TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

1 Timotius 1

1:1 paulov <3972> apostolov <652> cristou <5547> ihsou <2424> kat <2596> epitaghn <2003> yeou <2316> swthrov <4990> hmwn <2257> kai <2532> cristou <5547> ihsou <2424> thv <3588> elpidov <1680> hmwn <2257>

1:2 timoyew <5095> gnhsiw <1103> teknw <5043> en <1722> pistei <4102> cariv <5485> eleov <1656> eirhnh <1515> apo <575> yeou <2316> patrov <3962> kai <2532> cristou <5547> ihsou <2424> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257>

1:3 kaywv <2531> parekalesa <3870> (5656) se <4571> prosmeinai <4357> (5658) en <1722> efesw <2181> poreuomenov <4198> (5740) eiv <1519> makedonian <3109> ina <2443> paraggeilhv <3853> (5661) tisin <5100> mh <3361> eterodidaskalein <2085> (5721)

1:4 mhde <3366> prosecein <4337> (5721) muyoiv <3454> kai <2532> genealogiaiv <1076> aperantoiv <562> aitinev <3748> ekzhthseiv <2214> parecousin <3930> (5719) mallon <3123> h <2228> oikonomian <3622> yeou <2316> thn <3588> en <1722> pistei <4102>

1:5 to <3588> de <1161> telov <5056> thv <3588> paraggeliav <3852> estin <1510> (5748) agaph <26> ek <1537> kayarav <2513> kardiav <2588> kai <2532> suneidhsewv <4893> agayhv <18> kai <2532> pistewv <4102> anupokritou <505>

1:6 wn <3739> tinev <5100> astochsantev <795> (5660) exetraphsan <1624> (5648) eiv <1519> mataiologian <3150>

1:7 yelontev <2309> (5723) einai <1510> (5750) nomodidaskaloi <3547> mh <3361> noountev <3539> (5723) mhte <3383> a <3739> legousin <3004> (5719) mhte <3383> peri <4012> tinwn <5101> diabebaiountai <1226> (5736)

1:8 oidamen <1492> (5758) de <1161> oti <3754> kalov <2570> o <3588> nomov <3551> ean <1437> tiv <5100> autw <846> nomimwv <3545> crhtai <5530> (5741)

1:9 eidwv <1492> (5761) touto <5124> oti <3754> dikaiw <1342> nomov <3551> ou <3756> keitai <2749> (5736) anomoiv <459> de <1161> kai <2532> anupotaktoiv <506> asebesin <765> kai <2532> amartwloiv <268> anosioiv <462> kai <2532> bebhloiv <952> patrolwaiv <3964> kai <2532> mhtrolwaiv <3389> androfonoiv <409>

1:10 pornoiv <4205> arsenokoitaiv <733> andrapodistaiv <405> qeustaiv <5583> epiorkoiv <1965> kai <2532> ei <1487> ti <5100> eteron <2087> th <3588> ugiainoush <5198> (5723) didaskalia <1319> antikeitai <480> (5736)

1:11 kata <2596> to <3588> euaggelion <2098> thv <3588> doxhv <1391> tou <3588> makariou <3107> yeou <2316> o <3739> episteuyhn <4100> (5681) egw <1473>

1:12 carin <5485> ecw <2192> (5719) tw <3588> endunamwsanti <1743> (5660) me <3165> cristw <5547> ihsou <2424> tw <3588> kuriw <2962> hmwn <2257> oti <3754> piston <4103> me <3165> hghsato <2233> (5662) yemenov <5087> (5642) eiv <1519> diakonian <1248>

1:13 to <3588> proteron <4386> onta <1510> (5752) blasfhmon <989> kai <2532> diwkthn <1376> kai <2532> ubristhn <5197> alla <235> hlehyhn <1653> (5681) oti <3754> agnown <50> (5723) epoihsa <4160> (5656) en <1722> apistia <570>

1:14 uperepleonasen <5250> (5656) de <1161> h <3588> cariv <5485> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> meta <3326> pistewv <4102> kai <2532> agaphv <26> thv <3588> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

1:15 pistov <4103> o <3588> logov <3056> kai <2532> pashv <3956> apodochv <594> axiov <514> oti <3754> cristov <5547> ihsouv <2424> hlyen <2064> (5627) eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> amartwlouv <268> swsai <4982> (5658) wn <3739> prwtov <4413> eimi <1510> (5748) egw <1473>

1:16 alla <235> dia <1223> touto <5124> hlehyhn <1653> (5681) ina <2443> en <1722> emoi <1698> prwtw <4413> endeixhtai <1731> (5672) cristov <5547> ihsouv <2424> thn <3588> apasan <537> makroyumian <3115> prov <4314> upotupwsin <5296> twn <3588> mellontwn <3195> (5723) pisteuein <4100> (5721) ep <1909> autw <846> eiv <1519> zwhn <2222> aiwnion <166>

1:17 tw <3588> de <1161> basilei <935> twn <3588> aiwnwn <165> afyartw <862> aoratw <517> monw <3441> yew <2316> timh <5092> kai <2532> doxa <1391> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165> amhn <281>

1:18 tauthn <3778> thn <3588> paraggelian <3852> paratiyemai <3908> (5731) soi <4671> teknon <5043> timoyee <5095> kata <2596> tav <3588> proagousav <4254> (5723) epi <1909> se <4571> profhteiav <4394> ina <2443> strateuh <4754> (5735) en <1722> autaiv <846> thn <3588> kalhn <2570> strateian <4752>

1:19 ecwn <2192> (5723) pistin <4102> kai <2532> agayhn <18> suneidhsin <4893> hn <3739> tinev <5100> apwsamenoi <683> (5666) peri <4012> thn <3588> pistin <4102> enauaghsan <3489> (5656)

1:20 wn <3739> estin <1510> (5748) umenaiov <5211> kai <2532> alexandrov <223> ouv <3739> paredwka <3860> (5656) tw <3588> satana <4567> ina <2443> paideuywsin <3811> (5686) mh <3361> blasfhmein <987> (5721)TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA