TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

2 Korintus 5

5:1 oidamen <1492> (5758) gar <1063> oti <3754> ean <1437> h <3588> epigeiov <1919> hmwn <2257> oikia <3614> tou <3588> skhnouv <4636> kataluyh <2647> (5686) oikodomhn <3619> ek <1537> yeou <2316> ecomen <2192> (5719) oikian <3614> aceiropoihton <886> aiwnion <166> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772>

5:2 kai <2532> gar <1063> en <1722> toutw <5129> stenazomen <4727> (5719) to <3588> oikhthrion <3613> hmwn <2257> to <3588> ex <1537> ouranou <3772> ependusasyai <1902> (5670) epipoyountev <1971> (5723)

5:3 ei <1487> ge <1065> kai <2532> endusamenoi <1746> (5671) ou <3756> gumnoi <1131> eureyhsomeya <2147> (5701)

5:4 kai <2532> gar <1063> oi <3588> ontev <1510> (5752) en <1722> tw <3588> skhnei <4636> stenazomen <4727> (5719) baroumenoi <916> (5746) ef <1909> w <3739> ou <3756> yelomen <2309> (5719) ekdusasyai <1562> (5670) all <235> ependusasyai <1902> (5670) ina <2443> katapoyh <2666> (5686) to <3588> ynhton <2349> upo <5259> thv <3588> zwhv <2222>

5:5 o <3588> de <1161> katergasamenov <2716> (5666) hmav <2248> eiv <1519> auto <846> touto <5124> yeov <2316> o <3588> douv <1325> (5631) hmin <2254> ton <3588> arrabwna <728> tou <3588> pneumatov <4151>

5:6 yarrountev <2292> (5723) oun <3767> pantote <3842> kai <2532> eidotev <1492> (5761) oti <3754> endhmountev <1736> (5723) en <1722> tw <3588> swmati <4983> ekdhmoumen <1553> (5719) apo <575> tou <3588> kuriou <2962>

5:7 dia <1223> pistewv <4102> gar <1063> peripatoumen <4043> (5719) ou <3756> dia <1223> eidouv <1491>

5:8 yarroumen <2292> (5719) de <1161> kai <2532> eudokoumen <2106> (5719) mallon <3123> ekdhmhsai <1553> (5658) ek <1537> tou <3588> swmatov <4983> kai <2532> endhmhsai <1736> (5658) prov <4314> ton <3588> kurion <2962>

5:9 dio <1352> kai <2532> filotimoumeya <5389> (5736) eite <1535> endhmountev <1736> (5723) eite <1535> ekdhmountev <1553> (5723) euarestoi <2101> autw <846> einai <1510> (5750)

5:10 touv <3588> gar <1063> pantav <3956> hmav <2248> fanerwyhnai <5319> (5683) dei <1163> (5904) emprosyen <1715> tou <3588> bhmatov <968> tou <3588> cristou <5547> ina <2443> komishtai <2865> (5672) ekastov <1538> ta <3588> dia <1223> tou <3588> swmatov <4983> prov <4314> a <3739> epraxen <4238> (5656) eite <1535> agayon <18> eite <1535> faulon <5337>

5:11 eidotev <1492> (5761) oun <3767> ton <3588> fobon <5401> tou <3588> kuriou <2962> anyrwpouv <444> peiyomen <3982> (5719) yew <2316> de <1161> pefanerwmeya <5319> (5769) elpizw <1679> (5719) de <1161> kai <2532> en <1722> taiv <3588> suneidhsesin <4893> umwn <5216> pefanerwsyai <5319> (5771)

5:12 ou <3756> palin <3825> eautouv <1438> sunistanomen <4921> (5719) umin <5213> alla <235> aformhn <874> didontev <1325> (5723) umin <5213> kauchmatov <2745> uper <5228> hmwn <2257> ina <2443> echte <2192> (5725) prov <4314> touv <3588> en <1722> proswpw <4383> kaucwmenouv <2744> (5740) kai <2532> mh <3361> en <1722> kardia <2588>

5:13 eite <1535> gar <1063> exesthmen <1839> (5627) yew <2316> eite <1535> swfronoumen <4993> (5719) umin <5213>

5:14 h <3588> gar <1063> agaph <26> tou <3588> cristou <5547> sunecei <4912> (5719) hmav <2248> krinantav <2919> (5660) touto <5124> oti <3754> eiv <1520> uper <5228> pantwn <3956> apeyanen <599> (5627) ara <686> oi <3588> pantev <3956> apeyanon <599> (5627)

5:15 kai <2532> uper <5228> pantwn <3956> apeyanen <599> (5627) ina <2443> oi <3588> zwntev <2198> (5723) mhketi <3371> eautoiv <1438> zwsin <2198> (5725) alla <235> tw <3588> uper <5228> autwn <846> apoyanonti <599> (5631) kai <2532> egeryenti <1453> (5685)

5:16 wste <5620> hmeiv <2249> apo <575> tou <3588> nun <3568> oudena <3762> oidamen <1492> (5758) kata <2596> sarka <4561> ei <1487> kai <2532> egnwkamen <1097> (5758) kata <2596> sarka <4561> criston <5547> alla <235> nun <3568> ouketi <3765> ginwskomen <1097> (5719)

5:17 wste <5620> ei <1487> tiv <5100> en <1722> cristw <5547> kainh <2537> ktisiv <2937> ta <3588> arcaia <744> parhlyen <3928> (5627) idou <2400> (5628) gegonen <1096> (5754) kaina <2537>

5:18 ta <3588> de <1161> panta <3956> ek <1537> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> katallaxantov <2644> (5660) hmav <2248> eautw <1438> dia <1223> cristou <5547> kai <2532> dontov <1325> (5631) hmin <2254> thn <3588> diakonian <1248> thv <3588> katallaghv <2643>

5:19 wv <5613> oti <3754> yeov <2316> hn <1510> (5713) en <1722> cristw <5547> kosmon <2889> katallasswn <2644> (5723) eautw <1438> mh <3361> logizomenov <3049> (5740) autoiv <846> ta <3588> paraptwmata <3900> autwn <846> kai <2532> yemenov <5087> (5642) en <1722> hmin <2254> ton <3588> logon <3056> thv <3588> katallaghv <2643>

5:20 uper <5228> cristou <5547> oun <3767> presbeuomen <4243> (5719) wv <5613> tou <3588> yeou <2316> parakalountov <3870> (5723) di <1223> hmwn <2257> deomeya <1189> (5736) uper <5228> cristou <5547> katallaghte <2644> (5649) tw <3588> yew <2316>

5:21 ton <3588> mh <3361> gnonta <1097> (5631) amartian <266> uper <5228> hmwn <2257> amartian <266> epoihsen <4160> (5656) ina <2443> hmeiv <2249> genwmeya <1096> (5638) dikaiosunh <1343> yeou <2316> en <1722> autw <846>TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA