TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Raja-raja 2:19-22

2:19 <07921> tlksm <0776> Urahw <07451> Myer <04325> Mymhw <07200> har <0113> ynda <0834> rsak <02896> bwj <05892> ryeh <04186> bswm <04994> an <02009> hnh <0477> esyla <0413> la <05892> ryeh <0376> ysna <0559> wrmayw(2:19)

2:19 kai <2532> eipon oi <3588> andrev <435> thv <3588> polewv <4172> prov <4314> elisaie idou <2400> h <3588> katoikhsiv <2731> thv <3588> polewv <4172> agayh <18> kaywv <2531> o <3588> kuriov <2962> blepei <991> kai <2532> ta <3588> udata <5204> ponhra <4190> kai <2532> h <3588> gh <1065> ateknoumenh

2:20 <0413> wyla <03947> wxqyw <04417> xlm <08033> Ms <07760> wmyvw <02319> hsdx <06746> tyxlu <0> yl <03947> wxq <0559> rmayw(2:20)

2:20 kai <2532> eipen elisaie labete <2983> moi <1473> udriskhn kainhn <2537> kai <2532> yete <5087> ekei <1563> ala <251> kai <2532> elabon <2983> prov <4314> auton <846>

2:21 <07921> tlksmw <04194> twm <05750> dwe <08033> Msm <01961> hyhy <03808> al <0428> hlah <04325> Myml <07495> ytapr <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0559> rmayw <04417> xlm <08033> Ms <07993> Klsyw <04325> Mymh <04161> auwm <0413> la <03318> auyw(2:21)

2:21 kai <2532> exhlyen <1831> elisaie eiv <1519> thn <3588> diexodon twn <3588> udatwn <5204> kai <2532> erriqen ekei <1563> ala <251> kai <2532> eipen tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> iamai <2390> ta <3588> udata <5204> tauta <3778> ouk <3364> estai <1510> eti <2089> ekeiyen <1564> yanatov <2288> kai <2532> ateknoumenh

2:22 P <01696> rbd <0834> rsa <0477> esyla <01697> rbdk <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <04325> Mymh <07495> wpryw(2:22)

2:22 kai <2532> iayhsan <2390> ta <3588> udata <5204> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778> kata <2596> to <3588> rhma <4487> elisaie o <3739> elalhsen <2980>

Yesaya 11:6-9

11:6 <0> Mb <05090> ghn <06996> Njq <05288> renw <03162> wdxy <04806> ayrmw <03715> rypkw <05695> lgew <07257> Ubry <01423> ydg <05973> Me <05246> rmnw <03532> vbk <05973> Me <02061> baz <01481> rgw(11:6)

11:6 kai <2532> sumboskhyhsetai lukov <3074> meta <3326> arnov kai <2532> pardaliv <3917> sunanapausetai erifw <2056> kai <2532> moscarion kai <2532> taurov <5022> kai <2532> lewn <3023> ama <260> boskhyhsontai <1006> kai <2532> paidion <3813> mikron <3398> axei <71> autouv <846>

11:7 <08401> Nbt <0398> lkay <01241> rqbk <0738> hyraw <03206> Nhydly <07257> wubry <03162> wdxy <07462> hnyert <01677> bdw <06510> hrpw(11:7)

11:7 kai <2532> bouv <1016> kai <2532> arkov ama <260> boskhyhsontai <1006> kai <2532> ama <260> ta <3588> paidia <3813> autwn <846> esontai <1510> kai <2532> lewn <3023> kai <2532> bouv <1016> ama <260> fagontai <2068> acura <892>

11:8 <01911> hdh <03027> wdy <01580> lwmg <06848> ynwepu <03975> trwam <05921> lew <06620> Ntp <02356> rx <05921> le <03243> qnwy <08173> esesw(11:8)

11:8 kai <2532> paidion <3813> nhpion <3516> epi <1909> trwglhn aspidwn <785> kai <2532> epi <1909> koithn <2845> ekgonwn aspidwn <785> thn <3588> ceira <5495> epibalei <1911>

11:9 P <03680> Myokm <03220> Myl <04325> Mymk <03069> hwhy <0853> ta <01844> hed <0776> Urah <04390> halm <03588> yk <06944> ysdq <02022> rh <03605> lkb <07843> wtyxsy <03808> alw <07489> wery <03808> al(11:9)

11:9 kai <2532> ou <3364> mh <3165> kakopoihswsin <2554> oude <3761> mh <3165> dunwntai <1410> apolesai oudena <3762> epi <1909> to <3588> orov <3735> to <3588> agion <40> mou <1473> oti <3754> eneplhsyh h <3588> sumpasa tou <3588> gnwnai <1097> ton <3588> kurion <2962> wv <3739> udwr <5204> polu <4183> katakaluqai <2619> yalassav <2281>

Maleakhi 1:11

1:11 <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <01471> Mywgb <08034> yms <01419> lwdg <03588> yk <02889> hrwhj <04503> hxnmw <08034> ymsl <05066> sgm <06999> rjqm <04725> Mwqm <03605> lkbw <01471> Mywgb <08034> yms <01419> lwdg <0935> wawbm <05704> dew <08121> sms <04217> xrzmm <03588> yk(1:11)

1:11 dioti <1360> ap <575> anatolwn <395> hliou <2246> ewv <2193> dusmwn <1424> to <3588> onoma <3686> mou <1473> dedoxastai <1392> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> kai <2532> en <1722> panti <3956> topw <5117> yumiama <2368> prosagetai <4317> tw <3588> onomati <3686> mou <1473> kai <2532> yusia <2378> kayara <2513> dioti <1360> mega <3173> to <3588> onoma <3686> mou <1473> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841>

Matius 13:15

13:15 epacunyh <3975> (5681) gar <1063> h <3588> kardia <2588> tou <3588> laou <2992> toutou <5127> kai <2532> toiv <3588> wsin <3775> barewv <917> hkousan <191> (5656) kai <2532> touv <3588> ofyalmouv <3788> autwn <846> ekammusan <2576> (5656) mhpote <3379> idwsin <1492> (5632) toiv <3588> ofyalmoiv <3788> kai <2532> toiv <3588> wsin <3775> akouswsin <191> (5661) kai <2532> th <3588> kardia <2588> sunwsin <4920> (5632) kai <2532> epistreqwsin <1994> (5661) kai <2532> iasomai <2390> (5695) autouv <846>TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA