TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amsal 16:16-32

16:16 <03701> Pokm <0977> rxbn <0998> hnyb <07069> twnqw <02742> Uwrxm <02896> bwj <04100> hm <02451> hmkx <07069> hnq(16:16)

16:16 nossiai <3555> sofiav <4678> airetwterai crusiou <5553> nossiai <3555> de <1161> fronhsewv <5428> airetwterai uper <5228> argurion <694>

16:17 <01870> wkrd <05341> run <05315> wspn <08104> rms <07451> erm <05493> rwo <03477> Myrsy <04546> tlom(16:17)

16:17 triboi <5147> zwhv <2222> ekklinousin <1578> apo <575> kakwn <2556> mhkov <3372> de <1161> biou <979> odoi <3598> dikaiosunhv <1343> o <3588> decomenov <1209> paideian <3809> en <1722> agayoiv <18> estai <1510> o <3588> de <1161> fulasswn <5442> elegcouv <1650> sofisyhsetai <4679> ov <3739> fulassei <5442> tav <3588> eautou <1438> odouv <3598> threi <5083> thn <3588> eautou <1438> quchn <5590> agapwn <25> de <1161> zwhn <2222> autou <846> feisetai <5339> stomatov <4750> autou <846>

16:18 <07307> xwr <01363> hbg <03783> Nwlsk <06440> ynplw <01347> Nwag <07667> rbs <06440> ynpl(16:18)

16:18 pro <4253> suntribhv hgeitai <2233> ubriv <5196> pro <4253> de <1161> ptwmatov <4430> kakofrosunh

16:19 <01343> Myag <0854> ta <07998> lls <02505> qlxm <06041> *Mywne {Myyne} <0854> ta <07307> xwr <08217> lps <02896> bwj(16:19)

16:19 kreisswn <2908> prauyumov meta <3326> tapeinwsewv <5014> h <2228> ov <3739> diaireitai <1244> skula <4661> meta <3326> ubristwn <5197>

16:20 <0835> wyrsa <03068> hwhyb <0982> xjwbw <02896> bwj <04672> aumy <01697> rbd <05921> le <07919> lykvm(16:20)

16:20 sunetov <4908> en <1722> pragmasin <4229> eurethv agaywn <18> pepoiywv <3982> de <1161> epi <1909> yew <2316> makaristov

16:21 <03948> xql <03254> Pyoy <08193> Mytpv <04986> qtmw <0995> Nwbn <07121> arqy <03820> bl <02450> Mkxl(16:21)

16:21 touv <3588> sofouv <4680> kai <2532> sunetouv <4908> faulouv <5337> kalousin <2564> oi <3588> de <1161> glukeiv <1099> en <1722> logw <3056> pleiona <4183> akousontai <191>

16:22 <0200> tlwa <0191> Mylwa <04148> rowmw <01167> wyleb <07922> lkv <02416> Myyx <04726> rwqm(16:22)

16:22 phgh <4077> zwhv <2222> ennoia <1771> toiv <3588> kekthmenoiv <2932> paideia <3809> de <1161> afronwn <878> kakh <2556>

16:23 <03948> xql <03254> Pyoy <08193> wytpv <05921> lew <06310> whyp <07919> lykvy <02450> Mkx <03820> bl(16:23)

16:23 kardia <2588> sofou <4680> nohsei <3539> ta <3588> apo <575> tou <3588> idiou <2398> stomatov <4750> epi <1909> de <1161> ceilesin <5491> foresei <5409> epignwmosunhn

16:24 <06106> Muel <04832> aprmw <05315> spnl <04966> qwtm <05278> Men <0561> yrma <01706> sbd <06688> Pwu(16:24)

16:24 khria <2781> melitov <3192> logoi <3056> kaloi <2570> glukasma de <1161> autwn <846> iasiv <2392> quchv <5590>

16:25 <04194> twm <01870> ykrd <0319> htyrxaw <0376> sya <06440> ynpl <03477> rsy <01870> Krd <03426> sy(16:25)

16:25 eisin <1510> odoi <3598> dokousai <1380> einai <1510> oryai <3717> andri <435> ta <3588> mentoi <3305> teleutaia autwn <846> blepei <991> eiv <1519> puymena adou <86>

16:26 <06310> whyp <05921> wyle <0404> Pka <03588> yk <0> wl <05998> hlme <06001> lme <05315> spn(16:26)

16:26 anhr <435> en <1722> ponoiv <4192> ponei eautw <1438> kai <2532> ekbiazetai eautou <1438> thn <3588> apwleian <684> o <3588> mentoi <3305> skoliov <4646> epi <1909> tw <3588> eautou <1438> stomati <4750> forei <5409> thn <3588> apwleian <684>

16:27 <06867> tbru <0784> sak <08193> *wtpv {wytpv} <05921> lew <07451> her <03738> hrk <01100> leylb <0376> sya(16:27)

16:27 anhr <435> afrwn <878> orussei <3736> eautw <1438> kaka <2556> epi <1909> de <1161> twn <3588> eautou <1438> ceilewn <5491> yhsaurizei <2343> pur <4442>

16:28 <0441> Pwla <06504> dyrpm <05372> Ngrnw <04066> Nwdm <07971> xlsy <08419> twkpht <0376> sya(16:28)

16:28 anhr <435> skoliov <4646> diapempetai kaka <2556> kai <2532> lampthra dolou <1388> purseuei kakoiv <2556> kai <2532> diacwrizei filouv <5384>

16:29 <02896> bwj <03808> al <01870> Krdb <01980> wkylwhw <07453> wher <06601> htpy <02555> omx <0376> sya(16:29)

16:29 anhr <435> paranomov apopeiratai filwn <5384> kai <2532> apagei <520> autouv <846> odouv <3598> ouk <3364> agayav <18>

16:30 <07451> her <03615> hlk <08193> wytpv <07169> Urq <08419> twkpht <02803> bsxl <05869> wynye <06095> hue(16:30)

16:30 sthrizwn <4741> ofyalmouv <3788> autou <846> logizetai <3049> diestrammena <1294> orizei <3724> de <1161> toiv <3588> ceilesin <5491> autou <846> panta <3956> ta <3588> kaka <2556> outov <3778> kaminov <2575> estin <1510> kakiav <2549>

16:31 <04672> aumt <06666> hqdu <01870> Krdb <07872> hbyv <08597> trapt <05850> trje(16:31)

16:31 stefanov <4735> kauchsewv <2746> ghrav <1094> en <1722> de <1161> odoiv <3598> dikaiosunhv <1343> eurisketai <2147>

16:32 <05892> rye <03920> dklm <07307> wxwrb <04910> lsmw <01368> rwbgm <0639> Mypa <0750> Kra <02896> bwj(16:32)

16:32 kreisswn <2908> anhr <435> makroyumov <3116> iscurou <2478> o <3588> de <1161> kratwn <2902> orghv <3709> kreisswn <2908> katalambanomenou <2638> polin <4172>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA