TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Daniel 5:1-30

5:1 <08355> hts <02562> armx <0506> apla <06903> lbqlw <0506> Pla <07261> yhwnbrbrl <07229> br <03900> Mxl <05648> dbe <04430> aklm <01113> ruaslb(5:1)

5:1 baltasar o <3588> basileuv <935> epoihsen <4160> deipnon <1173> mega <3173> toiv <3588> megistasin autou <846> cilioiv <5507> kai <2532> katenanti twn <3588> ciliwn <5507> o <3588> oinov <3631> kai <2532> pinwn <4095>

5:2 <03904> htnxlw <07695> htlgs <07261> yhwnbrbrw <04430> aklm <0> Nwhb <08355> Nwtsyw <03390> Mlswryb <01768> yd <01965> alkyh <04481> Nm <02> yhwba <05020> rundkwbn <05312> qpnh <01768> yd <03702> apokw <01722> abhd <03984> ynaml <0858> hytyhl <02562> armx <02939> Mejb <0560> rma <01113> ruaslb(5:2)

5:2 baltasar eipen en <1722> th <3588> geusei tou <3588> oinou <3631> tou <3588> enegkein <5342> ta <3588> skeuh <4632> ta <3588> crusa kai <2532> ta <3588> argura a <3739> exhnegken <1627> naboucodonosor o <3588> pathr <3962> autou <846> ek <1537> tou <3588> naou <3485> tou <3588> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> pietwsan <4095> en <1722> autoiv <846> o <3588> basileuv <935> kai <2532> oi <3588> megistanev autou <846> kai <2532> ai <3588> pallakai autou <846> kai <2532> ai <3588> parakoitoi autou <846>

5:3 <03904> htnxlw <07695> htlgs <07261> yhwnbrbrw <04430> aklm <0> Nwhb <08355> wytsaw <03390> Mlswryb <01768> yd <0426> ahla <01005> tyb <01768> yd <01965> alkyh <04481> Nm <05312> wqpnh <01768> yd <01722> abhd <03984> ynam <0858> wytyh <0116> Nydab(5:3)

5:3 kai <2532> hnecyhsan <5342> ta <3588> skeuh <4632> ta <3588> crusa kai <2532> ta <3588> argura a <3739> exhnegken <1627> ek <1537> tou <3588> naou <3485> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> epinon <4095> en <1722> autoiv <846> o <3588> basileuv <935> kai <2532> oi <3588> megistanev autou <846> kai <2532> ai <3588> pallakai autou <846> kai <2532> ai <3588> parakoitoi autou <846>

5:4 <069> anbaw <0636> aea <06523> alzrp <05174> asxn <03702> apokw <01722> abhd <0426> yhlal <07624> wxbsw <02562> armx <08355> wytsa(5:4)

5:4 epinon <4095> oinon <3631> kai <2532> hnesan <134> touv <3588> yeouv <2316> touv <3588> crusouv kai <2532> argurouv kai <2532> calkouv kai <2532> sidhrouv kai <2532> xulinouv <3585> kai <2532> liyinouv <3035>

5:5 <03790> hbtk <01768> yd <03028> hdy <06447> op <02370> hzx <04430> aklmw <04430> aklm <01768> yd <01965> alkyh <03797> ltk <01768> yd <01528> aryg <05922> le <05043> atsrbn <06903> lbql <03790> Nbtkw <0606> sna <03028> dy <01768> yd <0677> Nebua <05312> *hqpn {wqpn} <08160> htes <0> hb(5:5)

5:5 en <1722> auth <846> th <3588> wra <5610> exhlyon <1831> daktuloi <1147> ceirov <5495> anyrwpou <444> kai <2532> egrafon <1125> katenanti thv <3588> lampadov <2985> epi <1909> to <3588> koniama tou <3588> toicou <5109> tou <3588> oikou <3624> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> o <3588> basileuv <935> eyewrei <2334> touv <3588> astragalouv thv <3588> ceirov <5495> thv <3588> grafoushv <1125>

5:6 <05368> Nsqn <01668> adl <01668> ad <0755> htbkraw <08271> Nyrtsm <02783> hurx <07001> yrjqw <0927> hnwlhby <07476> yhnyerw <08133> yhwns <02122> yhwyz <04430> aklm <0116> Nyda(5:6)

5:6 tote <5119> tou <3588> basilewv <935> h <3588> morfh <3444> hlloiwyh kai <2532> oi <3588> dialogismoi <1261> autou <846> sunetarasson auton <846> kai <2532> oi <3588> sundesmoi <4886> thv <3588> osfuov <3751> autou <846> dieluonto <1262> kai <2532> ta <3588> gonata <1119> autou <846> sunekrotounto

5:7 o <07981> jlsy <04437> atwklmb <08523> ytltw <06676> hrawu <05922> le <01722> abhd <01768> yd <02002> *akynmhw {aknwmhw} <03848> sbly <0711> anwgra <02324> ynnwxy <06591> hrspw <01836> hnd <03792> hbtk <07123> hrqy <01768> yd <0606> sna <03606> lk <01768> yd <0895> lbb <02445> ymykxl <0560> rmaw <04430> aklm <06032> hne <01505> ayrzgw <03779> *yadvk {aydvk} <0826> aypsal <05954> hlehl <02429> lyxb <04430> aklm <07123> arq(5:7)

5:7 kai <2532> ebohsen <994> o <3588> basileuv <935> en <1722> iscui <2479> tou <3588> eisagagein <1521> magouv <3097> caldaiouv <5466> gazarhnouv kai <2532> eipen toiv <3588> sofoiv <4680> babulwnov <897> ov <3739> an <302> anagnw <314> thn <3588> grafhn <1124> tauthn <3778> kai <2532> thn <3588> sugkrisin gnwrish <1107> moi <1473> porfuran <4209> endusetai <1746> kai <2532> o <3588> maniakhv o <3588> crusouv epi <1909> ton <3588> trachlon <5137> autou <846> kai <2532> tritov <5154> en <1722> th <3588> basileia <932> mou <1473> arxei <757>

5:8 <04430> aklml <03046> hedwhl <06591> *hrspw {arspw} <07123> arqml <03792> abtk <03546> Nylhk <03809> alw <04430> aklm <02445> ymykx <03606> lk <05954> *Nyle {Nylle} <0116> Nyda(5:8)

5:8 kai <2532> eiseporeuonto <1531> pantev <3956> oi <3588> sofoi <4680> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> ouk <3364> hdunanto <1410> thn <3588> grafhn <1124> anagnwnai <314> oude <3761> thn <3588> sugkrisin gnwrisai <1107> tw <3588> basilei <935>

5:9 <07672> Nysbtsm <07261> yhwnbrbrw <05922> yhwle <08133> Nyns <02122> yhwyzw <0927> lhbtm <07690> aygv <01113> ruaslb <04430> aklm <0116> Nyda(5:9)

5:9 kai <2532> o <3588> basileuv <935> baltasar polu <4183> etaracyh <5015> kai <2532> h <3588> morfh <3444> autou <846> hlloiwyh ep <1909> autw <846> kai <2532> oi <3588> megistanev autou <846> sunetarassonto

5:10 <08133> wntsy <0409> la <02122> Kywyzw <07476> Knwyer <0927> Kwlhby <0409> la <02418> yyx <05957> Nymlel <04430> aklm <0560> trmaw <04433> atklm <06032> tne <05954> *tle {tlle} <04961> aytsm <01005> tybl <07261> yhwnbrbrw <04430> aklm <04406> ylm <06903> lbql <04433> atklm(5:10)

5:10 kai <2532> eishlyen <1525> h <3588> basilissa <938> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> potou <4224> kai <2532> eipen basileu <935> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> zhyi <2198> mh <3165> tarassetwsan <5015> se <4771> oi <3588> dialogismoi <1261> sou <4771> kai <2532> h <3588> morfh <3444> sou <4771> mh <3165> alloiousyw

5:11 <04430> aklm <02> Kwba <06966> hmyqh <01505> Nyrzg <03779> Nyadvk <0826> Nypsa <02749> Nymjrx <07229> br <02> Kwba <05020> rundkbn <04430> aklmw <0> hb <07912> txktsh <0426> Nyhla <02452> tmkxk <02452> hmkxw <07924> wntlkvw <05094> wryhn <02> Kwba <03118> ymwybw <0> hb <06922> Nysydq <0426> Nyhla <07308> xwr <01768> yd <04437> Ktwklmb <01400> rbg <0383> ytya(5:11)

5:11 estin <1510> anhr <435> en <1722> th <3588> basileia <932> sou <4771> en <1722> w <3739> pneuma <4151> yeou <2316> kai <2532> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> tou <3588> patrov <3962> sou <4771> grhgorhsiv kai <2532> sunesiv <4907> eureyh <2147> en <1722> autw <846> kai <2532> o <3588> basileuv <935> naboucodonosor o <3588> pathr <3962> sou <4771> arconta <758> epaoidwn magwn <3097> caldaiwn <5466> gazarhnwn katesthsen <2525> auton <846>

5:12 P <02324> hwxhy <06591> hrspw <07123> yrqty <01841> laynd <03705> Nek <01096> ruasjlb <08036> hms <07761> Mv <04430> aklm <01768> yd <01841> layndb <0> hb <07912> txktsh <07001> Nyrjq <08271> arsmw <0280> Ndyxa <0263> tywxaw <02493> Nymlx <06590> rspm <07924> wntlkvw <04486> ednmw <03493> hryty <07308> xwr <01768> yd <06903> lbq <03606> lk(5:12)

5:12 oti <3754> pneuma <4151> perisson <4053> en <1722> autw <846> kai <2532> fronhsiv <5428> kai <2532> sunesiv <4907> sugkrinwn <4793> enupnia <1798> kai <2532> anaggellwn <312> kratoumena <2902> kai <2532> luwn <3089> sundesmouv <4886> danihl <1158> kai <2532> o <3588> basileuv <935> epeyhken <2007> autw <846> onoma <3686> baltasar nun <3568> oun <3767> klhyhtw <2564> kai <2532> thn <3588> sugkrisin autou <846> anaggelei <312> soi <4771>

5:13 <03061> dwhy <04481> Nm <02> yba <04430> aklm <0858> ytyh <01768> yd <03061> dwhy <01768> yd <01547> atwlg <01123> ynb <04481> Nm <01768> yd <01841> laynd <0607> awh <0607> *tna {htna} <01841> layndl <0560> rmaw <04430> aklm <06032> hne <04430> aklm <06925> Mdq <05954> leh <01841> laynd <0116> Nydab(5:13)

5:13 tote <5119> danihl <1158> eishcyh <1521> enwpion <1799> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> tw <3588> danihl <1158> su <4771> ei <1510> danihl <1158> o <3588> apo <575> twn <3588> uiwn <5207> thv <3588> aicmalwsiav <161> thv <3588> ioudaiav <2449> hv <3739> hgagen <71> o <3588> basileuv <935> o <3588> pathr <3962> mou <1473>

5:14 <0> Kb <07912> txktsh <03493> hryty <02452> hmkxw <07924> wntlkvw <05094> wryhnw <0> Kb <0426> Nyhla <07308> xwr <01768> yd <05921> *Kle {Kyle} <08086> temsw(5:14)

5:14 hkousa <191> peri <4012> sou <4771> oti <3754> pneuma <4151> yeou <2316> en <1722> soi <4771> kai <2532> grhgorhsiv kai <2532> sunesiv <4907> kai <2532> sofia <4678> perissh <4053> eureyh <2147> en <1722> soi <4771>

5:15 <02324> hywxhl <04406> atlm <06591> rsp <03546> Nylhk <03809> alw <03046> yntedwhl <06591> hrspw <07123> Nwrqy <01836> hnd <03792> hbtk <01768> yd <0826> aypsa <02445> aymykx <06925> ymdq <05954> wleh <03705> Nekw(5:15)

5:15 kai <2532> nun <3568> eishlyon <1525> enwpion <1799> mou <1473> oi <3588> sofoi <4680> magoi <3097> gazarhnoi ina <2443> thn <3588> grafhn <1124> tauthn <3778> anagnwsin <314> kai <2532> thn <3588> sugkrisin authv <846> gnwriswsin <1107> moi <1473> kai <2532> ouk <3364> hdunhyhsan <1410> anaggeilai <312> moi <1473>

5:16 P <07981> jlst <04437> atwklmb <08531> atltw <06676> Krawu <05922> le <01722> abhd <01768> yd <02002> *akynmhw {aknwmhw} <03848> sblt <0711> anwgra <03046> yntedwhl <06591> hrspw <07123> arqml <03792> abtk <03202> *lwkt {lkwt} <02006> Nh <03705> Nek <08271> arsml <07001> Nyrjqw <06590> rspml <06591> Nyrsp <03202> *lwkyt {lkwt} <01768> yd <05921> *Kle {Kyle} <08086> tems <0576> hnaw(5:16)

5:16 kai <2532> egw <1473> hkousa <191> peri <4012> sou <4771> oti <3754> dunasai <1410> krimata <2917> sugkrinai <4793> nun <3568> oun <3767> ean <1437> dunhyhv <1410> thn <3588> grafhn <1124> anagnwnai <314> kai <2532> thn <3588> sugkrisin authv <846> gnwrisai <1107> moi <1473> porfuran <4209> endush <1746> kai <2532> o <3588> maniakhv o <3588> crusouv estai <1510> epi <1909> ton <3588> trachlon <5137> sou <4771> kai <2532> tritov <5154> en <1722> th <3588> basileia <932> mou <1473> arxeiv <757>

5:17 <03046> hnedwha <06591> arspw <04430> aklml <07123> arqa <03792> abtk <01297> Mrb <03052> bh <0321> Nrxal <05023> Ktybzbnw <01934> Nywhl <0> Kl <04978> Ktntm <04430> aklm <06925> Mdq <0560> rmaw <01841> laynd <06032> hne <0116> Nydab(5:17)

5:17 tote <5119> apekriyh danihl <1158> kai <2532> eipen enwpion <1799> tou <3588> basilewv <935> ta <3588> domata <1390> sou <4771> soi <4771> estw <1510> kai <2532> thn <3588> dwrean <1431> thv <3588> oikiav <3614> sou <4771> eterw <2087> dov <1325> egw <1473> de <1161> thn <3588> grafhn <1124> anagnwsomai <314> tw <3588> basilei <935> kai <2532> thn <3588> sugkrisin authv <846> gnwrisw <1107> soi <4771>

5:18 <02> Kwba <05020> rundkbnl <03052> bhy <01923> hrdhw <03367> arqyw <07238> atwbrw <04437> atwklm <05943> *hale {ayle} <0426> ahla <04430> aklm <0607> *tna {htna} (5:18)

5:18 basileu <935> o <3588> yeov <2316> o <3588> uqistov <5310> thn <3588> basileian <932> kai <2532> thn <3588> megalwsunhn <3172> kai <2532> thn <3588> timhn <5092> kai <2532> thn <3588> doxan <1391> edwken <1325> naboucodonosor tw <3588> patri <3962> sou <4771>

5:19 <08214> lypsm <01934> hwh <06634> abu <01934> hwh <01768> ydw <07313> Myrm <01934> hwh <06634> abu <01934> hwh <01768> ydw <02418> axm <01934> hwh <06634> abu <01934> hwh <01768> ydw <06992> ljq <01934> awh <06634> abu <01934> hwh <01768> yd <06925> yhwmdq <04481> Nm <01763> Nylxdw <02112> *Nyeyz {Nyeaz} <01934> wwh <03961> aynslw <0524> ayma <05972> aymme <03606> lk <0> hl <03052> bhy <01768> yd <07238> atwbr <04481> Nmw(5:19)

5:19 kai <2532> apo <575> thv <3588> megalwsunhv <3172> hv <3739> edwken <1325> autw <846> pantev <3956> oi <3588> laoi <2992> fulai <5443> glwssai <1100> hsan <1510> tremontev <5141> kai <2532> foboumenoi <5399> apo <575> proswpou <4383> autou <846> ouv <3739> hbouleto <1014> autov <846> anhrei <337> kai <2532> ouv <3739> hbouleto <1014> autov <846> etupten <5180> kai <2532> ouv <3739> hbouleto <1014> autov <846> uqou <5312> kai <2532> ouv <3739> hbouleto <1014> autov <846> etapeinou <5013>

5:20 <04481> hnm <05709> wydeh <03367> hrqyw <04437> htwklm <03764> aork <04481> Nm <05182> txnh <02103> hdzhl <08631> tpqt <07308> hxwrw <03825> hbbl <07313> Mr <01768> ydkw(5:20)

5:20 kai <2532> ote <3753> uqwyh <5312> h <3588> kardia <2588> autou <846> kai <2532> to <3588> pneuma <4151> autou <846> ekrataiwyh <2901> tou <3588> uperhfaneusasyai kathnecyh <2702> apo <575> tou <3588> yronou <2362> thv <3588> basileiav <932> autou <846> kai <2532> h <3588> timh <5092> afhreyh ap <575> autou <846>

5:21 <05921> *hle {hyle} <06966> Myqhy <06634> hbuy <01768> yd <04479> Nmlw <0606> asna <04437> twklmb <05943> *hale {ayle} <0426> ahla <07990> jyls <01768> yd <03046> edy <01768> yd <05705> de <06647> ebjuy <01655> hmsg <08065> ayms <02920> ljmw <02939> hnwmejy <08450> Nyrwtk <06211> abve <04070> hrwdm <06167> aydre <05974> Mew <07739> *wyws {yws} <02423> atwyx <05974> Me <03825> hbblw <02957> dyrj <0606> asna <01123> ynb <04481> Nmw(5:21)

5:21 kai <2532> apo <575> twn <3588> anyrwpwn <444> exediwcyh <1559> kai <2532> h <3588> kardia <2588> autou <846> meta <3326> twn <3588> yhriwn <2342> edoyh <1325> kai <2532> meta <3326> onagrwn h <3588> katoikia <2733> autou <846> kai <2532> corton <5528> wv <3739> boun <1016> eqwmizon <5595> auton <846> kai <2532> apo <575> thv <3588> drosou tou <3588> ouranou <3772> to <3588> swma <4983> autou <846> ebafh <911> ewv <2193> ou <3739> egnw <1097> oti <3754> kurieuei <2961> o <3588> yeov <2316> o <3588> uqistov <5310> thv <3588> basileiav <932> twn <3588> anyrwpwn <444> kai <2532> w <3739> an <302> doxh <1380> dwsei <1325> authn <846>

5:22 <03046> tedy <01836> hnd <03606> lk <01768> yd <06903> lbq <03606> lk <03825> Kbbl <08214> tlpsh <03809> al <01113> ruaslb <01247> hrb <0607> *tnaw {htnaw} (5:22)

5:22 kai <2532> su <4771> o <3588> uiov <5207> autou <846> baltasar ouk <3364> etapeinwsav <5013> thn <3588> kardian <2588> sou <4771> katenwpion ou <3739> panta <3956> tauta <3778> egnwv <1097>

5:23 <01922> trdh <03809> al <0> hl <0735> Ktxra <03606> lkw <03028> hdyb <05396> Ktmsn <01768> yd <0426> ahlalw <07624> txbs <03046> Nyedy <03809> alw <08086> Nyems <03809> alw <02370> Nyzx <03809> al <01768> yd <069> anbaw <0636> aea <06523> alzrp <05174> asxn <01722> abhdw <03702> apok <0426> yhlalw <0> Nwhb <08355> Nyts <02562> armx <03904> Ktnxlw <07695> Ktlgs <07261> *Knbrbrw {Kynbrbrw} <0607> *tnaw {htnaw} <06925> *Kmdq {Kymdq} <0858> wytyh <01005> htyb <01768> yd <03984> aynamlw <07313> tmmwrth <08065> ayms <04756> arm <05922> lew(5:23)

5:23 kai <2532> epi <1909> ton <3588> kurion <2962> yeon <2316> tou <3588> ouranou <3772> uqwyhv <5312> kai <2532> ta <3588> skeuh <4632> tou <3588> oikou <3624> autou <846> hnegkan <5342> enwpion <1799> sou <4771> kai <2532> su <4771> kai <2532> oi <3588> megistanev sou <4771> kai <2532> ai <3588> pallakai sou <4771> kai <2532> ai <3588> parakoitoi sou <4771> oinon <3631> epinete <4095> en <1722> autoiv <846> kai <2532> touv <3588> yeouv <2316> touv <3588> crusouv kai <2532> argurouv kai <2532> calkouv kai <2532> sidhrouv kai <2532> xulinouv <3585> kai <2532> liyinouv <3035> oi <3739> ou <3364> blepousin <991> kai <2532> ouk <3364> akouousin <191> kai <2532> ou <3364> ginwskousin <1097> hnesav <134> kai <2532> ton <3588> yeon <2316> ou <3739> h <3588> pnoh <4157> sou <4771> en <1722> ceiri <5495> autou <846> kai <2532> pasai <3956> ai <3588> odoi <3598> sou <4771> auton <846> ouk <3364> edoxasav <1392>

5:24 <07560> Mysr <01836> hnd <03792> abtkw <03028> ady <01768> yd <06447> aop <07972> xyls <06925> yhwmdq <04481> Nm <0116> Nydab(5:24)

5:24 dia <1223> touto <3778> ek <1537> proswpou <4383> autou <846> apestalh <649> astragalov ceirov <5495> kai <2532> thn <3588> grafhn <1124> tauthn <3778> enetaxen

5:25 <06537> Nyorpw <08625> lqt <04484> anm <04484> anm <07560> Mysr <01768> yd <03792> abtk <01836> hndw(5:25)

5:25 kai <2532> auth <3778> h <3588> grafh <1124> h <3588> entetagmenh manh yekel farev <5329>

5:26 <08000> hmlshw <04437> Ktwklm <0426> ahla <04483> hnm <04484> anm <04406> atlm <06591> rsp <01836> hnd(5:26)

5:26 touto <3778> to <3588> sugkrima tou <3588> rhmatov <4487> manh emetrhsen <3354> o <3588> yeov <2316> thn <3588> basileian <932> sou <4771> kai <2532> eplhrwsen <4137> authn <846>

5:27 <02627> ryox <07912> txktshw <03977> aynzamb <08625> htlyqt <08625> lqt(5:27)

5:27 yekel estayh <2476> en <1722> zugw <2218> kai <2532> eureyh <2147> usterousa <5302>

5:28 <06540> orpw <04076> ydml <03052> tbyhyw <04437> Ktwklm <06537> toyrp <06537> orp(5:28)

5:28 farev <5329> dihrhtai <1244> h <3588> basileia <932> sou <4771> kai <2532> edoyh <1325> mhdoiv <3370> kai <2532> persaiv

5:29 <04437> atwklmb <08531> atlt <07990> jyls <01934> awhl <01768> yd <05922> yhwle <03745> wzrkhw <06676> hrawu <05922> le <01722> abhd <01768> yd <02002> *akynmhw {aknwmhw} <0711> anwgra <01841> layndl <03848> wsyblhw <01113> ruaslb <0560> rma <0116> Nydab(5:29)

5:29 kai <2532> eipen baltasar kai <2532> enedusan <1746> ton <3588> danihl <1158> porfuran <4209> kai <2532> ton <3588> maniakhn ton <3588> crusoun perieyhkan <4060> peri <4012> ton <3588> trachlon <5137> autou <846> kai <2532> ekhruxen <2784> peri <4012> autou <846> einai <1510> auton <846> arconta <758> triton <5154> en <1722> th <3588> basileia <932>

5:30 P <03779> *hadvk {aydvk} <04430> aklm <01113> rusalb <06992> lyjq <03916> aylylb <0> hb(5:30)

5:30 en <1722> auth <846> th <3588> nukti <3571> anaireyh <337> baltasar o <3588> basileuv <935> o <3588> caldaiwn <5466>TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA