TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 27:27-56

27:27 tote <5119> oi <3588> stratiwtai <4757> tou <3588> hgemonov <2232> paralabontev <3880> (5631) ton <3588> ihsoun <2424> eiv <1519> to <3588> praitwrion <4232> sunhgagon <4863> (5627) ep <1909> auton <846> olhn <3650> thn <3588> speiran <4686>

27:28 kai <2532> ekdusantev <1562> (5660) auton <846> clamuda <5511> kokkinhn <2847> perieyhkan <4060> (5656) autw <846>

27:29 kai <2532> plexantev <4120> (5660) stefanon <4735> ex <1537> akanywn <173> epeyhkan <2007> (5656) epi <1909> thv <3588> kefalhv <2776> autou <846> kai <2532> kalamon <2563> en <1722> th <3588> dexia <1188> autou <846> kai <2532> gonupethsantev <1120> (5660) emprosyen <1715> autou <846> enepaixan <1702> (5656) autw <846> legontev <3004> (5723) caire <5463> (5720) basileu <935> twn <3588> ioudaiwn <2453>

27:30 kai <2532> emptusantev <1716> (5660) eiv <1519> auton <846> elabon <2983> (5627) ton <3588> kalamon <2563> kai <2532> etupton <5180> (5707) eiv <1519> thn <3588> kefalhn <2776> autou <846>

27:31 kai <2532> ote <3753> enepaixan <1702> (5656) autw <846> exedusan <1562> (5656) auton <846> thn <3588> clamuda <5511> kai <2532> enedusan <1746> (5656) auton <846> ta <3588> imatia <2440> autou <846> kai <2532> aphgagon <520> (5627) auton <846> eiv <1519> to <3588> staurwsai <4717> (5658)

27:32 exercomenoi <1831> (5740) de <1161> euron <2147> (5627) anyrwpon <444> kurhnaion <2956> onomati <3686> simwna <4613> touton <5126> hggareusan <29> (5656) ina <2443> arh <142> (5661) ton <3588> stauron <4716> autou <846>

27:33 kai <2532> elyontev <2064> (5631) eiv <1519> topon <5117> legomenon <3004> (5746) golgoya <1115> o <3739> estin <1510> (5748) kraniou <2898> topov <5117> legomenov <3004> (5746)

27:34 edwkan <1325> (5656) autw <846> piein <4095> (5629) oinon <3631> meta <3326> colhv <5521> memigmenon <3396> (5772) kai <2532> geusamenov <1089> (5666) ouk <3756> hyelhsen <2309> (5656) piein <4095> (5629)

27:35 staurwsantev <4717> (5660) de <1161> auton <846> diemerisanto <1266> (5668) ta <3588> imatia <2440> autou <846> ballontev <906> (5723) klhron <2819>

27:36 kai <2532> kayhmenoi <2521> (5740) ethroun <5083> (5707) auton <846> ekei <1563>

27:37 kai <2532> epeyhkan <2007> (5656) epanw <1883> thv <3588> kefalhv <2776> autou <846> thn <3588> aitian <156> autou <846> gegrammenhn <1125> (5772) outov <3778> estin <1510> (5748) ihsouv <2424> o <3588> basileuv <935> twn <3588> ioudaiwn <2453>

27:38 tote <5119> staurountai <4717> (5743) sun <4862> autw <846> duo <1417> lhstai <3027> eiv <1520> ek <1537> dexiwn <1188> kai <2532> eiv <1520> ex <1537> euwnumwn <2176>

27:39 oi <3588> de <1161> paraporeuomenoi <3899> (5740) eblasfhmoun <987> (5707) auton <846> kinountev <2795> (5723) tav <3588> kefalav <2776> autwn <846>

27:40 kai <2532> legontev <3004> (5723) o <3588> kataluwn <2647> (5723) ton <3588> naon <3485> kai <2532> en <1722> trisin <5140> hmeraiv <2250> oikodomwn <3618> (5723) swson <4982> (5657) seauton <4572> ei <1487> uiov <5207> ei <1510> (5748) tou <3588> yeou <2316> katabhyi <2597> (5628) apo <575> tou <3588> staurou <4716>

27:41 omoiwv <3668> [kai] <2532> oi <3588> arciereiv <749> empaizontev <1702> (5723) meta <3326> twn <3588> grammatewn <1122> kai <2532> presbuterwn <4245> elegon <3004> (5707)

27:42 allouv <243> eswsen <4982> (5656) eauton <1438> ou <3756> dunatai <1410> (5736) swsai <4982> (5658) basileuv <935> israhl <2474> estin <1510> (5748) katabatw <2597> (5628) nun <3568> apo <575> tou <3588> staurou <4716> kai <2532> pisteusomen <4100> (5692) ep <1909> auton <846>

27:43 pepoiyen <3982> (5754) epi <1909> ton <3588> yeon <2316> rusasyw <4506> (5663) nun <3568> ei <1487> yelei <2309> (5719) auton <846> eipen <2036> (5627) gar <1063> oti <3754> yeou <2316> eimi <1510> (5748) uiov <5207>

27:44 to <3588> d <1161> auto <846> kai <2532> oi <3588> lhstai <3027> oi <3588> sustaurwyentev <4957> (5685) sun <4862> autw <846> wneidizon <3679> (5707) auton <846>

27:45 apo <575> de <1161> ekthv <1623> wrav <5610> skotov <4655> egeneto <1096> (5633) epi <1909> pasan <3956> thn <3588> ghn <1093> ewv <2193> wrav <5610> enathv <1766>

27:46 peri <4012> de <1161> thn <3588> enathn <1766> wran <5610> ebohsen <994> (5656) o <3588> ihsouv <2424> fwnh <5456> megalh <3173> legwn <3004> (5723) elwi <1682> elwi <1682> lema <2982> sabacyani <4518> tout <5124> estin <1510> (5748) yee <2316> mou <3450> yee <2316> mou <3450> inati <2444> me <3165> egkatelipev <1459> (5627)

27:47 tinev <5100> de <1161> twn <3588> ekei <1563> esthkotwn <2476> (5761) akousantev <191> (5660) elegon <3004> (5707) oti <3754> hlian <2243> fwnei <5455> (5719) outov <3778>

27:48 kai <2532> euyewv <2112> dramwn <5143> (5631) eiv <1520> ex <1537> autwn <846> kai <2532> labwn <2983> (5631) spoggon <4699> plhsav <4130> (5660) te <5037> oxouv <3690> kai <2532> periyeiv <4060> (5631) kalamw <2563> epotizen <4222> (5707) auton <846>

27:49 oi <3588> de <1161> loipoi <3062> eipan <3004> (5627) afev <863> (5628) idwmen <1492> (5632) ei <1487> ercetai <2064> (5736) hliav <2243> swswn <4982> (5694) auton <846> [[allov <243> de <1161> labwn <2983> (5631) logchn <3057> enuxen <3572> (5656) autou <846> thn <3588> pleuran <4125> kai <2532> exhlyen <1831> (5627) udwr <5204> kai <2532> aima]] <129>

27:50 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> palin <3825> kraxav <2896> (5660) fwnh <5456> megalh <3173> afhken <863> (5656) to <3588> pneuma <4151>

27:51 kai <2532> idou <2400> (5628) to <3588> katapetasma <2665> tou <3588> naou <3485> escisyh <4977> (5681) [ap] <575> anwyen <509> ewv <2193> katw <2736> eiv <1519> duo <1417> kai <2532> h <3588> gh <1093> eseisyh <4579> (5681) kai <2532> ai <3588> petrai <4073> escisyhsan <4977> (5681)

27:52 kai <2532> ta <3588> mnhmeia <3419> anewcyhsan <455> (5681) kai <2532> polla <4183> swmata <4983> twn <3588> kekoimhmenwn <2837> (5772) agiwn <40> hgeryhsan <1453> (5681)

27:53 kai <2532> exelyontev <1831> (5631) ek <1537> twn <3588> mnhmeiwn <3419> meta <3326> thn <3588> egersin <1454> autou <846> eishlyon <1525> (5627) eiv <1519> thn <3588> agian <40> polin <4172> kai <2532> enefanisyhsan <1718> (5681) polloiv <4183>

27:54 o <3588> de <1161> ekatontarcov <1543> kai <2532> oi <3588> met <3326> autou <846> thrountev <5083> (5723) ton <3588> ihsoun <2424> idontev <1492> (5631) ton <3588> seismon <4578> kai <2532> ta <3588> ginomena <1096> (5740) efobhyhsan <5399> (5675) sfodra <4970> legontev <3004> (5723) alhywv <230> yeou <2316> uiov <5207> hn <1510> (5713) outov <3778>

27:55 hsan <1510> (5713) de <1161> ekei <1563> gunaikev <1135> pollai <4183> apo <575> makroyen <3113> yewrousai <2334> (5723) aitinev <3748> hkolouyhsan <190> (5656) tw <3588> ihsou <2424> apo <575> thv <3588> galilaiav <1056> diakonousai <1247> (5723) autw <846>

27:56 en <1722> aiv <3739> hn <1510> (5713) maria <3137> h <3588> magdalhnh <3094> kai <2532> maria <3137> h <3588> tou <3588> iakwbou <2385> kai <2532> iwshf <2501> mhthr <3384> kai <2532> h <3588> mhthr <3384> twn <3588> uiwn <5207> zebedaiou <2199>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA