TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Daniel 7:1-18

7:1 <0560> rma <04406> Nylm <07217> sar <03790> btk <02493> amlx <0116> Nydab <04903> hbksm <05922> le <07217> hsar <02376> ywzxw <02370> hzx <02493> Mlx <01841> laynd <0895> lbb <04430> Klm <01113> rusalbl <02298> hdx <08140> tnsb(7:1)

7:1 en <1722> etei <2094> prwtw <4413> baltasar basilewv <935> caldaiwn <5466> danihl <1158> enupnion <1798> eiden <3708> kai <2532> ai <3588> oraseiv <3706> thv <3588> kefalhv <2776> autou <846> epi <1909> thv <3588> koithv <2845> autou <846> kai <2532> to <3588> enupnion <1798> egraqen <1125>

7:2 <07229> abr <03221> amyl <01519> Nxygm <08065> ayms <07308> yxwr <0703> ebra <0718> wraw <03916> aylyl <05974> Me <02376> ywzxb <01934> tywh <02370> hzx <0560> rmaw <01841> laynd <06032> hne(7:2)

7:2 egw <1473> danihl <1158> eyewroun <2334> en <1722> oramati <3705> mou <1473> thv <3588> nuktov <3571> kai <2532> idou <2400> oi <3588> tessarev <5064> anemoi <417> tou <3588> ouranou <3772> proseballon eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281> thn <3588> megalhn <3173>

7:3 <01668> ad <04481> Nm <01668> ad <08133> Nyns <03221> amy <04481> Nm <05559> Nqlo <07260> Nbrbr <02423> Nwyx <0703> ebraw(7:3)

7:3 kai <2532> tessara <5064> yhria <2342> megala <3173> anebainon <305> ek <1537> thv <3588> yalasshv <2281> diaferonta <1308> allhlwn

7:4 <0> hl <03052> byhy <0606> sna <03825> bblw <06966> tmyqh <0606> snak <07271> Nylgr <05922> lew <0772> aera <04481> Nm <05191> tlyjnw <01611> hypg <04804> wjyrm <01768> yd <05705> de <01934> tywh <02370> hzx <0> hl <05403> rsn <01768> yd <01611> Nypgw <0744> hyrak <06933> atymdq(7:4)

7:4 to <3588> prwton <4413> wsei <5616> leaina kai <2532> ptera auth <846> wsei <5616> aetou <105> eyewroun <2334> ewv <2193> ou <3739> exetilh ta <3588> ptera authv <846> kai <2532> exhryh <1808> apo <575> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> epi <1909> podwn <4228> anyrwpou <444> estayh <2476> kai <2532> kardia <2588> anyrwpou <444> edoyh <1325> auth <846>

7:5 <07690> aygv <01321> rvb <0399> ylka <06966> ymwq <0> hl <0560> Nyrma <03652> Nkw <08128> *hns {hyns} <0997> Nyb <06433> hmpb <05967> Nyele <08532> tltw <06966> tmqh <02298> dx <07859> rjvlw <01678> bdl <01821> hymd <08578> hnynt <0317> yrxa <02423> hwyx <0718> wraw(7:5)

7:5 kai <2532> idou <2400> yhrion <2342> deuteron <1208> omoion <3664> arkw kai <2532> eiv <1519> merov <3313> en <1519> estayh <2476> kai <2532> tria <5140> pleura en <1722> tw <3588> stomati <4750> authv <846> ana <303> meson <3319> twn <3588> odontwn <3599> authv <846> kai <2532> outwv <3778> elegon <3004> auth <846> anasthyi <450> fage <2068> sarkav <4561> pollav <4183>

7:6 <0> hl <03052> byhy <07985> Njlsw <02423> atwyxl <07217> Nysar <0703> hebraw <01355> *hbg {hybg} <05922> le <05776> Pwe <01768> yd <0703> ebra <01611> Nypg <0> hlw <05245> rmnk <0317> yrxa <0718> wraw <01934> tywh <02370> hzx <01836> hnd <0870> rtab(7:6)

7:6 opisw <3694> toutou <3778> eyewroun <2334> kai <2532> idou <2400> eteron <2087> yhrion <2342> wsei <5616> pardaliv <3917> kai <2532> auth <846> ptera tessara <5064> peteinou <4071> uperanw <5231> authv <846> kai <2532> tessarev <5064> kefalai <2776> tw <3588> yhriw <2342> kai <2532> exousia <1849> edoyh <1325> auth <846>

7:7 <0> hl <06236> rve <07162> Nynrqw <06925> hymdq <01768> yd <02423> atwyx <03606> lk <04481> Nm <08133> hynsm <01932> ayhw <07512> hopr <07271> *hlgrb {hylgrb} <07606> arasw <01855> hqdmw <0399> hlka <07260> Nbrbr <0> hl <06523> lzrp <01768> yd <08128> Nynsw <03493> aryty <08624> apyqtw <0574> yntmyaw <01763> hlyxd <07244> *haeybr {hyeybr} <02423> hwyx <0718> wraw <03916> aylyl <02376> ywzxb <01934> tywh <02370> hzx <01836> hnd <0870> rtab(7:7)

7:7 opisw <3694> toutou <3778> eyewroun <2334> kai <2532> idou <2400> yhrion <2342> tetarton <5067> foberon <5398> kai <2532> ekyambon <1569> kai <2532> iscuron <2478> perisswv <4053> kai <2532> oi <3588> odontev <3599> autou <846> sidhroi megaloi <3173> esyion <2068> kai <2532> leptunon kai <2532> ta <3588> epiloipa <1954> toiv <3588> posin <4228> autou <846> sunepatei kai <2532> auto <846> diaforon <1313> perisswv <4053> para <3844> panta <3956> ta <3588> yhria <2342> ta <3588> emprosyen <1715> autou <846> kai <2532> kerata <2768> deka <1176> autw <846>

7:8 <07260> Nbrbr <04449> llmm <06433> Mpw <01668> ad <07162> anrqb <0606> asna <05870> ynyek <05870> Nynye <0431> wlaw <06925> *hmdq {hymdq} <04481> Nm <06132> *hrqeta {wrqeta} <06933> atymdq <07162> aynrq <04481> Nm <08532> tltw <0997> *Nhynyb {Nwhynyb} <05559> tqlo <02192> hryez <0317> yrxa <07162> Nrq <0431> wlaw <07162> aynrqb <01934> tywh <07920> lktvm(7:8)

7:8 prosenooun toiv <3588> kerasin <2768> autou <846> kai <2532> idou <2400> kerav <2768> eteron <2087> mikron <3398> anebh <305> en <1722> mesw <3319> autwn <846> kai <2532> tria <5140> kerata <2768> twn <3588> emprosyen <1715> autou <846> exerrizwyh <1610> apo <575> proswpou <4383> autou <846> kai <2532> idou <2400> ofyalmoi <3788> wsei <5616> ofyalmoi <3788> anyrwpou <444> en <1722> tw <3588> kerati <2768> toutw <3778> kai <2532> stoma <4750> laloun <2980> megala <3173>

7:9 <01815> qld <05135> rwn <01535> yhwlglg <05135> rwn <01768> yd <07631> Nybybs <03764> hyork <05343> aqn <06015> rmek <07217> hsar <08177> revw <02358> rwx <08517> gltk <03831> hswbl <03488> bty <03118> Nymwy <06268> qytew <07412> wymr <03764> Nwork <01768> yd <05705> de <01934> tywh <02370> hzx(7:9)

7:9 eyewroun <2334> ewv <2193> otou <3748> yronoi <2362> eteyhsan <5087> kai <2532> palaiov <3820> hmerwn <2250> ekayhto <2521> kai <2532> to <3588> enduma <1742> autou <846> wsei <5616> ciwn <5510> leukon <3022> kai <2532> h <3588> yrix <2359> thv <3588> kefalhv <2776> autou <846> wsei <5616> erion <2053> kayaron <2513> o <3588> yronov <2362> autou <846> flox <5395> purov <4442> oi <3588> trocoi <5164> autou <846> pur <4442> flegon

7:10 <06606> wxytp <05609> Nyrpow <03488> bty <01780> anyd <06966> Nwmwqy <06925> yhwmdq <07240> *Nbbr {Nwbr} <07240> wbrw <08120> hnwsmsy <0506> *Nypla {Mypla} <0506> Pla <06925> yhwmdq <04481> Nm <05312> qpnw <05047> dgn <05135> rwn <01768> yd <05103> rhn(7:10)

7:10 potamov <4215> purov <4442> eilken emprosyen <1715> autou <846> ciliai <5507> ciliadev <5505> eleitourgoun <3008> autw <846> kai <2532> muriai <3463> muriadev <3461> pareisthkeisan <3936> autw <846> krithrion <2922> ekayisen <2523> kai <2532> bibloi <976> hnewcyhsan <455>

7:11 <0785> asa <03346> tdqyl <03052> tbyhyw <01655> hmsg <07> dbwhw <02423> atwyx <06992> tlyjq <01768> yd <05705> de <01934> tywh <02370> hzx <04449> hllmm <07162> anrq <01768> yd <07260> atbrbr <04406> aylm <07032> lq <04481> Nm <0116> Nydab <01934> tywh <02370> hzx(7:11)

7:11 eyewroun <2334> tote <5119> apo <575> fwnhv <5456> twn <3588> logwn <3056> twn <3588> megalwn <3173> wn <3739> to <3588> kerav <2768> ekeino <1565> elalei <2980> ewv <2193> anhreyh <337> to <3588> yhrion <2342> kai <2532> apwleto kai <2532> to <3588> swma <4983> autou <846> edoyh <1325> eiv <1519> kausin <2740> purov <4442>

7:12 <05732> Ndew <02166> Nmz <05705> de <0> Nwhl <03052> tbyhy <02417> Nyyxb <0754> hkraw <07985> Nwhnjls <05709> wydeh <02423> atwyx <07606> rasw(7:12)

7:12 kai <2532> twn <3588> loipwn yhriwn <2342> h <3588> arch <746> metestayh <3179> kai <2532> makrothv zwhv <2222> edoyh <1325> autoiv <846> ewv <2193> kairou <2540> kai <2532> kairou <2540>

7:13 <07127> yhwbrqh <06925> yhwmdqw <04291> hjm <03118> aymwy <06268> qyte <05705> dew <01934> hwh <0858> hta <0606> sna <01247> rbk <08065> ayms <06050> ynne <05974> Me <0718> wraw <03916> aylyl <02376> ywzxb <01934> tywh <02370> hzx(7:13)

7:13 eyewroun <2334> en <1722> oramati <3705> thv <3588> nuktov <3571> kai <2532> idou <2400> meta <3326> twn <3588> nefelwn <3507> tou <3588> ouranou <3772> wv <3739> uiov <5207> anyrwpou <444> ercomenov <2064> hn <1510> kai <2532> ewv <2193> tou <3588> palaiou <3820> twn <3588> hmerwn <2250> efyasen <5348> kai <2532> enwpion <1799> autou <846> proshnecyh <4374>

7:14 P <02255> lbxtt <03809> al <01768> yd <04437> htwklmw <05709> hdey <03809> al <01768> yd <05957> Mle <07985> Njls <07985> hnjls <06399> Nwxlpy <0> hl <03961> aynslw <0524> ayma <05972> aymme <03606> lkw <04437> wklmw <03367> rqyw <07985> Njls <03052> byhy <0> hlw(7:14)

7:14 kai <2532> autw <846> edoyh <1325> h <3588> arch <746> kai <2532> h <3588> timh <5092> kai <2532> h <3588> basileia <932> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> laoi <2992> fulai <5443> glwssai <1100> autw <846> douleusousin <1398> h <3588> exousia <1849> autou <846> exousia <1849> aiwniov <166> htiv <3748> ou <3364> pareleusetai <3928> kai <2532> h <3588> basileia <932> autou <846> ou <3364> diafyarhsetai <1311>

7:15 <0927> ynnlhby <07217> ysar <02376> ywzxw <05085> hndn <01459> awgb <01841> laynd <0576> hna <07308> yxwr <03735> tyrkta(7:15)

7:15 efrixen <5425> to <3588> pneuma <4151> mou <1473> en <1722> th <3588> exei <1838> mou <1473> egw <1473> danihl <1158> kai <2532> ai <3588> oraseiv <3706> thv <3588> kefalhv <2776> mou <1473> etarasson <5015> me <1473>

7:16 <03046> ynnedwhy <04406> aylm <06591> rspw <0> yl <0560> rmaw <01836> hnd <03606> lk <05922> le <04481> hnm <01156> aeba <03330> abyuyw <06966> aymaq <04481> Nm <02298> dx <05922> le <07127> tbrq(7:16)

7:16 kai <2532> proshlyon <4334> eni <1519> twn <3588> esthkotwn <2476> kai <2532> thn <3588> akribeian <195> ezhtoun <2212> par <3844> autou <846> peri <4012> pantwn <3956> toutwn <3778> kai <2532> eipen moi <1473> thn <3588> akribeian <195> kai <2532> thn <3588> sugkrisin twn <3588> logwn <3056> egnwrisen <1107> moi <1473>

7:17 <0772> aera <04481> Nm <06966> Nwmwqy <04430> Nyklm <0703> hebra <0703> ebra <0581> Nyna <01768> yd <07260> atbrbr <02423> atwyx <0459> Nyla(7:17)

7:17 tauta <3778> ta <3588> yhria <2342> ta <3588> megala <3173> ta <3588> tessara <5064> tessarev <5064> basileiai <932> anasthsontai <450> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> ai <3739> aryhsontai <142>

7:18 <05957> aymle <05957> Mle <05705> dew <05957> amle <05705> de <04437> atwklm <02631> Nwnoxyw <05946> Nynwyle <06922> ysydq <04437> atwklm <06902> Nwlbqyw(7:18)

7:18 kai <2532> paralhmqontai <3880> thn <3588> basileian <932> agioi <40> uqistou <5310> kai <2532> kayexousin <2722> authn <846> ewv <2193> aiwnov <165> twn <3588> aiwnwn <165>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA