TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

1 Tawarikh 18

18:1 <06430> Mytslp <03027> dym <01323> hytnbw <01661> tg <0853> ta <03947> xqyw <03665> Meynkyw <06430> Mytslp <0853> ta <01732> dywd <05221> Kyw <03651> Nk <0310> yrxa <01961> yhyw(18:1)

18:1 kai <2532> egeneto <1096> meta <3326> tauta <3778> kai <2532> epataxen <3960> dauid touv <3588> allofulouv <246> kai <2532> etropwsato autouv <846> kai <2532> elaben <2983> thn <3588> gey kai <2532> tav <3588> kwmav <2864> authv <846> ek <1537> ceirov <5495> allofulwn <246>

18:2 <04503> hxnm <05375> yavn <01732> dywdl <05650> Mydbe <04124> bawm <01961> wyhyw <04124> bawm <0853> ta <05221> Kyw(18:2)

18:2 kai <2532> epataxen <3960> thn <3588> mwab kai <2532> hsan <1510> mwab paidev <3816> tw <3588> dauid ferontev <5342> dwra <1435>

18:3 <06578> trp <05104> rhnb <03027> wdy <05324> byuhl <01980> wtklb <02574> htmx <06678> hbwu <04428> Klm <01909> rzeddh <0853> ta <01732> dywd <05221> Kyw(18:3)

18:3 kai <2532> epataxen <3960> dauid ton <3588> adraazar basilea <935> souba hmay poreuomenou <4198> autou <846> episthsai ceira <5495> autou <846> epi <1909> potamon <4215> eufrathn <2166>

18:4 <07393> bkr <03967> ham <04480> wnmm <03498> rtwyw <07393> bkrh <03605> lk <0853> ta <01732> dywd <06131> rqeyw <07273> ylgr <0376> sya <0505> Pla <06242> Myrvew <06571> Mysrp <0505> Mypla <07651> tebsw <07393> bkr <0505> Pla <04480> wnmm <01732> dywd <03920> dklyw(18:4)

18:4 kai <2532> prokatelabeto dauid autwn <846> cilia <5507> armata <716> kai <2532> epta <2033> ciliadav <5505> ippwn <2462> kai <2532> eikosi <1501> ciliadav <5505> andrwn <435> pezwn kai <2532> parelusen <3886> dauid panta <3956> ta <3588> armata <716> kai <2532> upelipeto <5275> ex <1537> autwn <846> ekaton <1540> armata <716>

18:5 <0376> sya <0505> Pla <08147> Mynsw <06242> Myrve <0758> Mrab <01732> dywd <05221> Kyw <06678> hbwu <04428> Klm <01909> rzeddhl <05826> rwzel <01834> qvmrd <0758> Mra <0935> abyw(18:5)

18:5 kai <2532> hlyen <2064> surov <4948> ek <1537> damaskou <1154> bohyhsai <997> adraazar basilei <935> souba kai <2532> epataxen <3960> dauid en <1722> tw <3588> surw <4948> eikosi <1501> kai <2532> duo <1417> ciliadav <5505> andrwn <435>

18:6 <01980> Klh <0834> rsa <03605> lkb <01732> dywdl <03068> hwhy <03467> eswyw <04503> hxnm <05375> yavn <05650> Mydbe <01732> dywdl <0758> Mra <01961> yhyw <01834> qvmrd <0758> Mrab <01732> dywd <07760> Mvyw(18:6)

18:6 kai <2532> eyeto <5087> dauid frouran en <1722> suria <4947> th <3588> kata <2596> damaskon <1154> kai <2532> hsan <1510> tw <3588> dauid eiv <1519> paidav <3816> ferontav <5342> dwra <1435> kai <2532> eswzen <4982> kuriov <2962> ton <3588> dauid en <1722> pasin <3956> oiv <3739> eporeueto <4198>

18:7 <03389> Mlswry <0935> Maybyw <01909> rzeddh <05650> ydbe <05921> le <01961> wyh <0834> rsa <02091> bhzh <07982> yjls <0853> ta <01732> dywd <03947> xqyw(18:7)

18:7 kai <2532> elaben <2983> dauid touv <3588> kloiouv touv <3588> crusouv oi <3739> hsan <1510> epi <1909> touv <3588> paidav <3816> adraazar kai <2532> hnegken <5342> autouv <846> eiv <1519> ierousalhm <2419>

18:8 P <05178> tsxnh <03627> ylk <0853> taw <05982> Mydwmeh <0853> taw <05178> tsxnh <03220> My <0853> ta <08010> hmls <06213> hve <0> hb <03966> dam <07227> hbr <05178> tsxn <01732> dywd <03947> xql <01909> rzeddh <05892> yre <03560> Nwkmw <02880> txbjmw(18:8)

18:8 kai <2532> ek <1537> thv <3588> metabhcav kai <2532> ek <1537> twn <3588> eklektwn <1588> polewn <4172> twn <3588> adraazar elaben <2983> dauid calkon <5475> polun <4183> sfodra <4970> ex <1537> autou <846> epoihsen <4160> salwmwn thn <3588> yalassan <2281> thn <3588> calkhn kai <2532> touv <3588> stulouv <4769> kai <2532> ta <3588> skeuh <4632> ta <3588> calka

18:9 <06678> hbwu <04428> Klm <01909> rzeddh <02426> lyx <03605> lk <0853> ta <01732> dywd <05221> hkh <03588> yk <02574> tmx <04428> Klm <08583> wet <08085> emsyw(18:9)

18:9 kai <2532> hkousen <191> ywa basileuv <935> hmay oti <3754> epataxen <3960> dauid thn <3588> pasan <3956> dunamin <1411> adraazar basilewv <935> souba

18:10 <05178> tsxnw <03701> Pokw <02091> bhz <03627> ylk <03605> lkw <01909> rzeddh <01961> hyh <08583> wet <04421> twmxlm <0376> sya <03588> yk <05221> whkyw <01909> rzeddhb <03898> Mxln <0834> rsa <05921> le <01288> wkrblw <07965> Mwlsl <07592> wl <07592> *lasl {lwasl} <01732> dywd <04428> Klmh <0413> la <01121> wnb <01913> Mrwdh <0853> ta <07971> xlsyw(18:10)

18:10 kai <2532> apesteilen <649> ton <3588> idouram uion <5207> autou <846> prov <4314> ton <3588> basilea <935> dauid tou <3588> erwthsai <2065> auton <846> ta <3588> eiv <1519> eirhnhn <1515> kai <2532> tou <3588> euloghsai <2127> auton <846> uper <5228> ou <3739> epolemhsen <4170> ton <3588> adraazar kai <2532> epataxen <3960> auton <846> oti <3754> anhr <435> polemiov ywa hn <1510> tw <3588> adraazar kai <2532> panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> argura kai <2532> crusa

18:11 <06002> qlmemw <06430> Mytslpmw <05983> Nwme <01121> ynbmw <04124> bawmmw <0123> Mwdam <01471> Mywgh <03605> lkm <05375> avn <0834> rsa <02091> bhzhw <03701> Pokh <05973> Me <03068> hwhyl <01732> dywd <04428> Klmh <06942> sydqh <0853> Mta <01571> Mg(18:11)

18:11 kai <2532> tauta <3778> hgiasen <37> dauid tw <3588> kuriw <2962> meta <3326> tou <3588> arguriou <694> kai <2532> tou <3588> crusiou <5553> ou <3739> elaben <2983> ek <1537> pantwn <3956> twn <3588> eynwn <1484> ex <1537> idoumaiav <2401> kai <2532> mwab kai <2532> ex <1537> uiwn <5207> ammwn kai <2532> ek <1537> twn <3588> allofulwn <246> kai <2532> ex <1537> amalhk

18:12 <0505> Pla <06240> rve <08083> hnwms <04417> xlmh <01516> aygb <0123> Mwda <0853> ta <05221> hkh <06870> hywru <01121> Nb <052> ysbaw(18:12)

18:12 kai <2532> abessa uiov <5207> sarouia epataxen <3960> thn <3588> idoumaian <2401> en <1722> koiladi twn <3588> alwn <251> oktw <3638> kai <2532> deka <1176> ciliadav <5505>

18:13 <01980> Klh <0834> rsa <03605> lkb <01732> dywd <0853> ta <03068> hwhy <03467> eswyw <01732> dywdl <05650> Mydbe <0123> Mwda <03605> lk <01961> wyhyw <05333> Mybyun <0123> Mwdab <07760> Mvyw(18:13)

18:13 kai <2532> eyeto <5087> en <1722> th <3588> koiladi frourav kai <2532> hsan <1510> pantev <3956> oi <3588> idoumaioi paidev <3816> dauid kai <2532> eswzen <4982> kuriov <2962> ton <3588> dauid en <1722> pasin <3956> oiv <3739> eporeueto <4198>

18:14 <05971> wme <03605> lkl <06666> hqduw <04941> jpsm <06213> hve <01961> yhyw <03478> larvy <03605> lk <05921> le <01732> dywd <04427> Klmyw(18:14)

18:14 kai <2532> ebasileusen <936> dauid epi <1909> panta <3956> israhl <2474> kai <2532> hn <1510> poiwn <4169> krima <2917> kai <2532> dikaiosunhn <1343> tw <3588> panti <3956> law <2992> autou <846>

18:15 <02142> rykzm <0286> dwlyxa <01121> Nb <03092> jpswhyw <06635> abuh <05921> le <06870> hywru <01121> Nb <03097> bawyw(18:15)

18:15 kai <2532> iwab uiov <5207> sarouia epi <1909> thv <3588> stratiav <4756> kai <2532> iwsafat <2498> uiov <5207> aciloud upomnhmatografov

18:16 <05608> rpwo <07798> aswsw <03548> Mynhk <054> rtyba <01121> Nb <040> Klmybaw <0285> bwjyxa <01121> Nb <06659> qwduw(18:16)

18:16 kai <2532> sadwk <4524> uiov <5207> acitwb kai <2532> acimelec uiov <5207> abiayar <8> iereiv <2409> kai <2532> sousa grammateuv <1122>

18:17 P <04428> Klmh <03027> dyl <07223> Mynsarh <01732> dywd <01121> ynbw <06432> ytlphw <03774> ytrkh <05921> le <03077> edywhy <01121> Nb <01141> whynbw(18:17)

18:17 kai <2532> banaiav uiov <5207> iwdae epi <1909> tou <3588> cereyyi kai <2532> tou <3588> feleyyi kai <2532> uioi <5207> dauid oi <3588> prwtoi <4413> diadocoi <1240> tou <3588> basilewv <935>TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.09 detik
dipersembahkan oleh YLSA