TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 12:20-36

12:20 hsan <1510> (5713) de <1161> ellhnev <1672> tinev <5100> ek <1537> twn <3588> anabainontwn <305> (5723) ina <2443> proskunhswsin <4352> (5661) en <1722> th <3588> eorth <1859>

12:21 outoi <3778> oun <3767> proshlyon <4334> (5656) filippw <5376> tw <3588> apo <575> bhysaida <966> thv <3588> galilaiav <1056> kai <2532> hrwtwn <2065> (5707) auton <846> legontev <3004> (5723) kurie <2962> yelomen <2309> (5719) ton <3588> ihsoun <2424> idein <1492> (5629)

12:22 ercetai <2064> (5736) o <3588> filippov <5376> kai <2532> legei <3004> (5719) tw <3588> andrea <406> ercetai <2064> (5736) andreav <406> kai <2532> filippov <5376> kai <2532> legousin <3004> (5719) tw <3588> ihsou <2424>

12:23 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> apokrinetai <611> (5736) autoiv <846> legwn <3004> (5723) elhluyen <2064> (5754) h <3588> wra <5610> ina <2443> doxasyh <1392> (5686) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

12:24 amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ean <1437> mh <3361> o <3588> kokkov <2848> tou <3588> sitou <4621> peswn <4098> (5631) eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> apoyanh <599> (5632) autov <846> monov <3441> menei <3306> (5719) ean <1437> de <1161> apoyanh <599> (5632) polun <4183> karpon <2590> ferei <5342> (5719)

12:25 o <3588> filwn <5368> (5723) thn <3588> quchn <5590> autou <846> apolluei <622> (5719) authn <846> kai <2532> o <3588> miswn <3404> (5723) thn <3588> quchn <5590> autou <846> en <1722> tw <3588> kosmw <2889> toutw <5129> eiv <1519> zwhn <2222> aiwnion <166> fulaxei <5442> (5692) authn <846>

12:26 ean <1437> emoi <1698> tiv <5100> diakonh <1247> (5725) emoi <1698> akolouyeitw <190> (5720) kai <2532> opou <3699> eimi <1510> (5748) egw <1473> ekei <1563> kai <2532> o <3588> diakonov <1249> o <3588> emov <1699> estai <1510> (5704) ean <1437> tiv <5100> emoi <1698> diakonh <1247> (5725) timhsei <5091> (5692) auton <846> o <3588> pathr <3962>

12:27 nun <3568> h <3588> quch <5590> mou <3450> tetaraktai <5015> (5769) kai <2532> ti <5101> eipw <2036> (5632) pater <3962> swson <4982> (5657) me <3165> ek <1537> thv <3588> wrav <5610> tauthv <3778> alla <235> dia <1223> touto <5124> hlyon <2064> (5627) eiv <1519> thn <3588> wran <5610> tauthn <3778>

12:28 pater <3962> doxason <1392> (5657) sou <4675> to <3588> onoma <3686> hlyen <2064> (5627) oun <3767> fwnh <5456> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> edoxasa <1392> (5656) kai <2532> palin <3825> doxasw <1392> (5692)

12:29 o <3588> [oun] <3767> oclov <3793> o <3588> estwv <2476> (5761) kai <2532> akousav <191> (5660) elegen <3004> (5707) bronthn <1027> gegonenai <1096> (5755) alloi <243> elegon <3004> (5707) aggelov <32> autw <846> lelalhken <2980> (5758)

12:30 apekriyh <611> (5662) kai <2532> eipen <2036> (5627) ihsouv <2424> ou <3756> di <1223> eme <1691> h <3588> fwnh <5456> auth <3778> gegonen <1096> (5754) alla <235> di <1223> umav <5209>

12:31 nun <3568> krisiv <2920> estin <1510> (5748) tou <3588> kosmou <2889> toutou <5127> nun <3568> o <3588> arcwn <758> tou <3588> kosmou <2889> toutou <5127> ekblhyhsetai <1544> (5701) exw <1854>

12:32 kagw <2504> ean <1437> uqwyw <5312> (5686) ek <1537> thv <3588> ghv <1093> pantav <3956> elkusw <1670> (5692) prov <4314> emauton <1683>

12:33 touto <5124> de <1161> elegen <3004> (5707) shmainwn <4591> (5723) poiw <4169> yanatw <2288> hmellen <3195> (5707) apoynhskein <599> (5721)

12:34 apekriyh <611> (5662) oun <3767> autw <846> o <3588> oclov <3793> hmeiv <2249> hkousamen <191> (5656) ek <1537> tou <3588> nomou <3551> oti <3754> o <3588> cristov <5547> menei <3306> (5719) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> pwv <4459> legeiv <3004> (5719) su <4771> oti <3754> dei <1163> (5904) uqwyhnai <5312> (5683) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> tiv <5101> estin <1510> (5748) outov <3778> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

12:35 eipen <2036> (5627) oun <3767> autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> eti <2089> mikron <3398> cronon <5550> to <3588> fwv <5457> en <1722> umin <5213> estin <1510> (5748) peripateite <4043> (5720) wv <5613> to <3588> fwv <5457> ecete <2192> (5719) ina <2443> mh <3361> skotia <4653> umav <5209> katalabh <2638> (5632) kai <2532> o <3588> peripatwn <4043> (5723) en <1722> th <3588> skotia <4653> ouk <3756> oiden <1492> (5758) pou <4226> upagei <5217> (5719)

12:36 wv <5613> to <3588> fwv <5457> ecete <2192> (5719) pisteuete <4100> (5720) eiv <1519> to <3588> fwv <5457> ina <2443> uioi <5207> fwtov <5457> genhsye <1096> (5638) tauta <5023> elalhsen <2980> (5656) ihsouv <2424> kai <2532> apelywn <565> (5631) ekrubh <2928> (5648) ap <575> autwn <846>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA