TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Galatia 5

5:1 th <3588> eleuyeria <1657> hmav <2248> cristov <5547> hleuyerwsen <1659> (5656) sthkete <4739> (5720) oun <3767> kai <2532> mh <3361> palin <3825> zugw <2218> douleiav <1397> enecesye <1758> (5744)

5:2 ide <1492> (5657) egw <1473> paulov <3972> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> ean <1437> peritemnhsye <4059> (5747) cristov <5547> umav <5209> ouden <3762> wfelhsei <5623> (5692)

5:3 marturomai <3143> (5736) de <1161> palin <3825> panti <3956> anyrwpw <444> peritemnomenw <4059> (5746) oti <3754> ofeilethv <3781> estin <1510> (5748) olon <3650> ton <3588> nomon <3551> poihsai <4160> (5658)

5:4 kathrghyhte <2673> (5681) apo <575> cristou <5547> oitinev <3748> en <1722> nomw <3551> dikaiousye <1344> (5743) thv <3588> caritov <5485> exepesate <1601> (5656)

5:5 hmeiv <2249> gar <1063> pneumati <4151> ek <1537> pistewv <4102> elpida <1680> dikaiosunhv <1343> apekdecomeya <553> (5736)

5:6 en <1722> gar <1063> cristw <5547> [ihsou] <2424> oute <3777> peritomh <4061> ti <5100> iscuei <2480> (5719) oute <3777> akrobustia <203> alla <235> pistiv <4102> di <1223> agaphv <26> energoumenh <1754> (5734)

5:7 etrecete <5143> (5707) kalwv <2573> tiv <5101> umav <5209> enekoqen <1465> (5656) alhyeia <225> mh <3361> peiyesyai <3982> (5745)

5:8 h <3588> peismonh <3988> ouk <3756> ek <1537> tou <3588> kalountov <2564> (5723) umav <5209>

5:9 mikra <3398> zumh <2219> olon <3650> to <3588> furama <5445> zumoi <2220> (5719)

5:10 egw <1473> pepoiya <3982> (5754) eiv <1519> umav <5209> en <1722> kuriw <2962> oti <3754> ouden <3762> allo <243> fronhsete <5426> (5692) o <3588> de <1161> tarasswn <5015> (5723) umav <5209> bastasei <941> (5692) to <3588> krima <2917> ostiv <3748> ean <1437> h <1510> (5753)

5:11 egw <1473> de <1161> adelfoi <80> ei <1487> peritomhn <4061> eti <2089> khrussw <2784> (5719) ti <5101> eti <2089> diwkomai <1377> (5743) ara <686> kathrghtai <2673> (5769) to <3588> skandalon <4625> tou <3588> staurou <4716>

5:12 ofelon <3785> <3785> kai <2532> apokoqontai <609> (5698) oi <3588> anastatountev <387> (5723) umav <5209>

5:13 umeiv <5210> gar <1063> ep <1909> eleuyeria <1657> eklhyhte <2564> (5681) adelfoi <80> monon <3440> mh <3361> thn <3588> eleuyerian <1657> eiv <1519> aformhn <874> th <3588> sarki <4561> alla <235> dia <1223> thv <3588> agaphv <26> douleuete <1398> (5720) allhloiv <240>

5:14 o <3588> gar <1063> pav <3956> nomov <3551> en <1722> eni <1520> logw <3056> peplhrwtai <4137> (5769) en <1722> tw <3588> agaphseiv <25> (5692) ton <3588> plhsion <4139> sou <4675> wv <5613> seauton <4572>

5:15 ei <1487> de <1161> allhlouv <240> daknete <1143> (5719) kai <2532> katesyiete <2719> (5719) blepete <991> (5720) mh <3361> up <5259> allhlwn <240> analwyhte <355> (5686)

5:16 legw <3004> (5719) de <1161> pneumati <4151> peripateite <4043> (5720) kai <2532> epiyumian <1939> sarkov <4561> ou <3756> mh <3361> teleshte <5055> (5661)

5:17 h <3588> gar <1063> sarx <4561> epiyumei <1937> (5719) kata <2596> tou <3588> pneumatov <4151> to <3588> de <1161> pneuma <4151> kata <2596> thv <3588> sarkov <4561> tauta <5023> gar <1063> allhloiv <240> antikeitai <480> (5736) ina <2443> mh <3361> a <3739> ean <1437> yelhte <2309> (5725) tauta <5023> poihte <4160> (5725)

5:18 ei <1487> de <1161> pneumati <4151> agesye <71> (5743) ouk <3756> este <1510> (5748) upo <5259> nomon <3551>

5:19 fanera <5318> de <1161> estin <1510> (5748) ta <3588> erga <2041> thv <3588> sarkov <4561> atina <3748> estin <1510> (5748) porneia <4202> akayarsia <167> aselgeia <766>

5:20 eidwlolatria <1495> farmakeia <5331> ecyrai <2189> eriv <2054> zhlov <2205> yumoi <2372> eriyeiai <2052> dicostasiai <1370> aireseiv <139>

5:21 fyonoi <5355> meyai <3178> kwmoi <2970> kai <2532> ta <3588> omoia <3664> toutoiv <5125> a <3739> prolegw <4302> (5719) umin <5213> kaywv <2531> proeipon <4277> (5627) oti <3754> oi <3588> ta <3588> toiauta <5108> prassontev <4238> (5723) basileian <932> yeou <2316> ou <3756> klhronomhsousin <2816> (5692)

5:22 o <3588> de <1161> karpov <2590> tou <3588> pneumatov <4151> estin <1510> (5748) agaph <26> cara <5479> eirhnh <1515> makroyumia <3115> crhstothv <5544> agaywsunh <19> pistiv <4102>

5:23 prauthv <4240> egkrateia <1466> kata <2596> twn <3588> toioutwn <5108> ouk <3756> estin <1510> (5748) nomov <3551>

5:24 oi <3588> de <1161> tou <3588> cristou <5547> ihsou <2424> thn <3588> sarka <4561> estaurwsan <4717> (5656) sun <4862> toiv <3588> payhmasin <3804> kai <2532> taiv <3588> epiyumiaiv <1939>

5:25 ei <1487> zwmen <2198> (5719) pneumati <4151> pneumati <4151> kai <2532> stoicwmen <4748> (5725)

5:26 mh <3361> ginwmeya <1096> (5741) kenodoxoi <2755> allhlouv <240> prokaloumenoi <4292> (5734) allhloiv <240> fyonountev <5354> (5723)TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA