TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 29:17-24

29:17 <02803> bsxy <03293> reyl <03759> lmrkhw <03759> lmrkl <03844> Nwnbl <07725> bsw <04213> rezm <04592> jem <05750> dwe <03808> awlh(29:17)

29:17 ouketi <3765> mikron <3398> kai <2532> metateyhsetai <3346> o <3588> libanov <3030> wv <3739> to <3588> orov <3735> to <3588> cermel kai <2532> to <3588> orov <3735> to <3588> cermel eiv <1519> drumon logisyhsetai <3049>

29:18 <07200> hnyart <05787> Myrwe <05869> ynye <02822> Ksxmw <0652> lpamw <05612> rpo <01697> yrbd <02795> Mysrxh <01931> awhh <03117> Mwyb <08085> wemsw(29:18)

29:18 kai <2532> akousontai <191> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> kwfoi <2974> logouv <3056> bibliou <975> kai <2532> oi <3588> en <1722> tw <3588> skotei <4655> kai <2532> oi <3588> en <1722> th <3588> omiclh ofyalmoi <3788> tuflwn <5185> bleqontai <991>

29:19 <01523> wlygy <03478> larvy <06918> swdqb <0120> Mda <034> ynwybaw <08057> hxmv <03068> hwhyb <06035> Mywne <03254> wpoyw(29:19)

29:19 kai <2532> agalliasontai ptwcoi <4434> dia <1223> kurion <2962> en <1722> eufrosunh <2167> kai <2532> oi <3588> aphlpismenoi <560> twn <3588> anyrwpwn <444> emplhsyhsontai eufrosunhv <2167>

29:20 <0205> Nwa <08245> ydqs <03605> lk <03772> wtrknw <03887> Ul <03615> hlkw <06184> Uyre <0656> opa <03588> yk(29:20)

29:20 exelipen <1587> anomov <459> kai <2532> apwleto uperhfanov <5244> kai <2532> exwleyreuyhsan oi <3588> anomountev epi <1909> kakia <2549>

29:21 o <06662> qydu <08414> whtb <05186> wjyw <06983> Nwsqy <08179> resb <03198> xykwmlw <01697> rbdb <0120> Mda <02398> yayjxm(29:21)

29:21 kai <2532> oi <3588> poiountev <4160> amartein <264> anyrwpouv <444> en <1722> logw <3056> pantav <3956> de <1161> touv <3588> elegcontav <1651> en <1722> pulaiv <4439> proskomma <4348> yhsousin <5087> kai <2532> eplagiasan en <1722> adikoiv <94> dikaion <1342>

29:22 <02357> wrwxy <06440> wynp <06258> hte <03808> alw <03290> bqey <0954> swby <06258> hte <03808> al <085> Mhrba <0853> ta <06299> hdp <0834> rsa <03290> bqey <01004> tyb <0413> la <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl(29:22)

29:22 dia <1223> touto <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> epi <1909> ton <3588> oikon <3624> iakwb <2384> on <3739> afwrisen ex <1537> abraam <11> ou <3364> nun <3568> aiscunyhsetai <153> iakwb <2384> oude <3761> nun <3568> to <3588> proswpon <4383> metabalei <3328> israhl <2474>

29:23 <06206> wuyrey <03478> larvy <0430> yhla <0853> taw <03290> bqey <06918> swdq <0853> ta <06942> wsydqhw <08034> yms <06942> wsydqy <07130> wbrqb <03027> ydy <04639> hvem <03206> wydly <07200> wtarb <03588> yk(29:23)

29:23 all <235> otan <3752> idwsin <3708> ta <3588> tekna <5043> autwn <846> ta <3588> erga <2041> mou <1473> di <1223> eme <1473> agiasousin <37> to <3588> onoma <3686> mou <1473> kai <2532> agiasousin <37> ton <3588> agion <40> iakwb <2384> kai <2532> ton <3588> yeon <2316> tou <3588> israhl <2474> fobhyhsontai <5399>

29:24 <03948> xql <03925> wdmly <07279> Myngwrw <0998> hnyb <07307> xwr <08582> yet <03045> wedyw(29:24)

29:24 kai <2532> gnwsontai <1097> oi <3588> tw <3588> pneumati <4151> planwmenoi <4105> sunesin <4907> oi <3588> de <1161> gogguzontev <1111> mayhsontai <3129> upakouein <5219> kai <2532> ai <3588> glwssai <1100> ai <3588> qellizousai mayhsontai <3129> lalein <2980> eirhnhn <1515>TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA