TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

Markus 16

16:1 kai <2532> diagenomenou <1230> (5637) tou <3588> sabbatou <4521> [h] <3588> maria <3137> h <3588> magdalhnh <3094> kai <2532> maria <3137> h <3588> [tou] <3588> iakwbou <2385> kai <2532> salwmh <4539> hgorasan <59> (5656) arwmata <759> ina <2443> elyousai <2064> (5631) aleiqwsin <218> (5661) auton <846>

16:2 kai <2532> lian <3029> prwi <4404> [th] <3588> mia <1520> twn <3588> sabbatwn <4521> ercontai <2064> (5736) epi <1909> to <3588> mnhmeion <3419> anateilantov <393> (5660) tou <3588> hliou <2246>

16:3 kai <2532> elegon <3004> (5707) prov <4314> eautav <1438> tiv <5101> apokulisei <617> (5692) hmin <2254> ton <3588> liyon <3037> ek <1537> thv <3588> yurav <2374> tou <3588> mnhmeiou <3419>

16:4 kai <2532> anableqasai <308> (5660) yewrousin <2334> (5719) oti <3754> anakekulistai <617> (5769) o <3588> liyov <3037> hn <1510> (5713) gar <1063> megav <3173> sfodra <4970>

16:5 kai <2532> eiselyousai <1525> (5631) eiv <1519> to <3588> mnhmeion <3419> eidon <1492> (5627) neaniskon <3495> kayhmenon <2521> (5740) en <1722> toiv <3588> dexioiv <1188> peribeblhmenon <4016> (5772) stolhn <4749> leukhn <3022> kai <2532> exeyambhyhsan <1568> (5681)

16:6 o <3588> de <1161> legei <3004> (5719) autaiv <846> mh <3361> ekyambeisye <1568> (5744) ihsoun <2424> zhteite <2212> (5719) ton <3588> nazarhnon <3479> ton <3588> estaurwmenon <4717> (5772) hgeryh <1453> (5681) ouk <3756> estin <1510> (5748) wde <5602> ide <1492> (5657) o <3588> topov <5117> opou <3699> eyhkan <5087> (5656) auton <846>

16:7 alla <235> upagete <5217> (5720) eipate <2036> (5628) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> kai <2532> tw <3588> petrw <4074> oti <3754> proagei <4254> (5719) umav <5209> eiv <1519> thn <3588> galilaian <1056> ekei <1563> auton <846> oqesye <3700> (5695) kaywv <2531> eipen <2036> (5627) umin <5213>

16:8 kai <2532> exelyousai <1831> (5631) efugon <5343> (5627) apo <575> tou <3588> mnhmeiou <3419> eicen <2192> (5707) gar <1063> autav <846> tromov <5156> kai <2532> ekstasiv <1611> kai <2532> oudeni <3762> ouden <3762> eipan <3004> (5627) efobounto <5399> (5711) gar <1063>

16:9 [[anastav <450> (5631) de <1161> prwi <4404> prwth <4413> sabbatou <4521> efanh <5316> (5648) prwton <4412> maria <3137> th <3588> magdalhnh <3094> par <3844> hv <3739> ekbeblhkei <1544> (5715) epta <2033> daimonia <1140>

16:10 ekeinh <1565> poreuyeisa <4198> (5679) aphggeilen <518> (5656) toiv <3588> met <3326> autou <846> genomenoiv <1096> (5637) penyousin <3996> (5723) kai <2532> klaiousin <2799> (5723)

16:11 kakeinoi <2548> akousantev <191> (5660) oti <3754> zh <2198> (5719) kai <2532> eyeayh <2300> (5681) up <5259> authv <846> hpisthsan <569> (5656)

16:12 meta <3326> de <1161> tauta <5023> dusin <1417> ex <1537> autwn <846> peripatousin <4043> (5723) efanerwyh <5319> (5681) en <1722> etera <2087> morfh <3444> poreuomenoiv <4198> (5740) eiv <1519> agron <68>

16:13 kakeinoi <2548> apelyontev <565> (5631) aphggeilan <518> (5656) toiv <3588> loipoiv <3062> oude <3761> ekeinoiv <1565> episteusan <4100> (5656)

16:14 usteron <5305> [de] <1161> anakeimenoiv <345> (5740) autoiv <846> toiv <3588> endeka <1733> efanerwyh <5319> (5681) kai <2532> wneidisen <3679> (5656) thn <3588> apistian <570> autwn <846> kai <2532> sklhrokardian <4641> oti <3754> toiv <3588> yeasamenoiv <2300> (5666) auton <846> eghgermenon <1453> (5772) [ek <1537> nekrwn] <3498> ouk <3756> episteusan <4100> (5656)

16:15 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> poreuyentev <4198> (5679) eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> apanta <537> khruxate <2784> (5657) to <3588> euaggelion <2098> pash <3956> th <3588> ktisei <2937>

16:16 o <3588> pisteusav <4100> (5660) kai <2532> baptisyeiv <907> (5685) swyhsetai <4982> (5701) o <3588> de <1161> apisthsav <569> (5660) katakriyhsetai <2632> (5701)

16:17 shmeia <4592> de <1161> toiv <3588> pisteusasin <4100> (5660) akolouyhsei <190> (5692) tauta <5023> en <1722> tw <3588> onomati <3686> mou <3450> daimonia <1140> ekbalousin <1544> (5692) glwssaiv <1100> lalhsousin <2980> (5692)

16:18 [kai <2532> en <1722> taiv <3588> cersin] <5495> ofeiv <3789> arousin <142> (5692) kan <2579> yanasimon <2286> ti <5100> piwsin <4095> (5632) ou <3756> mh <3361> autouv <846> blaqh <984> (5661) epi <1909> arrwstouv <732> ceirav <5495> epiyhsousin <2007> (5692) kai <2532> kalwv <2573> exousin <2192> (5692)

16:19 o <3588> men <3303> oun <3767> kuriov <2962> [ihsouv] <2424> meta <3326> to <3588> lalhsai <2980> (5658) autoiv <846> anelhmfyh <353> (5681) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> ekayisen <2523> (5656) ek <1537> dexiwn <1188> tou <3588> yeou <2316>

16:20 ekeinoi <1565> de <1161> exelyontev <1831> (5631) ekhruxan <2784> (5656) pantacou <3837> tou <3588> kuriou <2962> sunergountov <4903> (5723) kai <2532> ton <3588> logon <3056> bebaiountov <950> (5723) dia <1223> twn <3588> epakolouyountwn <1872> (5723) shmeiwn]] <4592> [[panta <3956> <3956> de <1161> ta <3588> parhggelmena <3853> (5772) toiv <3588> peri <4012> ton <3588> petron <4074> suntomwv <4935> exhggeilan <1804> (5656) meta <3326> de <1161> tauta <3778> kai <2532> autov <846> o <3588> ihsouv <2424> apo <575> anatolhv <395> kai <2532> acri <891> dusewv <1424> exapesteilen <1821> (5656) di <1223> autwn <846> to <3588> ieron <2411> kai <2532> afyarton <862> khrugma <2782> thv <3588> aiwniou <166> swthriav]] <4991>TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA