TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 89:38-52

89:38 <04899> Kxysm <05973> Me <05674> trbeth <03988> oamtw <02186> txnz <0859> htaw<89:39> (89:38)

89:38 (88:39) su <4771> de <1161> apwsw kai <2532> exoudenwsav <1847> anebalou ton <3588> criston <5547> sou <4771>

89:39 <05145> wrzn <0776> Ural <02490> tllx <05650> Kdbe <01285> tyrb <05010> htran<89:40> (89:39)

89:39 (88:40) katestreqav <2690> thn <3588> diayhkhn <1242> tou <3588> doulou <1401> sou <4771> ebebhlwsav <953> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> to <3588> agiasma autou <846>

89:40 <04288> htxm <04013> wyrubm <07760> tmv <01448> wytrdg <03605> lk <06555> turp<89:41> (89:40)

89:40 (88:41) kayeilev <2507> pantav <3956> touv <3588> fragmouv <5418> autou <846> eyou <5087> ta <3588> ocurwmata <3794> autou <846> deilian <1167>

89:41 <07934> wynksl <02781> hprx <01961> hyh <01870> Krd <05674> yrbe <03605> lk <08155> whos<89:42> (89:41)

89:41 (88:42) dihrpasan auton <846> pantev <3956> oi <3588> diodeuontev <1353> odon <3598> egenhyh <1096> oneidov <3681> toiv <3588> geitosin <1069> autou <846>

89:42 <0341> wybywa <03605> lk <08055> txmvh <06862> wyru <03225> Nymy <07311> twmyrh<89:43> (89:42)

89:42 (88:43) uqwsav <5312> thn <3588> dexian <1188> twn <3588> ecyrwn <2190> autou <846> eufranav <2165> pantav <3956> touv <3588> ecyrouv <2190> autou <846>

89:43 <04421> hmxlmb <06965> wtmyqh <03808> alw <02719> wbrx <06697> rwu <07725> byst <0637> Pa<89:44> (89:43)

89:43 (88:44) apestreqav <654> thn <3588> bohyeian <996> thv <3588> romfaiav autou <846> kai <2532> ouk <3364> antelabou autou <846> en <1722> tw <3588> polemw <4171>

89:44 <04048> htrgm <0776> Ural <03678> waokw <02892> wrhjm <07673> tbsh<89:45> (89:44)

89:44 (88:45) katelusav <2647> apo <575> kayarismou <2512> auton <846> ton <3588> yronon <2362> autou <846> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> katerraxav

89:45 <05542> hlo <0955> hswb <05921> wyle <05844> tyjeh <05934> wymwle <03117> ymy <07114> truqh<89:46> (89:45)

89:45 (88:46) esmikrunav tav <3588> hmerav <2250> tou <3588> cronou <5550> autou <846> kateceav <2708> autou <846> aiscunhn <152> diaqalma

89:46 <02534> Ktmx <0784> sa <03644> wmk <01197> rebt <05331> xunl <05641> rtot <03068> hwhy <04100> hm <05704> de<89:47> (89:46)

89:46 (88:47) ewv <2193> pote <4218> kurie <2962> apostreqeiv <654> eiv <1519> telov <5056> ekkauyhsetai <1572> wv <3739> pur <4442> h <3588> orgh <3709> sou <4771>

89:47 <0120> Mda <01121> ynb <03605> lk <01254> tarb <07723> aws <04100> hm <05921> le <02465> dlx <04100> hm <0589> yna <02142> rkz<89:48> (89:47)

89:47 (88:48) mnhsyhti <3403> tiv <5100> mou <1473> h <3588> upostasiv <5287> mh <3165> gar <1063> mataiwv <3152> ektisav <2936> pantav <3956> touv <3588> uiouv <5207> twn <3588> anyrwpwn <444>

89:48 <05542> hlo <07585> lwas <03027> dym <05315> wspn <04422> jlmy <04194> twm <07200> hary <03808> alw <02421> hyxy <01397> rbg <04310> ym<89:49> (89:48)

89:48 (88:49) tiv <5100> estin <1510> anyrwpov <444> ov <3739> zhsetai <2198> kai <2532> ouk <3364> oqetai <3708> yanaton <2288> rusetai thn <3588> quchn <5590> autou <846> ek <1537> ceirov <5495> adou <86> diaqalma

89:49 <0530> Ktnwmab <01732> dwdl <07650> tebsn <0136> ynda <07223> Mynsarh <02617> Kydox <0346> hya<89:50> (89:49)

89:49 (88:50) pou <4225> eisin <1510> ta <3588> eleh <1656> sou <4771> ta <3588> arcaia <744> kurie <2962> a <3739> wmosav tw <3588> dauid en <1722> th <3588> alhyeia <225> sou <4771>

89:50 <05971> Myme <07227> Mybr <03605> lk <02436> yqyxb <05375> ytav <05650> Kydbe <02781> tprx <0136> ynda <02142> rkz<89:51> (89:50)

89:50 (88:51) mnhsyhti <3403> kurie <2962> tou <3588> oneidismou <3680> twn <3588> doulwn <1401> sou <4771> ou <3739> upescon en <1722> tw <3588> kolpw <2859> mou <1473> pollwn <4183> eynwn <1484>

89:51 <04899> Kxysm <06119> twbqe <02778> wprx <0834> rsa <03068> hwhy <0341> Kybywa <02778> wprx <0834> rsa<89:52> (89:51)

89:51 (88:52) ou <3739> wneidisan <3679> oi <3588> ecyroi <2190> sou <4771> kurie <2962> ou <3739> wneidisan <3679> to <3588> antallagma tou <3588> cristou <5547> sou <4771>

89:52 <0543> Nmaw <0543> Nma <05769> Mlwel <03068> hwhy <01288> Kwrb<89:53> (89:52)

89:52 (88:53) euloghtov <2128> kuriov <2962> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> genoito <1096> genoito <1096>TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA