TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ulangan 13:1-11

13:1 <04159> tpwm <0176> wa <0226> twa <0413> Kyla <05414> Ntnw <02472> Mwlx <02492> Mlx <0176> wa <05030> aybn <07130> Kbrqb <06965> Mwqy <03588> yk<13:2> (13:1)

13:1 (13:2) ean <1437> de <1161> anasth <450> en <1722> soi <4771> profhthv <4396> h <2228> enupniazomenov enupnion <1798> kai <2532> dw <1325> soi <4771> shmeion <4592> h <2228> terav <5059>

13:2 <05647> Mdbenw <03045> Mtedy <03808> al <0834> rsa <0312> Myrxa <0430> Myhla <0310> yrxa <01980> hkln <0559> rmal <0413> Kyla <01696> rbd <0834> rsa <04159> tpwmhw <0226> twah <0935> abw<13:3> (13:2)

13:2 (13:3) kai <2532> elyh <2064> to <3588> shmeion <4592> h <2228> to <3588> terav <5059> o <3739> elalhsen <2980> prov <4314> se <4771> legwn <3004> poreuywmen <4198> kai <2532> latreuswmen <3000> yeoiv <2316> eteroiv <2087> ouv <3739> ouk <3364> oidate

13:3 <05315> Mkspn <03605> lkbw <03824> Mkbbl <03605> lkb <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0853> ta <0157> Mybha <03426> Mksyh <03045> tedl <0853> Mkta <0430> Mkyhla <03068> hwhy <05254> honm <03588> yk <01931> awhh <02472> Mwlxh <02492> Mlwx <0413> la <0176> wa <01931> awhh <05030> aybnh <01697> yrbd <0413> la <08085> emst <03808> al<13:4> (13:3)

13:3 (13:4) ouk <3364> akousesye <191> twn <3588> logwn <3056> tou <3588> profhtou <4396> ekeinou <1565> h <2228> tou <3588> enupniazomenou to <3588> enupnion <1798> ekeino <1565> oti <3754> peirazei <3985> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umav <4771> eidenai ei <1487> agapate <25> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> umwn <4771> ex <1537> olhv <3650> thv <3588> kardiav <2588> umwn <4771> kai <2532> ex <1537> olhv <3650> thv <3588> quchv <5590> umwn <4771>

13:4 <01692> Nwqbdt <0> wbw <05647> wdbet <0853> wtaw <08085> wemst <06963> wlqbw <08104> wrmst <04687> wytwum <0853> taw <03372> waryt <0853> wtaw <01980> wklt <0430> Mkyhla <03069> hwhy <0310> yrxa<13:5> (13:4)

13:4 (13:5) opisw <3694> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> umwn <4771> poreuesye <4198> kai <2532> auton <846> fobhyhsesye <5399> kai <2532> tav <3588> entolav <1785> autou <846> fulaxesye <5442> kai <2532> thv <3588> fwnhv <5456> autou <846> akousesye <191> kai <2532> autw <846> prosteyhsesye <4369>

13:5 <07130> Kbrqm <07451> erh <01197> trebw <0> hb <01980> tkll <0430> Kyhla <03068> hwhy <06680> Kwu <0834> rsa <01870> Krdh <04480> Nm <05080> Kxydhl <05650> Mydbe <01004> tybm <06299> Kdphw <04714> Myrum <0776> Uram <0853> Mkta <03318> ayuwmh <0430> Mkyhla <03068> hwhy <05921> le <05627> hro <01696> rbd <03588> yk <04191> tmwy <01931> awhh <02472> Mwlxh <02492> Mlx <0176> wa <01931> awhh <05030> aybnhw<13:6> (13:5)

13:5 (13:6) kai <2532> o <3588> profhthv <4396> ekeinov <1565> h <2228> o <3588> to <3588> enupnion <1798> enupniazomenov ekeinov <1565> apoyaneitai <599> elalhsen <2980> gar <1063> planhsai <4105> se <4771> apo <575> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> tou <3588> exagagontov <1806> se <4771> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> tou <3588> lutrwsamenou <3084> se <4771> ek <1537> thv <3588> douleiav <1397> exwsai <1856> se <4771> ek <1537> thv <3588> odou <3598> hv <3739> eneteilato <1781> soi <4771> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> poreuesyai <4198> en <1722> auth <846> kai <2532> afanieiv ton <3588> ponhron <4190> ex <1537> umwn <4771> autwn <846>

13:6 <01> Kytbaw <0859> hta <03045> tedy <03808> al <0834> rsa <0312> Myrxa <0430> Myhla <05647> hdbenw <01980> hkln <0559> rmal <05643> rtob <05315> Kspnk <0834> rsa <07453> Ker <0176> wa <02436> Kqyx <0802> tsa <0176> wa <01323> Ktb <0176> wa <01121> Knb <0176> wa <0517> Kma <01121> Nb <0251> Kyxa <05496> Ktyoy <03588> yk<13:7> (13:6)

13:6 (13:7) ean <1437> de <1161> parakalesh <3870> se <4771> o <3588> adelfov <80> sou <4771> ek <1537> patrov <3962> sou <4771> h <2228> ek <1537> mhtrov <3384> sou <4771> h <2228> o <3588> uiov <5207> sou <4771> h <2228> h <3588> yugathr <2364> sou <4771> h <2228> h <3588> gunh <1135> h <3588> en <1722> kolpw <2859> sou <4771> h <2228> o <3588> filov <5384> o <3588> isov <2470> thv <3588> quchv <5590> sou <4771> layra <2977> legwn <3004> badiswmen kai <2532> latreuswmen <3000> yeoiv <2316> eteroiv <2087> ouv <3739> ouk <3364> hdeiv su <4771> kai <2532> oi <3588> paterev <3962> sou <4771>

13:7 <0776> Urah <07097> huq <05704> dew <0776> Urah <07097> huqm <04480> Kmm <07350> Myqxrh <0176> wa <0413> Kyla <07138> Mybrqh <05439> Mkytbybo <0834> rsa <05971> Mymeh <0430> yhlam<13:8> (13:7)

13:7 (13:8) apo <575> twn <3588> yewn <2316> twn <3588> eynwn <1484> twn <3588> perikuklw umwn <4771> twn <3588> eggizontwn <1448> soi <4771> h <2228> twn <3588> makran <3112> apo <575> sou <4771> ap <575> akrou thv <3588> ghv <1065> ewv <2193> akrou thv <3588> ghv <1065>

13:8 <05921> wyle <03680> hokt <03808> alw <02550> lmxt <03808> alw <05921> wyle <05869> Knye <02347> owxt <03808> alw <0413> wyla <08085> emst <03808> alw <0> wl <014> hbat <03808> al<13:9> (13:8)

13:8 (13:9) ou <3364> sunyelhseiv autw <846> kai <2532> ouk <3364> eisakoush <1522> autou <846> kai <2532> ou <3364> feisetai <5339> o <3588> ofyalmov <3788> sou <4771> ep <1909> autw <846> ouk <3364> epipoyhseiv <1971> ep <1909> autw <846> oud <3761> ou <3364> mh <3165> skepashv auton <846>

13:9 <0314> hnrxab <05971> Meh <03605> lk <03027> dyw <04191> wtymhl <07223> hnwsarb <0> wb <01961> hyht <03027> Kdy <02026> wngrht <02026> grh <03588> yk<13:10> (13:9)

13:9 (13:10) anaggellwn <312> anaggeleiv <312> peri <4012> autou <846> ai <3588> ceirev <5495> sou <4771> esontai <1510> ep <1909> auton <846> en <1722> prwtoiv <4413> apokteinai <615> auton <846> kai <2532> ai <3588> ceirev <5495> pantov <3956> tou <3588> laou <2992> ep <1909> escatw

13:10 <05650> Mydbe <01004> tybm <04714> Myrum <0776> Uram <03318> Kayuwmh <0430> Kyhla <03068> hwhy <05921> lem <05080> Kxydhl <01245> sqb <03588> yk <04191> tmw <068> Mynbab <05619> wtlqow<13:11> (13:10)

13:10 (13:11) kai <2532> liyobolhsousin <3036> auton <846> en <1722> liyoiv <3037> kai <2532> apoyaneitai <599> oti <3754> ezhthsen <2212> aposthsai se <4771> apo <575> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> tou <3588> exagagontov <1806> se <4771> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> ex <1537> oikou <3624> douleiav <1397>

13:11 o <07130> Kbrqb <02088> hzh <07451> erh <01697> rbdk <06213> twvel <03254> wpowy <03808> alw <03372> Nwaryw <08085> wemsy <03478> larvy <03605> lkw<13:12> (13:11)

13:11 (13:12) kai <2532> pav <3956> israhl <2474> akousav <191> fobhyhsetai <5399> kai <2532> ou <3364> prosyhsousin <4369> eti <2089> poihsai <4160> kata <2596> to <3588> rhma <4487> to <3588> ponhron <4190> touto <3778> en <1722> umin <4771>TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA