TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 84:1-12

84:1 <06635> twabu <03068> hwhy <04908> Kytwnksm <03039> twdydy <04100> hm( (2) ) <04210> rwmzm <07141> xrq <01121> ynbl <01665> tytgh <05921> le <05329> xunml(84:1)

84:1 (83:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> uper <5228> twn <3588> lhnwn <3025> toiv <3588> uioiv <5207> kore <2879> qalmov <5568> (83:2) wv <3739> agaphta <27> ta <3588> skhnwmata <4638> sou <4771> kurie <2962> twn <3588> dunamewn <1411>

84:2 <02416> yx <0410> la <0413> la <07442> wnnry <01320> yrvbw <03820> ybl <03068> hwhy <02691> twruxl <05315> yspn <03615> htlk <01571> Mgw <03700> hpokn<84:3> (84:2)

84:2 (83:3) epipoyei <1971> kai <2532> ekleipei <1587> h <3588> quch <5590> mou <1473> eiv <1519> tav <3588> aulav <833> tou <3588> kuriou <2962> h <3588> kardia <2588> mou <1473> kai <2532> h <3588> sarx <4561> mou <1473> hgalliasanto epi <1909> yeon <2316> zwnta <2198>

84:3 <0430> yhlaw <04428> yklm <06635> twabu <03068> hwhy <04196> Kytwxbzm <0853> ta <0667> hyxrpa <07896> hts <0834> rsa <0> hl <07064> Nq <01866> rwrdw <01004> tyb <04672> haum <06833> rwpu <01571> Mg<84:4> (84:3)

84:3 (83:4) kai <2532> gar <1063> strouyion <4765> euren <2147> eautw <1438> oikian <3614> kai <2532> trugwn <5167> nossian <3555> eauth <1438> ou <3739> yhsei <5087> ta <3588> nossia <3556> authv <846> ta <3588> yusiasthria <2379> sou <4771> kurie <2962> twn <3588> dunamewn <1411> o <3588> basileuv <935> mou <1473> kai <2532> o <3588> yeov <2316> mou <1473>

84:4 <05542> hlo <01984> Kwllhy <05750> dwe <01004> Ktyb <03427> ybswy <0835> yrsa<84:5> (84:4)

84:4 (83:5) makarioi <3107> oi <3588> katoikountev en <1722> tw <3588> oikw <3624> sou <4771> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165> ainesousin <134> se <4771> diaqalma

84:5 <03824> Mbblb <04546> twlom <0> Kb <0> wl <05797> zwe <0120> Mda <0835> yrsa<84:6> (84:5)

84:5 (83:6) makariov <3107> anhr <435> ou <3739> estin <1510> h <3588> antilhmqiv <484> autou <846> para <3844> sou <4771> kurie <2962> anabaseiv en <1722> th <3588> kardia <2588> autou <846> dieyeto

84:6 <04175> hrwm <05844> hjey <01293> twkrb <01571> Mg <07896> whwtysy <04599> Nyem <01056> akbh <06010> qmeb <05674> yrbe<84:7> (84:6)

84:6 (83:7) en <1722> th <3588> koiladi tou <3588> klauymwnov eiv <1519> topon <5117> on <3739> eyeto <5087> kai <2532> gar <1063> eulogiav <2129> dwsei <1325> o <3588> nomoyetwn <3549>

84:7 <06726> Nwyub <0430> Myhla <0413> la <07200> hary <02428> lyx <0413> la <02428> lyxm <01980> wkly<84:8> (84:7)

84:7 (83:8) poreusontai <4198> ek <1537> dunamewv <1411> eiv <1519> dunamin <1411> ofyhsetai <3708> o <3588> yeov <2316> twn <3588> yewn <2316> en <1722> siwn <4622>

84:8 <05542> hlo <03290> bqey <0430> yhla <0238> hnyzah <08605> ytlpt <08085> hems <06635> twabu <0430> Myhla <03068> hwhy<84:9> (84:8)

84:8 (83:9) kurie <2962> o <3588> yeov <2316> twn <3588> dunamewn <1411> eisakouson <1522> thv <3588> proseuchv <4335> mou <1473> enwtisai <1801> o <3588> yeov <2316> iakwb <2384> diaqalma

84:9 <04899> Kxysm <06440> ynp <05027> jbhw <0430> Myhla <07200> har <04043> wnngm<84:10> (84:9)

84:9 (83:10) uperaspista hmwn <1473> ide <3708> o <3588> yeov <2316> kai <2532> epibleqon <1914> epi <1909> to <3588> proswpon <4383> tou <3588> cristou <5547> sou <4771>

84:10 <07562> esr <0168> ylhab <01752> rwdm <0430> yhla <01004> tybb <05605> Ppwtoh <0977> ytrxb <0505> Plam <02691> Kyruxb <03117> Mwy <02896> bwj <03588> yk<84:11> (84:10)

84:10 (83:11) oti <3754> kreisswn <2908> hmera <2250> mia <1519> en <1722> taiv <3588> aulaiv <833> sou <4771> uper <5228> ciliadav <5505> exelexamhn pararripteisyai en <1722> tw <3588> oikw <3624> tou <3588> yeou <2316> mallon <3123> h <2228> oikein <3611> en <1722> skhnwmasin <4638> amartwlwn <268>

84:11 <08549> Mymtb <01980> Myklhl <02896> bwj <04513> enmy <03808> al <03068> hwhy <05414> Nty <03519> dwbkw <02580> Nx <0430> Myhla <03068> hwhy <04043> Ngmw <08121> sms <03588> yk<84:12> (84:11)

84:11 (83:12) oti <3754> eleon <1656> kai <2532> alhyeian <225> agapa <25> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> carin <5485> kai <2532> doxan <1391> dwsei <1325> kuriov <2962> ou <3364> sterhsei ta <3588> agaya <18> touv <3588> poreuomenouv <4198> en <1722> akakia

84:12 <0> Kb <0982> xjb <0120> Mda <0835> yrsa <06635> twabu <03068> hwhy<84:13> (84:12)

84:12 (83:13) kurie <2962> twn <3588> dunamewn <1411> makariov <3107> anyrwpov <444> o <3588> elpizwn <1679> epi <1909> se <4771>TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA