TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Galatia 2

2:1 epeita <1899> dia <1223> dekatessarwn <1180> etwn <2094> palin <3825> anebhn <305> (5627) eiv <1519> ierosoluma <2414> meta <3326> barnaba <921> sumparalabwn <4838> (5631) kai <2532> titon <5103>

2:2 anebhn <305> (5627) de <1161> kata <2596> apokaluqin <602> kai <2532> aneyemhn <394> (5639) autoiv <846> to <3588> euaggelion <2098> o <3739> khrussw <2784> (5719) en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> kat <2596> idian <2398> de <1161> toiv <3588> dokousin <1380> (5723) mh <3361> pwv <4458> eiv <1519> kenon <2756> trecw <5143> (5725) h <2228> edramon <5143> (5627)

2:3 all <235> oude <3761> titov <5103> o <3588> sun <4862> emoi <1698> ellhn <1672> wn <1510> (5752) hnagkasyh <315> (5681) peritmhyhnai <4059> (5683)

2:4 dia <1223> de <1161> touv <3588> pareisaktouv <3920> qeudadelfouv <5569> oitinev <3748> pareishlyon <3922> (5627) kataskophsai <2684> (5658) thn <3588> eleuyerian <1657> hmwn <2257> hn <3739> ecomen <2192> (5719) en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> ina <2443> hmav <2248> katadoulwsousin <2615> (5692)

2:5 oiv <3739> oude <3761> prov <4314> wran <5610> eixamen <1502> (5656) th <3588> upotagh <5292> ina <2443> h <3588> alhyeia <225> tou <3588> euaggeliou <2098> diameinh <1265> (5661) prov <4314> umav <5209>

2:6 apo <575> de <1161> twn <3588> dokountwn <1380> (5723) einai <1510> (5750) ti <5100> opoioi <3697> pote <4218> hsan <1510> (5713) ouden <3762> moi <3427> diaferei <1308> (5719) proswpon <4383> [o] <3588> yeov <2316> anyrwpou <444> ou <3756> lambanei <2983> (5719) emoi <1698> gar <1063> oi <3588> dokountev <1380> (5723) ouden <3762> prosaneyento <4323> (5639)

2:7 alla <235> tounantion <5121> idontev <1492> (5631) oti <3754> pepisteumai <4100> (5769) to <3588> euaggelion <2098> thv <3588> akrobustiav <203> kaywv <2531> petrov <4074> thv <3588> peritomhv <4061>

2:8 o <3588> gar <1063> energhsav <1754> (5660) petrw <4074> eiv <1519> apostolhn <651> thv <3588> peritomhv <4061> enhrghsen <1754> (5656) kai <2532> emoi <1698> eiv <1519> ta <3588> eynh <1484>

2:9 kai <2532> gnontev <1097> (5631) thn <3588> carin <5485> thn <3588> doyeisan <1325> (5685) moi <3427> iakwbov <2385> kai <2532> khfav <2786> kai <2532> iwannhv <2491> oi <3588> dokountev <1380> (5723) stuloi <4769> einai <1510> (5750) dexiav <1188> edwkan <1325> (5656) emoi <1698> kai <2532> barnaba <921> koinwniav <2842> ina <2443> hmeiv <2249> eiv <1519> ta <3588> eynh <1484> autoi <846> de <1161> eiv <1519> thn <3588> peritomhn <4061>

2:10 monon <3440> twn <3588> ptwcwn <4434> ina <2443> mnhmoneuwmen <3421> (5725) o <3739> kai <2532> espoudasa <4704> (5656) auto <846> touto <5124> poihsai <4160> (5658)

2:11 ote <3753> de <1161> hlyen <2064> (5627) khfav <2786> eiv <1519> antioceian <490> kata <2596> proswpon <4383> autw <846> antesthn <436> (5627) oti <3754> kategnwsmenov <2607> (5772) hn <1510> (5713)

2:12 pro <4253> tou <3588> gar <1063> elyein <2064> (5629) tinav <5100> apo <575> iakwbou <2385> meta <3326> twn <3588> eynwn <1484> sunhsyien <4906> (5707) ote <3753> de <1161> hlyon <2064> (5627) upestellen <5288> (5707) kai <2532> afwrizen <873> (5707) eauton <1438> foboumenov <5399> (5740) touv <3588> ek <1537> peritomhv <4061>

2:13 kai <2532> sunupekriyhsan <4942> (5681) autw <846> [kai] <2532> oi <3588> loipoi <3062> ioudaioi <2453> wste <5620> kai <2532> barnabav <921> sunaphcyh <4879> (5681) autwn <846> th <3588> upokrisei <5272>

2:14 all <235> ote <3753> eidon <1492> (5627) oti <3754> ouk <3756> oryopodousin <3716> (5719) prov <4314> thn <3588> alhyeian <225> tou <3588> euaggeliou <2098> eipon <2036> (5627) tw <3588> khfa <2786> emprosyen <1715> pantwn <3956> ei <1487> su <4771> ioudaiov <2453> uparcwn <5225> (5723) eynikwv <1483> kai <2532> ouk <3756> ioudaikwv <2452> zhv <2198> (5719) pwv <4459> ta <3588> eynh <1484> anagkazeiv <315> (5719) ioudaizein <2450> (5721)

2:15 hmeiv <2249> fusei <5449> ioudaioi <2453> kai <2532> ouk <3756> ex <1537> eynwn <1484> amartwloi <268>

2:16 eidotev <1492> (5761) de <1161> oti <3754> ou <3756> dikaioutai <1344> (5743) anyrwpov <444> ex <1537> ergwn <2041> nomou <3551> ean <1437> mh <3361> dia <1223> pistewv <4102> cristou <5547> ihsou <2424> kai <2532> hmeiv <2249> eiv <1519> criston <5547> ihsoun <2424> episteusamen <4100> (5656) ina <2443> dikaiwywmen <1344> (5686) ek <1537> pistewv <4102> cristou <5547> kai <2532> ouk <3756> ex <1537> ergwn <2041> nomou <3551> oti <3754> ex <1537> ergwn <2041> nomou <3551> ou <3756> dikaiwyhsetai <1344> (5701) pasa <3956> sarx <4561>

2:17 ei <1487> de <1161> zhtountev <2212> (5723) dikaiwyhnai <1344> (5683) en <1722> cristw <5547> eureyhmen <2147> (5681) kai <2532> autoi <846> amartwloi <268> ara <687> cristov <5547> amartiav <266> diakonov <1249> mh <3361> genoito <1096> (5636)

2:18 ei <1487> gar <1063> a <3739> katelusa <2647> (5656) tauta <5023> palin <3825> oikodomw <3618> (5719) parabathn <3848> emauton <1683> sunistanw <4921> (5719)

2:19 egw <1473> gar <1063> dia <1223> nomou <3551> nomw <3551> apeyanon <599> (5627) ina <2443> yew <2316> zhsw <2198> (5661)

2:20 cristw <5547> sunestaurwmai <4957> (5769) zw <2198> (5719) de <1161> ouketi <3765> egw <1473> zh <2198> (5719) de <1161> en <1722> emoi <1698> cristov <5547> o <3739> de <1161> nun <3568> zw <2198> (5719) en <1722> sarki <4561> en <1722> pistei <4102> zw <2198> (5719) th <3588> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> agaphsantov <25> (5660) me <3165> kai <2532> paradontov <3860> (5631) eauton <1438> uper <5228> emou <1700>

2:21 ouk <3756> ayetw <114> (5719) thn <3588> carin <5485> tou <3588> yeou <2316> ei <1487> gar <1063> dia <1223> nomou <3551> dikaiosunh <1343> ara <686> cristov <5547> dwrean <1432> apeyanen <599> (5627)TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA