TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Roma 2

2:1 dio <1352> anapologhtov <379> ei <1510> (5748) w <5599> anyrwpe <444> pav <3956> o <3588> krinwn <2919> (5723) en <1722> w <3739> gar <1063> krineiv <2919> (5719) ton <3588> eteron <2087> seauton <4572> katakrineiv <2632> (5719) ta <3588> gar <1063> auta <846> prasseiv <4238> (5719) o <3588> krinwn <2919> (5723)

2:2 oidamen <1492> (5758) de <1161> oti <3754> to <3588> krima <2917> tou <3588> yeou <2316> estin <1510> (5748) kata <2596> alhyeian <225> epi <1909> touv <3588> ta <3588> toiauta <5108> prassontav <4238> (5723)

2:3 logizh <3049> (5736) de <1161> touto <5124> w <5599> anyrwpe <444> o <3588> krinwn <2919> (5723) touv <3588> ta <3588> toiauta <5108> prassontav <4238> (5723) kai <2532> poiwn <4160> (5723) auta <846> oti <3754> su <4771> ekfeuxh <1628> (5695) to <3588> krima <2917> tou <3588> yeou <2316>

2:4 h <2228> tou <3588> ploutou <4149> thv <3588> crhstothtov <5544> autou <846> kai <2532> thv <3588> anochv <463> kai <2532> thv <3588> makroyumiav <3115> katafroneiv <2706> (5719) agnown <50> (5723) oti <3754> to <3588> crhston <5543> tou <3588> yeou <2316> eiv <1519> metanoian <3341> se <4571> agei <71> (5719)

2:5 kata <2596> de <1161> thn <3588> sklhrothta <4643> sou <4675> kai <2532> ametanohton <279> kardian <2588> yhsaurizeiv <2343> (5719) seautw <4572> orghn <3709> en <1722> hmera <2250> orghv <3709> kai <2532> apokaluqewv <602> dikaiokrisiav <1341> tou <3588> yeou <2316>

2:6 ov <3739> apodwsei <591> (5692) ekastw <1538> kata <2596> ta <3588> erga <2041> autou <846>

2:7 toiv <3588> men <3303> kay <2596> upomonhn <5281> ergou <2041> agayou <18> doxan <1391> kai <2532> timhn <5092> kai <2532> afyarsian <861> zhtousin <2212> (5723) zwhn <2222> aiwnion <166>

2:8 toiv <3588> de <1161> ex <1537> eriyeiav <2052> kai <2532> apeiyousin <544> (5723) th <3588> alhyeia <225> peiyomenoiv <3982> (5734) de <1161> th <3588> adikia <93> orgh <3709> kai <2532> yumov <2372>

2:9 yliqiv <2347> kai <2532> stenocwria <4730> epi <1909> pasan <3956> quchn <5590> anyrwpou <444> tou <3588> katergazomenou <2716> (5740) to <3588> kakon <2556> ioudaiou <2453> te <5037> prwton <4412> kai <2532> ellhnov <1672>

2:10 doxa <1391> de <1161> kai <2532> timh <5092> kai <2532> eirhnh <1515> panti <3956> tw <3588> ergazomenw <2038> (5740) to <3588> agayon <18> ioudaiw <2453> te <5037> prwton <4412> kai <2532> ellhni <1672>

2:11 ou <3756> gar <1063> estin <1510> (5748) proswpolhmqia <4382> para <3844> tw <3588> yew <2316>

2:12 osoi <3745> gar <1063> anomwv <460> hmarton <264> (5627) anomwv <460> kai <2532> apolountai <622> (5698) kai <2532> osoi <3745> en <1722> nomw <3551> hmarton <264> (5627) dia <1223> nomou <3551> kriyhsontai <2919> (5701)

2:13 ou <3756> gar <1063> oi <3588> akroatai <202> nomou <3551> dikaioi <1342> para <3844> [tw] <3588> yew <2316> all <235> oi <3588> poihtai <4163> nomou <3551> dikaiwyhsontai <1344> (5701)

2:14 otan <3752> gar <1063> eynh <1484> ta <3588> mh <3361> nomon <3551> econta <2192> (5723) fusei <5449> ta <3588> tou <3588> nomou <3551> poiwsin <4160> (5725) outoi <3778> nomon <3551> mh <3361> econtev <2192> (5723) eautoiv <1438> eisin <1510> (5748) nomov <3551>

2:15 oitinev <3748> endeiknuntai <1731> (5731) to <3588> ergon <2041> tou <3588> nomou <3551> grapton <1123> en <1722> taiv <3588> kardiaiv <2588> autwn <846> summarturoushv <4828> (5723) autwn <846> thv <3588> suneidhsewv <4893> kai <2532> metaxu <3342> allhlwn <240> twn <3588> logismwn <3053> kathgorountwn <2723> (5723) h <2228> kai <2532> apologoumenwn <626> (5740)

2:16 en <1722> h <3739> hmera <2250> krinei <2919> (5692) <2919> (5719) o <3588> yeov <2316> ta <3588> krupta <2927> twn <3588> anyrwpwn <444> kata <2596> to <3588> euaggelion <2098> mou <3450> dia <1223> cristou <5547> ihsou <2424>

2:17 ei <1487> de <1161> su <4771> ioudaiov <2453> eponomazh <2028> (5743) kai <2532> epanapauh <1879> (5736) nomw <3551> kai <2532> kaucasai <2744> (5736) en <1722> yew <2316>

2:18 kai <2532> ginwskeiv <1097> (5719) to <3588> yelhma <2307> kai <2532> dokimazeiv <1381> (5719) ta <3588> diaferonta <1308> (5723) kathcoumenov <2727> (5746) ek <1537> tou <3588> nomou <3551>

2:19 pepoiyav <3982> (5754) te <5037> seauton <4572> odhgon <3595> einai <1510> (5750) tuflwn <5185> fwv <5457> twn <3588> en <1722> skotei <4655>

2:20 paideuthn <3810> afronwn <878> didaskalon <1320> nhpiwn <3516> econta <2192> (5723) thn <3588> morfwsin <3446> thv <3588> gnwsewv <1108> kai <2532> thv <3588> alhyeiav <225> en <1722> tw <3588> nomw <3551>

2:21 o <3588> oun <3767> didaskwn <1321> (5723) eteron <2087> seauton <4572> ou <3756> didaskeiv <1321> (5719) o <3588> khrusswn <2784> (5723) mh <3361> kleptein <2813> (5721) klepteiv <2813> (5719)

2:22 o <3588> legwn <3004> (5723) mh <3361> moiceuein <3431> (5721) moiceueiv <3431> (5719) o <3588> bdelussomenov <948> (5740) ta <3588> eidwla <1497> ierosuleiv <2416> (5719)

2:23 ov <3739> en <1722> nomw <3551> kaucasai <2744> (5736) dia <1223> thv <3588> parabasewv <3847> tou <3588> nomou <3551> ton <3588> yeon <2316> atimazeiv <818> (5719)

2:24 to <3588> gar <1063> onoma <3686> tou <3588> yeou <2316> di <1223> umav <5209> blasfhmeitai <987> (5743) en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769)

2:25 peritomh <4061> men <3303> gar <1063> wfelei <5623> (5719) ean <1437> nomon <3551> prasshv <4238> (5725) ean <1437> de <1161> parabathv <3848> nomou <3551> hv <1510> (5753) h <3588> peritomh <4061> sou <4675> akrobustia <203> gegonen <1096> (5754)

2:26 ean <1437> oun <3767> h <3588> akrobustia <203> ta <3588> dikaiwmata <1345> tou <3588> nomou <3551> fulassh <5442> (5725) ouc <3756> h <3588> akrobustia <203> autou <846> eiv <1519> peritomhn <4061> logisyhsetai <3049> (5701)

2:27 kai <2532> krinei <2919> (5692) h <3588> ek <1537> fusewv <5449> akrobustia <203> ton <3588> nomon <3551> telousa <5055> (5723) se <4571> ton <3588> dia <1223> grammatov <1121> kai <2532> peritomhv <4061> parabathn <3848> nomou <3551>

2:28 ou <3756> gar <1063> o <3588> en <1722> tw <3588> fanerw <5318> ioudaiov <2453> estin <1510> (5748) oude <3761> h <3588> en <1722> tw <3588> fanerw <5318> en <1722> sarki <4561> peritomh <4061>

2:29 all <235> o <3588> en <1722> tw <3588> kruptw <2927> ioudaiov <2453> kai <2532> peritomh <4061> kardiav <2588> en <1722> pneumati <4151> ou <3756> grammati <1121> ou <3739> o <3588> epainov <1868> ouk <3756> ex <1537> anyrwpwn <444> all <235> ek <1537> tou <3588> yeou <2316>TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA