TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Daniel 1

1:1 <05921> hyle <06696> ruyw <03389> Mlswry <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruandkwbn <0935> ab <03063> hdwhy <04428> Klm <03079> Myqywhy <04438> twklml <07969> swls <08141> tnsb(1:1)

1:1 en <1722> etei <2094> tritw <5154> thv <3588> basileiav <932> iwakim basilewv <935> iouda <2448> hlyen <2064> naboucodonosor basileuv <935> babulwnov <897> eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> epoliorkei authn <846>

1:2 <0430> wyhla <0214> ruwa <01004> tyb <0935> aybh <03627> Mylkh <0853> taw <0430> wyhla <01004> tyb <08152> rens <0776> Ura <0935> Maybyw <0430> Myhlah <01004> tyb <03627> ylk <07117> tuqmw <03063> hdwhy <04428> Klm <03079> Myqywhy <0853> ta <03027> wdyb <0136> ynda <05414> Ntyw(1:2)

1:2 kai <2532> edwken <1325> kuriov <2962> en <1722> ceiri <5495> autou <846> ton <3588> iwakim basilea <935> iouda <2448> kai <2532> apo <575> merouv <3313> twn <3588> skeuwn <4632> oikou <3624> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> hnegken <5342> auta <846> eiv <1519> ghn <1065> sennaar oikon <3624> tou <3588> yeou <2316> autou <846> kai <2532> ta <3588> skeuh <4632> eishnegken <1533> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> yhsaurou <2344> tou <3588> yeou <2316> autou <846>

1:3 <06579> Mymtrph <04480> Nmw <04410> hkwlmh <02233> erzmw <03478> larvy <01121> ynbm <0935> aybhl <05631> wyoyro <07227> br <0828> znpsal <04428> Klmh <0559> rmayw(1:3)

1:3 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> tw <3588> asfanez tw <3588> arcieunoucw autou <846> eisagagein <1521> apo <575> twn <3588> uiwn <5207> thv <3588> aicmalwsiav <161> israhl <2474> kai <2532> apo <575> tou <3588> spermatov <4690> thv <3588> basileiav <932> kai <2532> apo <575> twn <3588> foryommin

1:4 <03778> Mydvk <03956> Nwslw <05612> rpo <03925> Mdmllw <04428> Klmh <01964> lkyhb <05975> dmel <0> Mhb <03581> xk <0834> rsaw <04093> edm <0995> ynybmw <01847> ted <03045> yedyw <02451> hmkx <03605> lkb <07919> Mylykvmw <04758> harm <02896> ybwjw <03971> *Mwm {Mwam} <03605> lk <0> Mhb <0369> Nya <0834> rsa <03206> Mydly(1:4)

1:4 neaniskouv <3495> oiv <3739> ouk <3364> estin <1510> en <1722> autoiv <846> mwmov <3470> kai <2532> kalouv <2570> th <3588> oqei <3799> kai <2532> sunientav <4920> en <1722> pash <3956> sofia <4678> kai <2532> gignwskontav <1097> gnwsin <1108> kai <2532> dianooumenouv fronhsin <5428> kai <2532> oiv <3739> estin <1510> iscuv <2479> en <1722> autoiv <846> estanai <2476> en <1722> tw <3588> oikw <3624> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> didaxai <1321> autouv <846> grammata <1121> kai <2532> glwssan <1100> caldaiwn <5466>

1:5 <04428> Klmh <06440> ynpl <05975> wdmey <07117> Mtuqmw <07969> swls <08141> Myns <01431> Mldglw <04960> wytsm <03196> Nyymw <04428> Klmh <06598> gb <0> tpm <03117> wmwyb <03117> Mwy <01697> rbd <04428> Klmh <0> Mhl <04487> Nmyw(1:5)

1:5 kai <2532> dietaxen <1299> autoiv <846> o <3588> basileuv <935> to <3588> thv <3588> hmerav <2250> kay <2596> hmeran <2250> apo <575> thv <3588> trapezhv <5132> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> apo <575> tou <3588> oinou <3631> tou <3588> potou <4224> autou <846> kai <2532> yreqai <5142> autouv <846> eth <2094> tria <5140> kai <2532> meta <3326> tauta <3778> sthnai <2476> enwpion <1799> tou <3588> basilewv <935>

1:6 <05838> hyrzew <04332> lasym <02608> hynnx <01840> laynd <03063> hdwhy <01121> ynbm <0> Mhb <01961> yhyw(1:6)

1:6 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> autoiv <846> ek <1537> twn <3588> uiwn <5207> iouda <2448> danihl <1158> kai <2532> ananiav <367> kai <2532> misahl kai <2532> azariav

1:7 <05664> wgn <0> dbe <05838> hyrzelw <04335> Ksym <04332> lasymlw <07714> Krds <02608> hynnxlw <01095> ruasjlb <01840> layndl <07760> Mvyw <08034> twms <05631> Myoyroh <08269> rv <01992> Mhl <07760> Mvyw(1:7)

1:7 kai <2532> epeyhken <2007> autoiv <846> o <3588> arcieunoucov onomata <3686> tw <3588> danihl <1158> baltasar kai <2532> tw <3588> anania <367> sedrac kai <2532> tw <3588> misahl misac kai <2532> tw <3588> azaria abdenagw

1:8 <01351> lagty <03808> al <0834> rsa <05631> Myoyroh <08269> rvm <01245> sqbyw <04960> wytsm <03196> Nyybw <04428> Klmh <06598> gbtpb <01351> lagty <03808> al <0834> rsa <03820> wbl <05921> le <01840> laynd <07760> Mvyw(1:8)

1:8 kai <2532> eyeto <5087> danihl <1158> epi <1909> thn <3588> kardian <2588> autou <846> wv <3739> ou <3364> mh <3165> alisghyh en <1722> th <3588> trapezh <5132> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> en <1722> tw <3588> oinw <3631> tou <3588> potou <4224> autou <846> kai <2532> hxiwse <515> ton <3588> arcieunoucon wv <3739> ou <3364> mh <3165> alisghyh

1:9 <05631> Myoyroh <08269> rv <06440> ynpl <07356> Mymxrlw <02617> doxl <01840> laynd <0853> ta <0430> Myhlah <05414> Ntyw(1:9)

1:9 kai <2532> edwken <1325> o <3588> yeov <2316> ton <3588> danihl <1158> eiv <1519> eleon <1656> kai <2532> eiv <1519> oiktirmon <3628> enwpion <1799> tou <3588> arcieunoucou

1:10 <04428> Klml <07218> ysar <0853> ta <02325> Mtbyxw <01524> Mklygk <0834> rsa <03206> Mydlyh <04480> Nm <02196> Mypez <06440> Mkynp <0853> ta <07200> hary <04100> hml <0834> rsa <04960> Mkytsm <0853> taw <03978> Mklkam <0853> ta <04487> hnm <0834> rsa <04428> Klmh <0113> ynda <0853> ta <0589> yna <03373> ary <01840> layndl <05631> Myoyroh <08269> rv <0559> rmayw(1:10)

1:10 kai <2532> eipen o <3588> arcieunoucov tw <3588> danihl <1158> foboumai <5399> egw <1473> ton <3588> kurion <2962> mou <1473> ton <3588> basilea <935> ton <3588> ektaxanta thn <3588> brwsin <1035> umwn <4771> kai <2532> thn <3588> posin <4213> umwn <4771> mhpote <3379> idh <3708> ta <3588> proswpa <4383> umwn <4771> skuyrwpa <4659> para <3844> ta <3588> paidaria <3808> ta <3588> sunhlika umwn <4771> kai <2532> katadikashte <2613> thn <3588> kefalhn <2776> mou <1473> tw <3588> basilei <935>

1:11 <05838> hyrzew <04332> lasym <02608> hynnx <01840> laynd <05921> le <05631> Myoyroh <08269> rv <04487> hnm <0834> rsa <04453> rulmh <0413> la <01840> laynd <0559> rmayw(1:11)

1:11 kai <2532> eipen danihl <1158> prov <4314> amelsad on <3739> katesthsen <2525> o <3588> arcieunoucov epi <1909> danihl <1158> ananian <367> misahl azarian

1:12 <08354> htsnw <04325> Mymw <0398> hlkanw <02235> Myerzh <04480> Nm <0> wnl <05414> wntyw <06235> hrve <03117> Mymy <05650> Kydbe <0853> ta <04994> an <05254> on(1:12)

1:12 peirason <3985> dh <1161> touv <3588> paidav <3816> sou <4771> hmerav <2250> deka <1176> kai <2532> dotwsan <1325> hmin <1473> apo <575> twn <3588> spermatwn <4690> kai <2532> fagomeya <2068> kai <2532> udwr <5204> piomeya <4095>

1:13 <05650> Kydbe <05973> Me <06213> hve <07200> hart <0834> rsakw <04428> Klmh <06598> gbtp <0853> ta <0398> Mylkah <03206> Mydlyh <04758> harmw <04758> wnyarm <06440> Kynpl <07200> waryw(1:13)

1:13 kai <2532> ofyhtwsan <3708> enwpion <1799> sou <4771> ai <3588> ideai <2397> hmwn <1473> kai <2532> ai <3588> ideai <2397> twn <3588> paidariwn <3808> twn <3588> esyiontwn <2068> thn <3588> trapezan <5132> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> kaywv <2531> an <302> idhv <3708> poihson <4160> meta <3326> twn <3588> paidwn <3816> sou <4771>

1:14 <06235> hrve <03117> Mymy <05254> Monyw <02088> hzh <01697> rbdl <0> Mhl <08085> emsyw(1:14)

1:14 kai <2532> eishkousen <1522> autwn <846> kai <2532> epeirasen <3985> autouv <846> hmerav <2250> deka <1176>

1:15 <04428> Klmh <06598> gbtp <0853> ta <0398> Mylkah <03206> Mydlyh <03605> lk <04480> Nm <01320> rvb <01277> yayrbw <02896> bwj <04758> Mhyarm <07200> harn <06235> hrve <03117> Mymy <07117> tuqmw(1:15)

1:15 kai <2532> meta <3326> to <3588> telov <5056> twn <3588> deka <1176> hmerwn <2250> wrayhsan <3708> ai <3588> ideai <2397> autwn <846> agayai <18> kai <2532> iscurai <2478> taiv <3588> sarxin <4561> uper <5228> ta <3588> paidaria <3808> ta <3588> esyionta <2068> thn <3588> trapezan <5132> tou <3588> basilewv <935>

1:16 <02235> Mynerz <0> Mhl <05414> Ntnw <04960> Mhytsm <03196> Nyyw <06598> Mgbtp <0853> ta <05375> avn <04453> rulmh <01961> yhyw(1:16)

1:16 kai <2532> egeneto <1096> amelsad anairoumenov <337> to <3588> deipnon <1173> autwn <846> kai <2532> ton <3588> oinon <3631> tou <3588> pomatov <4188> autwn <846> kai <2532> edidou <1325> autoiv <846> spermata <4690>

1:17 <02472> twmlxw <02377> Nwzx <03605> lkb <0995> Nybh <01840> layndw <02451> hmkxw <05612> rpo <03605> lkb <07919> lkvhw <04093> edm <0430> Myhlah <0> Mhl <05414> Ntn <0702> Mtebra <0428> hlah <03206> Mydlyhw(1:17)

1:17 kai <2532> ta <3588> paidaria <3808> tauta <3778> oi <3588> tessarev <5064> autoi <846> edwken <1325> autoiv <846> o <3588> yeov <2316> sunesin <4907> kai <2532> fronhsin <5428> en <1722> pash <3956> grammatikh kai <2532> sofia <4678> kai <2532> danihl <1158> sunhken <4920> en <1722> pash <3956> orasei <3706> kai <2532> enupnioiv <1798>

1:18 <05019> rundkbn <06440> ynpl <05631> Myoyroh <08269> rv <0935> Maybyw <0935> Maybhl <04428> Klmh <0559> rma <0834> rsa <03117> Mymyh <07117> tuqmlw(1:18)

1:18 kai <2532> meta <3326> to <3588> telov <5056> twn <3588> hmerwn <2250> wn <3739> eipen o <3588> basileuv <935> eisagagein <1521> autouv <846> kai <2532> eishgagen <1521> autouv <846> o <3588> arcieunoucov enantion <1726> naboucodonosor

1:19 <04428> Klmh <06440> ynpl <05975> wdmeyw <05838> hyrzew <04332> lasym <02608> hynnx <01840> layndk <03605> Mlkm <04672> aumn <03808> alw <04428> Klmh <0854> Mta <01696> rbdyw(1:19)

1:19 kai <2532> elalhsen <2980> met <3326> autwn <846> o <3588> basileuv <935> kai <2532> ouc <3364> eureyhsan <2147> ek <1537> pantwn <3956> autwn <846> omoioi <3664> danihl <1158> kai <2532> anania <367> kai <2532> misahl kai <2532> azaria kai <2532> esthsan <2476> enwpion <1799> tou <3588> basilewv <935>

1:20 <04438> wtwklm <03605> lkb <0834> rsa <0825> Mypsah <02748> Mymjrxh <03605> lk <05921> le <03027> twdy <06235> rve <04672> Maumyw <04428> Klmh <01992> Mhm <01245> sqb <0834> rsa <0998> hnyb <02451> tmkx <01697> rbd <03605> lkw(1:20)

1:20 kai <2532> en <1722> panti <3956> rhmati <4487> sofiav <4678> kai <2532> episthmhv wn <3739> ezhthsen <2212> par <3844> autwn <846> o <3588> basileuv <935> euren <2147> autouv <846> dekaplasionav para <3844> pantav <3956> touv <3588> epaoidouv kai <2532> touv <3588> magouv <3097> touv <3588> ontav <1510> en <1722> pash <3956> th <3588> basileia <932> autou <846>

1:21 P <04428> Klmh <03566> srwkl <0259> txa <08141> tns <05704> de <01840> laynd <01961> yhyw(1:21)

1:21 kai <2532> egeneto <1096> danihl <1158> ewv <2193> etouv <2094> enov <1519> kurou tou <3588> basilewv <935>TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA