TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Zefanya 2:4-13

2:4 o <06131> rqet <06138> Nwrqew <01644> hwsrgy <06672> Myrhub <0795> dwdsa <08077> hmmsl <0831> Nwlqsaw <01961> hyht <05800> hbwze <05804> hze <03588> yk(2:4)

2:4 dioti <1360> gaza <1047> dihrpasmenh estai <1510> kai <2532> askalwn estai <1510> eiv <1519> afanismon <854> kai <2532> azwtov <108> meshmbriav <3314> ekrifhsetai kai <2532> akkarwn ekrizwyhsetai <1610>

2:5 <03427> bswy <0369> Nyam <06> Kytdbahw <06430> Mytslp <0776> Ura <03667> Nenk <05921> Mkyle <03068> hwhy <01697> rbd <03774> Mytrk <01471> ywg <03220> Myh <02256> lbx <03427> ybsy <01945> ywh(2:5)

2:5 ouai <3759> oi <3588> katoikountev to <3588> scoinisma thv <3588> yalasshv <2281> paroikoi <3941> krhtwn logov <3056> kuriou <2962> ef <1909> umav <4771> canaan <5477> gh <1065> allofulwn <246> kai <2532> apolw umav <4771> ek <1537> katoikiav <2733>

2:6 <06629> Nau <01448> twrdgw <07462> Myer <03741> trk <05116> twn <03220> Myh <02256> lbx <01961> htyhw(2:6)

2:6 kai <2532> estai <1510> krhth <2914> nomh <3542> poimniwn <4168> kai <2532> mandra probatwn <4263>

2:7 <07622> *Mtybs {Mtwbs} <07725> bsw <0430> Mhyhla <03068> hwhy <06485> Mdqpy <03588> yk <07257> Nwubry <06153> breb <0831> Nwlqsa <01004> ytbb <07462> Nwery <05921> Mhyle <03063> hdwhy <01004> tyb <07611> tyrasl <02256> lbx <01961> hyhw(2:7)

2:7 kai <2532> estai <1510> to <3588> scoinisma thv <3588> yalasshv <2281> toiv <3588> kataloipoiv <2645> oikou <3624> iouda <2448> ep <1909> autouv <846> nemhsontai en <1722> toiv <3588> oikoiv <3624> askalwnov deilhv <1169> katalusousin <2647> apo <575> proswpou <4383> uiwn <5207> iouda <2448> oti <3754> epeskeptai <1980> autouv <846> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> autwn <846> kai <2532> apestreqe <654> thn <3588> aicmalwsian <161> autwn <846>

2:8 <01366> Mlwbg <05921> le <01431> wlydgyw <05971> yme <0853> ta <02778> wprx <0834> rsa <05983> Nwme <01121> ynb <01421> ypwdgw <04124> bawm <02781> tprx <08085> ytems(2:8)

2:8 hkousa <191> oneidismouv <3680> mwab kai <2532> kondulismouv uiwn <5207> ammwn en <1722> oiv <3739> wneidizon <3679> ton <3588> laon <2992> mou <1473> kai <2532> emegalunonto <3170> epi <1909> ta <3588> oria <3725> mou <1473>

2:9 <05157> Mwlxny <01471> *yywg {ywg} <03499> rtyw <0962> Mwzby <05971> yme <07611> tyras <05769> Mlwe <05704> de <08077> hmmsw <04417> xlm <0953> hrkmw <02738> lwrx <04476> qsmm <06017> hrmek <05983> Nwme <01121> ynbw <01961> hyht <05467> Mdok <04124> bawm <03588> yk <03478> larvy <0430> yhla <06635> twabu <03068> hwhy <05002> Man <0589> yna <02416> yx <03651> Nkl(2:9)

2:9 dia <1223> touto <3778> zw <2198> egw <1473> legei <3004> kuriov <2962> twn <3588> dunamewn <1411> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> dioti <1360> mwab wv <3739> sodoma <4670> estai <1510> kai <2532> oi <3588> uioi <5207> ammwn wv <3739> gomorra kai <2532> damaskov <1154> ekleleimmenh <1587> wv <3739> yimwnia alwnov <257> kai <2532> hfanismenh eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> oi <3588> kataloipoi <2645> laou <2992> mou <1473> diarpwntai autouv <846> kai <2532> oi <3588> kataloipoi <2645> eynouv <1484> mou <1473> klhronomhsousin <2816> autouv <846>

2:10 <06635> twabu <03069> hwhy <05971> Me <05921> le <01431> wldgyw <02778> wprx <03588> yk <01347> Mnwag <08478> txt <01992> Mhl <02063> taz(2:10)

2:10 auth <3778> autoiv <846> anti <473> thv <3588> ubrewv <5196> autwn <846> dioti <1360> wneidisan <3679> kai <2532> emegalunyhsan <3170> epi <1909> ton <3588> kurion <2962> ton <3588> pantokratora <3841>

2:11 <01471> Mywgh <0339> yya <03605> lk <04725> wmwqmm <0376> sya <0> wl <07812> wwxtsyw <0776> Urah <0430> yhla <03605> lk <0853> ta <07329> hzr <03588> yk <05921> Mhyle <03068> hwhy <03372> arwn(2:11)

2:11 epifanhsetai <2014> kuriov <2962> ep <1909> autouv <846> kai <2532> exoleyreusei pantav <3956> touv <3588> yeouv <2316> twn <3588> eynwn <1484> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> proskunhsousin <4352> autw <846> ekastov <1538> ek <1537> tou <3588> topou <5117> autou <846> pasai <3956> ai <3588> nhsoi <3520> twn <3588> eynwn <1484>

2:12 <01992> hmh <02719> ybrx <02491> yllx <03569> Myswk <0859> Mta <01571> Mg(2:12)

2:12 kai <2532> umeiv <4771> aiyiopev <128> traumatiai romfaiav mou <1473> este <1510>

2:13 <04057> rbdmk <06723> hyu <08077> hmmsl <05210> hwnyn <0853> ta <07760> Mvyw <0804> rwsa <0853> ta <06> dbayw <06828> Nwpu <05921> le <03027> wdy <05186> jyw(2:13)

2:13 kai <2532> ektenei <1614> thn <3588> ceira <5495> autou <846> epi <1909> borran kai <2532> apolei ton <3588> assurion kai <2532> yhsei <5087> thn <3588> nineuh eiv <1519> afanismon <854> anudron <504> wv <3739> erhmon <2048>TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA