsen <4352> kai <2532> eipen

1:21 <01288> Krbm <03068> hwhy <08034> Ms <01961> yhy <03947> xql <03068> hwhyw <05414> Ntn <03068> hwhy <08033> hms <07725> bwsa <06174> Mrew <0517> yma <0990> Njbm <03318> *ytauy {ytuy} <06174> Mre <0559> rmayw(1:21)

1:21 autov <846> gumnov <1131> exhlyon <1831> ek <1537> koiliav <2836> mhtrov <3384> mou <1473> gumnov <1131> kai <2532> apeleusomai <565> ekei <1563> o <3588> kuriov <2962> edwken <1325> o <3588> kuriov <2962> afeilato wv <3739> tw <3588> kuriw <2962> edoxen <1380> outwv <3778> kai <2532> egeneto <1096> eih <1510> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> euloghmenon <2127>

1:22 P <0430> Myhlal <08604> hlpt <05414> Ntn <03808> alw <0347> bwya <02398> ajx <03808> al <02063> taz <03605> lkb(1:22)

1:22 en <1722> toutoiv <3778> pasin <3956> toiv <3588> sumbebhkosin <4819> autw <846> ouden <3762> hmarten <264> iwb <2492> enantion <1726> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> ouk <3364> edwken <1325> afrosunhn <877> tw <3588> yew <2316>TIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA