TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Yehezkiel 4

4:1 <03389> Mlswry <0853> ta <05892> rye <05921> hyle <02710> twqxw <06440> Kynpl <0853> htwa <05414> httnw <03843> hnbl <0> Kl <03947> xq <0120> Mda <01121> Nb <0859> htaw(4:1)

4:1 kai <2532> su <4771> uie <5207> anyrwpou <444> labe <2983> seautw <4572> plinyon kai <2532> yhseiv <5087> authn <846> pro <4253> proswpou <4383> sou <4771> kai <2532> diagraqeiv ep <1909> authn <846> polin <4172> thn <3588> ierousalhm <2419>

4:2 <05439> bybo <03733> Myrk <05921> hyle <07760> Myvw <04264> twnxm <05921> hyle <05414> httnw <05550> hllo <05921> hyle <08210> tkpsw <01785> qyd <05921> hyle <01129> tynbw <04692> rwum <05921> hyle <05414> httnw(4:2)

4:2 kai <2532> dwseiv <1325> ep <1909> authn <846> periochn <4042> kai <2532> oikodomhseiv <3618> ep <1909> authn <846> promacwnav kai <2532> peribaleiv <4016> ep <1909> authn <846> caraka <5482> kai <2532> dwseiv <1325> ep <1909> authn <846> parembolav kai <2532> taxeiv <5021> tav <3588> belostaseiv kuklw

4:3 o <03478> larvy <01004> tybl <01931> ayh <0226> twa <05921> hyle <06696> truw <04692> rwumb <01961> htyhw <0413> hyla <06440> Kynp <0853> ta <03559> htnykhw <05892> ryeh <0996> Nybw <0996> Knyb <01270> lzrb <07023> ryq <0853> htwa <05414> httnw <01270> lzrb <04227> tbxm <0> Kl <03947> xq <0859> htaw(4:3)

4:3 kai <2532> su <4771> labe <2983> seautw <4572> thganon sidhroun kai <2532> yhseiv <5087> auto <846> toicon <5109> sidhroun ana <303> meson <3319> sou <4771> kai <2532> ana <303> meson <3319> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> etoimaseiv <2090> to <3588> proswpon <4383> sou <4771> ep <1909> authn <846> kai <2532> estai <1510> en <1722> sugkleismw kai <2532> sugkleiseiv <4788> authn <846> shmeion <4592> estin <1510> touto <3778> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474>

4:4 <05771> Mnwe <0853> ta <05375> avt <05921> wyle <07901> bkst <0834> rsa <03117> Mymyh <04557> rpom <05921> wyle <03478> larvy <01004> tyb <05771> Nwe <0853> ta <07760> tmvw <08042> ylamvh <06654> Kdu <05921> le <07901> bks <0859> htaw(4:4)

4:4 kai <2532> su <4771> koimhyhsh <2837> epi <1909> to <3588> pleuron sou <4771> to <3588> aristeron <710> kai <2532> yhseiv <5087> tav <3588> adikiav <93> tou <3588> oikou <3624> israhl <2474> ep <1909> autou <846> kata <2596> ariymon <706> twn <3588> hmerwn <2250> penthkonta <4004> kai <2532> ekaton <1540> av <3739> koimhyhsh <2837> ep <1909> autou <846> kai <2532> lhmqh <2983> tav <3588> adikiav <93> autwn <846>

4:5 <03478> larvy <01004> tyb <05771> Nwe <05375> tavnw <03117> Mwy <08673> Myestw <03967> twam <07969> sls <03117> Mymy <04557> rpoml <05771> Mnwe <08141> yns <0853> ta <0> Kl <05414> yttn <0589> ynaw(4:5)

4:5 kai <2532> egw <1473> dedwka <1325> soi <4771> tav <3588> duo <1417> adikiav <93> autwn <846> eiv <1519> ariymon <706> hmerwn <2250> enenhkonta kai <2532> ekaton <1540> hmerav <2250> kai <2532> lhmqh <2983> tav <3588> adikiav <93> tou <3588> oikou <3624> israhl <2474>

4:6 <0> Kl <05414> wyttn <08141> hnsl <03117> Mwy <08141> hnsl <03117> Mwy <03117> Mwy <0705> Myebra <03063> hdwhy <01004> tyb <05771> Nwe <0853> ta <05375> tavnw <08145> tyns <03227> *ynmyh {ynwmyh} <06654> Kdu <05921> le <07901> tbksw <0428> hla <0853> ta <03615> tylkw(4:6)

4:6 kai <2532> sunteleseiv <4931> tauta <3778> panta <3956> kai <2532> koimhyhsh <2837> epi <1909> to <3588> pleuron sou <4771> to <3588> dexion <1188> kai <2532> lhmqh <2983> tav <3588> adikiav <93> tou <3588> oikou <3624> iouda <2448> tessarakonta <5062> hmerav <2250> hmeran <2250> eiv <1519> eniauton <1763> teyeika <5087> soi <4771>

4:7 <05921> hyle <05012> tabnw <02834> hpwvx <02220> Kerzw <06440> Kynp <03559> Nykt <03389> Mlswry <04692> rwum <0413> law(4:7)

4:7 kai <2532> eiv <1519> ton <3588> sugkleismon ierousalhm <2419> etoimaseiv <2090> to <3588> proswpon <4383> sou <4771> kai <2532> ton <3588> braciona <1023> sou <4771> sterewseiv <4732> kai <2532> profhteuseiv <4395> ep <1909> authn <846>

4:8 <04692> Krwum <03117> ymy <03615> Ktwlk <05704> de <06654> Kdu <0413> la <06654> Kdum <02015> Kpht <03808> alw <05688> Mytwbe <05921> Kyle <05414> yttn <02009> hnhw(4:8)

4:8 kai <2532> egw <1473> idou <2400> dedwka <1325> epi <1909> se <4771> desmouv kai <2532> mh <3165> strafhv <4762> apo <575> tou <3588> pleurou sou <4771> epi <1909> to <3588> pleuron sou <4771> ewv <2193> ou <3739> suntelesywsin <4931> ai <3588> hmerai <2250> tou <3588> sugkleismou sou <4771>

4:9 <0398> wnlkat <03117> Mwy <08673> Myestw <03967> twam <07969> sls <06654> Kdu <05921> le <07901> bkws <0859> hta <0834> rsa <03117> Mymyh <04557> rpom <03899> Mxll <0> Kl <0853> Mtwa <06213> tyvew <0259> dxa <03627> ylkb <0853> Mtwa <05414> httnw <03698> Mymokw <01764> Nxdw <05742> Mysdew <06321> lwpw <08184> Myrevw <02406> Nyjx <0> Kl <03947> xq <0859> htaw(4:9)

4:9 kai <2532> su <4771> labe <2983> seautw <4572> purouv kai <2532> kriyav <2915> kai <2532> kuamon kai <2532> fakon kai <2532> kegcron kai <2532> oluran kai <2532> embaleiv <1685> auta <846> eiv <1519> aggov en <1519> ostrakinon <3749> kai <2532> poihseiv <4160> auta <846> sautw <4572> eiv <1519> artouv <740> kai <2532> kat <2596> ariymon <706> twn <3588> hmerwn <2250> av <3739> su <4771> kayeudeiv <2518> epi <1909> tou <3588> pleurou sou <4771> enenhkonta kai <2532> ekaton <1540> hmerav <2250> fagesai <2068> auta <846>

4:10 <0398> wnlkat <06256> te <05704> de <06256> tem <03117> Mwyl <08255> lqs <06242> Myrve <04946> lwqsmb <0398> wnlkat <0834> rsa <03978> Klkamw(4:10)

4:10 kai <2532> to <3588> brwma <1033> sou <4771> o <3739> fagesai <2068> en <1722> staymw eikosi <1501> siklouv thn <3588> hmeran <2250> apo <575> kairou <2540> ewv <2193> kairou <2540> fagesai <2068> auta <846>

4:11 <08354> htst <06256> te <05704> de <06256> tem <01969> Nyhh <08345> tyss <08354> htst <04884> hrwvmb <04325> Mymw(4:11)

4:11 kai <2532> udwr <5204> en <1722> metrw <3358> piesai <4095> to <3588> ekton <1622> tou <3588> in apo <575> kairou <2540> ewv <2193> kairou <2540> piesai <4095>

4:12 o <05869> Mhynyel <05746> hnget <0120> Mdah <06627> tau <01561> yllgb <01931> ayhw <0398> hnlkat <08184> Myrev <05692> tgew(4:12)

4:12 kai <2532> egkrufian kriyinon <2916> fagesai <2068> auta <846> en <1722> bolbitoiv koprou anyrwpinhv <442> egkruqeiv auta <846> kat <2596> ofyalmouv <3788> autwn <846>

4:13 <08033> Ms <05080> Mxyda <0834> rsa <01471> Mywgb <02931> amj <03899> Mmxl <0853> ta <03478> larvy <01121> ynb <0398> wlkay <03602> hkk <03068> hwhy <0559> rmayw(4:13)

4:13 kai <2532> ereiv tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> tou <3588> israhl <2474> outwv <3778> fagontai <2068> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> akayarta <169> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484>

4:14 o <06292> lwgp <01320> rvb <06310> ypb <0935> ab <03808> alw <06258> hte <05704> dew <05271> yrwenm <0398> ytlka <03808> al <02966> hprjw <05038> hlbnw <02930> hamjm <03808> al <05315> yspn <02009> hnh <03069> hwhy <0136> ynda <0162> hha <0559> rmaw(4:14)

4:14 kai <2532> eipa mhdamwv <3365> kurie <2962> yee <2316> tou <3588> israhl <2474> idou <2400> h <3588> quch <5590> mou <1473> ou <3364> memiantai <3392> en <1722> akayarsia <167> kai <2532> ynhsimaion kai <2532> yhrialwton ou <3364> bebrwka <977> apo <575> genesewv <1078> mou <1473> ewv <2193> tou <3588> nun <3568> oude <3761> eiselhluyen <1525> eiv <1519> to <3588> stoma <4750> mou <1473> pan <3956> kreav <2907> ewlon

4:15 o <05921> Mhyle <03899> Kmxl <0853> ta <06213> tyvew <0120> Mdah <01561> yllg <08478> txt <01241> rqbh <06832> *yeypu {yewpu} <0853> ta <0> Kl <05414> yttn <07200> har <0413> yla <0559> rmayw(4:15)

4:15 kai <2532> eipen prov <4314> me <1473> idou <2400> dedwka <1325> soi <4771> bolbita bown <1016> anti <473> twn <3588> bolbitwn twn <3588> anyrwpinwn <442> kai <2532> poihseiv <4160> touv <3588> artouv <740> sou <4771> ep <1909> autwn <846>

4:16 <08354> wtsy <08078> Nwmmsbw <04884> hrwvmb <04325> Mymw <01674> hgadbw <04948> lqsmb <03899> Mxl <0398> wlkaw <03389> Mlswryb <03899> Mxl <04294> hjm <07665> rbs <02005> ynnh <0120> Mda <01121> Nb <0413> yla <0559> rmayw(4:16)

4:16 kai <2532> eipen prov <4314> me <1473> uie <5207> anyrwpou <444> idou <2400> egw <1473> suntribw <4937> sthrigma artou <740> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> fagontai <2068> arton <740> en <1722> staymw kai <2532> en <1722> endeia kai <2532> udwr <5204> en <1722> metrw <3358> kai <2532> en <1722> afanismw <854> piontai <4095>

4:17 P <05771> Mnweb <04743> wqmnw <0251> wyxaw <0376> sya <08074> wmsnw <04325> Mymw <03899> Mxl <02637> wroxy <04616> Neml(4:17)

4:17 opwv <3704> endeeiv <1729> genwntai <1096> artou <740> kai <2532> udatov <5204> kai <2532> afanisyhsetai anyrwpov <444> kai <2532> adelfov <80> autou <846> kai <2532> takhsontai <5080> en <1722> taiv <3588> adikiaiv <93> autwn <846>TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA