TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Yohanes 15

15:1 egw <1473> eimi <1510> (5748) h <3588> ampelov <288> h <3588> alhyinh <228> kai <2532> o <3588> pathr <3962> mou <3450> o <3588> gewrgov <1092> estin <1510> (5748)

15:2 pan <3956> klhma <2814> en <1722> emoi <1698> mh <3361> feron <5342> (5723) karpon <2590> airei <142> (5719) auto <846> kai <2532> pan <3956> to <3588> karpon <2590> feron <5342> (5723) kayairei <2508> (5719) auto <846> ina <2443> karpon <2590> pleiona <4119> ferh <5342> (5725)

15:3 hdh <2235> umeiv <5210> kayaroi <2513> este <1510> (5748) dia <1223> ton <3588> logon <3056> on <3739> lelalhka <2980> (5758) umin <5213>

15:4 meinate <3306> (5657) en <1722> emoi <1698> kagw <2504> en <1722> umin <5213> kaywv <2531> to <3588> klhma <2814> ou <3756> dunatai <1410> (5736) karpon <2590> ferein <5342> (5721) af <575> eautou <1438> ean <1437> mh <3361> menh <3306> (5725) en <1722> th <3588> ampelw <288> outwv <3779> oude <3761> umeiv <5210> ean <1437> mh <3361> en <1722> emoi <1698> menhte <3306> (5725)

15:5 egw <1473> eimi <1510> (5748) h <3588> ampelov <288> umeiv <5210> ta <3588> klhmata <2814> o <3588> menwn <3306> (5723) en <1722> emoi <1698> kagw <2504> en <1722> autw <846> outov <3778> ferei <5342> (5719) karpon <2590> polun <4183> oti <3754> cwriv <5565> emou <1700> ou <3756> dunasye <1410> (5736) poiein <4160> (5721) ouden <3762>

15:6 ean <1437> mh <3361> tiv <5100> menh <3306> (5725) en <1722> emoi <1698> eblhyh <906> (5681) exw <1854> wv <5613> to <3588> klhma <2814> kai <2532> exhranyh <3583> (5681) kai <2532> sunagousin <4863> (5719) auta <846> kai <2532> eiv <1519> to <3588> pur <4442> ballousin <906> (5719) kai <2532> kaietai <2545> (5743)

15:7 ean <1437> meinhte <3306> (5661) en <1722> emoi <1698> kai <2532> ta <3588> rhmata <4487> mou <3450> en <1722> umin <5213> meinh <3306> (5661) o <3739> ean <1437> yelhte <2309> (5725) aithsasye <154> (5669) kai <2532> genhsetai <1096> (5695) umin <5213>

15:8 en <1722> toutw <5129> edoxasyh <1392> (5681) o <3588> pathr <3962> mou <3450> ina <2443> karpon <2590> polun <4183> ferhte <5342> (5725) kai <2532> genhsye <1096> (5638) emoi <1698> mayhtai <3101>

15:9 kaywv <2531> hgaphsen <25> (5656) me <3165> o <3588> pathr <3962> kagw <2504> umav <5209> hgaphsa <25> (5656) meinate <3306> (5657) en <1722> th <3588> agaph <26> th <3588> emh <1699>

15:10 ean <1437> tav <3588> entolav <1785> mou <3450> thrhshte <5083> (5661) meneite <3306> (5692) en <1722> th <3588> agaph <26> mou <3450> kaywv <2531> egw <1473> tou <3588> patrov <3962> tav <3588> entolav <1785> tethrhka <5083> (5758) kai <2532> menw <3306> (5719) autou <846> en <1722> th <3588> agaph <26>

15:11 tauta <5023> lelalhka <2980> (5758) umin <5213> ina <2443> h <3588> cara <5479> h <3588> emh <1699> en <1722> umin <5213> h <1510> (5753) kai <2532> h <3588> cara <5479> umwn <5216> plhrwyh <4137> (5686)

15:12 auth <3778> estin <1510> (5748) h <3588> entolh <1785> h <3588> emh <1699> ina <2443> agapate <25> (5725) allhlouv <240> kaywv <2531> hgaphsa <25> (5656) umav <5209>

15:13 meizona <3173> tauthv <3778> agaphn <26> oudeiv <3762> ecei <2192> (5719) ina <2443> tiv <5100> thn <3588> quchn <5590> autou <846> yh <5087> (5632) uper <5228> twn <3588> filwn <5384> autou <846>

15:14 umeiv <5210> filoi <5384> mou <3450> este <1510> (5748) ean <1437> poihte <4160> (5725) o <3739> egw <1473> entellomai <1781> (5736) umin <5213>

15:15 ouketi <3765> legw <3004> (5719) umav <5209> doulouv <1401> oti <3754> o <3588> doulov <1401> ouk <3756> oiden <1492> (5758) ti <5101> poiei <4160> (5719) autou <846> o <3588> kuriov <2962> umav <5209> de <1161> eirhka <2046> (5758) filouv <5384> oti <3754> panta <3956> a <3739> hkousa <191> (5656) para <3844> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> egnwrisa <1107> (5656) umin <5213>

15:16 ouc <3756> umeiv <5210> me <3165> exelexasye <1586> (5668) all <235> egw <1473> exelexamhn <1586> (5668) umav <5209> kai <2532> eyhka <5087> (5656) umav <5209> ina <2443> umeiv <5210> upaghte <5217> (5725) kai <2532> karpon <2590> ferhte <5342> (5725) kai <2532> o <3588> karpov <2590> umwn <5216> menh <3306> (5725) ina <2443> o <3739> ti <5100> an <302> aithshte <154> (5661) ton <3588> patera <3962> en <1722> tw <3588> onomati <3686> mou <3450> dw <1325> (5632) umin <5213>

15:17 tauta <5023> entellomai <1781> (5736) umin <5213> ina <2443> agapate <25> (5725) allhlouv <240>

15:18 ei <1487> o <3588> kosmov <2889> umav <5209> misei <3404> (5719) ginwskete <1097> (5719) <1097> (5720) oti <3754> eme <1691> prwton <4412> umwn <5216> memishken <3404> (5758)

15:19 ei <1487> ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> hte <1510> (5713) o <3588> kosmov <2889> an <302> to <3588> idion <2398> efilei <5368> (5707) oti <3754> de <1161> ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> ouk <3756> este <1510> (5748) all <235> egw <1473> exelexamhn <1586> (5668) umav <5209> ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> dia <1223> touto <5124> misei <3404> (5719) umav <5209> o <3588> kosmov <2889>

15:20 mnhmoneuete <3421> (5720) tou <3588> logou <3056> ou <3739> egw <1473> eipon <2036> (5627) umin <5213> ouk <3756> estin <1510> (5748) doulov <1401> meizwn <3187> tou <3588> kuriou <2962> autou <846> ei <1487> eme <1691> ediwxan <1377> (5656) kai <2532> umav <5209> diwxousin <1377> (5692) ei <1487> ton <3588> logon <3056> mou <3450> ethrhsan <5083> (5656) kai <2532> ton <3588> umeteron <5212> thrhsousin <5083> (5692)

15:21 alla <235> tauta <5023> panta <3956> poihsousin <4160> (5692) eiv <1519> umav <5209> dia <1223> to <3588> onoma <3686> mou <3450> oti <3754> ouk <3756> oidasin <1492> (5758) ton <3588> pemqanta <3992> (5660) me <3165>

15:22 ei <1487> mh <3361> hlyon <2064> (5627) kai <2532> elalhsa <2980> (5656) autoiv <846> amartian <266> ouk <3756> eicosan <2192> (5707) nun <3568> de <1161> profasin <4392> ouk <3756> ecousin <2192> (5719) peri <4012> thv <3588> amartiav <266> autwn <846>

15:23 o <3588> eme <1691> miswn <3404> (5723) kai <2532> ton <3588> patera <3962> mou <3450> misei <3404> (5719)

15:24 ei <1487> ta <3588> erga <2041> mh <3361> epoihsa <4160> (5656) en <1722> autoiv <846> a <3739> oudeiv <3762> allov <243> epoihsen <4160> (5656) amartian <266> ouk <3756> eicosan <2192> (5707) nun <3568> de <1161> kai <2532> ewrakasin <3708> (5758) kai <2532> memishkasin <3404> (5758) kai <2532> eme <1691> kai <2532> ton <3588> patera <3962> mou <3450>

15:25 all <235> ina <2443> plhrwyh <4137> (5686) o <3588> logov <3056> o <3588> en <1722> tw <3588> nomw <3551> autwn <846> gegrammenov <1125> (5772) oti <3754> emishsan <3404> (5656) me <3165> dwrean <1432>

15:26 otan <3752> elyh <2064> (5632) o <3588> paraklhtov <3875> on <3739> egw <1473> pemqw <3992> (5692) umin <5213> para <3844> tou <3588> patrov <3962> to <3588> pneuma <4151> thv <3588> alhyeiav <225> o <3739> para <3844> tou <3588> patrov <3962> ekporeuetai <1607> (5736) ekeinov <1565> marturhsei <3140> (5692) peri <4012> emou <1700>

15:27 kai <2532> umeiv <5210> de <1161> martureite <3140> (5719) oti <3754> ap <575> archv <746> met <3326> emou <1700> este <1510> (5748)TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA