TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amos 4:6-13

4:6 <03068> hwhy <05002> Man <05704> yde <07725> Mtbs <03808> alw <04725> Mkytmwqm <03605> lkb <03899> Mxl <02640> roxw <05892> Mkyre <03605> lkb <08127> Myns <05356> Nwyqn <0> Mkl <05414> yttn <0589> yna <01571> Mgw(4:6)

4:6 kai <2532> egw <1473> dwsw <1325> umin <4771> gomfiasmon odontwn <3599> en <1722> pasaiv <3956> taiv <3588> polesin <4172> umwn <4771> kai <2532> endeian artwn <740> en <1722> pasi <3956> toiv <3588> topoiv <5117> umwn <4771> kai <2532> ouk <3364> epestreqate <1994> prov <4314> me <1473> legei <3004> kuriov <2962>

4:7 <03001> sbyt <05921> hyle <04305> ryjmt <03808> al <0834> rsa <02513> hqlxw <04305> rjmt <0259> txa <02513> hqlx <04305> ryjma <03808> al <0259> txa <05892> rye <05921> lew <0259> txa <05892> rye <05921> le <04305> ytrjmhw <07105> ryuql <02320> Mysdx <07969> hsls <05750> dweb <01653> Msgh <0853> ta <04480> Mkm <04513> ytenm <0595> ykna <01571> Mgw(4:7)

4:7 kai <2532> egw <1473> anescon ex <1537> umwn <4771> ton <3588> ueton <5205> pro <4253> triwn <5140> mhnwn <3303> tou <3588> trughtou kai <2532> brexw <1026> epi <1909> polin <4172> mian <1519> epi <1909> de <1161> polin <4172> mian <1519> ou <3364> brexw <1026> meriv <3310> mia <1519> brachsetai <1026> kai <2532> meriv <3310> ef <1909> hn <3739> ou <3364> brexw <1026> ep <1909> authn <846> xhranyhsetai <3583>

4:8 <03068> hwhy <05002> Man <05704> yde <07725> Mtbs <03808> alw <07646> webvy <03808> alw <04325> Mym <08354> twtsl <0259> txa <05892> rye <0413> la <05892> Myre <07969> sls <08147> Myts <05128> wenw(4:8)

4:8 kai <2532> sunayroisyhsontai <4867> duo <1417> kai <2532> treiv <5140> poleiv <4172> eiv <1519> polin <4172> mian <1519> tou <3588> piein <4095> udwr <5204> kai <2532> ou <3364> mh <3165> emplhsywsin kai <2532> ouk <3364> epestreqate <1994> prov <4314> me <1473> legei <3004> kuriov <2962>

4:9 o <03068> hwhy <05002> Man <05704> yde <07725> Mtbs <03808> alw <01501> Mzgh <0398> lkay <02132> Mkytyzw <08384> Mkynatw <03754> Mkymrkw <01593> Mkytwng <07235> twbrh <03420> Nwqrybw <07711> Nwpdsb <0853> Mkta <05221> ytykh(4:9)

4:9 epataxa <3960> umav <4771> en <1722> purwsei <4451> kai <2532> en <1722> ikterw eplhyunate <4129> khpouv <2779> umwn <4771> ampelwnav <290> umwn <4771> kai <2532> sukwnav <4810> umwn <4771> kai <2532> elaiwnav <1637> umwn <4771> katefagen <2719> h <3588> kamph kai <2532> oud <3761> wv <3739> epestreqate <1994> prov <4314> me <1473> legei <3004> kuriov <2962>

4:10 <03068> hwhy <05002> Man <05704> yde <07725> Mtbs <03808> alw <0639> Mkpabw <04264> Mkynxm <0889> sab <05927> hleaw <05483> Mkyowo <07628> ybs <05973> Me <0970> Mkyrwxb <02719> brxb <02026> ytgrh <04714> Myrum <01870> Krdb <01698> rbd <0> Mkb <07971> ytxls(4:10)

4:10 exapesteila <1821> eiv <1519> umav <4771> yanaton <2288> en <1722> odw <3598> aiguptou <125> kai <2532> apekteina <615> en <1722> romfaia touv <3588> neaniskouv <3495> umwn <4771> meta <3326> aicmalwsiav <161> ippwn <2462> sou <4771> kai <2532> anhgagon <321> en <1722> puri <4442> tav <3588> parembolav umwn <4771> en <1722> th <3588> orgh <3709> mou <1473> kai <2532> oud <3761> wv <3739> epestreqate <1994> prov <4314> me <1473> legei <3004> kuriov <2962>

4:11 o <03068> hwhy <05002> Man <05704> yde <07725> Mtbs <03808> alw <08316> hprvm <05337> lum <0181> dwak <01961> wyhtw <06017> hrme <0853> taw <05467> Mdo <0853> ta <0430> Myhla <04114> tkphmk <0> Mkb <02015> ytkph(4:11)

4:11 katestreqa <2690> umav <4771> kaywv <2531> katestreqen <2690> o <3588> yeov <2316> sodoma <4670> kai <2532> gomorra kai <2532> egenesye <1096> wv <3739> dalov exespasmenov ek <1537> purov <4442> kai <2532> oud <3761> wv <3739> epestreqate <1994> prov <4314> me <1473> legei <3004> kuriov <2962>

4:12 <03478> larvy <0430> Kyhla <07125> tarql <03559> Nwkh <0> Kl <06213> hvea <02063> taz <03588> yk <06118> bqe <03478> larvy <0> Kl <06213> hvea <03541> hk <03651> Nkl(4:12)

4:12 dia <1223> touto <3778> outwv <3778> poihsw <4160> soi <4771> israhl <2474> plhn <4133> oti <3754> outwv <3778> poihsw <4160> soi <4771> etoimazou <2090> tou <3588> epikaleisyai ton <3588> yeon <2316> sou <4771> israhl <2474>

4:13 o <08034> wms <06635> twabu <0430> yhla <03068> hwhy <0776> Ura <01116> ytmb <05921> le <01869> Krdw <05890> hpye <07837> rxs <06213> hve <07808> wxv <04100> hm <0120> Mdal <05046> dygmw <07307> xwr <01254> arbw <02022> Myrh <03335> ruwy <02009> hnh <03588> yk(4:13)

4:13 dioti <1360> idou <2400> egw <1473> sterewn <4732> bronthn <1027> kai <2532> ktizwn <2936> pneuma <4151> kai <2532> apaggellwn eiv <1519> anyrwpouv <444> ton <3588> criston <5547> autou <846> poiwn <4160> oryron <3722> kai <2532> omiclhn kai <2532> epibainwn <1910> epi <1909> ta <3588> uqh <5311> thv <3588> ghv <1065> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> onoma <3686> autw <846>TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA