TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ulangan 30:15-20

30:15 <07451> erh <0853> taw <04194> twmh <0853> taw <02896> bwjh <0853> taw <02416> Myyxh <0853> ta <03117> Mwyh <06440> Kynpl <05414> yttn <07200> har(30:15)

30:15 idou <2400> dedwka <1325> pro <4253> proswpou <4383> sou <4771> shmeron <4594> thn <3588> zwhn <2222> kai <2532> ton <3588> yanaton <2288> to <3588> agayon <18> kai <2532> to <3588> kakon <2556>

30:16 <03423> htsrl <08033> hms <0935> ab <0859> hta <0834> rsa <0776> Urab <0430> Kyhla <03068> hwhy <01288> Kkrbw <07235> tybrw <02421> tyyxw <04941> wyjpsmw <02708> wytqxw <04687> wytwum <08104> rmslw <01870> wykrdb <01980> tkll <0430> Kyhla <03068> hwhy <0853> ta <0157> hbhal <03117> Mwyh <06680> Kwum <0595> ykna <0834> rsa(30:16)

30:16 ean <1437> eisakoushv <1522> tav <3588> entolav <1785> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> av <3739> egw <1473> entellomai <1781> soi <4771> shmeron <4594> agapan <25> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4771> poreuesyai <4198> en <1722> pasaiv <3956> taiv <3588> odoiv <3598> autou <846> fulassesyai <5442> ta <3588> dikaiwmata <1345> autou <846> kai <2532> tav <3588> kriseiv <2920> autou <846> kai <2532> zhsesye <2198> kai <2532> polloi <4183> esesye <1510> kai <2532> euloghsei <2127> se <4771> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> en <1722> pash <3956> th <3588> gh <1065> eiv <1519> hn <3739> eisporeuh <1531> ekei <1563> klhronomhsai <2816> authn <846>

30:17 <05647> Mtdbew <0312> Myrxa <0430> Myhlal <07812> tywxtshw <05080> txdnw <08085> emst <03808> alw <03824> Kbbl <06437> hnpy <0518> Maw(30:17)

30:17 kai <2532> ean <1437> metasth <3179> h <3588> kardia <2588> sou <4771> kai <2532> mh <3165> eisakoushv <1522> kai <2532> planhyeiv <4105> proskunhshv <4352> yeoiv <2316> eteroiv <2087> kai <2532> latreushv <3000> autoiv <846>

30:18 <03423> htsrl <08033> hms <0935> abl <03383> Ndryh <0853> ta <05674> rbe <0859> hta <0834> rsa <0127> hmdah <05921> le <03117> Mymy <0748> Nkyrat <03808> al <06> Nwdbat <06> dba <03588> yk <03117> Mwyh <0> Mkl <05046> ytdgh(30:18)

30:18 anaggellw <312> soi <4771> shmeron <4594> oti <3754> apwleia <684> apoleisye kai <2532> ou <3364> mh <3165> poluhmeroi genhsye <1096> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> hv <3739> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> didwsin <1325> soi <4771> eiv <1519> hn <3739> umeiv <4771> diabainete <1224> ton <3588> iordanhn <2446> ekei <1563> klhronomhsai <2816> authn <846>

30:19 <02233> Kerzw <0859> hta <02421> hyxt <04616> Neml <02416> Myyxb <0977> trxbw <07045> hllqhw <01293> hkrbh <06440> Kynpl <05414> yttn <04194> twmhw <02416> Myyxh <0776> Urah <0853> taw <08064> Mymsh <0853> ta <03117> Mwyh <0> Mkb <05749> ytdyeh(30:19)

30:19 diamarturomai <1263> umin <4771> shmeron <4594> ton <3588> te <5037> ouranon <3772> kai <2532> thn <3588> ghn <1065> thn <3588> zwhn <2222> kai <2532> ton <3588> yanaton <2288> dedwka <1325> pro <4253> proswpou <4383> umwn <4771> thn <3588> eulogian <2129> kai <2532> thn <3588> kataran <2671> eklexai thn <3588> zwhn <2222> ina <2443> zhv <2198> su <4771> kai <2532> to <3588> sperma <4690> sou <4771>

30:20 P <01992> Mhl <05414> ttl <03290> bqeylw <03327> qxuyl <085> Mhrbal <01> Kytbal <03068> hwhy <07650> ebsn <0834> rsa <0127> hmdah <05921> le <03427> tbsl <03117> Kymy <0753> Kraw <02416> Kyyx <01931> awh <03588> yk <0> wb <01692> hqbdlw <06963> wlqb <08085> emsl <0430> Kyhla <03068> hwhy <0853> ta <0157> hbhal(30:20)

30:20 agapan <25> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4771> eisakouein <1522> thv <3588> fwnhv <5456> autou <846> kai <2532> ecesyai <2192> autou <846> oti <3754> touto <3778> h <3588> zwh <2222> sou <4771> kai <2532> h <3588> makrothv twn <3588> hmerwn <2250> sou <4771> katoikein se <4771> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> hv <3739> wmosen kuriov <2962> toiv <3588> patrasin <3962> sou <4771> abraam <11> kai <2532> isaak <2464> kai <2532> iakwb <2384> dounai <1325> autoiv <846>TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA