TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amsal 31:10-31

31:10 <04377> hrkm <06443> Mynynpm <07350> qxrw <04672> aumy <04310> ym <02428> lyx <0802> tsa(31:10)

31:10 gunaika <1135> andreian tiv <5100> eurhsei <2147> timiwtera <5093> de <1161> estin <1510> liywn <3037> polutelwn <4185> h <3588> toiauth <5108>

31:11 <02637> roxy <03808> al <07998> llsw <01167> hleb <03820> bl <0> hb <0982> xjb(31:11)

31:11 yarsei <2293> ep <1909> auth <846> h <3588> kardia <2588> tou <3588> androv <435> authv <846> h <3588> toiauth <5108> kalwn <2570> skulwn <4661> ouk <3364> aporhsei <639>

31:12 <02416> hyyx <03117> ymy <03605> lk <07451> er <03808> alw <02896> bwj <01580> whtlmg(31:12)

31:12 energei <1754> gar <1063> tw <3588> andri <435> agaya <18> panta <3956> ton <3588> bion <979>

31:13 <03709> hypk <02656> Upxb <06213> vetw <06593> Mytspw <06785> rmu <01875> hsrd(31:13)

31:13 mhruomenh eria <2053> kai <2532> linon <3043> epoihsen <4160> eucrhston <2173> taiv <3588> cersin <5495> authv <846>

31:14 <03899> hmxl <0935> aybt <04801> qxrmm <05503> rxwo <0591> twynak <01961> htyh(31:14)

31:14 egeneto <1096> wsei <5616> nauv <3491> emporeuomenh <1710> makroyen <3113> sunagei <4863> de <1161> auth <3778> ton <3588> bion <979>

31:15 <05291> hytrenl <02706> qxw <01004> htybl <02964> Prj <05414> Nttw <03915> hlyl <05750> dweb <06965> Mqtw(31:15)

31:15 kai <2532> anistatai <450> ek <1537> nuktwn <3571> kai <2532> edwken <1325> brwmata <1033> tw <3588> oikw <3624> kai <2532> erga <2041> taiv <3588> yerapainaiv

31:16 <03754> Mrk <05193> *hejn {ejn} <03709> hypk <06529> yrpm <03947> whxqtw <07704> hdv <02161> hmmz(31:16)

31:16 yewrhsasa <2334> gewrgion <1091> epriato apo <575> de <1161> karpwn <2590> ceirwn <5495> authv <846> katefuteusen kthma <2933>

31:17 <02220> hytwerz <0553> Umatw <04975> hyntm <05797> zweb <02296> hrgx(31:17)

31:17 anazwsamenh <328> iscurwv <2478> thn <3588> osfun <3751> authv <846> hreisen <2043> touv <3588> bracionav <1023> authv <846> eiv <1519> ergon <2041>

31:18 <05216> hrn <03915> *hlylb {lylb} <03518> hbky <03808> al <05504> hrxo <02896> bwj <03588> yk <02938> hmej(31:18)

31:18 egeusato oti <3754> kalon <2570> estin <1510> to <3588> ergazesyai <2038> kai <2532> ouk <3364> aposbennutai olhn <3650> thn <3588> nukta <3571> o <3588> lucnov <3088> authv <846>

31:19 <06418> Klp <08551> wkmt <03709> hypkw <03601> rwsykb <07971> hxls <03027> hydy(31:19)

31:19 touv <3588> phceiv <4083> authv <846> ekteinei <1614> epi <1909> ta <3588> sumferonta <4851> tav <3588> de <1161> ceirav <5495> authv <846> ereidei <2043> eiv <1519> atrakton

31:20 <034> Nwybal <07971> hxls <03027> hydyw <06041> ynel <06566> hvrp <03709> hpk(31:20)

31:20 ceirav <5495> de <1161> authv <846> dihnoixen <1272> penhti <3993> karpon <2590> de <1161> exeteinen <1614> ptwcw <4434>

31:21 <08144> Myns <03847> sbl <01004> htyb <03605> lk <03588> yk <07950> glsm <01004> htybl <03372> aryt <03808> al(31:21)

31:21 ou <3364> frontizei <5431> twn <3588> en <1722> oikw <3624> o <3588> anhr <435> authv <846> otan <3752> pou <4225> cronizh <5549> pantev <3956> gar <1063> oi <3588> par <3844> authv <846> endiduskontai <1737>

31:22 <03830> hswbl <0713> Nmgraw <08336> ss <0> hl <06213> htve <04765> Mydbrm(31:22)

31:22 dissav clainav epoihsen <4160> tw <3588> andri <435> authv <846> ek <1537> de <1161> bussou <1040> kai <2532> porfurav <4209> eauth <1438> endumata <1742>

31:23 <0776> Ura <02205> ynqz <05973> Me <03427> wtbsb <01167> hleb <08179> Myresb <03045> edwn(31:23)

31:23 peribleptov de <1161> ginetai <1096> en <1722> pulaiv <4439> o <3588> anhr <435> authv <846> hnika <2259> an <302> kayish <2523> en <1722> sunedriw <4892> meta <3326> twn <3588> gerontwn <1088> katoikwn thv <3588> ghv <1065>

31:24 <03669> ynenkl <05414> hntn <02289> rwgxw <04376> rkmtw <06213> htve <05466> Nydo(31:24)

31:24 sindonav <4616> epoihsen <4160> kai <2532> apedoto <591> perizwmata de <1161> toiv <3588> cananaioiv

31:25 <0314> Nwrxa <03117> Mwyl <07832> qxvtw <03830> hswbl <01926> rdhw <05797> ze(31:25)

31:25 stoma <4750> authv <846> dihnoixen <1272> prosecontwv kai <2532> ennomwv <1772> kai <2532> taxin <5010> esteilato <4724> th <3588> glwssh <1100> authv <846>

31:26 <03956> hnwsl <05921> le <02617> dox <08451> trwtw <02451> hmkxb <06605> hxtp <06310> hyp(31:26)

31:26 iscun <2479> kai <2532> euprepeian <2143> enedusato <1746> kai <2532> eufranyh <2165> en <1722> hmeraiv <2250> escataiv <2078>

31:27 <0398> lkat <03808> al <06104> twlue <03899> Mxlw <01004> htyb <01979> twkylh <06822> hypwu(31:27)

31:27 stegnai diatribai oikwn <3624> authv <846> sita <4621> de <1161> oknhra <3636> ouk <3364> efagen <2068>

31:28 <01984> hllhyw <01167> hleb <0833> hwrsayw <01121> hynb <06965> wmq(31:28)

31:28 to <3588> stoma <4750> de <1161> anoigei <455> sofwv <4680> kai <2532> nomoyesmwv h <3588> de <1161> elehmosunh <1654> authv <846> anesthsen <450> ta <3588> tekna <5043> authv <846> kai <2532> eplouthsan <4147> kai <2532> o <3588> anhr <435> authv <846> hnesen <134> authn <846>

31:29 <03605> hnlk <05921> le <05927> tyle <0859> taw <02428> lyx <06213> wve <01323> twnb <07227> twbr(31:29)

31:29 pollai <4183> yugaterev <2364> ekthsanto <2932> plouton <4149> pollai <4183> epoihsan <4160> dunata <1415> su <4771> de <1161> uperkeisai kai <2532> uperhrav pasav <3956>

31:30 <01984> llhtt <01931> ayh <03069> hwhy <03373> tary <0802> hsa <03308> ypyh <01892> lbhw <02580> Nxh <08267> rqs(31:30)

31:30 qeudeiv <5571> areskeiai <699> kai <2532> mataion <3152> kallov gunaikov <1135> gunh <1135> gar <1063> suneth <4908> eulogeitai <2127> fobon <5401> de <1161> kuriou <2962> auth <3778> aineitw <134>

31:31 <04639> hyvem <08179> Myresb <01984> hwllhyw <03027> hydy <06529> yrpm <0> hl <05414> wnt(31:31)

31:31 dote <1325> auth <846> apo <575> karpwn <2590> ceirwn <5495> authv <846> kai <2532> aineisyw <134> en <1722> pulaiv <4439> o <3588> anhr <435> authv <846>TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA