TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Mazmur 97

97:1 <07227> Mybr <0339> Myya <08055> wxmvy <0776> Urah <01523> lgt <04427> Klm <03068> hwhy(97:1)

97:1 (96:1) tw <3588> dauid ote <3753> h <3588> gh <1065> autou <846> kayistatai <2523> o <3588> kuriov <2962> ebasileusen <936> agalliasyw h <3588> gh <1065> eufranyhtwsan <2165> nhsoi <3520> pollai <4183>

97:2 <03678> waok <04349> Nwkm <04941> jpsmw <06664> qdu <05439> wybybo <06205> lprew <06051> Nne(97:2)

97:2 (96:2) nefelh <3507> kai <2532> gnofov <1105> kuklw autou <846> dikaiosunh <1343> kai <2532> krima <2917> katorywsiv tou <3588> yronou <2362> autou <846>

97:3 <06862> wyru <05439> bybo <03857> jhltw <01980> Klt <06440> wynpl <0784> sa(97:3)

97:3 (96:3) pur <4442> enantion <1726> autou <846> proporeusetai <4313> kai <2532> flogiei <5394> kuklw touv <3588> ecyrouv <2190> autou <846>

97:4 <0776> Urah <02342> lxtw <07200> htar <08398> lbt <01300> wyqrb <0215> wryah(97:4)

97:4 (96:4) efanan <5316> ai <3588> astrapai <796> autou <846> th <3588> oikoumenh <3611> eiden <3708> kai <2532> esaleuyh <4531> h <3588> gh <1065>

97:5 <0776> Urah <03605> lk <0113> Nwda <06440> ynplm <03068> hwhy <06440> ynplm <04549> womn <01749> gnwdk <02022> Myrh(97:5)

97:5 (96:5) ta <3588> orh <3735> etakhsan <5080> wsei <5616> khrov apo <575> proswpou <4383> kuriou <2962> apo <575> proswpou <4383> kuriou <2962> pashv <3956> thv <3588> ghv <1065>

97:6 <03519> wdwbk <05971> Mymeh <03605> lk <07200> warw <06664> wqdu <08064> Mymsh <05046> wdygh(97:6)

97:6 (96:6) anhggeilan <312> oi <3588> ouranoi <3772> thn <3588> dikaiosunhn <1343> autou <846> kai <2532> eidosan <3708> pantev <3956> oi <3588> laoi <2992> thn <3588> doxan <1391> autou <846>

97:7 <0430> Myhla <03605> lk <0> wl <07812> wwxtsh <0457> Mylylab <01984> Myllhtmh <06459> lop <05647> ydbe <03605> lk <0954> wsby(97:7)

97:7 (96:7) aiscunyhtwsan <153> pantev <3956> oi <3588> proskunountev <4352> toiv <3588> gluptoiv oi <3588> egkaucwmenoi en <1722> toiv <3588> eidwloiv <1497> autwn <846> proskunhsate <4352> autw <846> pantev <3956> oi <3588> aggeloi <32> autou <846>

97:8 <03068> hwhy <04941> Kyjpsm <04616> Neml <03063> hdwhy <01323> twnb <01523> hnlgtw <06726> Nwyu <08055> xmvtw <08085> hems(97:8)

97:8 (96:8) hkousen <191> kai <2532> eufranyh <2165> siwn <4622> kai <2532> hgalliasanto ai <3588> yugaterev <2364> thv <3588> ioudaiav <2449> eneken twn <3588> krimatwn <2917> sou <4771> kurie <2962>

97:9 <0430> Myhla <03605> lk <05921> le <05927> tylen <03966> dam <0776> Urah <03605> lk <05921> le <05945> Nwyle <03068> hwhy <0859> hta <03588> yk(97:9)

97:9 (96:9) oti <3754> su <4771> ei <1510> kuriov <2962> o <3588> uqistov <5310> epi <1909> pasan <3956> thn <3588> ghn <1065> sfodra <4970> uperuqwyhv <5251> uper <5228> pantav <3956> touv <3588> yeouv <2316>

97:10 <05337> Mlyuy <07563> Myesr <03027> dym <02623> wydyox <05315> twspn <08104> rms <07451> er <08130> wanv <03068> hwhy <0157> ybha(97:10)

97:10 (96:10) oi <3588> agapwntev <25> ton <3588> kurion <2962> miseite <3404> ponhron <4190> fulassei <5442> kuriov <2962> tav <3588> qucav <5590> twn <3588> osiwn <3741> autou <846> ek <1537> ceirov <5495> amartwlwn <268> rusetai autouv <846>

97:11 <08057> hxmv <03820> bl <03477> yrsylw <06662> qydul <02232> erz <0216> rwa(97:11)

97:11 (96:11) fwv <5457> aneteilen <393> tw <3588> dikaiw <1342> kai <2532> toiv <3588> euyesi <2117> th <3588> kardia <2588> eufrosunh <2167>

97:12 <06944> wsdq <02143> rkzl <03034> wdwhw <03068> hwhyb <06662> Myqydu <08055> wxmv(97:12)

97:12 (96:12) eufranyhte <2165> dikaioi <1342> epi <1909> tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> exomologeisye <1843> th <3588> mnhmh <3420> thv <3588> agiwsunhv <42> autou <846>TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA