TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Kisah Para Rasul 25

25:1 fhstov <5347> oun <3767> epibav <1910> (5631) th <3588> eparceia <1885> meta <3326> treiv <5140> hmerav <2250> anebh <305> (5627) eiv <1519> ierosoluma <2414> apo <575> kaisareiav <2542>

25:2 enefanisan <1718> (5656) te <5037> autw <846> oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> prwtoi <4413> twn <3588> ioudaiwn <2453> kata <2596> tou <3588> paulou <3972> kai <2532> parekaloun <3870> (5707) auton <846>

25:3 aitoumenoi <154> (5734) carin <5485> kat <2596> autou <846> opwv <3704> metapemqhtai <3343> (5667) auton <846> eiv <1519> ierousalhm <2419> enedran <1747> poiountev <4160> (5723) anelein <337> (5629) auton <846> kata <2596> thn <3588> odon <3598>

25:4 o <3588> men <3303> oun <3767> fhstov <5347> apekriyh <611> (5662) threisyai <5083> (5745) ton <3588> paulon <3972> eiv <1519> kaisareian <2542> eauton <1438> de <1161> mellein <3195> (5721) en <1722> tacei <5034> ekporeuesyai <1607> (5738)

25:5 oi <3588> oun <3767> en <1722> umin <5213> fhsin <5346> (5748) dunatoi <1415> sugkatabantev <4782> (5631) ei <1487> ti <5100> estin <1510> (5748) en <1722> tw <3588> andri <435> atopon <824> kathgoreitwsan <2723> (5720) autou <846>

25:6 diatriqav <1304> (5660) de <1161> en <1722> autoiv <846> hmerav <2250> ou <3756> pleiouv <4119> oktw <3638> h <2228> deka <1176> katabav <2597> (5631) eiv <1519> kaisareian <2542> th <3588> epaurion <1887> kayisav <2523> (5660) epi <1909> tou <3588> bhmatov <968> ekeleusen <2753> (5656) ton <3588> paulon <3972> acyhnai <71> (5683)

25:7 paragenomenou <3854> (5637) de <1161> autou <846> periesthsan <4026> (5627) auton <846> oi <3588> apo <575> ierosolumwn <2414> katabebhkotev <2597> (5761) ioudaioi <2453> polla <4183> kai <2532> barea <926> aitiwmata <157> kataferontev <2702> (5723) a <3739> ouk <3756> iscuon <2480> (5707) apodeixai <584> (5658)

25:8 tou <3588> paulou <3972> apologoumenou <626> (5740) oti <3754> oute <3777> eiv <1519> ton <3588> nomon <3551> twn <3588> ioudaiwn <2453> oute <3777> eiv <1519> to <3588> ieron <2411> oute <3777> eiv <1519> kaisara <2541> ti <5100> hmarton <264> (5627)

25:9 o <3588> fhstov <5347> de <1161> yelwn <2309> (5723) toiv <3588> ioudaioiv <2453> carin <5485> katayesyai <2698> (5641) apokriyeiv <611> (5679) tw <3588> paulw <3972> eipen <2036> (5627) yeleiv <2309> (5719) eiv <1519> ierosoluma <2414> anabav <305> (5631) ekei <1563> peri <4012> toutwn <5130> kriyhnai <2919> (5683) ep <1909> emou <1700>

25:10 eipen <2036> (5627) de <1161> o <3588> paulov <3972> estwv <2476> (5761) epi <1909> tou <3588> bhmatov <968> kaisarov <2541> eimi <1510> (5748) ou <3757> me <3165> dei <1163> (5904) krinesyai <2919> (5745) ioudaiouv <2453> ouden <3762> hdikhka <91> (5758) wv <5613> kai <2532> su <4771> kallion <2566> epiginwskeiv <1921> (5719)

25:11 ei <1487> men <3303> oun <3767> adikw <91> (5719) kai <2532> axion <514> yanatou <2288> pepraca <4238> (5758) ti <5100> ou <3756> paraitoumai <3868> (5736) to <3588> apoyanein <599> (5629) ei <1487> de <1161> ouden <3762> estin <1510> (5748) wn <3739> outoi <3778> kathgorousin <2723> (5719) mou <3450> oudeiv <3762> me <3165> dunatai <1410> (5736) autoiv <846> carisasyai <5483> (5664) kaisara <2541> epikaloumai <1941> (5731)

25:12 tote <5119> o <3588> fhstov <5347> sullalhsav <4814> (5660) meta <3326> tou <3588> sumbouliou <4824> apekriyh <611> (5662) kaisara <2541> epikeklhsai <1941> (5764) epi <1909> kaisara <2541> poreush <4198> (5695)

25:13 hmerwn <2250> de <1161> diagenomenwn <1230> (5637) tinwn <5100> agrippav <67> o <3588> basileuv <935> kai <2532> bernikh <959> kathnthsan <2658> (5656) eiv <1519> kaisareian <2542> aspasamenoi <782> (5666) ton <3588> fhston <5347>

25:14 wv <5613> de <1161> pleiouv <4119> hmerav <2250> dietribon <1304> (5707) ekei <1563> o <3588> fhstov <5347> tw <3588> basilei <935> aneyeto <394> (5639) ta <3588> kata <2596> ton <3588> paulon <3972> legwn <3004> (5723) anhr <435> tiv <5100> estin <1510> (5748) kataleleimmenov <2641> (5772) upo <5259> fhlikov <5344> desmiov <1198>

25:15 peri <4012> ou <3739> genomenou <1096> (5637) mou <3450> eiv <1519> ierosoluma <2414> enefanisan <1718> (5656) oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> twn <3588> ioudaiwn <2453> aitoumenoi <154> (5734) kat <2596> autou <846> katadikhn <1349>

25:16 prov <4314> ouv <3739> apekriyhn <611> (5662) oti <3754> ouk <3756> estin <1510> (5748) eyov <1485> rwmaioiv <4514> carizesyai <5483> (5738) tina <5100> anyrwpon <444> prin <4250> h <2228> o <3588> kathgoroumenov <2723> (5746) kata <2596> proswpon <4383> ecoi <2192> (5722) touv <3588> kathgorouv <2725> topon <5117> te <5037> apologiav <627> laboi <2983> (5630) peri <4012> tou <3588> egklhmatov <1462>

25:17 sunelyontwn <4905> (5631) oun <3767> enyade <1759> anabolhn <311> mhdemian <3367> poihsamenov <4160> (5671) th <3588> exhv <1836> kayisav <2523> (5660) epi <1909> tou <3588> bhmatov <968> ekeleusa <2753> (5656) acyhnai <71> (5683) ton <3588> andra <435>

25:18 peri <4012> ou <3739> stayentev <2476> (5685) oi <3588> kathgoroi <2725> oudemian <3762> aitian <156> eferon <5342> (5707) wn <3739> egw <1473> upenooun <5282> (5707) ponhrwn <4190>

25:19 zhthmata <2213> de <1161> tina <5100> peri <4012> thv <3588> idiav <2398> deisidaimoniav <1175> eicon <2192> (5707) prov <4314> auton <846> kai <2532> peri <4012> tinov <5100> ihsou <2424> teynhkotov <2348> (5761) on <3739> efasken <5335> (5707) o <3588> paulov <3972> zhn <2198> (5721)

25:20 aporoumenov <639> (5734) de <1161> egw <1473> thn <3588> peri <4012> toutwn <5130> zhthsin <2214> elegon <3004> (5707) ei <1487> bouloito <1014> (5739) poreuesyai <4198> (5738) eiv <1519> ierosoluma <2414> kakei <2546> krinesyai <2919> (5745) peri <4012> toutwn <5130>

25:21 tou <3588> de <1161> paulou <3972> epikalesamenou <1941> (5671) thrhyhnai <5083> (5683) auton <846> eiv <1519> thn <3588> tou <3588> sebastou <4575> diagnwsin <1233> ekeleusa <2753> (5656) threisyai <5083> (5745) auton <846> ewv <2193> ou <3739> anapemqw <375> (5661) auton <846> prov <4314> kaisara <2541>

25:22 agrippav <67> de <1161> prov <4314> ton <3588> fhston <5347> eboulomhn <1014> (5711) kai <2532> autov <846> tou <3588> anyrwpou <444> akousai <191> (5658) aurion <839> fhsin <5346> (5748) akoush <191> (5695) autou <846>

25:23 th <3588> oun <3767> epaurion <1887> elyontov <2064> (5631) tou <3588> agrippa <67> kai <2532> thv <3588> bernikhv <959> meta <3326> pollhv <4183> fantasiav <5325> kai <2532> eiselyontwn <1525> (5631) eiv <1519> to <3588> akroathrion <201> sun <4862> te <5037> ciliarcoiv <5506> kai <2532> andrasin <435> toiv <3588> kat <2596> exochn <1851> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> keleusantov <2753> (5660) tou <3588> fhstou <5347> hcyh <71> (5681) o <3588> paulov <3972>

25:24 kai <2532> fhsin <5346> (5748) o <3588> fhstov <5347> agrippa <67> basileu <935> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> sumparontev <4840> (5752) hmin <2254> andrev <435> yewreite <2334> (5719) <2334> (5720) touton <5126> peri <4012> ou <3739> apan <537> to <3588> plhyov <4128> twn <3588> ioudaiwn <2453> enetucen <1793> (5627) moi <3427> en <1722> te <5037> ierosolumoiv <2414> kai <2532> enyade <1759> bowntev <994> (5723) mh <3361> dein <1163> (5903) auton <846> zhn <2198> (5721) mhketi <3371>

25:25 egw <1473> de <1161> katelabomhn <2638> (5639) mhden <3367> axion <514> auton <846> yanatou <2288> pepracenai <4238> (5760) autou <846> de <1161> toutou <5127> epikalesamenou <1941> (5671) ton <3588> sebaston <4575> ekrina <2919> (5656) pempein <3992> (5721)

25:26 peri <4012> ou <3739> asfalev <804> ti <5100> graqai <1125> (5658) tw <3588> kuriw <2962> ouk <3756> ecw <2192> (5719) dio <1352> prohgagon <4254> (5627) auton <846> ef <1909> umwn <5216> kai <2532> malista <3122> epi <1909> sou <4675> basileu <935> agrippa <67> opwv <3704> thv <3588> anakrisewv <351> genomenhv <1096> (5637) scw <2192> (5632) ti <5100> graqw <1125> (5661)

25:27 alogon <249> gar <1063> moi <3427> dokei <1380> (5719) pemponta <3992> (5723) desmion <1198> mh <3361> kai <2532> tav <3588> kat <2596> autou <846> aitiav <156> shmanai <4591> (5658)TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA