TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amos 9:1-6

9:1 <06412> jylp <0> Mhl <04422> jlmy <03808> alw <05127> on <0> Mhl <05127> owny <03808> al <02026> grha <02719> brxb <0319> Mtyrxaw <03605> Mlk <07218> sarb <01214> Meubw <05592> Mypoh <07493> wseryw <03730> rwtpkh <05221> Kh <0559> rmayw <04196> xbzmh <05921> le <05324> bun <0136> ynda <0853> ta <07200> ytyar(9:1)

9:1 eidon <3708> ton <3588> kurion <2962> efestwta epi <1909> tou <3588> yusiasthriou <2379> kai <2532> eipen pataxon <3960> epi <1909> to <3588> ilasthrion <2435> kai <2532> seisyhsetai <4579> ta <3588> propula kai <2532> diakoqon eiv <1519> kefalav <2776> pantwn <3956> kai <2532> touv <3588> kataloipouv <2645> autwn <846> en <1722> romfaia apoktenw <615> ou <3364> mh <3165> diafugh <1309> ex <1537> autwn <846> feugwn <5343> kai <2532> ou <3364> mh <3165> diaswyh <1295> ex <1537> autwn <846> anaswzomenov

9:2 <03381> Mdyrwa <08033> Msm <08064> Mymsh <05927> wley <0518> Maw <03947> Mxqt <03027> ydy <08033> Msm <07585> lwasb <02864> wrtxy <0518> Ma(9:2)

9:2 ean <1437> katorugwsin eiv <1519> adou <86> ekeiyen <1564> h <3588> ceir <5495> mou <1473> anaspasei <385> autouv <846> kai <2532> ean <1437> anabwsin <305> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> ekeiyen <1564> kataxw <2609> autouv <846>

9:3 <05391> Mksnw <05175> sxnh <0853> ta <06680> hwua <08033> Msm <03220> Myh <07172> eqrqb <05869> ynye <05048> dgnm <05641> wrtoy <0518> Maw <03947> Mytxqlw <02664> vpxa <08033> Msm <03760> lmrkh <07218> sarb <02244> wabxy <0518> Maw(9:3)

9:3 ean <1437> egkrubwsin eiv <1519> thn <3588> korufhn tou <3588> karmhlou ekeiyen <1564> exereunhsw <1830> kai <2532> lhmqomai <2983> autouv <846> kai <2532> ean <1437> kataduswsin ex <1537> ofyalmwn <3788> mou <1473> eiv <1519> ta <3588> bayh <899> thv <3588> yalasshv <2281> ekei <1563> enteloumai tw <3588> drakonti <1404> kai <2532> dhxetai <1143> autouv <846>

9:4 <02896> hbwjl <03808> alw <07451> herl <05921> Mhyle <05869> ynye <07760> ytmvw <02026> Mtgrhw <02719> brxh <0853> ta <06680> hwua <08033> Msm <0341> Mhybya <06440> ynpl <07628> ybsb <01980> wkly <0518> Maw(9:4)

9:4 kai <2532> ean <1437> poreuywsin <4198> en <1722> aicmalwsia <161> pro <4253> proswpou <4383> twn <3588> ecyrwn <2190> autwn <846> ekei <1563> enteloumai th <3588> romfaia kai <2532> apoktenei <615> autouv <846> kai <2532> sthriw <4741> touv <3588> ofyalmouv <3788> mou <1473> ep <1909> autouv <846> eiv <1519> kaka <2556> kai <2532> ouk <3364> eiv <1519> agaya <18>

9:5 <04714> Myrum <02975> rayk <08257> heqsw <03605> hlk <02975> rayk <05927> htlew <0> hb <03427> ybswy <03605> lk <056> wlbaw <04127> gwmtw <0776> Urab <05060> egwnh <06635> twabuh <03069> hwhy <0136> yndaw(9:5)

9:5 kai <2532> kuriov <2962> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> o <3588> efaptomenov thv <3588> ghv <1065> kai <2532> saleuwn <4531> authn <846> kai <2532> penyhsousin <3996> pantev <3956> oi <3588> katoikountev authn <846> kai <2532> anabhsetai <305> wv <3739> potamov <4215> sunteleia <4930> authv <846> kai <2532> katabhsetai <2597> wv <3739> potamov <4215> aiguptou <125>

9:6 <08034> wms <03068> hwhy <0776> Urah <06440> ynp <05921> le <08210> Mkpsyw <03220> Myh <04325> yml <07121> arqh <03245> hdoy <0776> Ura <05921> le <092> wtdgaw <04609> *wytwlem {wtwlem} <08064> Mymsb <01129> hnwbh(9:6)

9:6 o <3588> oikodomwn <3618> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> anabasin autou <846> kai <2532> thn <3588> epaggelian <1860> autou <846> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> yemeliwn <2311> o <3588> proskaloumenov to <3588> udwr <5204> thv <3588> yalasshv <2281> kai <2532> ekcewn <1632> auto <846> epi <1909> proswpon <4383> thv <3588> ghv <1065> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> onoma <3686> autw <846>TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.09 detik
dipersembahkan oleh YLSA