TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 107:10-22

107:10 <01270> lzrbw <06040> yne <0615> yryoa <06757> twmluw <02822> Ksx <03427> ybsy(107:10)

107:10 (106:10) kayhmenouv <2521> en <1722> skotei <4655> kai <2532> skia <4639> yanatou <2288> pepedhmenouv en <1722> ptwceia <4432> kai <2532> sidhrw <4604>

107:11 <05006> wuan <05945> Nwyle <06098> tuew <0410> la <0561> yrma <04784> wrmh <03588> yk(107:11)

107:11 (106:11) oti <3754> parepikranan <3893> ta <3588> logia <3051> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> thn <3588> boulhn <1012> tou <3588> uqistou <5310> parwxunan <3947>

107:12 <05826> rze <0369> Nyaw <03782> wlsk <03820> Mbl <05999> lmeb <03665> enkyw(107:12)

107:12 (106:12) kai <2532> etapeinwyh <5013> en <1722> kopoiv <2873> h <3588> kardia <2588> autwn <846> hsyenhsan <770> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> o <3588> bohywn <997>

107:13 <03467> Meyswy <04691> Mhytwqumm <01992> Mhl <06862> rub <03069> hwhy <0413> la <02199> wqezyw(107:13)

107:13 (106:13) kai <2532> ekekraxan <2896> prov <4314> kurion <2962> en <1722> tw <3588> ylibesyai <2346> autouv <846> kai <2532> ek <1537> twn <3588> anagkwn autwn <846> eswsen <4982> autouv <846>

107:14 <05423> qtny <04147> Mhytwrowmw <06757> twmluw <02822> Ksxm <03318> Mayuwy(107:14)

107:14 (106:14) kai <2532> exhgagen <1806> autouv <846> ek <1537> skotouv <4655> kai <2532> skiav <4639> yanatou <2288> kai <2532> touv <3588> desmouv autwn <846> dierrhxen

107:15 <0120> Mda <01121> ynbl <06381> wytwalpnw <02617> wdox <03068> hwhyl <03034> wdwy(107:15)

107:15 (106:15) exomologhsasywsan <1843> tw <3588> kuriw <2962> ta <3588> eleh <1656> autou <846> kai <2532> ta <3588> yaumasia <2297> autou <846> toiv <3588> uioiv <5207> twn <3588> anyrwpwn <444>

107:16 <01438> edg <01270> lzrb <01280> yxyrbw <05178> tsxn <01817> twtld <07665> rbs <03588> yk(107:16)

107:16 (106:16) oti <3754> sunetriqen <4937> pulav <4439> calkav kai <2532> moclouv sidhrouv suneklasen

107:17 <06031> wnety <05771> Mhytnwemw <06588> Mesp <01870> Krdm <0191> Mylwa(107:17)

107:17 (106:17) antelabeto autwn <846> ex <1537> odou <3598> anomiav <458> autwn <846> dia <1223> gar <1063> tav <3588> anomiav <458> autwn <846> etapeinwyhsan <5013>

107:18 <04194> twm <08179> yres <05704> de <05060> weygyw <05315> Mspn <08581> bett <0400> lka <03605> lk(107:18)

107:18 (106:18) pan <3956> brwma <1033> ebdeluxato <948> h <3588> quch <5590> autwn <846> kai <2532> hggisan <1448> ewv <2193> twn <3588> pulwn <4439> tou <3588> yanatou <2288>

107:19 <03467> Meyswy <04691> Mhytwqumm <01992> Mhl <06862> rub <03069> hwhy <0413> la <02199> wqezyw(107:19)

107:19 (106:19) kai <2532> ekekraxan <2896> prov <4314> kurion <2962> en <1722> tw <3588> ylibesyai <2346> autouv <846> kai <2532> ek <1537> twn <3588> anagkwn autwn <846> eswsen <4982> autouv <846>

107:20 <07825> Mtwtyxsm <04422> jlmyw <07495> Mapryw <01697> wrbd <07971> xlsy(107:20)

107:20 (106:20) apesteilen <649> ton <3588> logon <3056> autou <846> kai <2532> iasato <2390> autouv <846> kai <2532> errusato autouv <846> ek <1537> twn <3588> diafyorwn <1312> autwn <846>

107:21 <0120> Mda <01121> ynbl <06381> wytwalpnw <02617> wdox <03068> hwhyl <03034> wdwy(107:21)

107:21 (106:21) exomologhsasywsan <1843> tw <3588> kuriw <2962> ta <3588> eleh <1656> autou <846> kai <2532> ta <3588> yaumasia <2297> autou <846> toiv <3588> uioiv <5207> twn <3588> anyrwpwn <444>

107:22 <07440> hnrb <04639> wyvem <05608> wrpoyw <08426> hdwt <02077> yxbz <02076> wxbzyw(107:22)

107:22 (106:22) kai <2532> yusatwsan <2380> yusian <2378> ainesewv <133> kai <2532> exaggeilatwsan <1804> ta <3588> erga <2041> autou <846> en <1722> agalliasei <20>TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA