TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Keluaran 39

39:1 P <04872> hsm <0853> ta <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsak <0175> Nrhal <0834> rsa <06944> sdqh <0899> ydgb <0853> ta <06213> wveyw <06944> sdqb <08334> trsl <08278> drv <0899> ydgb <06213> wve <08144> ynsh <08438> telwtw <0713> Nmgrahw <08504> tlkth <04480> Nmw(39:1)

39:1 (36:8) kai <2532> epoihsen <4160> pav <3956> sofov <4680> en <1722> toiv <3588> ergazomenoiv <2038> tav <3588> stolav <4749> twn <3588> agiwn <40> ai <3739> eisin <1510> aarwn <2> tw <3588> ierei <2409> kaya <2505> sunetaxen <4929> kuriov <2962> tw <3588> mwush

39:2 <07806> rzsm <08336> ssw <08144> yns <08438> telwtw <0713> Nmgraw <08504> tlkt <02091> bhz <0646> dpah <0853> ta <06213> veyw(39:2)

39:2 (36:9) kai <2532> epoihsan <4160> thn <3588> epwmida ek <1537> crusiou <5553> kai <2532> uakinyou <5192> kai <2532> porfurav <4209> kai <2532> kokkinou <2847> nenhsmenou <3514> kai <2532> bussou <1040> keklwsmenhv

39:3 <02803> bsx <04639> hvem <08336> ssh <08432> Kwtbw <08144> ynsh <08438> telwt <08432> Kwtbw <0713> Nmgrah <08432> Kwtbw <08504> tlkth <08432> Kwtb <06213> twvel <06616> Mlytp <07112> Uuqw <02091> bhzh <06341> yxp <0854> ta <07554> weqryw(39:3)

39:3 (36:10) kai <2532> etmhyh ta <3588> petala tou <3588> crusiou <5553> tricev <2359> wste <5620> sunufanai sun <4862> th <3588> uakinyw <5192> kai <2532> th <3588> porfura <4209> kai <2532> sun <4862> tw <3588> kokkinw <2847> tw <3588> dianenhsmenw kai <2532> sun <4862> th <3588> bussw <1040> th <3588> keklwsmenh ergon <2041> ufanton <5307>

39:4 <02266> rbx <07118> *wytwuq {wtwwuq} <08147> yns <05921> le <02266> trbx <0> wl <06213> wve <03802> tptk(39:4)

39:4 (36:11) epoihsan <4160> auto <846> epwmidav sunecousav <4912> ex <1537> amfoterwn twn <3588> merwn <3313>

39:5 <04872> hsm <0853> ta <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsak <07806> rzsm <08336> ssw <08144> yns <08438> telwtw <0713> Nmgraw <08504> tlkt <02091> bhz <04639> whvemk <01931> awh <04480> wnmm <05921> wyle <0834> rsa <0642> wtdpa <02805> bsxw(39:5)

39:5 (36:12) ergon <2041> ufanton <5307> eiv <1519> allhla sumpeplegmenon kay <2596> eauto <1438> ex <1537> autou <846> epoihsan <4160> kata <2596> thn <3588> autou <846> poihsin <4162> ek <1537> crusiou <5553> kai <2532> uakinyou <5192> kai <2532> porfurav <4209> kai <2532> kokkinou <2847> dianenhsmenou kai <2532> bussou <1040> keklwsmenhv kaya <2505> sunetaxen <4929> kuriov <2962> tw <3588> mwush

39:6 <03478> larvy <01121> ynb <08034> twms <05921> le <02368> Mtwx <06605> yxwtp <06605> txtpm <02091> bhz <04865> tubsm <04142> tbom <07718> Mhsh <068> ynba <0853> ta <06213> wveyw(39:6)

39:6 (36:13) kai <2532> epoihsan <4160> amfoterouv touv <3588> liyouv <3037> thv <3588> smaragdou <4665> sumpeporphmenouv kai <2532> perisesialwmenouv crusiw <5553> geglummenouv kai <2532> ekkekolammenouv ekkolamma sfragidov <4973> ek <1537> twn <3588> onomatwn <3686> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474>

39:7 P <04872> hsm <0853> ta <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsak <03478> larvy <01121> ynbl <02146> Nwrkz <068> ynba <0646> dpah <03802> tptk <05921> le <0853> Mta <07760> Mvyw(39:7)

39:7 (36:14) kai <2532> epeyhken <2007> autouv <846> epi <1909> touv <3588> wmouv <3676> thv <3588> epwmidov liyouv <3037> mnhmosunou <3422> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> kaya <2505> sunetaxen <4929> kuriov <2962> tw <3588> mwush

39:8 <07806> rzsm <08336> ssw <08144> yns <08438> telwtw <0713> Nmgraw <08504> tlkt <02091> bhz <0646> dpa <04639> hvemk <02803> bsx <04639> hvem <02833> Nsxh <0853> ta <06213> veyw(39:8)

39:8 (36:15) kai <2532> epoihsan <4160> logeion ergon <2041> ufanton <5307> poikilia kata <2596> to <3588> ergon <2041> thv <3588> epwmidov ek <1537> crusiou <5553> kai <2532> uakinyou <5192> kai <2532> porfurav <4209> kai <2532> kokkinou <2847> dianenhsmenou kai <2532> bussou <1040> keklwsmenhv

39:9 <03717> lwpk <07341> wbxr <02239> trzw <0753> wkra <02239> trz <02833> Nsxh <0853> ta <06213> wve <03717> lwpk <01961> hyh <07251> ewbr(39:9)

39:9 (36:16) tetragwnon <5068> diploun <1362> epoihsan <4160> to <3588> logeion spiyamhv to <3588> mhkov <3372> kai <2532> spiyamhv to <3588> eurov diploun <1362>

39:10 <0259> dxah <02905> rwjh <01304> tqrbw <06357> hdjp <0124> Mda <02905> rwj <068> Nba <02905> yrwj <0702> hebra <0> wb <04390> walmyw(39:10)

39:10 (36:17) kai <2532> sunufanyh en <1722> autw <846> ufasma kataliyon tetrasticon sticov liywn <3037> sardion kai <2532> topazion <5116> kai <2532> smaragdov <4665> o <3588> sticov o <3588> eiv <1519>

39:11 <03095> Mlhyw <05601> rypo <05306> Kpn <08145> ynsh <02905> rwjhw(39:11)

39:11 (36:18) kai <2532> o <3588> sticov o <3588> deuterov <1208> anyrax <440> kai <2532> sapfeirov <4552> kai <2532> iaspiv <2393>

39:12 <0306> hmlxaw <07618> wbs <03958> Msl <07992> ysylsh <02905> rwjhw(39:12)

39:12 (36:19) kai <2532> o <3588> sticov o <3588> tritov <5154> ligurion kai <2532> acathv kai <2532> ameyustov <271>

39:13 <04396> Mtalmb <02091> bhz <04865> twubsm <04142> tbowm <03471> hpsyw <07718> Mhs <08658> sysrt <07243> yeybrh <02905> rwjhw(39:13)

39:13 (36:20) kai <2532> o <3588> sticov o <3588> tetartov <5067> crusoliyov <5555> kai <2532> bhrullion kai <2532> onucion perikekuklwmena <4033> crusiw <5553> kai <2532> sundedemena <4887> crusiw <5553>

39:14 <07626> jbs <06240> rve <08147> Mynsl <08034> wms <05921> le <0376> sya <02368> Mtx <06603> yxwtp <08034> Mtms <05921> le <06240> hrve <08147> Myts <02007> hnh <03478> larvy <01121> ynb <08034> tms <05921> le <068> Mynbahw(39:14)

39:14 (36:21) kai <2532> oi <3588> liyoi <3037> hsan <1510> ek <1537> twn <3588> onomatwn <3686> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> dwdeka <1427> ek <1537> twn <3588> onomatwn <3686> autwn <846> eggegrammena <1449> eiv <1519> sfragidav <4973> ekastov <1538> ek <1537> tou <3588> eautou <1438> onomatov <3686> eiv <1519> tav <3588> dwdeka <1427> fulav <5443>

39:15 <02889> rwhj <02091> bhz <05688> tbe <04639> hvem <01383> tlbg <08333> trsrs <02833> Nsxh <05921> le <06213> wveyw(39:15)

39:15 (36:22) kai <2532> epoihsan <4160> epi <1909> to <3588> logeion krossouv sumpeplegmenouv ergon <2041> emplokiou ek <1537> crusiou <5553> kayarou <2513>

39:16 <02833> Nsxh <07098> twuq <08147> yns <05921> le <02885> tebjh <08147> yts <0853> ta <05414> wntyw <02091> bhz <02885> tebj <08147> ytsw <02091> bhz <04865> tubsm <08147> yts <06213> wveyw(39:16)

39:16 (36:23) kai <2532> epoihsan <4160> duo <1417> aspidiskav crusav kai <2532> duo <1417> daktuliouv <1146> crusouv kai <2532> epeyhkan <2007> touv <3588> duo <1417> daktuliouv <1146> touv <3588> crusouv ep <1909> amfoterav tav <3588> arcav <746> tou <3588> logeiou

39:17 <02833> Nsxh <07098> twuq <05921> le <02885> tebjh <08147> yts <05921> le <02091> bhzh <05688> ttbeh <08147> yts <05414> wntyw(39:17)

39:17 (36:24) kai <2532> epeyhkan <2007> ta <3588> emplokia ek <1537> crusiou <5553> epi <1909> touv <3588> daktuliouv <1146> ep <1909> amfoterwn twn <3588> merwn <3313> tou <3588> logeiou

39:18 <06440> wynp <04136> lwm <0413> la <0646> dpah <03802> tptk <05921> le <05414> Mntyw <04865> tubsmh <08147> yts <05921> le <05414> wntn <05688> ttbeh <08147> yts <07098> twuq <08147> yts <0853> taw(39:18)

39:18 (36:25) kai <2532> eiv <1519> tav <3588> duo <1417> sumbolav ta <3588> duo <1417> emplokia kai <2532> epeyhkan <2007> epi <1909> tav <3588> duo <1417> aspidiskav kai <2532> epeyhkan <2007> epi <1909> touv <3588> wmouv <3676> thv <3588> epwmidov ex <1537> enantiav <1727> kata <2596> proswpon <4383>

39:19 <01004> htyb <0646> dpah <05676> rbe <0413> la <0834> rsa <08193> wtpv <05921> le <02833> Nsxh <07098> twuq <08147> yns <05921> le <07760> wmyvyw <02091> bhz <02885> tebj <08147> yts <06213> wveyw(39:19)

39:19 (36:26) kai <2532> epoihsan <4160> duo <1417> daktuliouv <1146> crusouv kai <2532> epeyhkan <2007> epi <1909> ta <3588> duo <1417> pterugia <4419> ep <1909> akrou tou <3588> logeiou epi <1909> to <3588> akron tou <3588> opisyiou thv <3588> epwmidov eswyen <2081>

39:20 <0646> dpah <02805> bsxl <04605> lemm <04225> wtrbxm <05980> tmel <06440> wynp <04136> lwmm <04295> hjmlm <0646> dpah <03802> tptk <08147> yts <05921> le <05414> Mntyw <02091> bhz <02885> tebj <08147> yts <06213> wveyw(39:20)

39:20 (36:27) kai <2532> epoihsan <4160> duo <1417> daktuliouv <1146> crusouv kai <2532> epeyhkan <2007> ep <1909> amfoterouv touv <3588> wmouv <3676> thv <3588> epwmidov katwyen autou <846> kata <2596> proswpon <4383> kata <2596> thn <3588> sumbolhn anwyen <509> thv <3588> sunufhv thv <3588> epwmidov

39:21 <04872> hsm <0853> ta <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsak <0646> dpah <05921> lem <02833> Nsxh <02118> xzy <03808> alw <0646> dpah <02805> bsx <05921> le <01961> tyhl <08504> tlkt <06616> lytpb <0646> dpah <02885> tebj <0413> la <02885> wytebjm <02833> Nsxh <0853> ta <07405> wokryw(39:21)

39:21 (36:28) kai <2532> sunesfigxen to <3588> logeion apo <575> twn <3588> daktuliwn <1146> twn <3588> ep <1909> autou <846> eiv <1519> touv <3588> daktuliouv <1146> thv <3588> epwmidov sunecomenouv <4912> ek <1537> thv <3588> uakinyou <5192> sumpeplegmenouv eiv <1519> to <3588> ufasma thv <3588> epwmidov ina <2443> mh <3165> calatai <5465> to <3588> logeion apo <575> thv <3588> epwmidov kaya <2505> sunetaxen <4929> kuriov <2962> tw <3588> mwush

39:22 <08504> tlkt <03632> lylk <0707> gra <04639> hvem <0646> dpah <04598> lyem <0853> ta <06213> veyw(39:22)

39:22 (36:29) kai <2532> epoihsan <4160> ton <3588> upoduthn upo <5259> thn <3588> epwmida ergon <2041> ufanton <5307> olon <3650> uakinyinon <5191>

39:23 <07167> erqy <03808> al <05439> bybo <06310> wypl <08193> hpv <08473> arxt <06310> ypk <08432> wkwtb <04598> lyemh <06310> ypw(39:23)

39:23 (36:30) to <3588> de <1161> peristomion tou <3588> upodutou en <1722> tw <3588> mesw <3319> diufasmenon sumplekton wan econ <2192> kuklw to <3588> peristomion adialuton

39:24 <07806> rzsm <08144> yns <08438> telwtw <0713> Nmgraw <08504> tlkt <07416> ynwmr <04598> lyemh <07757> ylws <05921> le <06213> wveyw(39:24)

39:24 (36:31) kai <2532> epoihsan <4160> epi <1909> tou <3588> lwmatov tou <3588> upodutou katwyen wv <3739> exanyoushv roav roiskouv ex <1537> uakinyou <5192> kai <2532> porfurav <4209> kai <2532> kokkinou <2847> nenhsmenou <3514> kai <2532> bussou <1040> keklwsmenhv

39:25 <07416> Mynmrh <08432> Kwtb <05439> bybo <04598> lyemh <07757> ylws <05921> le <07416> Mynmrh <08432> Kwtb <06472> Mynmeph <0853> ta <05414> wntyw <02889> rwhj <02091> bhz <06472> ynmep <06213> wveyw(39:25)

39:25 (36:32) kai <2532> epoihsan <4160> kwdwnav crusouv kai <2532> epeyhkan <2007> touv <3588> kwdwnav epi <1909> to <3588> lwma tou <3588> upodutou kuklw ana <303> meson <3319> twn <3588> roiskwn

39:26 o <04872> hsm <0853> ta <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsak <08334> trsl <05439> bybo <04598> lyemh <07757> ylws <05921> le <07416> Nmrw <06472> Nmep <07416> Nmrw <06472> Nmep(39:26)

39:26 (36:33) kwdwn crusouv kai <2532> roiskov epi <1909> tou <3588> lwmatov tou <3588> upodutou kuklw eiv <1519> to <3588> leitourgein <3008> kaya <2505> sunetaxen <4929> kuriov <2962> tw <3588> mwush

39:27 <01121> wynblw <0175> Nrhal <0707> gra <04639> hvem <08336> ss <03801> tntkh <0853> ta <06213> wveyw(39:27)

39:27 (36:34) kai <2532> epoihsan <4160> citwnav <5509> bussinouv <1039> ergon <2041> ufanton <5307> aarwn <2> kai <2532> toiv <3588> uioiv <5207> autou <846>

39:28 <07806> rzsm <08336> ss <0906> dbh <04370> yonkm <0853> taw <08336> ss <04021> tebgmh <06287> yrap <0853> taw <08336> ss <04701> tpnumh <0853> taw(39:28)

39:28 (36:35) kai <2532> tav <3588> kidareiv ek <1537> bussou <1040> kai <2532> thn <3588> mitran ek <1537> bussou <1040> kai <2532> ta <3588> periskelh ek <1537> bussou <1040> keklwsmenhv

39:29 o <04872> hsm <0853> ta <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsak <07551> Mqr <04639> hvem <08144> yns <08438> telwtw <0713> Nmgraw <08504> tlktw <07806> rzsm <08336> ss <073> jnbah <0853> taw(39:29)

39:29 (36:36) kai <2532> tav <3588> zwnav <2223> autwn <846> ek <1537> bussou <1040> kai <2532> uakinyou <5192> kai <2532> porfurav <4209> kai <2532> kokkinou <2847> nenhsmenou <3514> ergon <2041> poikiltou on <3739> tropon <5158> sunetaxen <4929> kuriov <2962> tw <3588> mwush

39:30 <03068> hwhyl <06944> sdq <02368> Mtwx <06603> yxwtp <04385> btkm <05921> wyle <03789> wbtkyw <02889> rwhj <02091> bhz <06944> sdqh <05145> rzn <06731> Uyu <0853> ta <06213> wveyw(39:30)

39:30 (36:37) kai <2532> epoihsan <4160> to <3588> petalon to <3588> crusoun aforisma tou <3588> agiou <40> crusiou <5553> kayarou <2513> kai <2532> egraqen <1125> ep <1909> autou <846> grammata <1121> ektetupwmena sfragidov <4973> agiasma kuriw <2962>

39:31 o <04872> hsm <0853> ta <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsak <04605> hlemlm <04701> tpnumh <05921> le <05414> ttl <08504> tlkt <06616> lytp <05921> wyle <05414> wntyw(39:31)

39:31 (36:38) kai <2532> epeyhkan <2007> ep <1909> auto <846> lwma uakinyinon <5191> wste <5620> epikeisyai <1945> epi <1909> thn <3588> mitran anwyen <509> on <3739> tropon <5158> sunetaxen <4929> kuriov <2962> tw <3588> mwush

39:32 P <06213> wve <03651> Nk <04872> hsm <0853> ta <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsa <03605> lkk <03478> larvy <01121> ynb <06213> wveyw <04150> dewm <0168> lha <04908> Nksm <05656> tdbe <03605> lk <03615> lktw(39:32)

39:32 (39:10) kai <2532> epoihsan <4160> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> kaya <2505> sunetaxen <4929> kuriov <2962> tw <3588> mwush outwv <3778> epoihsan <4160> (39:11) to <3588> de <1161> loipon crusion <5553> tou <3588> afairematov epoihsan <4160> skeuh <4632> eiv <1519> to <3588> leitourgein <3008> en <1722> autoiv <846> enanti <1725> kuriou <2962> (39:12) kai <2532> thn <3588> kataleifyeisan <2641> uakinyon <5192> kai <2532> porfuran <4209> kai <2532> to <3588> kokkinon <2847> epoihsan <4160> stolav <4749> leitourgikav <3010> aarwn <2> wste <5620> leitourgein <3008> en <1722> autaiv <846> en <1722> tw <3588> agiw <40>

39:33 <0134> wyndaw <05982> wydmew <01280> *wyxyrb {wxyrb} <07175> wysrq <07165> wyorq <03627> wylk <03605> lk <0853> taw <0168> lhah <0853> ta <04872> hsm <0413> la <04908> Nksmh <0853> ta <0935> waybyw(39:33)

39:33 (39:13) kai <2532> hnegkan <5342> tav <3588> stolav <4749> prov <4314> mwushn kai <2532> thn <3588> skhnhn <4633> kai <2532> ta <3588> skeuh <4632> authv <846> kai <2532> tav <3588> baseiv <939> kai <2532> touv <3588> moclouv authv <846> kai <2532> touv <3588> stulouv <4769>

39:34 <04539> Komh <06532> tkrp <0853> taw <08476> Mysxth <05785> tre <04372> hokm <0853> taw <0119> Mymdamh <0352> Mlyah <05785> trwe <04372> hokm <0853> taw(39:34)

39:34 (39:14) kai <2532> thn <3588> kibwton <2787> thv <3588> diayhkhv <1242> kai <2532> touv <3588> diwsthrav authv <846> (39:20) kai <2532> tav <3588> difyerav dermata <1192> kriwn hruyrodanwmena kai <2532> ta <3588> kalummata dermata <1192> uakinyina <5191> kai <2532> twn <3588> loipwn ta <3588> epikalummata

39:35 <03727> trpkh <0853> taw <0905> wydb <0853> taw <05715> tdeh <0727> Nra <0853> ta(39:35)

39:35

39:36 <06440> Mynph <03899> Mxl <0853> taw <03627> wylk <03605> lk <0853> ta <07979> Nxlsh <0853> ta(39:36)

39:36 (39:17) kai <2532> thn <3588> trapezan <5132> thv <3588> proyesewv <4286> kai <2532> panta <3956> ta <3588> authv <846> skeuh <4632> kai <2532> touv <3588> artouv <740> touv <3588> prokeimenouv <4295>

39:37 <03974> rwamh <08081> Nms <0853> taw <03627> hylk <03605> lk <0853> taw <04634> hkremh <05216> trn <05216> hytrn <0853> ta <02889> hrhjh <04501> hrnmh <0853> ta(39:37)

39:37 (39:16) kai <2532> thn <3588> lucnian <3087> thn <3588> kayaran <2513> kai <2532> touv <3588> lucnouv <3088> authv <846> lucnouv <3088> thv <3588> kausewv <2740> kai <2532> to <3588> elaion <1637> tou <3588> fwtov <5457>

39:38 <0168> lhah <06607> xtp <04539> Kom <0853> taw <05561> Mymoh <07004> trjq <0853> taw <04888> hxsmh <08081> Nms <0853> taw <02091> bhzh <04196> xbzm <0853> taw(39:38)

39:38 (39:15) kai <2532> to <3588> yusiasthrion <2379> kai <2532> panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> autou <846> kai <2532> to <3588> elaion <1637> thv <3588> crisewv kai <2532> to <3588> yumiama <2368> thv <3588> sunyesewv

39:39 <03653> wnk <0853> taw <03595> rykh <0853> ta <03627> wylk <03605> lk <0853> taw <0905> wydb <0853> ta <0> wl <0834> rsa <05178> tsxnh <04345> rbkm <0853> taw <05178> tsxnh <04196> xbzm <0853> ta(39:39)

39:39

39:40 <04150> dewm <0168> lhal <04908> Nksmh <05656> tdbe <03627> ylk <03605> lk <0853> taw <03489> hytdtyw <04340> wyrtym <0853> ta <02691> ruxh <08179> resl <04539> Komh <0853> taw <0134> hynda <0853> taw <05982> hydme <0853> ta <02691> ruxh <07050> yelq <0853> ta(39:40)

39:40 (39:19) kai <2532> ta <3588> istia thv <3588> aulhv <833> kai <2532> touv <3588> stulouv <4769> kai <2532> to <3588> katapetasma <2665> thv <3588> yurav <2374> thv <3588> skhnhv <4633> kai <2532> thv <3588> pulhv <4439> thv <3588> aulhv <833> kai <2532> panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> thv <3588> skhnhv <4633> kai <2532> panta <3956> ta <3588> ergaleia authv <846> (39:21) kai <2532> touv <3588> passalouv kai <2532> panta <3956> ta <3588> ergaleia ta <3588> eiv <1519> ta <3588> erga <2041> thv <3588> skhnhv <4633> tou <3588> marturiou <3142>

39:41 <03547> Nhkl <01121> wynb <0899> ydgb <0853> taw <03548> Nhkh <0175> Nrhal <06944> sdqh <0899> ydgb <0853> ta <06944> sdqb <08334> trsl <08278> drvh <0899> ydgb <0853> ta(39:41)

39:41 (39:18) kai <2532> tav <3588> stolav <4749> tou <3588> agiou <40> ai <3739> eisin <1510> aarwn <2> kai <2532> tav <3588> stolav <4749> twn <3588> uiwn <5207> autou <846> eiv <1519> thn <3588> ierateian <2405>

39:42 <05656> hdbeh <03605> lk <0853> ta <03478> larvy <01121> ynb <06213> wve <03651> Nk <04872> hsm <0853> ta <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsa <03605> lkk(39:42)

39:42 (39:22) osa <3745> sunetaxen <4929> kuriov <2962> tw <3588> mwush outwv <3778> epoihsan <4160> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> pasan <3956> thn <3588> aposkeuhn

39:43 P <04872> hsm <0853> Mta <01288> Krbyw <06213> wve <03651> Nk <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsak <0853> hta <06213> wve <02009> hnhw <04399> hkalmh <03605> lk <0853> ta <04872> hsm <07200> aryw(39:43)

39:43 (39:23) kai <2532> eiden <3708> mwushv panta <3956> ta <3588> erga <2041> kai <2532> hsan <1510> pepoihkotev <4160> auta <846> on <3739> tropon <5158> sunetaxen <4929> kuriov <2962> tw <3588> mwush outwv <3778> epoihsan <4160> auta <846> kai <2532> euloghsen <2127> autouv <846> mwushvTIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA