TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 27:41--28:9

27:41 <0251> yxa <03290> bqey <0853> ta <02026> hgrhaw <01> yba <060> lba <03117> ymy <07126> wbrqy <03820> wblb <06215> wve <0559> rmayw <01> wyba <01288> wkrb <0834> rsa <01293> hkrbh <05921> le <03290> bqey <0853> ta <06215> wve <07852> Mjvyw(27:41)

27:41 kai <2532> enekotei hsau <2269> tw <3588> iakwb <2384> peri <4012> thv <3588> eulogiav <2129> hv <3739> euloghsen <2127> auton <846> o <3588> pathr <3962> autou <846> eipen de <1161> hsau <2269> en <1722> th <3588> dianoia <1271> eggisatwsan <1448> ai <3588> hmerai <2250> tou <3588> penyouv <3997> tou <3588> patrov <3962> mou <1473> ina <2443> apokteinw <615> iakwb <2384> ton <3588> adelfon <80> mou <1473>

27:42 <02026> Kgrhl <0> Kl <05162> Mxntm <0251> Kyxa <06215> wve <02009> hnh <0413> wyla <0559> rmatw <06996> Njqh <01121> hnb <03290> bqeyl <07121> arqtw <07971> xlstw <01419> ldgh <01121> hnb <06215> wve <01697> yrbd <0853> ta <07259> hqbrl <05046> dgyw(27:42)

27:42 aphggelh de <1161> rebekka ta <3588> rhmata <4487> hsau <2269> tou <3588> uiou <5207> authv <846> tou <3588> presbuterou <4245> kai <2532> pemqasa <3992> ekalesen <2564> iakwb <2384> ton <3588> uion <5207> authv <846> ton <3588> newteron <3501> kai <2532> eipen autw <846> idou <2400> hsau <2269> o <3588> adelfov <80> sou <4771> apeilei soi <4771> tou <3588> apokteinai <615> se <4771>

27:43 <02771> hnrx <0251> yxa <03837> Nbl <0413> la <0> Kl <01272> xrb <06965> Mwqw <06963> ylqb <08085> ems <01121> ynb <06258> htew(27:43)

27:43 nun <3568> oun <3767> teknon <5043> akouson <191> mou <1473> thv <3588> fwnhv <5456> kai <2532> anastav <450> apodrayi eiv <1519> thn <3588> mesopotamian <3318> prov <4314> laban ton <3588> adelfon <80> mou <1473> eiv <1519> carran

27:44 <0251> Kyxa <02534> tmx <07725> bwst <0834> rsa <05704> de <0259> Mydxa <03117> Mymy <05973> wme <03427> tbsyw(27:44)

27:44 kai <2532> oikhson <3611> met <3326> autou <846> hmerav <2250> tinav <5100> ewv <2193> tou <3588> apostreqai <654> ton <3588> yumon <2372>

27:45 <0259> dxa <03117> Mwy <08147> Mkyns <01571> Mg <07921> lksa <04100> hml <08033> Msm <03947> Kytxqlw <07971> ytxlsw <0> wl <06213> tyve <0834> rsa <0853> ta <07911> xksw <04480> Kmm <0251> Kyxa <0639> Pa <07725> bws <05704> de(27:45)

27:45 kai <2532> thn <3588> orghn <3709> tou <3588> adelfou <80> sou <4771> apo <575> sou <4771> kai <2532> epilayhtai a <3739> pepoihkav <4160> autw <846> kai <2532> aposteilasa <649> metapemqomai <3343> se <4771> ekeiyen <1564> mhpote <3379> ateknwyw apo <575> twn <3588> duo <1417> umwn <4771> en <1722> hmera <2250> mia <1519>

27:46 <02416> Myyx <0> yl <04100> hml <0776> Urah <01323> twnbm <0428> hlak <02845> tx <01323> twnbm <0802> hsa <03290> bqey <03947> xql <0518> Ma <02845> tx <01323> twnb <06440> ynpm <02416> yyxb <06973> ytuq <03327> qxuy <0413> la <07259> hqbr <0559> rmatw(27:46)

27:46 eipen de <1161> rebekka prov <4314> isaak <2464> proswcyika <4360> th <3588> zwh <2222> mou <1473> dia <1223> tav <3588> yugaterav <2364> twn <3588> uiwn <5207> cet ei <1487> lhmqetai <2983> iakwb <2384> gunaika <1135> apo <575> twn <3588> yugaterwn <2364> thv <3588> ghv <1065> tauthv <3778> ina <2443> ti <5100> moi <1473> zhn <2198>

28:1 <03667> Nenk <01323> twnbm <0802> hsa <03947> xqt <03808> al <0> wl <0559> rmayw <06680> whwuyw <0853> wta <01288> Krbyw <03290> bqey <0413> la <03327> qxuy <07121> arqyw(28:1)

28:1 proskalesamenov de <1161> isaak <2464> ton <3588> iakwb <2384> euloghsen <2127> auton <846> kai <2532> eneteilato <1781> autw <846> legwn <3004> ou <3364> lhmqh <2983> gunaika <1135> ek <1537> twn <3588> yugaterwn <2364> canaan <5477>

28:2 <0517> Kma <0251> yxa <03837> Nbl <01323> twnbm <0802> hsa <08033> Msm <0> Kl <03947> xqw <0517> Kma <01> yba <01328> lawtb <01004> htyb <06307> Mra <0> hndp <01980> Kl <06965> Mwq(28:2)

28:2 anastav <450> apodrayi eiv <1519> thn <3588> mesopotamian <3318> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> bayouhl tou <3588> patrov <3962> thv <3588> mhtrov <3384> sou <4771> kai <2532> labe <2983> seautw <4572> ekeiyen <1564> gunaika <1135> ek <1537> twn <3588> yugaterwn <2364> laban tou <3588> adelfou <80> thv <3588> mhtrov <3384> sou <4771>

28:3 <05971> Myme <06951> lhql <01961> tyyhw <07235> Kbryw <06509> Krpyw <0853> Kta <01288> Krby <07706> yds <0410> law(28:3)

28:3 o <3588> de <1161> yeov <2316> mou <1473> euloghsai <2127> se <4771> kai <2532> auxhsai <837> se <4771> kai <2532> plhyunai <4129> se <4771> kai <2532> esh <1510> eiv <1519> sunagwgav <4864> eynwn <1484>

28:4 <085> Mhrbal <0430> Myhla <05414> Ntn <0834> rsa <04033> Kyrgm <0776> Ura <0853> ta <03423> Ktsrl <0854> Kta <02233> Kerzlw <0> Kl <085> Mhrba <01293> tkrb <0853> ta <0> Kl <05414> Ntyw(28:4)

28:4 kai <2532> dwh <1325> soi <4771> thn <3588> eulogian <2129> abraam <11> tou <3588> patrov <3962> mou <1473> soi <4771> kai <2532> tw <3588> spermati <4690> sou <4771> meta <3326> se <4771> klhronomhsai <2816> thn <3588> ghn <1065> thv <3588> paroikhsewv sou <4771> hn <3739> edwken <1325> o <3588> yeov <2316> tw <3588> abraam <11>

28:5 <06215> wvew <03290> bqey <0517> Ma <07259> hqbr <0251> yxa <0761> ymrah <01328> lawtb <01121> Nb <03837> Nbl <0413> la <06307> Mra <0> hndp <01980> Klyw <03290> bqey <0853> ta <03327> qxuy <07971> xlsyw(28:5)

28:5 kai <2532> apesteilen <649> isaak <2464> ton <3588> iakwb <2384> kai <2532> eporeuyh <4198> eiv <1519> thn <3588> mesopotamian <3318> prov <4314> laban ton <3588> uion <5207> bayouhl tou <3588> surou <4948> adelfon <80> de <1161> rebekkav thv <3588> mhtrov <3384> iakwb <2384> kai <2532> hsau <2269>

28:6 <03667> Nenk <01323> twnbm <0802> hsa <03947> xqt <03808> al <0559> rmal <05921> wyle <06680> wuyw <0853> wta <01288> wkrbb <0802> hsa <08033> Msm <0> wl <03947> txql <06307> Mra <0> hndp <0853> wta <07971> xlsw <03290> bqey <0853> ta <03327> qxuy <01288> Krb <03588> yk <06215> wve <07200> aryw(28:6)

28:6 eiden <3708> de <1161> hsau <2269> oti <3754> euloghsen <2127> isaak <2464> ton <3588> iakwb <2384> kai <2532> apwceto eiv <1519> thn <3588> mesopotamian <3318> suriav <4947> labein <2983> eautw <1438> ekeiyen <1564> gunaika <1135> en <1722> tw <3588> eulogein <2127> auton <846> kai <2532> eneteilato <1781> autw <846> legwn <3004> ou <3364> lhmqh <2983> gunaika <1135> apo <575> twn <3588> yugaterwn <2364> canaan <5477>

28:7 <06307> Mra <0> hndp <01980> Klyw <0517> wma <0413> law <01> wyba <0413> la <03290> bqey <08085> emsyw(28:7)

28:7 kai <2532> hkousen <191> iakwb <2384> tou <3588> patrov <3962> kai <2532> thv <3588> mhtrov <3384> autou <846> kai <2532> eporeuyh <4198> eiv <1519> thn <3588> mesopotamian <3318> suriav <4947>

28:8 <01> wyba <03327> qxuy <05869> ynyeb <03667> Nenk <01323> twnb <07451> twer <03588> yk <06215> wve <07200> aryw(28:8)

28:8 kai <2532> eiden <3708> hsau <2269> oti <3754> ponhrai <4190> eisin <1510> ai <3588> yugaterev <2364> canaan <5477> enantion <1726> isaak <2464> tou <3588> patrov <3962> autou <846>

28:9 o <0802> hsal <0> wl <0802> wysn <05921> le <05032> twybn <0269> twxa <085> Mhrba <01121> Nb <03458> laemsy <01323> tb <04258> tlxm <0853> ta <03947> xqyw <03458> laemsy <0413> la <06215> wve <01980> Klyw(28:9)

28:9 kai <2532> eporeuyh <4198> hsau <2269> prov <4314> ismahl kai <2532> elaben <2983> thn <3588> maeley yugatera <2364> ismahl tou <3588> uiou <5207> abraam <11> adelfhn <79> nabaiwy prov <4314> taiv <3588> gunaixin <1135> autou <846> gunaika <1135>TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA