TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Wahyu 18

18:1 meta <3326> tauta <3778> eidon <3708> (5627) allon <243> aggelon <32> katabainonta <2597> (5723) ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> econta <2192> (5723) exousian <1849> megalhn <3173> kai <2532> h <3588> gh <1093> efwtisyh <5461> (5681) ek <1537> thv <3588> doxhv <1391> autou <846>

18:2 kai <2532> ekraxen <2896> (5656) en <1722> iscura <2478> fwnh <5456> legwn <3004> (5723) epesen <4098> (5627) epesen <4098> (5627) babulwn <897> h <3588> megalh <3173> kai <2532> egeneto <1096> (5633) katoikhthrion <2732> daimoniwn <1140> kai <2532> fulakh <5438> pantov <3956> pneumatov <4151> akayartou <169> kai <2532> fulakh <5438> pantov <3956> orneou <3732> akayartou <169> kai <2532> memishmenou <3404> (5772)

18:3 oti <3754> ek <1537> [tou <3588> oinou] <3631> tou <3588> yumou <2372> thv <3588> porneiav <4202> authv <846> peptwkan <4098> (5758) panta <3956> ta <3588> eynh <1484> kai <2532> oi <3588> basileiv <935> thv <3588> ghv <1093> met <3326> authv <846> eporneusan <4203> (5656) kai <2532> oi <3588> emporoi <1713> thv <3588> ghv <1093> ek <1537> thv <3588> dunamewv <1411> tou <3588> strhnouv <4764> authv <846> eplouthsan <4147> (5656)

18:4 kai <2532> hkousa <191> (5656) allhn <243> fwnhn <5456> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> legousan <3004> (5723) exelyate <1831> (5657) o <3588> laov <2992> mou <3450> ex <1537> authv <846> ina <2443> mh <3361> sugkoinwnhshte <4790> (5661) taiv <3588> amartiaiv <266> authv <846> kai <2532> ek <1537> twn <3588> plhgwn <4127> authv <846> ina <2443> mh <3361> labhte <2983> (5632)

18:5 oti <3754> ekollhyhsan <2853> (5681) authv <846> ai <3588> amartiai <266> acri <891> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> emnhmoneusen <3421> (5656) o <3588> yeov <2316> ta <3588> adikhmata <92> authv <846>

18:6 apodote <591> (5628) auth <846> wv <5613> kai <2532> auth <846> apedwken <591> (5656) kai <2532> diplwsate <1363> (5657) [ta] <3588> dipla <1362> kata <2596> ta <3588> erga <2041> authv <846> en <1722> tw <3588> pothriw <4221> w <3739> ekerasen <2767> (5656) kerasate <2767> (5657) auth <846> diploun <1362>

18:7 osa <3745> edoxasen <1392> (5656) authn <846> kai <2532> estrhniasen <4763> (5656) tosouton <5118> dote <1325> (5628) auth <846> basanismon <929> kai <2532> penyov <3997> oti <3754> en <1722> th <3588> kardia <2588> authv <846> legei <3004> (5719) oti <3754> kayhmai <2521> (5736) basilissa <938> kai <2532> chra <5503> ouk <3756> eimi <1510> (5748) kai <2532> penyov <3997> ou <3756> mh <3361> idw <1492> (5632)

18:8 dia <1223> touto <5124> en <1722> mia <1520> hmera <2250> hxousin <2240> (5692) ai <3588> plhgai <4127> authv <846> yanatov <2288> kai <2532> penyov <3997> kai <2532> limov <3042> kai <2532> en <1722> puri <4442> katakauyhsetai <2618> (5701) oti <3754> iscurov <2478> [kuriov] <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> krinav <2919> (5660) authn <846>

18:9 kai <2532> klausousin <2799> (5692) kai <2532> koqontai <2875> (5695) ep <1909> authn <846> oi <3588> basileiv <935> thv <3588> ghv <1093> oi <3588> met <3326> authv <846> porneusantev <4203> (5660) kai <2532> strhniasantev <4763> (5660) otan <3752> blepwsin <991> (5725) ton <3588> kapnon <2586> thv <3588> purwsewv <4451> authv <846>

18:10 apo <575> makroyen <3113> esthkotev <2476> (5761) dia <1223> ton <3588> fobon <5401> tou <3588> basanismou <929> authv <846> legontev <3004> (5723) ouai <3759> ouai <3759> h <3588> poliv <4172> h <3588> megalh <3173> babulwn <897> h <3588> poliv <4172> h <3588> iscura <2478> oti <3754> mia <1520> wra <5610> hlyen <2064> (5627) h <3588> krisiv <2920> sou <4675>

18:11 kai <2532> oi <3588> emporoi <1713> thv <3588> ghv <1093> klaiousin <2799> (5719) kai <2532> penyousin <3996> (5719) ep <1909> authn <846> oti <3754> ton <3588> gomon <1117> autwn <846> oudeiv <3762> agorazei <59> (5719) ouketi <3765>

18:12 gomon <1117> crusou <5557> kai <2532> argurou <696> kai <2532> liyou <3037> timiou <5093> kai <2532> margaritwn <3135> kai <2532> bussinou <1039> kai <2532> porfurav <4209> kai <2532> sirikou <4596> kai <2532> kokkinou <2847> kai <2532> pan <3956> xulon <3586> yuinon <2367> kai <2532> pan <3956> skeuov <4632> elefantinon <1661> kai <2532> pan <3956> skeuov <4632> ek <1537> xulou <3586> timiwtatou <5093> kai <2532> calkou <5475> kai <2532> sidhrou <4604> kai <2532> marmarou <3139>

18:13 kai <2532> kinnamwmon <2792> kai <2532> amwmon <299> kai <2532> yumiamata <2368> kai <2532> muron <3464> kai <2532> libanon <3030> kai <2532> oinon <3631> kai <2532> elaion <1637> kai <2532> semidalin <4585> kai <2532> siton <4621> kai <2532> kthnh <2934> kai <2532> probata <4263> kai <2532> ippwn <2462> kai <2532> redwn <4480> kai <2532> swmatwn <4983> kai <2532> qucav <5590> anyrwpwn <444>

18:14 kai <2532> h <3588> opwra <3703> sou <4675> thv <3588> epiyumiav <1939> thv <3588> quchv <5590> aphlyen <565> (5627) apo <575> sou <4675> kai <2532> panta <3956> ta <3588> lipara <3045> kai <2532> ta <3588> lampra <2986> apwleto <622> (5639) apo <575> sou <4675> kai <2532> ouketi <3765> ou <3756> mh <3361> auta <846> eurhsousin <2147> (5692)

18:15 oi <3588> emporoi <1713> toutwn <5130> oi <3588> plouthsantev <4147> (5660) ap <575> authv <846> apo <575> makroyen <3113> sthsontai <2476> (5695) dia <1223> ton <3588> fobon <5401> tou <3588> basanismou <929> authv <846> klaiontev <2799> (5723) kai <2532> penyountev <3996> (5723)

18:16 legontev <3004> (5723) ouai <3759> ouai <3759> h <3588> poliv <4172> h <3588> megalh <3173> h <3588> peribeblhmenh <4016> (5772) bussinon <1039> kai <2532> porfuroun <4210> kai <2532> kokkinon <2847> kai <2532> kecruswmenh <5558> (5772) [en] <1722> crusiw <5553> kai <2532> liyw <3037> timiw <5093> kai <2532> margarith <3135>

18:17 oti <3754> mia <1520> wra <5610> hrhmwyh <2049> (5681) o <3588> tosoutov <5118> ploutov <4149> kai <2532> pav <3956> kubernhthv <2942> kai <2532> pav <3956> o <3588> epi <1909> topon <5117> plewn <4126> (5723) kai <2532> nautai <3492> kai <2532> osoi <3745> thn <3588> yalassan <2281> ergazontai <2038> (5736) apo <575> makroyen <3113> esthsan <2476> (5627)

18:18 kai <2532> ekraxan <2896> (5656) blepontev <991> (5723) ton <3588> kapnon <2586> thv <3588> purwsewv <4451> authv <846> legontev <3004> (5723) tiv <5101> omoia <3664> th <3588> polei <4172> th <3588> megalh <3173>

18:19 kai <2532> ebalon <906> (5627) coun <5522> epi <1909> tav <3588> kefalav <2776> autwn <846> kai <2532> ekraxan <2896> (5656) klaiontev <2799> (5723) kai <2532> penyountev <3996> (5723) legontev <3004> (5723) ouai <3759> ouai <3759> h <3588> poliv <4172> h <3588> megalh <3173> en <1722> h <3739> eplouthsan <4147> (5656) pantev <3956> oi <3588> econtev <2192> (5723) ta <3588> ploia <4143> en <1722> th <3588> yalassh <2281> ek <1537> thv <3588> timiothtov <5094> authv <846> oti <3754> mia <1520> wra <5610> hrhmwyh <2049> (5681)

18:20 eufrainou <2165> (5744) ep <1909> auth <846> ourane <3772> kai <2532> oi <3588> agioi <40> kai <2532> oi <3588> apostoloi <652> kai <2532> oi <3588> profhtai <4396> oti <3754> ekrinen <2919> (5656) o <3588> yeov <2316> to <3588> krima <2917> umwn <5216> ex <1537> authv <846>

18:21 kai <2532> hren <142> (5656) eiv <1520> aggelov <32> iscurov <2478> liyon <3037> wv <5613> mulinon <3458> megan <3173> kai <2532> ebalen <906> (5627) eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281> legwn <3004> (5723) outwv <3779> ormhmati <3731> blhyhsetai <906> (5701) babulwn <897> h <3588> megalh <3173> poliv <4172> kai <2532> ou <3756> mh <3361> eureyh <2147> (5686) eti <2089>

18:22 kai <2532> fwnh <5456> kiyarwdwn <2790> kai <2532> mousikwn <3451> kai <2532> aulhtwn <834> kai <2532> salpistwn <4538> ou <3756> mh <3361> akousyh <191> (5686) en <1722> soi <4671> eti <2089> kai <2532> pav <3956> tecnithv <5079> [pashv <3956> tecnhv] <5078> ou <3756> mh <3361> eureyh <2147> (5686) en <1722> soi <4671> eti <2089> kai <2532> fwnh <5456> mulou <3458> ou <3756> mh <3361> akousyh <191> (5686) en <1722> soi <4671> eti <2089>

18:23 kai <2532> fwv <5457> lucnou <3088> ou <3756> mh <3361> fanh <5316> (5652) en <1722> soi <4671> eti <2089> kai <2532> fwnh <5456> numfiou <3566> kai <2532> numfhv <3565> ou <3756> mh <3361> akousyh <191> (5686) en <1722> soi <4671> eti <2089> oti <3754> [oi] <3588> emporoi <1713> sou <4675> hsan <1510> (5713) oi <3588> megistanev <3175> thv <3588> ghv <1093> oti <3754> en <1722> th <3588> farmakeia <5331> sou <4675> eplanhyhsan <4105> (5681) panta <3956> ta <3588> eynh <1484>

18:24 kai <2532> en <1722> auth <846> aima <129> profhtwn <4396> kai <2532> agiwn <40> eureyh <2147> (5681) kai <2532> pantwn <3956> twn <3588> esfagmenwn <4969> (5772) epi <1909> thv <3588> ghv <1093>TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA