TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Galatia 1

1:1 paulov <3972> apostolov <652> ouk <3756> ap <575> anyrwpwn <444> oude <3761> di <1223> anyrwpou <444> alla <235> dia <1223> ihsou <2424> cristou <5547> kai <2532> yeou <2316> patrov <3962> tou <3588> egeirantov <1453> (5660) auton <846> ek <1537> nekrwn <3498>

1:2 kai <2532> oi <3588> sun <4862> emoi <1698> pantev <3956> adelfoi <80> taiv <3588> ekklhsiaiv <1577> thv <3588> galatiav <1053>

1:3 cariv <5485> umin <5213> kai <2532> eirhnh <1515> apo <575> yeou <2316> patrov <3962> hmwn <2257> kai <2532> kuriou <2962> ihsou <2424> cristou <5547>

1:4 tou <3588> dontov <1325> (5631) eauton <1438> uper <5228> twn <3588> amartiwn <266> hmwn <2257> opwv <3704> exelhtai <1807> (5643) hmav <2248> ek <1537> tou <3588> aiwnov <165> tou <3588> enestwtov <1764> (5761) ponhrou <4190> kata <2596> to <3588> yelhma <2307> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> patrov <3962> hmwn <2257>

1:5 w <3739> h <3588> doxa <1391> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165> amhn <281>

1:6 yaumazw <2296> (5719) oti <3754> outwv <3779> tacewv <5030> metatiyesye <3346> (5727) apo <575> tou <3588> kalesantov <2564> (5660) umav <5209> en <1722> cariti <5485> cristou <5547> eiv <1519> eteron <2087> euaggelion <2098>

1:7 o <3739> ouk <3756> estin <1510> (5748) allo <243> ei <1487> mh <3361> tinev <5100> eisin <1510> (5748) oi <3588> tarassontev <5015> (5723) umav <5209> kai <2532> yelontev <2309> (5723) metastreqai <3344> (5658) to <3588> euaggelion <2098> tou <3588> cristou <5547>

1:8 alla <235> kai <2532> ean <1437> hmeiv <2249> h <2228> aggelov <32> ex <1537> ouranou <3772> euaggelishtai <2097> (5672) [umin] <5213> par <3844> o <3739> euhggelisameya <2097> (5668) umin <5213> anayema <331> estw <1510> (5749)

1:9 wv <5613> proeirhkamen <4280> (5758) kai <2532> arti <737> palin <3825> legw <3004> (5719) ei <1487> tiv <5100> umav <5209> euaggelizetai <2097> (5731) par <3844> o <3739> parelabete <3880> (5627) anayema <331> estw <1510> (5749)

1:10 arti <737> gar <1063> anyrwpouv <444> peiyw <3982> (5719) h <2228> ton <3588> yeon <2316> h <2228> zhtw <2212> (5719) anyrwpoiv <444> areskein <700> (5721) ei <1487> eti <2089> anyrwpoiv <444> hreskon <700> (5707) cristou <5547> doulov <1401> ouk <3756> an <302> hmhn <1510> (5713)

1:11 gnwrizw <1107> (5719) gar <1063> umin <5213> adelfoi <80> to <3588> euaggelion <2098> to <3588> euaggelisyen <2097> (5685) up <5259> emou <1700> oti <3754> ouk <3756> estin <1510> (5748) kata <2596> anyrwpon <444>

1:12 oude <3761> gar <1063> egw <1473> para <3844> anyrwpou <444> parelabon <3880> (5627) auto <846> oute <3777> edidacyhn <1321> (5681) alla <235> di <1223> apokaluqewv <602> ihsou <2424> cristou <5547>

1:13 hkousate <191> (5656) gar <1063> thn <3588> emhn <1699> anastrofhn <391> pote <4218> en <1722> tw <3588> ioudaismw <2454> oti <3754> kay <2596> uperbolhn <5236> ediwkon <1377> (5707) thn <3588> ekklhsian <1577> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> eporyoun <4199> (5707) authn <846>

1:14 kai <2532> proekopton <4298> (5707) en <1722> tw <3588> ioudaismw <2454> uper <5228> pollouv <4183> sunhlikiwtav <4915> en <1722> tw <3588> genei <1085> mou <3450> perissoterwv <4056> zhlwthv <2207> uparcwn <5225> (5723) twn <3588> patrikwn <3967> mou <3450> paradosewn <3862>

1:15 ote <3753> de <1161> eudokhsen <2106> (5656) [o <3588> yeov] <2316> o <3588> aforisav <873> (5660) me <3165> ek <1537> koiliav <2836> mhtrov <3384> mou <3450> kai <2532> kalesav <2564> (5660) dia <1223> thv <3588> caritov <5485> autou <846>

1:16 apokaluqai <601> (5658) ton <3588> uion <5207> autou <846> en <1722> emoi <1698> ina <2443> euaggelizwmai <2097> (5735) auton <846> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> euyewv <2112> ou <3756> prosaneyemhn <4323> (5639) sarki <4561> kai <2532> aimati <129>

1:17 oude <3761> anhlyon <424> (5627) eiv <1519> ierosoluma <2414> prov <4314> touv <3588> pro <4253> emou <1700> apostolouv <652> alla <235> aphlyon <565> (5627) eiv <1519> arabian <688> kai <2532> palin <3825> upestreqa <5290> (5656) eiv <1519> damaskon <1154>

1:18 epeita <1899> meta <3326> tria <5140> eth <2094> anhlyon <424> (5627) eiv <1519> ierosoluma <2414> istorhsai <2477> (5658) khfan <2786> kai <2532> epemeina <1961> (5656) prov <4314> auton <846> hmerav <2250> dekapente <1178>

1:19 eteron <2087> de <1161> twn <3588> apostolwn <652> ouk <3756> eidon <1492> (5627) ei <1487> mh <3361> iakwbon <2385> ton <3588> adelfon <80> tou <3588> kuriou <2962>

1:20 a <3739> de <1161> grafw <1125> (5719) umin <5213> idou <2400> (5628) enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316> oti <3754> ou <3756> qeudomai <5574> (5736)

1:21 epeita <1899> hlyon <2064> (5627) eiv <1519> ta <3588> klimata <2824> thv <3588> suriav <4947> kai <2532> [thv] <3588> kilikiav <2791>

1:22 hmhn <1510> (5713) de <1161> agnooumenov <50> (5746) tw <3588> proswpw <4383> taiv <3588> ekklhsiaiv <1577> thv <3588> ioudaiav <2449> taiv <3588> en <1722> cristw <5547>

1:23 monon <3440> de <1161> akouontev <191> (5723) hsan <1510> (5713) oti <3754> o <3588> diwkwn <1377> (5723) hmav <2248> pote <4218> nun <3568> euaggelizetai <2097> (5731) thn <3588> pistin <4102> hn <3739> pote <4218> eporyei <4199> (5707)

1:24 kai <2532> edoxazon <1392> (5707) en <1722> emoi <1698> ton <3588> yeon <2316>TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA