TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 73:16-28

73:16 <05869> ynyeb <01931> *awh {ayh} <05999> lme <02063> taz <03045> tedl <02803> hbsxaw(73:16)

73:16 (72:16) kai <2532> upelabon <5274> tou <3588> gnwnai <1097> touto <3778> kopov <2873> estin <1510> enantion <1726> mou <1473>

73:17 <0319> Mtyrxal <0995> hnyba <0410> la <04720> ysdqm <0413> la <0935> awba <05704> de(73:17)

73:17 (72:17) ewv <2193> eiselyw <1525> eiv <1519> to <3588> agiasthrion tou <3588> yeou <2316> kai <2532> sunw <4920> eiv <1519> ta <3588> escata <2078> autwn <846>

73:18 <04876> twawsml <05307> Mtlph <0> wml <07896> tyst <02513> twqlxb <0389> Ka(73:18)

73:18 (72:18) plhn <4133> dia <1223> tav <3588> doliothtav eyou <5087> autoiv <846> katebalev <2598> autouv <846> en <1722> tw <3588> eparyhnai

73:19 <01091> twhlb <04480> Nm <08552> wmt <05486> wpo <07281> egrk <08047> hmsl <01961> wyh <0349> Kya(73:19)

73:19 (72:19) pwv <4459> egenonto <1096> eiv <1519> erhmwsin <2050> exapina <1819> exelipon <1587> apwlonto dia <1223> thn <3588> anomian <458> autwn <846>

73:20 <0959> hzbt <06754> Mmlu <05782> ryeb <0136> ynda <06974> Uyqhm <02472> Mwlxk(73:20)

73:20 (72:20) wsei <5616> enupnion <1798> exegeiromenou <1825> kurie <2962> en <1722> th <3588> polei <4172> sou <4771> thn <3588> eikona <1504> autwn <846> exoudenwseiv <1847>

73:21 <08150> Nnwtsa <03629> ytwylkw <03824> ybbl <02556> Umxty <03588> yk(73:21)

73:21 (72:21) oti <3754> exekauyh <1572> h <3588> kardia <2588> mou <1473> kai <2532> oi <3588> nefroi <3510> mou <1473> hlloiwyhsan

73:22 <05973> Kme <01961> ytyyh <0929> twmhb <03045> eda <03808> alw <01198> reb <0589> ynaw(73:22)

73:22 (72:22) kai <2532> egw <1473> exoudenwmenov <1847> kai <2532> ouk <3364> egnwn <1097> kthnwdhv egenomhn <1096> para <3844> soi <4771>

73:23 <03225> ynymy <03027> dyb <0270> tzxa <05973> Kme <08548> dymt <0589> ynaw(73:23)

73:23 (72:23) kai <2532> egw <1473> dia <1223> pantov <3956> meta <3326> sou <4771> ekrathsav <2902> thv <3588> ceirov <5495> thv <3588> dexiav <1188> mou <1473>

73:24 <03947> ynxqt <03519> dwbk <0310> rxaw <05148> ynxnt <06098> Ktueb(73:24)

73:24 (72:24) en <1722> th <3588> boulh <1012> sou <4771> wdhghsav <3594> me <1473> kai <2532> meta <3326> doxhv <1391> proselabou <4355> me <1473>

73:25 <0776> Urab <02654> ytupx <03808> al <05973> Kmew <08064> Mymsb <0> yl <04310> ym(73:25)

73:25 (72:25) ti <5100> gar <1063> moi <1473> uparcei <5225> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> kai <2532> para <3844> sou <4771> ti <5100> hyelhsa <2309> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

73:26 <05769> Mlwel <0430> Myhla <02506> yqlxw <03824> ybbl <06697> rwu <03824> ybblw <07607> yras <03615> hlk(73:26)

73:26 (72:26) exelipen <1587> h <3588> kardia <2588> mou <1473> kai <2532> h <3588> sarx <4561> mou <1473> o <3588> yeov <2316> thv <3588> kardiav <2588> mou <1473> kai <2532> h <3588> meriv <3310> mou <1473> o <3588> yeov <2316> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

73:27 <04480> Kmm <02181> hnwz <03605> lk <06789> htmuh <06> wdbay <07369> Kyqxr <02009> hnh <03588> yk(73:27)

73:27 (72:27) oti <3754> idou <2400> oi <3588> makrunontev eautouv <1438> apo <575> sou <4771> apolountai exwleyreusav panta <3956> ton <3588> porneuonta <4203> apo <575> sou <4771>

73:28 <04399> Kytwkalm <03605> lk <05608> rpol <04268> yoxm <03069> hwhy <0136> yndab <07896> yts <02896> bwj <0> yl <0430> Myhla <07132> tbrq <0589> ynaw(73:28)

73:28 (72:28) emoi <1473> de <1161> to <3588> proskollasyai <4347> tw <3588> yew <2316> agayon <18> estin <1510> tiyesyai <5087> en <1722> tw <3588> kuriw <2962> thn <3588> elpida <1680> mou <1473> tou <3588> exaggeilai <1804> pasav <3956> tav <3588> aineseiv <133> sou <4771> en <1722> taiv <3588> pulaiv <4439> thv <3588> yugatrov <2364> siwn <4622>TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA