TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 6:20-49

6:20 kai <2532> autov <846> eparav <1869> (5660) touv <3588> ofyalmouv <3788> autou <846> eiv <1519> touv <3588> mayhtav <3101> autou <846> elegen <3004> (5707) makarioi <3107> oi <3588> ptwcoi <4434> oti <3754> umetera <5212> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316>

6:21 makarioi <3107> oi <3588> peinwntev <3983> (5723) nun <3568> oti <3754> cortasyhsesye <5526> (5701) makarioi <3107> oi <3588> klaiontev <2799> (5723) nun <3568> oti <3754> gelasete <1070> (5692)

6:22 makarioi <3107> este <1510> (5748) otan <3752> mishswsin <3404> (5661) umav <5209> oi <3588> anyrwpoi <444> kai <2532> otan <3752> aforiswsin <873> (5661) umav <5209> kai <2532> oneidiswsin <3679> (5661) kai <2532> ekbalwsin <1544> (5632) to <3588> onoma <3686> umwn <5216> wv <5613> ponhron <4190> eneka <1752> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

6:23 carhte <5463> (5645) en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250> kai <2532> skirthsate <4640> (5657) idou <2400> (5628) gar <1063> o <3588> misyov <3408> umwn <5216> poluv <4183> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> kata <2596> ta <3588> auta <846> gar <1063> epoioun <4160> (5707) toiv <3588> profhtaiv <4396> oi <3588> paterev <3962> autwn <846>

6:24 plhn <4133> ouai <3759> umin <5213> toiv <3588> plousioiv <4145> oti <3754> apecete <568> (5719) thn <3588> paraklhsin <3874> umwn <5216>

6:25 ouai <3759> umin <5213> oi <3588> empeplhsmenoi <1705> (5772) nun <3568> oti <3754> peinasete <3983> (5692) ouai <3759> oi <3588> gelwntev <1070> (5723) nun <3568> oti <3754> penyhsete <3996> (5692) kai <2532> klausete <2799> (5692)

6:26 ouai <3759> otan <3752> kalwv <2570> umav <5209> eipwsin <3004> (5632) pantev <3956> oi <3588> anyrwpoi <444> kata <2596> ta <3588> auta <846> gar <1063> epoioun <4160> (5707) toiv <3588> qeudoprofhtaiv <5578> oi <3588> paterev <3962> autwn <846>

6:27 alla <235> umin <5213> legw <3004> (5719) toiv <3588> akouousin <191> (5723) agapate <25> (5720) touv <3588> ecyrouv <2190> umwn <5216> kalwv <2573> poieite <4160> (5720) toiv <3588> misousin <3404> (5723) umav <5209>

6:28 eulogeite <2127> (5720) touv <3588> katarwmenouv <2672> (5740) umav <5209> proseucesye <4336> (5737) peri <4012> twn <3588> ephreazontwn <1908> (5723) umav <5209>

6:29 tw <3588> tuptonti <5180> (5723) se <4571> epi <1909> thn <3588> siagona <4600> parece <3930> (5720) kai <2532> thn <3588> allhn <243> kai <2532> apo <575> tou <3588> airontov <142> (5723) sou <4675> to <3588> imation <2440> kai <2532> ton <3588> citwna <5509> mh <3361> kwlushv <2967> (5661)

6:30 panti <3956> aitounti <154> (5723) se <4571> didou <1325> (5720) kai <2532> apo <575> tou <3588> airontov <142> (5723) ta <3588> sa <4674> mh <3361> apaitei <523> (5720)

6:31 kai <2532> kaywv <2531> yelete <2309> (5719) ina <2443> poiwsin <4160> (5725) umin <5213> oi <3588> anyrwpoi <444> poieite <4160> (5720) autoiv <846> omoiwv <3668>

6:32 kai <2532> ei <1487> agapate <25> (5719) touv <3588> agapwntav <25> (5723) umav <5209> poia <4169> umin <5213> cariv <5485> estin <1510> (5748) kai <2532> gar <1063> oi <3588> amartwloi <268> touv <3588> agapwntav <25> (5723) autouv <846> agapwsin <25> (5719)

6:33 kai <2532> [gar] <1063> ean <1437> agayopoihte <15> (5725) touv <3588> agayopoiountav <15> (5723) umav <5209> poia <4169> umin <5213> cariv <5485> estin <1510> (5748) kai <2532> oi <3588> amartwloi <268> to <3588> auto <846> poiousin <4160> (5719)

6:34 kai <2532> ean <1437> danishte <1155> (5661) par <3844> wn <3739> elpizete <1679> (5719) labein <2983> (5629) poia <4169> umin <5213> cariv <5485> [estin] <1510> (5748) kai <2532> amartwloi <268> amartwloiv <268> danizousin <1155> (5719) ina <2443> apolabwsin <618> (5632) ta <3588> isa <2470>

6:35 plhn <4133> agapate <25> (5720) touv <3588> ecyrouv <2190> umwn <5216> kai <2532> agayopoieite <15> (5720) kai <2532> danizete <1155> (5720) mhden <3367> apelpizontev <560> (5723) kai <2532> estai <1510> (5704) o <3588> misyov <3408> umwn <5216> poluv <4183> kai <2532> esesye <1510> (5704) uioi <5207> uqistou <5310> oti <3754> autov <846> crhstov <5543> estin <1510> (5748) epi <1909> touv <3588> acaristouv <884> kai <2532> ponhrouv <4190>

6:36 ginesye <1096> (5737) oiktirmonev <3629> kaywv <2531> o <3588> pathr <3962> umwn <5216> oiktirmwn <3629> estin <1510> (5748)

6:37 kai <2532> mh <3361> krinete <2919> (5720) kai <2532> ou <3756> mh <3361> kriyhte <2919> (5686) kai <2532> mh <3361> katadikazete <2613> (5720) kai <2532> ou <3756> mh <3361> katadikasyhte <2613> (5686) apoluete <630> (5720) kai <2532> apoluyhsesye <630> (5701)

6:38 didote <1325> (5720) kai <2532> doyhsetai <1325> (5701) umin <5213> metron <3358> kalon <2570> pepiesmenon <4085> (5772) sesaleumenon <4531> (5772) uperekcunnomenon <5240> (5746) dwsousin <1325> (5692) eiv <1519> ton <3588> kolpon <2859> umwn <5216> w <3739> gar <1063> metrw <3358> metreite <3354> (5719) antimetrhyhsetai <488> (5701) umin <5213>

6:39 eipen <2036> (5627) de <1161> kai <2532> parabolhn <3850> autoiv <846> mhti <3385> dunatai <1410> (5736) tuflov <5185> tuflon <5185> odhgein <3594> (5721) ouci <3780> amfoteroi <297> eiv <1519> boyunon <999> empesountai <1706> (5695)

6:40 ouk <3756> estin <1510> (5748) mayhthv <3101> uper <5228> ton <3588> didaskalon <1320> kathrtismenov <2675> (5772) de <1161> pav <3956> estai <1510> (5704) wv <5613> o <3588> didaskalov <1320> autou <846>

6:41 ti <5101> de <1161> blepeiv <991> (5719) to <3588> karfov <2595> to <3588> en <1722> tw <3588> ofyalmw <3788> tou <3588> adelfou <80> sou <4675> thn <3588> de <1161> dokon <1385> thn <3588> en <1722> tw <3588> idiw <2398> ofyalmw <3788> ou <3756> katanoeiv <2657> (5719)

6:42 pwv <4459> dunasai <1410> (5736) legein <3004> (5721) tw <3588> adelfw <80> sou <4675> adelfe <80> afev <863> (5628) ekbalw <1544> (5632) to <3588> karfov <2595> to <3588> en <1722> tw <3588> ofyalmw <3788> sou <4675> autov <846> thn <3588> en <1722> tw <3588> ofyalmw <3788> sou <4675> dokon <1385> ou <3756> blepwn <991> (5723) upokrita <5273> ekbale <1544> (5628) prwton <4412> thn <3588> dokon <1385> ek <1537> tou <3588> ofyalmou <3788> sou <4675> kai <2532> tote <5119> diableqeiv <1227> (5692) to <3588> karfov <2595> to <3588> en <1722> tw <3588> ofyalmw <3788> tou <3588> adelfou <80> sou <4675> ekbalein <1544> (5629)

6:43 ou <3756> gar <1063> estin <1510> (5748) dendron <1186> kalon <2570> poioun <4160> (5723) karpon <2590> sapron <4550> oude <3761> palin <3825> dendron <1186> sapron <4550> poioun <4160> (5723) karpon <2590> kalon <2570>

6:44 ekaston <1538> gar <1063> dendron <1186> ek <1537> tou <3588> idiou <2398> karpou <2590> ginwsketai <1097> (5743) ou <3756> gar <1063> ex <1537> akanywn <173> sullegousin <4816> (5719) suka <4810> oude <3761> ek <1537> batou <942> stafulhn <4718> trugwsin <5166> (5719)

6:45 o <3588> agayov <18> anyrwpov <444> ek <1537> tou <3588> agayou <18> yhsaurou <2344> thv <3588> kardiav <2588> proferei <4393> (5719) to <3588> agayon <18> kai <2532> o <3588> ponhrov <4190> ek <1537> tou <3588> ponhrou <4190> proferei <4393> (5719) to <3588> ponhron <4190> ek <1537> gar <1063> perisseumatov <4051> kardiav <2588> lalei <2980> (5719) to <3588> stoma <4750> autou <846>

6:46 ti <5101> de <1161> me <3165> kaleite <2564> (5719) kurie <2962> kurie <2962> kai <2532> ou <3756> poieite <4160> (5719) a <3739> legw <3004> (5719)

6:47 pav <3956> o <3588> ercomenov <2064> (5740) prov <4314> me <3165> kai <2532> akouwn <191> (5723) mou <3450> twn <3588> logwn <3056> kai <2532> poiwn <4160> (5723) autouv <846> upodeixw <5263> (5692) umin <5213> tini <5101> estin <1510> (5748) omoiov <3664>

6:48 omoiov <3664> estin <1510> (5748) anyrwpw <444> oikodomounti <3618> (5723) oikian <3614> ov <3739> eskaqen <4626> (5656) kai <2532> ebayunen <900> (5656) kai <2532> eyhken <5087> (5656) yemelion <2310> epi <1909> thn <3588> petran <4073> plhmmurhv <4132> de <1161> genomenhv <1096> (5637) proserhxen <4366> (5656) o <3588> potamov <4215> th <3588> oikia <3614> ekeinh <1565> kai <2532> ouk <3756> iscusen <2480> (5656) saleusai <4531> (5658) authn <846> dia <1223> to <3588> kalwv <2570> oikodomhsyai <3618> (5771) authn <846>

6:49 o <3588> de <1161> akousav <191> (5660) kai <2532> mh <3361> poihsav <4160> (5660) omoiov <3664> estin <1510> (5748) anyrwpw <444> oikodomhsanti <3618> (5660) oikian <3614> epi <1909> thn <3588> ghn <1093> cwriv <5565> yemeliou <2310> h <3739> proserhxen <4366> (5656) o <3588> potamov <4215> kai <2532> euyuv <2117> sunepesen <4842> (5627) kai <2532> egeneto <1096> (5633) to <3588> rhgma <4485> thv <3588> oikiav <3614> ekeinhv <1565> mega <3173>TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA