TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Wahyu 3:12

3:12 o <3588> nikwn <3528> (5723) poihsw <4160> (5692) auton <846> stulon <4769> en <1722> tw <3588> naw <3485> tou <3588> yeou <2316> mou <3450> kai <2532> exw <1854> ou <3756> mh <3361> exelyh <1831> (5632) eti <2089> kai <2532> graqw <1125> (5692) ep <1909> auton <846> to <3588> onoma <3686> tou <3588> yeou <2316> mou <3450> kai <2532> to <3588> onoma <3686> thv <3588> polewv <4172> tou <3588> yeou <2316> mou <3450> thv <3588> kainhv <2537> ierousalhm <2419> h <3588> katabainousa <2597> (5723) ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> apo <575> tou <3588> yeou <2316> mou <3450> kai <2532> to <3588> onoma <3686> mou <3450> to <3588> kainon <2537>

Mazmur 48:1-3

48:1 <06944> wsdq <02022> rh <0430> wnyhla <05892> ryeb <03966> dam <01984> llhmw <03068> hwhy <01419> lwdg( (2) ) <07141> xrq <01121> ynbl <04210> rwmzm <07892> rys(48:1)

48:1 (47:1) qalmov <5568> wdhv <3592> toiv <3588> uioiv <5207> kore <2879> deutera <1208> sabbatou <4521> (47:2) megav <3173> kuriov <2962> kai <2532> ainetov sfodra <4970> en <1722> polei <4172> tou <3588> yeou <2316> hmwn <1473> orei <3735> agiw <40> autou <846>

48:2 <07227> br <04428> Klm <07151> tyrq <06828> Nwpu <03411> ytkry <06726> Nwyu <02022> rh <0776> Urah <03605> lk <04885> vwvm <05131> Pwn <03303> hpy<48:3> (48:2)

48:2 (47:3) eu <2095> rizwn agalliamati pashv <3956> thv <3588> ghv <1065> orh <3735> siwn <4622> ta <3588> pleura tou <3588> borra h <3588> poliv <4172> tou <3588> basilewv <935> tou <3588> megalou <3173>

48:3 <04869> bgvml <03045> edwn <0759> hytwnmrab <0430> Myhla<48:4> (48:3)

48:3 (47:4) o <3588> yeov <2316> en <1722> taiv <3588> baresin authv <846> ginwsketai <1097> otan <3752> antilambanhtai authv <846>

Mazmur 87:3

87:3 <05542> hlo <0430> Myhlah <05892> rye <0> Kb <01696> rbdm <03513> twdbkn(87:3)

87:3 (86:3) dedoxasmena <1392> elalhyh <2980> peri <4012> sou <4771> h <3588> poliv <4172> tou <3588> yeou <2316> diaqalma

Yesaya 1:21

1:21 <07523> Myxurm <06258> htew <0> hb <03885> Nyly <06664> qdu <04941> jpsm <04395> ytalm <0539> hnman <07151> hyrq <02181> hnwzl <01961> htyh <0349> hkya(1:21)

1:21 pwv <4459> egeneto <1096> pornh <4204> poliv <4172> pisth <4103> siwn <4622> plhrhv <4134> krisewv <2920> en <1722> h <3739> dikaiosunh <1343> ekoimhyh <2837> en <1722> auth <846> nun <3568> de <1161> foneutai

Yesaya 52:1

52:1 <02931> amjw <06189> lre <05750> dwe <0> Kb <0935> aby <03254> Pyowy <03808> al <03588> yk <06944> sdqh <05892> rye <03389> Mlswry <08597> Ktrapt <0899> ydgb <03847> ysbl <06726> Nwyu <05797> Kze <03847> ysbl <05782> yrwe <05782> yrwe(52:1)

52:1 exegeirou <1825> exegeirou <1825> siwn <4622> endusai <1746> thn <3588> iscun <2479> sou <4771> siwn <4622> kai <2532> endusai <1746> thn <3588> doxan <1391> sou <4771> ierousalhm <2419> poliv <4172> h <3588> agia <40> ouketi <3765> prosteyhsetai <4369> dielyein <1330> dia <1223> sou <4771> aperitmhtov <564> kai <2532> akayartov <169>

Yeremia 31:23

31:23 <06944> sdqh <02022> rh <06664> qdu <05116> hwn <03068> hwhy <01288> Kkrby <07622> Mtwbs <0853> ta <07725> ybwsb <05892> wyrebw <03063> hdwhy <0776> Urab <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <0559> wrmay <05750> dwe <03478> larvy <0430> yhla <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(31:23)

31:23 (38:23) outwv <3778> eipen kuriov <2962> eti <2089> erousin ton <3588> logon <3056> touton <3778> en <1722> gh <1065> iouda <2448> kai <2532> en <1722> polesin <4172> autou <846> otan <3752> apostreqw <654> thn <3588> aicmalwsian <161> autou <846> euloghmenov <2127> kuriov <2962> epi <1909> dikaion <1342> orov <3735> to <3588> agion <40> autou <846>

Ibrani 11:10

11:10 exedeceto <1551> (5711) gar <1063> thn <3588> touv <3588> yemeliouv <2310> ecousan <2192> (5723) polin <4172> hv <3739> tecnithv <5079> kai <2532> dhmiourgov <1217> o <3588> yeov <2316>

Ibrani 12:22

12:22 alla <235> proselhluyate <4334> (5754) siwn <4622> orei <3735> kai <2532> polei <4172> yeou <2316> zwntov <2198> (5723) ierousalhm <2419> epouraniw <2032> kai <2532> muriasin <3461> aggelwn <32>

Ibrani 13:14

13:14 ou <3756> gar <1063> ecomen <2192> (5719) wde <5602> menousan <3306> (5723) polin <4172> alla <235> thn <3588> mellousan <3195> (5723) epizhtoumen <1934> (5719)TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA